Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rufa, tył;

(Adjective) surowy, rufowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (of ship) rufa
(attrib) rufowy

adj (strict, harsh) srogi
(severe) surowy
(inflexible) nieugięty

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

surowy, srogi, ostry (w stosunku do innej osoby) , wymagający, trudny
rufa statku

Nowoczesny słownik języka angielskiego

surowy, ostry (np. kara), rufa (żegl.)

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n rufa

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

rygorystyczny, bezwzględny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s rufa
~ anchor kotwica rufowa
~ light świa-tło rufowe

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

1. - adj surowy, poważny

2. - n mors. rufa
tył

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SROGI

MARSOWY

MARSOWATY

RUFOWY

RUFA

OGON PSA

ZAD

Wordnet angielsko-polski


1. (of a stern or strict bearing or demeanor
forbidding in aspect
"an austere expression"
"a stern face")
groźny, srogi, surowy
synonim: austere

2. (severe and unremitting in making demands
"an exacting instructor"
"a stern disciplinarian"
"strict standards")
surowy, srogi: : synonim: strict
synonim: exacting


1. (the rear part of a ship)
rufa
synonim: after part
synonim: quarter
synonim: poop
synonim: tail

2. (the fleshy part of the human body that you sit on
"he deserves a good kick in the butt"
"are you going to sit on your fanny and do nothing?")
pupa, tyłek, zadek, cztery litery: : synonim: buttocks
synonim: nates
synonim: arse
synonim: butt
synonim: backside
synonim: bum
synonim: buns
synonim: can
synonim: fundament
synonim: hindquarters
synonim: hind end
synonim: keister
synonim: posterior
synonim: prat
synonim: rear
synonim: rear end
synonim: rump
synonim: seat
synonim: tail
synonim: tail end
synonim: tooshie
synonim: tush
synonim: bottom
synonim: behind
synonim: derriere
synonim: fanny
synonim: ass

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

poważny

surowy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

mar. rufa
~, overhanging - rufa nawisowa
~, round - rufa okrągła

Słownik techniczny angielsko-polski

rufa f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However, the sternness of the EU's reactions towards Iran must be made stronger and clearer.
Jednak surowość reakcji UE wobec Iranu musi być intensywniejsza i wyraźniejsza.

statmt.org

As Sir Nicholas Stern has pointed out, the economic and social costs of climate change will be catastrophic.
Jak wskazywał Sir Nicholas Stern, koszty gospodarcze i społeczne zmiany klimatu będą katastrofalne.

statmt.org

And fearing lest haply we should be cast ashore on rocky ground, they let go four anchors from the stern, and wished for the day.
A bojąc się, aby snać na miejsca ostre nie wpadli, zrzuciwszy cztery kotwice z steru, pragnęli, aby dzień był.

Jesus Army

It said Yorktown on the stern.
Na rufie stało "Yorktown" jak wół.

TED

According to recent reports in the magazine Stern, at least 76 German MEPs were members of this fund.
Według ostatnich doniesień czasopisma "Stern”, do funduszu tego należało co najmniej 76 niemieckich posłów do Parlamentu Europejskiego.

statmt.org

stern was convicted by a Los Angeles jury yesterday of giving false names and acting by fraud to obtain prescriptions.

www.guardian.co.uk

The Home Office insisted funding for the probe was withdrawn in June because it would merely have "duplicated" other reviews by Lady stern and Sara Payne.

www.guardian.co.uk

Better cleaning, hand gels and stern warnings to staff and public alike have helped reduce infection rates in hospitals.

www.guardian.co.uk

A Home Office spokesman said: "The Home Office and HMIC wanted to avoid duplicating the work of the reviews by Baroness stern and Sara Payne which extensively examined the experience of victims of rape.

www.guardian.co.uk

At least I do not think that he was stern.
Przynajmniej nie wydaje mi się, że był srogi.

Both of us know you helped Stern kill that girl.
Oboje wiemy, że pomogłeś Sternowi zabić tą dziewczynę.

Stern is the one who hired me to find David.
Stern wynajął mnie, żebym znalazł Davida.

She's still vulnerable at the stern, like the rest of us.
Mimo to jest odsłonięty od strony rufy, jak reszta nas...

We can't keep riding with our stern to the wind.
Nie uda nam się płynąć rufą do wiatru.

Oh, dude, this is that thing they were talking about on Stern.
O, stary,to jest to o czym gadali na Sternie..

Can you imagine if they're confined to the stern area?
Myśli pan, że ograniczyli się do tych obszarów?

This is a stern test for Europe, one that we cannot afford to fail.
To poważny egzamin dla Europy i nie możemy sobie pozwolić na to, by go nie zdać.

After all we want Stern to be certain I'm dead.
Po tym wszystkim chcieliśmy, żeby Stern był pewien, że nie żyję.

When you see the stern where 1,500 people had died,
When widzisz rufę gdzie 1,500 ludzi umarło,

They believe in what you have been teaching, mr Stern.
Wierzy pan w to czego pan ich nauczył, panie Stern?

Because then the plane can stick to in the stern of the carrier.
gdyż wówczas samolot może wbić się w rufę lotniskowca.

This group will go first and board the stern.
Ta grupa pójdzie pierwsza i zajmie rufę.

Take this gun and get back in the stern.
Weź karabin i wracaj na rufę.

An air of stern suspicion is very important in my line of work.
Aura srogiej podejrzliwości jest bardzo ważna w mojej pracy.

Very stern, I have no idea who that might be, do you, Miss?
Bardzo surowy. Nie mam zielonego pojęcia kto to może być, a panienka?

In this case also, our stern measures were soon known throughout the administration
Wkrótce, nasze surowe postępowanie było znane w całej prowincji. Dziś, podczas ceremonii na zamku

Then that would be a very... stern test of my character.
Byłaby to bardzo... trudna próba dla mojego charakteru.

Jiro has a very stern look on his face when he's making sushi.
Jiro ma bardzo srogi wyraz twarzy, kiedy przygotowuje sushi.

That is a perfect setup for a stern shot on a stationary target.
To jest najlepsze ustawienie dla wystrzału z rufy w nieruchomy cel.

I'm sure Commander Stern imagined he was at a party.
Komandor Stern pewnie sobie wyobraził, że jest na przyjęciu.

My father was not stern with you, was he?
Czy mój ojciec nie był dla pana srogi?

Looks like Stern's men got to him first.
Wygląda na to, że dorwali go ludzie Sterna.

He was stern, but could not harm them.
Był surowy, ale nie bił ich.

Stern, we don't need you back there, You're a physicist,
Stern, nie potrzebujemy cię tutaj. Jesteś fizykiem.

Looks like you're planning to sign with Gitlin & Stern?
Wygląda na to, że zamierzacie podpisać kontrakt z Gitlin & Stern?

Why have policymakers not learnt from previous crises, though stern warnings were sent?
Dlaczego decydenci nie wyciągnęli żadnych wniosków z poprzednich kryzysów, choć pojawiały się poważne ostrzeżenia?

The stern master leads the way with his scythe and hourglass.
Na czele kroczy sam surowy mistrz... z kosą w ręku i klepsydrą.

The Stern report indicated that some 200 million people could be displaced by climate change, creating huge migratory pressures.
Sprawozdanie Sterna pokazało, że około 200 milionów ludzi może być zmuszonych przez zmiany klimatyczne do przeprowadzki, tworząc ogromną presję migracyjną.

So what's someone from Stern, Lockhart doing in juvenile court, anyway?
Co w ogóle, ktoś z Stern, Lockhart robi w sądzie dla nieletnich?

And their basic inspiration was a stern review of LordStern.
Ich podstawową inspiracją był surowy raport lordaSterna.

You are a stern man. But you're honorable.
Jest pan surowym, lecz prawym człowiekiem.

No, I can even get you on Howard Stern if it's good.
Mogę ci nawet załatwić reżysera, jeśli to było ostre.

I can see one on the stern.
Widzę jedno na rufie.

She was a stern but fair teacher.
Była surowym, ale sprawiedliwym nauczycielem.

Tank, what's the status on the stern torpedo tube?
Zbiornik , co jest stanu na surowej wyrzutni torped ?

Then as the bow sinks, it pulls the stern vertical and finally detaches.
Dziób zaczyna tonąć. Ciągnąć rufę za sobą do pionu, i w końcu odpada.

Tyler, you're gonna have to handle bow and stern for now.
Tyler, musisz od tej chwili radzić sobie z dziobem i rufą.

As Sir Nicholas Stern has pointed out, the economic and social costs of climate change will be catastrophic.
Jak wskazywał Sir Nicholas Stern, koszty gospodarcze i społeczne zmiany klimatu będą katastrofalne.

Homosexuality is a crime with no victim, Mr Stern.
Homoseksualizm jest przestępstwem bez ofiar, panie Stern.

And there was Prok, with that stern look. ''Hurry up.
Stał w nich Prok z tym swoim wiele mówiącym spojrzeniem:

Put the stern line on quick.
Zarzuć cumę na rufie, szybko!

He was stern, but a poor disciplinarian.
Był surowy, ale nie bił ich.

Pretty soon you'll smell lra Stern, my attorney!
Czujesz je? Niedługo poczujesz mojego prawnika.

Where are they, middle, stern or bow?
Gdzie? Na śródokręciu, przy rufie czy na dziobie?

He was stern, he never laughed. But he was nice.
Jest surowy, nigdy się nie uśmiecha, ale jest uprzejmy.

Control your depth with the stern planes.
Kontrola twoje głębokości z surowymi płaszczyznami .

They are indulgent, we must be stern.
Musimy być nieugięci, inaczej wejdą nam na głowę.

The hole only opened up today, Stern,
Ale ta dziura otwarła się dzisiaj.