Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) degenerat(ka), zwyrodnialec; zboczeniec;

(Adjective) zdegenerowany, zwyrodniały;

(Verb) zdegenerować się, zwyrodnieć, ulec degeneracji; pogorszyć się, ulec pogorszeniu;
degenerate into sth - przerodzić/przekształcić się w coś;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

degenerat
zdegenerowany, zwyrodniały

(into) degenerować (się), przekształcać (się) na gorsze

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

wyrodnieć vt, degenerować się vr

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

wyrodnieć, degenerować się

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZDEGENEROWANY

ZWYRODNIAŁY

WYRODNY

DEGENERAT

ZWYRODNIALEC

WYRODEK

DEGENEROWAĆ SIĘ

WYRODNIEĆ

ZWYRODNIEĆ

NIKCZEMNIEĆ

WYRADZAĆ SIĘ

PRZERODZIĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V przeradzać się
Adj zdegenerowany
N degenerat

Wordnet angielsko-polski

(a person whose behavior deviates from what is acceptable especially in sexual behavior)
dewiant, zboczeniec, dewiat
synonim: pervert
synonim: deviant
synonim: deviate

(unrestrained by convention or morality
"Congreve draws a debauched aristocratic society"
"deplorably dissipated and degraded"
"riotous living"
"fast women")
rozwiązły, lubieżny
synonim: debauched
synonim: degraded
synonim: dissipated
synonim: dissolute
synonim: libertine
synonim: profligate
synonim: riotous
synonim: fast

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zwyrodnialec; degenerat

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Finally, we cannot allow the EU to degenerate into a union of transfers.
Na koniec, nie możemy pozwolić, by UE zdegenerowała się do poziomu unii transferów.

statmt.org

We cannot wait for the recession to get worse and degenerate into a serious depression.
Nie możemy czekać, aż recesja się pogłębi i przekształci w poważną depresję gospodarczą.

statmt.org

There is the risk of these street clashes degenerating into civil war.
Istnieje niebezpieczeństwo, że te starcia uliczne przerodzą się w wojnę domową.

statmt.org

However, it should not degenerate into an attack on sovereignty.
Nie powinno się ono jednak sprowadzać do ataku na suwerenność.

statmt.org

Such a move would quickly degenerate into sheer protectionism.
Taki ruch szybko zamieni się w czysty protekcjonizm.

statmt.org

Caravaggio's elevation of the mundane and degenerate is what makes him unique for his time.

www.guardian.co.uk

The visibly miserable Vince Cable would resign in a huff and, as in the 1930s, Liberal Democracy would degenerate into Clegg-ites versus Cable-ites, Kennedy-ites or Hughes-ites.

www.guardian.co.uk

Caravaggio's elevation of the mundane and degenerate is what makes him unique for his time.

www.guardian.co.uk

Vic's gutsy squealing on degenerate helped me understand the need for breaking down that year - the year I lost my band, Throwing Muses.

www.guardian.co.uk

Her body will degenerate very quickly. She'll die within 24 hours.
Jej ciało umrze bardzo szybko, w przeciągu 24 godzin.

In this degenerate age, one must kill so as not to be killed.
W tych zepsutych czasach trzeba zabijać, żeby nie zostać zabitym.

However, it should not degenerate into an attack on sovereignty.
Nie powinno się ono jednak sprowadzać do ataku na suwerenność.

And God knows where that degenerate on a motorcycle has taken her.
Bóg wie, gdzie ten łobuz na motorze ją zabrał.

And if you're the son of a degenerate gambler, they let you in.
Jak będziesz synem zdegenerowanego hazardzisty, to cię wpuszczą.

We cannot wait for the recession to get worse and degenerate into a serious depression.
Nie możemy czekać, aż recesja się pogłębi i przekształci w poważną depresję gospodarczą.

They show nothing but a fat degenerate with some hooker killing him.
Nie ma na niej nic oprócz tłustego degenerata i mordującej go dziwki.

His money can come only from degenerate criminal activities.
Jego pieniądze mogą pochodzić tylko z działalności kryminalnej.

Just look at the degenerate material... we have to work with.
Popatrz tylko na ten zdegenerowany materiał, z którym musimy pracować.

If it got into the wrong hands a whole country could degenerate into chaos.
Gdyby to wpadło w niepowołane ręce cały kraj mógł przerodzić się w chaos .

See, I thought he was an idle degenerate that you disinherited.
Myślałam, że on jest próżnym degeneratem, którego pan wydziedziczył.

Not just the Eagles, but our degenerate royal family.
Nie tylko Orłów, ale także zdegenerowaną rodzinę królewską.

Better cooperation makes sense, therefore, but it absolutely must not be allowed to degenerate into a bureaucratic obstacle race.
Z tego względu lepsza współpraca jest sensowna, ale absolutnie nie można pozwolić na to, aby zdegenerowała się ona do wyścigu z przeszkodami biurokratycznymi.

Such a move would quickly degenerate into sheer protectionism.
Taki ruch szybko zamieni się w czysty protekcjonizm.

Finally, we cannot allow the EU to degenerate into a union of transfers.
Na koniec, nie możemy pozwolić, by UE zdegenerowała się do poziomu unii transferów.

Don't you talk to me like that, you foul-mouthed degenerate.
Jak śmiesz tak do mnie mówić, ty ordynarny zwyrodnialcu!

We don't need no more degenerate donkeys runnin' around with guns.
Nie potrzebujemy więcej degeneratów latających dookoła z bronią.

I don't want to degenerate to Frank's level.
Nie zniżę się do poziomu Franka.

Providing the Polish patriot was also a sexual degenerate.
Zakładając, że polski patriota był też seksualnym degeneratem.

They gave the impression of being degenerate and brutal parasites.'
Sprawiali wrażenie zdegenerowanych i brutalnych pasożytów".

Not going out with that Gallagher degenerate tonight?
Nie wychodzisz dziś wieczorem z tym zdegenerowanym Gallagher'em?

They were in an aspirin bottle, you degenerate asshole!
One były w butelce po aspirynie, ty zdegenerowany dupku!

Rick, I knew you were a vile, disgusting degenerate, but bestiality?
Rick, wiedziałem, że jesteś podłym, obrzydliwym degeneratem... ale zoofilia?

Some degenerate subjects, who have to appear before the Supreme Court...
Kilka zdegenerowanych jednostek, które stanęły przed obliczem Sądu Najwyższego

He is a good and brave degenerate.
Bardzo dobry i odważny Wyrodek.

Screwing women like a degenerate tomcat, stirring up the blacks, preaching against our system.
Pieprzący kobiety jak zdegenerowany kocur, podburzający czarnych, wygłaszający kazania przeciw naszemu systemowi.

Alan is a degenerate gambler and he's awful.
Alan to zdegenerowany hazardzista i gra okropnie.

You have such a degenerate mind.
Ma pan niezwykle zdegenerowany umysł.

Get out of here, you degenerate!
Wynoś się stąd, degeneracie!

I have a 14-year-old prep-school degenerate bit of this, bit of that.
Mam 14-letniego przedszkolnego zwyrodnialca, trochę tego, trochę tamtego.

Lost to the world of degenerate, stoned no-hopers.
Stracona dla zdegenerowanego świata, ochlapusów bez przyszłości.

They really are degenerate children.
Te dzieci są naprawdę zdegenerowane...

Scared of you sick, degenerate convicts.
Boi się was. Chorych, zdegenerowanych skazańców.

Please help this sick, disgusting degenerate.
Proszę pomóż chorej, odrażającej degeneratce.

Well, Saul's dad is a degenerate gambler.
Tak, ale jego tata jest zdegenerowanym hazardzistą.

Tell you something, you degenerate.
Coś ci powiem, ty degeneracie.

Says he's a degenerate homo.
Mówi, że to zdegenerowany pedał.

You dirty little degenerate.
Ty brudny mały zwyrodnialcu.

Eddie was a degenerate skirt hound.
Eddie był zdegenerowanym podrywaczem spódniczek.

You degenerate pig.
Ty zdegenerowana świnio.

Louis Booker, you degenerate moron.
Louis Booker, ty zdegenerowany głąbie.

No, he was a known... degenerate.
Nie, on był znanym... degeneratem.

Please understand that you are currently very close to letting a Parliament which, in principle, I support, degenerate into a two-tier Parliament.
Proszę zrozumieć, że jest pan obecnie bardzo blisko doprowadzenia Parlamentu, który zasadniczo popieram, do rozkładu na Parlament dwuwarstwowy.

He says De Gaulle's a degenerate, who betrayed France, lost Algeria...
Mówi, że De Gaulle to degenerat, który zdradził Francję i zgubił Algierię.

Loren, her mother... ...or one of their degenerate friends.
Loren, jej matka lub jeden z ich przyjaciół degeneratów.

Contrasting the degenerate taste... ...of the loud-mouths of culture.
Co kontrastuje ze zdegenerowanym smakiem... pseudoobrońców kultury.