Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) umieszczać, nastawiać, nadawać właściwe położenie; lokalizować, ustalać położenie, sytuować; ustawić, ustawiać, rozstawić, rozstawiać; usytuować, ulokować;

(Noun) pozycja, ustawienie, ułożenie; posada, stanowisko; stan, sytuacja, usytuowanie; postawa, nastawienie; położenie, miejsce; militarny pozycja; stoisko, okienko, stanowisko;
geographical position - położenie geograficzne;
be in position - militarny być na pozycji/stanowisku, być gotowym;
in position - na właściwym miejscu;
‘position closed’ - stoisko/okienko nieczynne;
get into position - zająć miejsce/pozycję;
i understand your position, but... - rozumiem twoje stanowisko, ale…;
from a position of strength - z pozycji siły;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
C (place occupied by sb or sth) położenie, pozycja, miejsce
(mil) pozycja, stanowisko.
2.
U (circumstances, situation) położenie, sytuacja
she is not in a ~ to say nie jest w sta-nie nic powiedzieć.
3.
(posture) pozycja, postawa.
4.
C (mental attitude, line of argument) stanowisko, nastawienie.
5.
(place in society, status) pozycja społeczna, status.
6.
C (post, employment) stanowisko.vt (place in ~)
1.
ustawiać, rozstawiać.
2.
sytuować, ulokować

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ustawiać, umieszczać, lokować, ustalać, określać położenie
pozycja, położenie, stanowisko, posada, sytuacja, miejsce, nastawienie, stan, rozmieszczenie
in/out of ~ na/nie na swoim miejscu
be in a ~ /in no ~ to do sth być/ nie być w stanie coś zrobić

Nowoczesny słownik angielsko-polski

rozmieszczenie (wojsk)

ustosunkowanie

obsada

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

pozycja f, postawa f, zajmowane miejsce, ustawienie płodu

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

pozycja, postawa, zajmowane miejsce, ustawienie płodu w stosunku do strony ciała matki

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pozycja, położenie
pozycja społeczna
stan
stanowisko
alternate ~ stanowisko (pozycje) zapasowe
assembly ~ miej-sce zgrupowania
attack ~ pozycja wyjściowa
blocking ~ pozycja ryglowa
defilade ~ stanowisko ukryte przed ogniem flankowym
domi-nating ~ pozycja dominująca
dummy ~ stanowisko pozorowane
firing ~ postawa strzelecka
stanowisko og-niowe
ground ~ indicator (skr. GPI) ~ nawig. wskaźnik położenia (względem ziemi)
hulldown firing ~ częściowo zakryte stanowiwisko ogniowe
kneeling ~ postawa klęcząca
to occupy a ~ zajmować pozycję
overwatch ~ stanowisko dominujące
plan ~ indicator (skr. PPI) ~ rlok. wskaźnik obserwacji okrężnej
~ defence obrona pozycyjna
~ error błąd położenia
~ light światło pozycyjne
~ line linia pozycyjna
line of ~ art. linia celu
predicted ~ punkt wyprzedzenia
prereconnoitred ~ pozycja uprzednio rozpoznana (zawczasu upatrzona)
present ~ zajmowane (aktualnie) stanowisko
ready ~ stan gotowości
vt umiesz-czać
ustalać położenie
to ~ forces rozwijać wojska

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POZYCYJNY

TWIERDZENIE

POZYCJA

MIEJSCE

SYTUACJA

STANOWISKO

POŁOŻENIE

POSTAWA

PRACA

STAN

GODNOŚĆ

OKREŚLIĆ POŁOŻENIE

USTAWIAĆ

UMIESZCZAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (the particular portion of space occupied by something
"he put the lamp back in its place")
położenie, lokalizacja, pozycja, usytuowanie, umiejscowienie, lokacja
synonim: place

2. (a point occupied by troops for tactical reasons)
pozycja, stanowisko, punkt: : synonim: military position

3. (the arrangement of the body and its limbs
"he assumed an attitude of surrender")
pozycja, układ ciała, poza: : synonim: posture
synonim: attitude

4. (a job in an organization
"he occupied a post in the treasury")
stanowisko, funkcja, posterunek, stołek, stolec: : synonim: post
synonim: berth
synonim: office
synonim: spot
synonim: billet
synonim: place
synonim: situation

5. ( (in team sports) the role assigned to an individual player
"what position does he play?")
pozycja: :

6. (the spatial property of a place where or way in which something is situated
"the position of the hands on the clock"
"he specified the spatial relations of every piece of furniture on the stage")
położenie, usytuowanie: : synonim: spatial relation

7. (an opinion that is held in opposition to another in an argument or dispute
"there are two sides to every question")
stanowisko: : synonim: side

8. (the relative position or standing of things or especially persons in a society
"he had the status of a minor"
"the novel attained the status of a classic"
"atheists do not enjoy a favorable position in American life")
status, pozycja, status społeczny: : synonim: status

9. (the act of putting something in a certain place)
umieszczanie: : synonim: placement
synonim: location
synonim: locating
synonim: positioning
synonim: emplacement

Słownik internautów

pozycja
rubież
stanowisko, opinia
posada
stan
pozycjonować

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda


1. stanowisko
2. pozycjapołożenie~, geographical położenie geograficzne~, unacceptable stanowisko nie do przyjęcia~, zero tech. położenie zerowe

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

stan, stanowisko (postawa), sytuacja
difficult financial position: ciężkie położenie materialne
financial position: stan majątkowy
introductory explanation of the position of the parties: wyjaśnienie wstępne stanowiska stron
juridicial (legal) position: sytuacja prawna
open position: pozycja otwarta
overbought position: pozycja nadmiernego kupna
oversold position: pozycja nadmiernej sprzedaży
position in a case: stanowisko w sprawie
position of a limited partner: stanowisko komandytariusza
structural position: pozycja strukturalna

Słownik audio-video Montevideo

położenie, pozycja, stan, sytuacja, ustawienie, właściwe miejsce
stanowisko, posada

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nastawienie

posada

umiejscowienie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

położenie; postawa; ułożenie; (położenie) stanowisko; takt. pozycja
~, accident - pozycja wypadku, miejsce wypadku
~, advanced - pozycja wysunięta
~, advantageous - pozycja zapewniająca przewagę
~, aggressive - pozycja zaczepna
~, aiming - pozycja strzelecka
~, air - położenie samolotu w powietrzu, pozycja samolotu w powietrzu
~, air defence - stanowisko obrony przeciwlotniczej
~, aircraft; ~, airplane - pozycja samolotu, położenie samolotu
~, allotted - pozycja przydzielona, stanowisko przydzielone
~, all round defence/defensive - stanowisko obrony okrężnej
~, alternate (firing) - artyl. zapasowe stanowisko ogniowe
~, alternative - stanowisko zapasowe
~, angular - pozycja kątowa
~, anti aircraft - stanowisko obrony przeciwlotniczej
~, appointed - pozycja wyznaczona
~, approximate - położenie przybliżone
~, armour defensive - pozycja obronna oddziałów pancernych
~, artillery - stanowisko ogniowe artylerii
~, assault - podstawa wyjściowa do natarcia, pozycja wyjściowa do natarcia
~, assembly - miejsce zbiórki
~, attack - pozycja do ataku
~, attention - pozycja "baczność"; (musztra) postawa zasadnicza
~, backward - stanowisko położone w tyle
~, bargaining - przen. pozycja przetargowa
~, barrier - takt. pozycja ryglowa
~, battle - położenie bojowe, pozycja bojowa, pozycja bitewna, stanowisko bojowe
~, blocking - takt. pozycja ryglująca
~, bolt - takt. pozycja ryglowa
~, bolted - pozycja zaryglowana (broni), położenie zaryglowane
~, break - łączn. położenie "przerwa"
~ by account - nawig. pozycja zliczeniowa
~, calculated - nawig. pozycja zliczona
~, camouflaged - pozycja zamaskowana, stanowisko zamaskowane
~, captured - pozycja zdobyta
~, cocked - położenie napięte, położenie naciągnięte
~, combat - postawa bojowa, pozycja bojowa, pozycja bitewna
~, combat vehicle fighting - stanowisko bojowe wozów bojowych
~, command - stanowisko dowodzenia, stanowisko dowódcze
~, concealed - pozycja zamaskowana, stanowisko zamaskowane
~, covered - pozycja osłonięta, miejsce osłonięte
~, correct - pozycja prawidłowa
~, current - położenie aktualne, pozycja aktualna
~, dead reckoning - nawig pozycja wyliczeniowa
~, decoy - pozycja pozorowana
~, defence - stanowisko obrony
~, defended - pozycja broniona, stanowisko bronione
~, defensible - pozycja nadająca się do obrony
~, defensive - położenie obronne, pozycja obronna
~, defilade - stanowisko ogniowe zamaskowane
~, delaing - pozycja opóźniania, pozycja opóźniająca
~, desperate - położenie rozpaczliwe
~, disastrous - położenie katastrofalne
~, disrupted defence - pozycja obronna rozerwana
~, dug in - pozycja okopana, stanowisko okopane
~, dummy - stanowisko pozorowane, pozycja pozorowana
~, dummy artillery - pozycja pozorowana artylerii
~, duty - stanowisko służbowe
~, enemy - położenie nieprzyjaciela, pozycja nieprzyjaciela
~, enemy artillery - pozycja artylerii nieprzyjaciela
~, enemy defensive - pozycja obronna nieprzyjaciela
~, enemy fire gun - pozycja ogniowa dział nieprzyjaciela
~, engine - położenie silnika, miejsce silnika
~, entrenched - pozycja okopana; wojsk. transzeja
~, equilibrium - położenie równowagi, pozycja równowagi
~, estimated - położenie szacunkowe; żegl. pozycja zliczona
~, exact - położenie dokładne
~, extended - pozycja rozciągnięta
~, extreme - położenie skrajne, położenie krańcowe
~, falling - pozycja opadająca
~, fall out - (musztra) postawa "rozejść się"
~, fighting - stanowisko bojowe
~, fire - stanowisko ogniowe
~, firing - postawa strzelecka, pozycja ogniowa, pozycja ostrzału, pozycja strzelecka, stanowisko strzeleckie
~, fixed - pozycja stała, położenie stałe
~, flanking - pozycja flankująca
~, fortified - pozycja ufortyfikowana, pozycja umocniona, stanowisko umocnione
~, forward - pozycja wysunięta, stanowisko wysunięte
~, forward defensive - wysunięta pozycja obrony
~, free - (musztra) postawa swobodna
~, frontal - pozycja frontalna, pozycja czołowa
~, front line - pozycja frontowa
~, geographical - położenie geograficzne
~, ground - lotn. położenie względem powierzchni ziemi; navig. pozycja względem ziemi
~, gun - pozycja działa, stanowisko dział; artyl. stanowisko ogniowe
~, gunner's - pozycja strzelca
~, hanging - pozycja wisząca
~, holding - lotn. stanowisko oczekiwania (na start) kołującego samolotu
~, hidden - pozycja ukryta, stanowisko ukryte
~, hopeless - położenie beznadziejne
~, horizontal - położenie poziome
~, hostile - pozycja nieprzyjaciela, położenie nieprzyjaciela
~, impregnable - pozycja nie do zdobycia, stanowisko nie do zdobycia
~, inaccessible - pozycja niedostępna
~ in depth - takt. stanowisko urzutowane głęboko
~ in flight - położenie w locie
~ in space - położenie w przestrzeni
~ in the seat, body's - lotn. ułożenie ciała w fotelu
~ in the sky - położenie na niebie
~, inconvenient - pozycja niewygodna
~, indefensible - pozycja nie do obrony
~, infantry defensive - pozycja obronna piechoty
~, initial - pozycja wyjściowa
~, insular - geogr. położenie wyspiarskie
~, jump-off - pozycja stanowiąca odskocznię
~, key - położenie kluczowe, pozycja kluczowa
~, kneeling - pozycja klęcząca
~, last known - nawig. ostatnia znana pozycja
~, lateral - pozycja na boku, położenie boczne
~, launch(ing) - położenie startowe; rakiet. stanowisko wyrzutni
~, lost - dosł.i przen. pozycja stracona
~, lying - pozycja leżąca
~, masked - stanowisko zamaskowane
~, military geographical - położenie wojskowo geograficzne
~, mined - pozycja zaminowana, stanowisko zaminowane
~, mobile - stanowisko ruchome
~, neutral - polit. stanowisko neutralne
~, nose gunner - lotn. stanowisko strzelca przedniego
~ of leadership - pozycja lidera, pozycja przywódcy
~ of neutrality - polit. stanowisko neutralne
~ of readiness - takt. pozycja gotowości
~ of strategic importance - pozycja o znaczeniu strategicznym
~ of the commander in battle - miejsce dowódcy w czasie bitwy
~ of the fuselage, engine - położenie silnika na kadłubie
~, official - adm. stanowisko służbowe
~ on the surface of the Earth - geogr. położenie na powierzchni ziemi
~, original - położenie pierwotne
~, outpost - takt. pozycja czat
~, planimetric - położenie planimetryczne; położenie na mapie
~, power - polit. pozycja mocarstwowa
~, pre-arranged - pozycja upatrzona
~, precise - położenie dokładne
~, prepared - takt. pozycja przygotowana
~, previous - pozycja poprzednia
~, previously prepared - takt. pozycja upatrzona
~, prone - pozycja strzelecka leżąca
~, ready - stan gotowości
~, rearward defensive - pozycja obronna na tyłach
~, reinforced - stanowisko umocnione
~, reserve - pozycja odwodów, pozycja zapasowa, stanowisko zapasowe
~, reserve firing - zapasowe stanowisko ogniowe
~, responsible - adm. stanowisko odpowiedzialne
~, rest - pozycja spoczynkowa (broni)
~, resting - tech. położenie spoczynkowe
~, seated - pozycja siedząca
~, sheltered - stanowisko osłonięte
~, ship - położenie okrętu, pozycja okrętu, pozycja statku
~, sitting - pozycja siedząca
~, solar - astr. położenie słońca
~, soldierly - postawa żołnierska
~, squatting - pozycja kucąca, pozycja przykucnięta
~, staff - stanowisko sztabowe
~, stand by - pozycja wyczekiwania
~, standing - pozycja stojąca
~, starting - położenie wyjściowe
~, strategic - położenie strategiczne, pozycja strategiczna
~, strong - pozycja umocniona, stanowisko umocnione
~, submarine - położenie okrętu podwodnego
~, sun's - astr. położenie słońca
~, surface ship - położenie okrętu nadwodnego
~, tail gunner - lotn. stanowisko strzelca tylnego
~, take off - lotn. położenie startowe
~, target - położenie celu
~, threatened - pozycja zagrożona
~, tracked target - pozycja śledzonego samolotu
~, true - pozycja rzeczywista
~, undefendable - pozycja nie do obrony
~, underwater ship - położenie okrętu podwodnego
~, unfavourable - położenie niekorzystne
~, unprotected - stanowisko odsłonięte
~, untenable - wojsk.,polit. pozycja nie do utrzymania, stanowisko nie do utrzymania
~, upright - pozycja wyprostowana
~, vehicle - położenie pojazdu
~, vertical - położenie pionowe
~, waiting - pozycja wyczekiwania, stanowisko wyczekiwania
~, wing - lotn. położenie skrzydeł
~, zero - tech. położenie zerowe

Słownik środowiska angielsko-polski

stan m

Słownik techniczny angielsko-polski

położenie n, pozycja f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

With the library staff and the library board, we settled on two core positions.
Wspólnie z pracownikami i zarządem biblioteki ustaliliśmy dwie czołowe pozycje.

TED

We call for emphasis to be placed on the training of everyone in key positions.
Chcemy, aby przywiązywano wagę do szkolenia kadr zajmujących kluczowe stanowiska.

statmt.org

First of all there is the position of Almadén that the Commissioner referred to.
Pierwsza z nich dotyczy znaczenia okręgu Almadén, o którym mówił pan komisarz.

statmt.org

It looks as if the European Union is not in a position to counter this expansion.
Wydaje się, że Unia Europejska tej ekspansji nie jest w stanie przeciwdziałać.

statmt.org

The European Court of Justice (ECJ) has put us in a very difficult position here.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) postawił nas w bardzo trudnym położeniu.

statmt.org

(iv) Pakistan's astonishing collapse from a winning position in the Sydney Test - a Test when Kamran Akmal missed four catches and a run out - looks ever more interesting in light of today's allegations.

www.guardian.co.uk

The whole prospect of NESV reconsidering its position dramatically increases the importance for Liverpool of Broughton succeeding with next week's court action.

www.guardian.co.uk

2011 will be a similarly big year for Obama, as he begins to position himself for a second term.

www.guardian.co.uk

It will take us, I imagine, several years to get out of the position that we're in.

www.guardian.co.uk

Which is very important for a man in my position.
Co jest bardzo ważne dla człowieka żyjącego tak jak Ja.

Does your government have a position on the current situation?
Czy wasz rząd zajął stanowisko wobec obecnej sytuacji?

If you want to keep your position, say nothing about us.
Jeżeli chcesz zachować posadę... nie wtrącaj się w nasze sprawy.

My team are in position, let them do their job.
Mój zespół jest w gotowości, daj im wykonać swoją pracę.

I'm not in a position to help out right now.
Nie jestem w stanie ci teraz pomóc.

No, women in my position have been looking the other way for years.
Nie, kobiety w moim położeniu szukają innego wyjścia od lat.

You're in no position to talk to me about right and wrong!
Nie masz prawa mówić mi o tym, co dobre, a co złe!

Get back to me when your team is in position.
Odezwij się do mnie kiedy drużyny będą na pozycjach.

What makes you so certain he will come around to your position?
Skąd pewność, że przekona się do twego stanowiska?

You're in no position to tell me what to do.
Nie masz prawa mówić mi co mam robić.

You really think you're in a position to ask questions?
Nie ty będziesz zadawał pytania.

I've never been in a position where people look up to me.
Nigdy nie byłem w sytuacji, w której ludzie będą się mi przyglądać.

I'll position myself where I can hear a little better.
Usytuuję się w miejscu gdzie będę lepiej słyszał.

But I really am in no position to help you.
Wiem, że ci obiecałem, Maya, ale nie jestem w stanie ci pomóc.

In my position I must have met about 300,000 people.
Ze względu na stanowisko, jakie piastowałem musiałem spotkać jakieś 300,000 ludzi.

We must make our position very clear to the rest of the world.
Musimy przedstawić czytelnie nasze stanowisko reszcie świata.

I think they are very much in line with our group's position.
Myślę, że są one zbieżne ze stanowiskiem naszej grupy.

However, we must be in a position to do both.
Jednak nie możemy jej wykluczać.

Such a position is also in line with international law and practice.
Stanowisko to jest zgodne z prawem i praktyką międzynarodową.

Our position would not look too good in such a situation.
Nasza sytuacja nie wyglądałaby wówczas zbyt różowo.

Let us simply go for a position we support 100%.
Zdecydujmy się po prostu na stanowisko, które popieramy w stu procentach.

I have tried to position my report in three ways.
Chciałem, aby moje sprawozdanie osiągnęło trzy cele.

And what kind of a position will we be in then?
I w jakiej sytuacji wówczas się znajdziemy?

They also need to be in a position to plan ahead.
Muszę też mieć możliwość planowania przyszłości.

Had to have been in this position at least four hours.
Musi być w tej pozycji, co najmniej cztery godziny.

I think my position on that matter is pretty clear.
Myślę, że moje stanowisko w tej sprawie jest dość jasne?

I don't need to be put in this kind of position.
Nie chcę być stawiana w takiej sytuacji.

Don't put yourself in the position where you have no choice.
Nie doprowadź się do sytuacji, w której nie będziesz miał możliwości wyboru.

I think you're not in a position to judge me.
Nie sądzę, byś miał prawo mnie osądzać.

We will show them what their position in this town is!
Pokażemy im, gdzie jest ich miejsce w tym mieście!

I understand this has put you in a difficult position.
Rozumiem, że stawia cię to w trudnej sytuacji.

This is really important in every position, not just me.
To jest ważne nie tylko dla mnie.

He got to someone on the inside, in a position to buy our list.
Tym razem, dotarł do kogoś z naszych... ...z ofertą kupna listy

I know I've never found myself in this position before.
Wiem, że nigdy nie byłem w takiej sytuacji.

Position your men to Car 6 to help control the scene.
Wyślij człowieka do wagonu szóstego żeby w pełni kontrolować scenę.

And believe me, I am now in a position to get them to come.
I wierz mi, że teraz potrafię ich zmusić, by przyjechali.

As I long for you by my side, holding position of wife.
Jak i ja pragnę mieć Cię przy sobie, jako żonę.

It is better to help me find a good position.
Lepiej pomóż mi znaleźć dobrą pozycję.

Maybe you are in no position to be telling me my business.
Może nie jesteś w stanie mówić mi, co mam robić?

Not even your Church will take a position on it.
Nawet twój Kościół się na to nie weźmie.

I like to photograph my friends in a position to please.
Robie zdjęcia przyjaciół w pozycjach, w których mnie zadowalają.

Your dad is in no position to help us right now.
Twój tata nie jest teraz w położeniu, aby nam pomóc.

Certain countries are not in a position to deal with these issues on their own.
Niektóre kraje nie będą w stanie uporać się same z tymi problemami.

I am not in a position to force exactly what you would like to hear, maybe.
Nie jestem w stanie wymusić takiej odpowiedzi, jaką być może chciałaby pani usłyszeć.

I do not see that any other position would be possible.
Nie widzę możliwości zajęcia innego stanowiska.

There is no common position on at least two issues.
Nie mamy wspólnego stanowiska co najmniej w dwóch sprawach.

For the time being, this is only a policy position.
Na razie to tylko fragment polityki.

Just three short questions and I hope you will be in a position to answer them.
Jeszcze tylko trzy krótkie pytania i mam nadzieję, że będzie Pan w stanie na nie odpowiedzieć.

The American troops are still in position near our country.
Amerykańskie oddziały wciąż są na swoich pozycjach.

Not until that position at my father's firm open up.
Aż mój ojciec nie stworzy stanowiska dla ciebie w firmie.