Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ilustracja, rycina, rysunek, diagram, zarys; wizerunek; ornament, wzór; kształt, bryła, posąg; sylwetka, figura, postać; matematyka cyfra, liczba; finanse dane liczbowe; suma, kwota; cena;
official figures - oficjalne dane;
jobless figure - biznes liczba bezrobotnych, wielkość bezrobocia;
have a great figure - mieć świetną figurę;
keep one’s figure - trzymać figurę/linię;
figure of speech - lingwistyka metafora, przenośnia;
authority figure - autorytet;
single figure - matematyka liczba jednocyfrowa;
figure skater - sport łyżwiarz figurowy, łyżwiarka figurowa;
lose one’s figure - stracić figurę/linię;
key figure - czołowa postać; kluczowy gracz;
solid figure - matematyka bryła;
get one’s figure back - odzyskać zgrabną figurę/sylwetkę;
see figure 5 - porównaj rysunek 5, zobacz rycinę 5;
minor figure - niewiele znacząca postać;
disappointing figure - rozczarowujący wynik;
government figures - administracja dane rządowe/państwowe;
revised figure - biznes wielkość skorygowana;
cult figure - kultowa postać;
political figure - ważny polityk;
standing figure - postać leżąca;
five-figure sum - matematyka kwota pięciocyfrowa;
one-digit figure - matematyka liczba jednocyfrowa;
figure of 30 million - (liczba) 30 milionów;
figure of eight - ósemka;
roman figure - matematyka cyfra rzymska;
provisional figure - wstępna liczba; tymczasowe dane;
public figure - osoba publiczna;
double figure - matematyka liczba dwucyfrowa;
plane figure - matematyka figura płaska;
hate figure - znienawidzona postać;
listening figure - biznes liczba słuchaczy;
round figure - matematyka liczba zaokrąglona;
sitting figure - postać siedząca;
figure bass - bas cyfrowany;
figures - (Noun) rachunki, arytmetyka;
round figure - matematyka liczba zaokrąglona;
sitting figure - postać siedząca;
figure bass - bas cyfrowany;
figures - (Noun) rachunki, arytmetyka;

(Verb) figurować, pojawiać się; wyobrażać, przedstawiać; ozdabiać wzorami; oznaczać; dochodzić do wniosku; oceniać; spodziewać się, liczyć, rachować;
it figures - można było tego oczekiwać, na to wygląda, to ma sens;
go figure - i bądź tu mądry; oczywista sprawa, no jasne, jakżeby nie; no wiecie co;
figure out at - dawać, wynosić;
figure on sth - liczyć na coś, spodziewać się czegoś; liczyć na coś, uwzględniać coś;
figure sb|sth out - rozgryźć/rozszyfrować kogoś|coś;
figure out sth - wymyślić coś, opracować coś; dojść do czegoś, znajdować odpowiedź, kalkulować, wyliczać;
figure up - podliczać, podsumować, zliczać;
figure sth in - dodać, wliczyć, uwzględnić;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(numerical sign) cyfra
double ~s liczba dwucyfrowa
I bought it at a low ~kupiłem to za niską cenę.
2.
(geom) figura.
3.
(pl, arithmetic) arytmetyka.
4.
(diagram, illustration) wykres, rycina.
5.
(image, effigy) wizerunek.
6.
(human form) figura
a fine ~ of a man! zgrabniacha!
7.
(person of importance) osobistość.
8.
(~ of speech) sposób wyrażania się.vt
1.
(picture, imagine) wyobrażać.
2.
(calculate) : to ~ out obliczać
(understand) rozumieć
I can't ~ how much we owe you nie mogę się doliczyć, ile jesteśmy ci winni
go figure! bądź tu mądry!vi
1.
(appear) figurować
this did not ~ in my plans tego nie było w moich planach.
2.
(US colloq
makes sense, is plausible) : it ~s na to wygląda
I ~d on seeing him liczyłem na to, że go zobaczę.~ cpds ~-head n galion
(fig) figurant
~-of-eight n ósemka (w kształcie liczby 8)
~-skater n łyżwiarz figurowy
~skating n łyżwiarstwo figurowe na lodzie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

cyfra, liczba, suma (przy dodawaniu), figura, postać, osoba, kształt, symbol, zarys, sylwetka, rysunek, rycina, wykres, bryła, obraz
oceniać, obliczać, przedstawiać się, pojawiać się, stanowić załącznik, być częścią
put a ~ on (an amount) zsumować
single ~s jednocyfrowy
double ~s dwucyfrowy
a mother/ hero ~ symbol macierzyństwa/bohaterstwa
keep one's ~ zachować linię/figurę
lose one's ~ stracić linię/figurę
cut a fine ~ robić dobre wrażenie
cut a poor ~ robić złe wrażenie
~ of speech metafora, przenośnia
~ on (US) ~namyślać się, przemyśliwać
~ out (US) ~namyślać się, decydować się, dochodzić do wniosku
~ of eight (US) ~ eight ósemka (jazda figurowa na lodzie)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

figura (w łyżwiarstwie)

figurowy

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. liczba, cyfra
2. kwota
3. cena round ~ zaokrąglona liczba

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. liczba
2. cyfra
3. suma, kwota
4. cena
5. postaćArabic figure cyfra arabskaat a high figure po wysokiej cenieat a low figure po niskiej ceniehealthy figure pokaźna liczbaindicative figure liczba wskazującajobless figure liczba bezrobotnychone-dight figure liczba jednocyfrowaprovisional figure wstępna liczba revised figure skorygowana kwota Roman figure cyfra rzymskaround figure zaokrąglona liczbatarget figure liczba kontrolnawhole figure liczba całkowitato express in figures wyrażać liczbowo to look at the figures sprawdzać wyliczenia

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

figura f

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

liczba f, liczbowy

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler


1. figura f, kształt m
2. rycina f, ilustracja f
3. cyfra f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

figura, kształt, ilustracja, cyfra

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s figura, kształt
wykres
obraz
posąg
postać
liczba, cyfra
vt vi tworzyć, kształtować, przedstawiać
figurować
obliczać, oceniać
~ out wypracować
wyliczyć
zrozumieć

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'fIgj@rv
1. Uznawać; sądzić; uważać; myśleć He figured he could kill the driver easily enough (Sądził, że z łatwością uda mi się zabić kierowcę) - Tom Clancy (1991) I figured you were dead (Uznałem, że nie żyjesz) - Smoke [film] (1995)
2. Obliczać We figured the attendance at 2, 000 (Obliczyliśmy, że przyszło 2000 ludzi) - Live at Five [program WBIR-TV Knoxville] (1999)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ARYTMETYCZNY

FORMA

FIGURA

SYLWETA

KSZTAŁT

BUDOWA

KIBIĆ

SYLWETKA

LINIA

POSTAĆ

RYCINA

CYFRA

WYOBRAŻAĆ

OBLICZAĆ

OCENIAĆ

OZDOBIĆ

POZNACZYĆ

FIGUROWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

ryc.

N cyfra (w liczbie)
N suma (kalkulacji)
N dane (liczbowe)
N postać (człowiek)
N osobowość (np. w teatrze)
N symbol (uosobienie)
N figura (o ciele)
N rycina (w książce)
V dochodzić do przekonania (sądzić)
V pojawiać się (np. w rozmowach)
V uważać (myśleć)
V dwucyfrowy
V podawać sumę wzrostu
N Comp figura retoryczna
V Phras przemyśliwać
V Phras wymyślać

Wordnet angielsko-polski


1. (a well-known or notable person
"they studied all the great names in the history of France"
"she is an important figure in modern music")
nazwisko
synonim: name
synonim: public figure

2. (language used in a figurative or nonliteral sense)
figura retoryczna: : synonim: trope
synonim: figure of speech
synonim: image

3. (a predetermined set of movements in dancing or skating
"she made the best score on compulsory figures")
figura: :

4. (alternative names for the body of a human being
"Leonardo studied the human body"
"he has a strong physique"
"the spirit is willing but the flesh is weak")
soma: : synonim: human body
synonim: physical body
synonim: material body
synonim: soma
synonim: build
synonim: physique
synonim: anatomy
synonim: shape
synonim: bod
synonim: chassis
synonim: frame
synonim: form
synonim: flesh

Słownik internautów

cyfra
figura

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. cyfra

2. figura
figurka

3. kształt
postać

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kształtować

obraz

powierzchowność

przedstawiać

rysunek

tworzyć

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

liczba

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

1. liczba; cyfra; 2. postać; figura
~, aerobatic - lotn. figura akrobatyczna
~, casualty - liczba (śmiertelnych) ofiar
~, carved - hist.mar. postać rzeźbiona (na statku)
~, casualty - liczba ofiar, liczba strat
~, combat - figura bojowa
~, familiar - postać znana
~, flying - figura pilotażu
~, hero - postać bohaterska
~, historical - postać historyczna
~, legendary - postać legendarna
~, military - wojskowy; postać wojskowa
~, mortality - wskaźnik śmiertelności
~, national - bohater narodowy, postać znana w (skali) kraju
~, noise - liczba określająca poziom hałasu
~, political - postać polityczna
~, skating - sp. figura łyżwiarska
~, soldierly - postać żołnierza

Słownik techniczny angielsko-polski

1. figura f
2. cyfra f
3. rysunek m (w książce)
4.usłojenie f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The figures regularly published at international level constantly confirm this.
Dane regularnie publikowane na szczeblu międzynarodowym ciągle to potwierdzają.

statmt.org

The charts below show the circulation figures of the seven banknote denominations.
Na poniższych wykresach pokazano ilość banknotów w obiegu w podziale na nominały.

ECB

These figures will continue to rise as a result of increasing life expectancy.
Liczby te będą stale wzrastać ze względu na wzrost przeciętnej długości życia.

statmt.org

Provisional application dates from 2008, and we have some experience with figures.
Tymczasowe stosowanie umowy sięga 2008 roku i mamy pewne doświadczenie z liczbami.

statmt.org

The actual figure was a risible 4,000, partly because the WH Smith in Henry's home town, Dudley, bizarrely failed to stock the only biography of its local hero.

www.guardian.co.uk

I got the impression that even my invented sales figure was pitiful to him.

www.guardian.co.uk

Throughout Camp Hope, the base camp established by the miners' relatives, figures of the Virgin Mary, Jesus Christ and St Expedito (St Expeditus) are on display.

www.guardian.co.uk

St Expedito is popular in Chile as a figure whose help is sought to speed up bureaucracy and provide urgent solutions.

www.guardian.co.uk

His position as Hitler's personal envoy initially made Ribbentrop a much-courted figure in Britain and he was a frequent guest of establishment figures such as former prime minister David Lloyd George, the pacifist George Lansbury and the British fascist Sir Oswald Mosley.

www.guardian.co.uk

He did get to be "Wally Pinner" in The Punch and Judy Man, although even that figure was openly biographical.

www.guardian.co.uk

For some of them, the figure is three times less.
W przypadku niektórych państw ta liczba jest trzykrotnie niższa.

Eight years later, in 2008, the figure had reached 16 000 people.
Osiem lat później, w 2008 roku, liczba ta osiągnęła 16 tysięcy osób.

But I have to figure out what to do with the kids.
Ale na razie muszę wykombinować co zrobić z dziećmi.

Stop trying to figure out how to get in here.
Beck, nie kombinuj, jak tu się dostać.

Because then you'd actually have to figure out what you want.
Bo wtedy trzeba byłoby zastanowić się, czego samemu się pragnie.

Which means we have to figure out what they want.
Co oznacza, że musimy dojść co oni chcą.

Why don't we give him time to figure out what he wants?
Dlaczego nie damy mu czasu, żeby sam dowiedział się czego chce?

Maybe if we figure out what happened to her 18 months ago.
Może rozgryziemy, co stało się 18 miesięcy temu... Nie wiem.

We just have to figure out why, how and who.
Musimy się tylko dowiedzieć dlaczego, jak i kto.

You just have to figure out how to use them.
Musisz tylko nauczyć się z nich korzystać.

I need to be alone and figure some things out.
Muszę być chwilę sam. Przemyśleć parę spraw.

I just had to figure out which department did what.
Muszę tylko rozgryźć, która część pasuje do czego.

I have to figure out a way to get back at him.
Muszę wymyślić, jak się na nim odegrać. Nie.

Let the police figure out what happened to your mother.
Niech policja dojdzie do tego, co stało się twojej matce.

I can't figure out what happened to the poor guy.
Nie mogę zrozumieć, co stało się z tym biednym facetem.

Not enough to figure out how to find them, or what they want.
Nie wystarczy, by dowiedzieć się jak ich znaleźć lub czego chcą.

They were living their lives, and I, trying to figure out my own.
Oni żyli swoim życiem, a ja próbowałem rozgryźć swoje własne.

And then we have to figure out how to get you home.
Potem musimy wymyślić, jak was odesłać do domu.

I need some time to figure out what to say.
Potrzebuję trochę czasu, aby przemyśleć co powiedzieć.

Probably want to focus on you as a father figure.
Prawdopodobnie chcą skupić się na panu, jako postaci ojca.

Probably trying to figure a new way to get at us.
Prawdopodobnie szukają sposobu, by dostać się do nas.

We're just trying to figure out what happened to him.
Staramy się tylko dowiedzieć co się z nim stało.

These are real people we're trying to figure out here.
To są prawdziwi ludzie, próbujemy się czegoś tutaj dowiedzieć.

Stay if you want and figure out why you're here.
Zostań jeśli chcesz i wymyśl dlaczego tu jesteśmy.

But what I can't seem to figure out is why you here.
Ale jedno, czego nie mogę zrozumieć, to dlaczego ty jesteś tutaj.

But you have to figure out a way to live.
Ale ty musisz znaleźć sposób na życie.

Is anyone trying to figure out what happened with the system?
Czy mógłbyś sprawdzić co się stało z systemem? Jestem po prostu ciekawa.

We need to figure out what to do with you.
Jeszcze nie wiem, co zrobimy z tobą. Miałyśmy porozmawiać.

For whatever you can't figure out to cause something else.
Kiedy cokolwiek czego nie możecie wymyślić spowoduje coś innego.

Somebody’s going to get a photograph or figure out where you live.
Ktoś zrobi zdjęcie albo dowie się gdzie mieszkasz.

Well, we can figure out a time for you to come see him.
Możemy ustalić czas kiedy się z nim zobaczysz.

I think we need to figure out what's going on.
Musimy się przekonać, o co w tym wszystkim chodzi.

You figure out ways to get them to open up.
Musisz pokombinować by się otworzyli. Doug był dowcipny.

I have to figure out what he wants from me.
Muszę się dowiedzieć, czego on ode mnie oczekuje.

She said you were like a husband figure to her.
Ona powiedziała, że byłeś dla niej jak mąż.

Figure he knows we're here or what to look for.
Pewnie wie, że tutaj jesteśmy, albo że go szukamy.

These things take a little while to figure out, process.
Poukładanie tych rzeczy zajmuje trochę czasu. - To cały proces.

Right now, we need to figure out where they went.
Później się policzymy. Teraz musimy dowiedzieć się, dokąd pojechali.

At least until I can figure out a way to win her back.
Przynajmniej do czasu, aż zdecyduję w jaki sposób ją odzyskać.

Now we just need to figure out why they left.
Teraz musimy dowiedzieć się, dlaczego odeszli.

We just need to figure out where he is now.
Teraz tylko musimy dowiedzieć się, gdzie jest teraz.

This key figure must be the voice of Europe in the world.
Ta kluczowa postać musi być głosem Europy w świecie.

Okay, first we need to figure out what happened here.
Ale najpierw musimy się dowiedzieć, co tutaj się stało.

At least until I can figure out what to do with it.
Będzie nim aż znajdę jakieś wyjście, co z nim zrobić.

Just trying to figure out what you do for fun.
Chcę tylko się dowiedzieć, co robisz dla zabawy.

What does it take to make him a public figure?
Co trzeba, żeby żeby stać się osobą publiczną?

Can't people figure out a better way to move drugs?
Czy ludzie nie mogą znaleźć lepszego sposobu na przemyt narkotyków?

How long before they figure out you don't have a brother?
Ile czasu upłynie, zanim zorientują się, że nie masz brata?

And a full two or three hours to figure it out.
I całe dwie czy trzy godziny na jej wykorzystanie.

You better figure out a way to live with it.
Lepiej naucz się z tym żyć.