Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) żałosny, nieszczęśliwy, marny;
have a wretched day - mieć nieprzyjemny dzień;
be wretched - czuć się okropnie;
wretched weather - paskudna pogoda;
wretched food - marne jedzenie;
wretched film - kiepski film;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nieszczęsny, nieszczęśliwy, nędzny, kiepski, niskiej jakości, cholerny, okropny, głupi

Nowoczesny słownik angielsko-polski

godny pożałowania

przeklęty

mizerny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj nieszczęśliwy, godny pożałowania
nędzny
lichy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIESZCZĘŚLIWY

BIEDNY

NĘDZNY

ŻAŁOSNY

MARNY

FATALNY

LICHY

NIEPOKAŹNY

OHYDNY

PIESKI

WSTRĘTNY

OKROPNY

Wordnet angielsko-polski


1. (morally reprehensible
"would do something as despicable as murder"
"ugly crimes"
"the vile development of slavery appalled them"
"a slimy little liar")
niegodziwy, nikczemny, nędzny, podły, mały, nieprawy, bezecny, niecny, mikry
synonim: despicable
synonim: ugly
synonim: vile
synonim: slimy
synonim: unworthy
synonim: worthless

2. (deserving or inciting pity
"a hapless victim"
"miserable victims of war"
"the shabby room struck her as extraordinarily pathetic"- Galsworthy
"piteous appeals for help"
"pitiable homeless children"
"a pitiful fate"
"Oh, you poor thing"
"his poor distorted limbs"
"a wretched life")
nędzny, mizerny: : synonim: hapless
synonim: miserable
synonim: misfortunate
synonim: pathetic
synonim: piteous
synonim: pitiable
synonim: pitiful
synonim: poor

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

paskudny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And feminists hated us, and the whole thing was wretched from beginning to end.
Feministki nienawidziły nas, a ten związek od początku nie miał przyszłości.

TED

We will deliver a referendum and we will kill this wretched and shameful Treaty stone dead.
Doprowadzimy do referendum i wykończymy ten nieszczęsny i haniebny traktat.

statmt.org

And these -- whatever our wretched beliefs -- is a religious matter, it's a spiritual matter.
A to -- niezależnie od naszych nieszczęsnych przekonań -- jest kwestią religijną, kwestią duchową.

TED

This is the result of the European Union's wretched trade policy.
To rezultat nieszczęsnej polityki handlowej Unii Europejskiej.

statmt.org

Wake up, wretched Europe, and remember your Christian roots!
Obudź się, nieszczęsna Europo i pamiętaj o swoich chrześcijańskich korzeniach!

statmt.org

Having just re-read Oliver Twist, I was desperate to visit the wretched labyrinthine streets where Bill Sikes and Fagin lived out their miserable lives.

www.guardian.co.uk

wretched World Cup or not, United still have a striker capable of running riot, and very few of their rivals can say the same.

www.guardian.co.uk

Girls who, unable to cope with the pressures placed upon them, buy into the wretched deal.

www.guardian.co.uk

With Larsson now dead and so decent a chap, how dare I go up on deck and start explaining - amid the storms of publicity and howl of Hollywood and the relentless sluicing of the sales - that his work is not very good even by the standards of his genre? Well because, in my view, we need urgently to remind ourselves of - for want of better terminology - the difference between literary and genre fiction; because, to misquote the literary essayist Isaac D'Israeli, "it seems to me a wretched national compulsion to be gratified by mediocrity when the excellent lies before us".

www.guardian.co.uk

I'm just trying to sort out the wretched flower show.
Próbuję dojść do ładu z tą nieszczęsną wystawą kwiatów.

You gotta get back to that wretched place called home.
Musisz wracać do tego nieszczęsnego miejsca zwanego domem.

For the love of God, help me get off this wretched creature!
Na Boga, niech mi ktoś pomoże zsiąść z tego przeklętego stworzenia.

I want to send him home a wretched and defeated man.
Chcę go wysłać do domu biednego i pokonanego.

But even the most wretched will die if they don't know how to behave.
Ale nawet oni zginą, jeżeli nie będą się właściwie zachowywać.

Unfortunately, their living conditions are still wretched and they continue to face discrimination.
Ich warunki życia są niestety w dalszym ciągu żałosne i wciąż jeszcze spotykają się oni z dyskryminacją.

This is the most wretched year the monarchy has ever seen.
To jest najbardziej nieszczęśliwy rok, jaki monarchia kiedykolwiek ujrzała.

I never know what to say in these wretched line-ups.
Nigdy nie wiem, co powiedzieć w tych żałosnych kolejkach.

I'm so sorry I have to rush back to that wretched print.
Przepraszam, że musiałem przygnać z powrotem do tego nędznego obrazka.

Now I know why they call these wretched things earwigs.
Teraz już wiem, czemu nazywają to cholerstwo skorkiem.

Do away with those wretched creatures who are neither alive nor dead.
Pozbyć się tych nędznych stworów, które nie są ani żywe, ani martwe.

Have you been doing what that wretched boy did?
Robiłeś to samo, co ten biedny chłopiec?

Ever done something that just made you feel wretched?
Zrobiłaś kiedykolwiek coś, przez co czułaś się nieszczęśliwa?

This is the result of the European Union's wretched trade policy.
To rezultat nieszczęsnej polityki handlowej Unii Europejskiej.

Frank, what a wretched day it must have been for you
Frank, cóż to musiał być za koszmarny dzień dla ciebie...

So tell me-- who did this wretched thing to you?
Powiedz mi-- kim był ten nieszcześnik, który ci to zrobił?

Why with that technology, I could escape these wretched harridans!
Z taką technologią zdołałbym zbiec tym nędznym kreaturom.

We have a long and wretched tradition of terrorism.
Mamy długą i nieszczęsną tradycję terroryzmu.

Be a man for once and fleam this wretched creature.
Bądź chodź raz mężczyzną i rozpłataj tą nedzną kreaturę.

This way to death my wretched sons have gone.
Tą drogą szli na śmierć moi synowie, tam stoi trzeci syn, wygnaniec.

There's work for you here in this wretched kingdom.
Jest wiele pracy dla ciebie tu w tym nieszczęśliwym królestwie.

Consider it a reward for saving me from that wretched mother of yours.
Uważaj to za nagrodę za ocalenie mnie przed tą twoją nędzną matką.

For from the wretched forces of evil, a new cry of hope went up.
Dla od nieszczęśliwych sił zła, nowy krzyk nadziei wszedł.

Rabbits against hunger to feed the wretched millions on this world.
Króliki w walce z głodem, by nakarmić miliony biedaków na tym świecie.

Why do you make me feel so wretched?
Dlaczego muszę się przez ciebie tak czuć?

To all of you, even the most wretched.
Do was wszystkich, nawet najnieszczęśliwszych.

My lord Satan calls for five wretched souls to be claimed as his.
Mój pan, Szatan, żąda, aby pięć dusz nikczemników zostało oddanych jemu.

You must go where you can escape this wretched curse.
Musisz pójść tam, gdzie uciekniesz tej nieszczęsnej klątwie.

Do your best to forbid any idle gossip about this whole wretched business.
Proszę zrobić co trzeba aby ukrócić niepotrzebne plotki o całym tym nędznym incydencie.

To be fair, you actually look more wretched than I, so... well done.
Prawdę mówiąc, wyglądasz na bardziej sponiewieranego niż ja, więc dobra robota.

Come, or you will share her wretched end.
Przyjdź Albo podzielisz jej nieszczęsny los...

The pursuit of academic excellence gets into your blood and you feel wretched when forced to abandon it.
Pogoń za akademicką doskonałością wchodzi w krew i człowiek czuje się okropnie, kiedy musi się tego zrzec.

Another wretched soul for you to commend to heaven, Reverend.
Kolejna nędzna dusza czeka, byś wysłał ją do nieba, wielebny.

I trip on that wretched step every day.
Codziennie uderzam się o ten stopień.

The same causes are the wretched situation of the inhabitants of Gaza.
Kolejną przyczyną jest opłakana sytuacja mieszkańców Gazy.

Far more egregiously than any of my wretched characters.
Bardziej skandalicznie niż jakakolwiek z moich nędznych postaci.

It's time we left this wretched night behind.
Zostawmy za sobą tę okropną noc.

There's a dark, wretched hole waiting for you.
Ciemna, nieszczęśliwa otchłań czeka na ciebie.

And they did save me from that wretched... whatever maleficent is.
I ocalił mnie przed tą nieszczęśliwą... Maleficent czymkolwiek jest.

There are only those two on this wretched island...
Na tej nędznej wyspie jest tylko tych dwóch... - i jeden gorszy od drugiego.

Those wretched children are always teasing my boy.
Te zepsute dzieciaki zawsze dokuczają mojemu chłopcu.

Son, will you turn off that wretched puppet?
Synu, możesz uciszyć tę kukiełkę?

Have you removed that wretched cur from our existence?
Czy usuwane że nieszczęsny bież z naszej egzystencji?

Only a few wretched fools die of love.
Głupcy jedynie, z miłości umierają.

Wherever I go on this wretched island I hear your name.
Hm. Gdziekolwiek pójdę na tej przeklętej wyspie słyszę twoje imię.

They've brought that wretched rag into the house.
Oni sprowadzili, tą nieszczęśliwą szmatę do domu.

You passing, look and observe how wretched you are.
Przechodząc, patrz i obserwuj jak żałosna jesteś.

When people who have been sentenced to death are waiting for years in wretched conditions, the death penalty is also a form of torture.
Kiedy osoby skazane na śmierć latami w fatalnych warunkach czekają na egzekucję, to kara śmierci staje się również formą tortur.

Wake up, wretched Europe, and remember your Christian roots!
Obudź się, nieszczęsna Europo i pamiętaj o swoich chrześcijańskich korzeniach!

Stoop to anything to save your wretched lives.
Naprawdę robicie wszystko żeby wasze nędzne życie uratować.