Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) prawniczy (o)patentować; nadać/nadawać prawo do eksploatacji zasobów mineralnych użytkowania gruntów państwowych; ochraniać;
patented - (Adjective) prawniczy opatentowany; nowy, niezwykły, unikatowy;

(Adjective) prawniczy (o)patentowany, patentowy, zastrzeżony; lakierowany, z lakierowanej skóry; wymyślny; oczywisty, bezsporny, ewidentny; jawny, wyraźny, otwarty; wierutny; medycyna drożny;
patent lie - oczywiste kłamstwo;
pending patent - prawniczy patent zgłoszony;
patent leather - (Noun) skóra lakierowana;

(Noun) prawniczy patent, opatentowany wynalazek; prawo do eksploatacji zasobów mineralnych użytkowania gruntów państwowych, przywilej;
letters patent - (Noun) prawniczy patent, zaświadczenie patentowe, dokument nadania praw;
patent law - (Noun) prawniczy prawo patentowe, prawo wynalazcze;
protect by patent - chronić przez opatentowanie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (document) patent.adj
1.
(protected by ~) opatentowany.
2.
(colloq, well-contrived, ingenious) wymyślny.
3.
(obvious) oczywisty.
4.
~ leather skóra lakierowana.vt opatentować

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

patent
patentować, ochraniać (wynalazek)
oczywisty, bezsporny, jawny, wyraźny, otwarty
letters ~ ochrona patentowa

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

patent ~ insurance ubezpieczenie praw patentowych~ tax podatek patentowy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n patent patent agent rzecznik patentowy patent assignment odstąpienie praw patentowych patent claim zastrzeżenie patentowe patent fee opłata za korzystanie z patentu patent infringement naruszenie prawa patentowego patent law prawo patentowe patent licence licencja patentowa patent office urząd patentowypatent right prawo do patentu patent tax podatek patentowyexclusive patent licence licencja na korzystanie z patentu non-exclusive patent licence licencja na korzystanie z patentu bez przyznania prawa na wyłącznośćto abandon a patent zrzekać się patentuto grant a patent przyznawać patent

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

drożny adj., jawny adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

drożny, jawny, patent, patentować

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s patent
adj patentowany, patentowy
~ log log mechaniczny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

otwarty
jawny
patent lie - oczywiste kłamstwo
patent leather - skóra lakierowana (o materiale)
vt opatentować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OPATENTOWANY

PATENTOWY

ZASTRZEŻONY

ORYGINALNY

OTWARTY

DROŻNY [MED.]

OCZYWISTY

PATENTOWAĆ COŚ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N patent
V patentować
Adj oczywisty
N Comp skóra lakierowana

Wordnet angielsko-polski

(clearly revealed to the mind or the senses or judgment
"the effects of the drought are apparent to anyone who sees the parched fields"
"evident hostility"
"manifest disapproval"
"patent advantages"
"made his meaning plain"
"it is plain that he is no reactionary"
"in plain view"
"a palpable lie")
ewidentny
synonim: apparent
synonim: evident
synonim: manifest
synonim: palpable
synonim: plain
synonim: unmistakable


1. (a document granting an inventor sole rights to an invention)
patent
synonim: patent of invention

2. (a document granting an inventor sole rights to an invention)
patent: : synonim: patent of invention

Słownik internautów

widoczny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

patent, patentowy
exlusive patent licence: wyłączna licencja na korzystanie z patentu
non-exclusive patent licence: licencja na korzystanie z patentu bez przyznania prawa na jego wyłączność
patent agent: rzecznik patentowy
patent assignment: odstąpienie praw patentowych
patent claim: zastrzeżenie patentowe
patent fee: opłata patentowa
patent infringement: naruszenie prawa patentowego
patent law: prawo patentowe
patent licence: licencja patentowa
patent office: urząd patentowy
patent rights: prawa patentowe
to grant a patent: przyznać patent

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jawny

patentowany

przywilej

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

patent

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

patent

Słownik techniczny angielsko-polski

patent m

1. patentowy
2. otwarty, drożny (przewód)
3. rozłożysty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In December 2009, the Council adopted the principle of creating an EU patent.
XX wieku. W grudniu 2009 roku Rada przyjęła zasadę dotyczącą stworzenia patentu UE.

statmt.org

Enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (
Wzmocniona współpraca w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (

statmt.org

I feel it is fundamental that we resolve the issue of the European patent.
Rozstrzygnięcie kwestii patentu europejskiego uważam za rzecz podstawową.

statmt.org

I understand your support for the fifth freedom and the European patent relating to it.
Rozumiem wasze poparcie dla piątej swobody i związanego z nią europejskiego patentu.

statmt.org

And there's a patent pending on these systems as well that's held by the community.
Czekamy na przyznanie patentu dla systemów stworzonych przez społeczność.

TED

I understand her," said Stan Livingstone, a retired patent drafter who was standing outside Palin's San Jose rally and wearing a hat decorated with the American flag.

www.guardian.co.uk

As if to correct this outrageous fortune, the author of The Prince and The Pauper subsequently involved himself in all manner of speculative schemes, now investing heavily in a powdered milk substitute, now in a vineyard, and now in a patent for a typesetting machine, a gamble that almost bankrupted him (and his independently wealthy wife) and that fuels much of his later cantankerous rage against both the (successful) gamblers of Wall Street, and the growing American empire that their capital funded.

www.guardian.co.uk

His product was unsuccessful, though, and in 1871 he sold the patent to Jurgens, which later became Unilever.

www.guardian.co.uk

Here you see a patent for an arm in 1912.
Widzimy tu patent protezy z roku 1912.

Hey,I got a form letter here from the patent office.
Mam tu formularz z biura patentowego.

In which case, why can the patent itself not be innovative?
A dlaczego sam nie może skorzystać z innowacyjności?

But of course no one was interested in buying his patent.
Ale oczywiście nikt nie był zainteresowany kupnem jego patentu.

One example is a clear initiative like the common European patent.
Jednym z przykładów jest wyraźna inicjatywa, jaką jest wspólny patent europejski.

I remember my walls were covered with black patent leather.
Pamiętam, że moje ściany były pokryte czarną lakierowaną skórą.

Out of knowledge comes a product, a licence, a patent, which turns back into money again.
Z wiedzy powstaje produkt, licencja, patent, który zamienia się w pieniądze.

On the cost of patent application, it is very striking.
Kwestia kosztów wniosków patentowych jest bardzo znamienna.

There is currently no internal market in terms of patent protection.
Obecnie nie istnieje rynek wewnętrzny ochrony patentowej.

I believe it is essential to resolve the matter of the European patent.
Uważam rozstrzygnięcie kwestii europejskiego patentu za sprawę zasadniczej wagi.

I would say the same about the European patent.
To samo mogę powiedzieć o patencie europejskim.

We shall perhaps discuss this later on with regard to the patent.
Być może powinniśmy tę sprawę omówić później, rozważając kwestię patentu.

We therefore need this qualitative progress to a European patent now.
Potrzebujemy zatem obecnie jakościowego postępu w kierunku patentu europejskiego.

I therefore wonder if it would not have been more efficient to produce a patent in just one language?
W związku z tym zastanawiam się, czy wydawanie patentu w jednym tylko języku nie byłoby korzystniejsze?

After more than 10 years, work on a unitary European patent is finally coming to an end.
Po ponad dziesięciu latach prace nad jednolitym patentem europejskim dobiegają wreszcie końca.

I feel it is fundamental that we resolve the issue of the European patent.
Rozstrzygnięcie kwestii patentu europejskiego uważam za rzecz podstawową.

I've vested her with getting the patent on my face bra.
Wynajęłam ją aby zdobyła patent na mój stanik na twarz.

There's a patent case coming up before the Supreme Court.
Przed Sądem Najwyższym staje sprawa o patent.

At present, it is difficult for an individual inventor or a small company to get patent protection across the whole of Europe.
Drobnym wynalazcom lub małym firmom jest obecnie trudno uzyskać ochronę patentową w całej Europie.

I'm hesitant to release it till I get the patent.
Waham się powiedzieć to komukolwiek, zanim zostanie opatentowany.

It is absolutely indispensable that we have a competitive patent system.
Posiadanie konkurencyjnego systemu patentowego jest absolutnie konieczne.

I have proposed that a company wishing to apply for a patent may do so, including in its own language.
Zaproponowałem, by firma chcąca dokonać zgłoszenia patentowego mogła tego dokonać również we własnym języku.

Patent protection is one of the basic instruments for competitiveness and economic growth.
Ochrona patentowa jest jednym z podstawowych instrumentów na rzecz konkurencyjności i wzrostu gospodarczego.

It wasn't until the 1980s that the Supreme Court said you could patent life.
Nie było tak do lat 80-tych, kiedy Sąd Najwyższy orzekł, że można opatentować życie.

I understand your support for the fifth freedom and the European patent relating to it.
Rozumiem wasze poparcie dla piątej swobody i związanego z nią europejskiego patentu.

It is extremely important to be able to obtain a European patent with a single application.
Ogromnie ważna jest możliwość uzyskania patentu europejskiego na podstawie jednego zgłoszenia.

We therefore need to step up work on the creation of a unitary patent market.
Konieczne jest zatem zintensyfikowanie prac nad utworzeniem jednolitego rynku patentowego.

Yeah, and Bell beat Gray to the patent office by a matter of hours.
Tak, i Bell wyprzedził Gray w drodze do biura patentowego tylko o parę godzin...

I need the number of the patent office.
Potrzebuję numeru do biura patentowego!

Well, what do you wish us to do, sir, patent your head?
Więc czego pan chce, opatentowania pańskiej głowy?

Maybe we should patent the universe and charge everyoneroyalties for their existence.
Może powinniśmy opatentować wszechświat i otrzymywać odwszystkich tantiemy za istnienie.

Only when a patent office grants a protection certificate is a product protected.
Jeśli znajdzie się urząd patentowy, który wyda świadectwo ochrony, to wtedy dopiero produkt będzie chroniony.

It proved impossible to reach agreement about the patent in the Council, which was essentially due to two problems.
Okazało się, że nie można osiągnąć porozumienia wewnątrz Rady w sprawie patentów głównie ze względu na dwa problemy.

The single patent would help to give a considerable boost to the competitiveness of European businesses.
Jednolity patent pomoże zapewnić znaczący bodziec dla konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich.

However, this should not be at the expense of the patent holders, whose innovations help our economy to develop.
Nie może to jednak odbyć się kosztem właścicieli patentów, których wynalazki przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki.

There appears to be something engraved on the inside of the patent's lower incisors.
Okazuje się, że coś zostało wyryte na wewnętrznej stronie dolnych siekaczy pacjenta.

We will feel her absence until we perhaps negotiate this patent some time in the future.
Odczujemy jej brak, kiedy w przyszłości podejmiemy negocjacje w tej dziedzinie.

One is the issue of the European patent.
Jedna dotyczy patentu europejskiego.

First of all, if you can, don't fight the patent, fight theinfringement.
Przede wszystkim, jeśli się da, nie walcz z patentem, walczw sprawie naruszenia.

However, I must say that the hopes placed in this patent are somewhat over-optimistic.
Muszę jednak stwierdzić, że nadzieje pokładane w tym systemie są nieco nadmiernie optymistyczne.

Many small businesses are no longer financially able to protect their inventions, because they do not have this European patent.
Wiele małych przedsiębiorstw nie ma finansowej możliwości chronienia swoich wynalazków ze względu na brak patentu europejskiego.

I voted against the introduction of a trilingual system in patent regulations.
Głosowałem przeciwko wprowadzeniu systemu trójjęzycznego w ramach przepisów patentowych.

Similarly, it must step up the fight against counterfeiting, and put forward an offensive European patent policy.
Podobnie, Unia Europejska powinna zintensyfikować walkę z podrabianiem i przedłożyć projekt europejskiej polityki patentowej.

He had on a... dress suit and patent leather shoes.
Miał na sobie... frak i skórzane lakierki.

You can have my new patent leather shoes.
Mogę ci dać moje nowe oryginalne skórzane buty.

I may be just a uniformto you, but you got no patent on feelings.
Może dla Ciebie jestem tylko munduremale ty nie masz żadnych uczuć.

We want to disseminate green technology to the developing countries, for example, by making fundamental changes to patent and intellectual property rights.
Chcemy rozpowszechnienia zielonych technologii do krajów rozwijających się, na przykład poprzez poczynienie fundamentalnych zmian w prawach patentowych oraz własności intelektualnej.

There is a need for the increased protection of intellectual property rights and a viable competitive European patent system, as well.
Zachodzi także potrzeba zwiększenia ochrony praw własności intelektualnej oraz realnego, konkurencyjnego systemu patentowego w Europie.

The anticipated reduction in costs associated with the patent protection process is also not inconsiderable.
Przewidywane obniżenie kosztów związanych z ochroną procesową również odgrywa niemałą rolę.