Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) sortować, segregować, klasyfikować;
class sb|sth with sb|sth - zaliczyć, zaklasyfikować kogoś|coś do jakiejś kategorii;
class sb|sth among sb|sth - zaliczyć, zaklasyfikować kogoś|coś do jakiejś grupy;

(Noun) klasa społeczna, warstwa, sfera, stan; lekcja, zajęcia; zajęcia ćwiczeniowe; kurs, seria wykładów; grupa uczniów, klasa szkolna; grupa ćwiczeniowa; rocznik; klasa, kategoria, wysoka jakość; biologia klasa; klasa; styl, klasa, szyk; jedna z trzech kategorii dyplomu wyższej uczelni;
attend classes - uczęszczać na zajęcia;
show a class - pokazać klasę, świetnie się zaprezentować;
class list - lista uczniów, egzaminacyjna lista klasyfikacyjna;
third class degree - dyplom trzeciej kategorii;
the upper class - wyższa klasa, arystokracja;
second class degree - dyplom ukończenia studiów z oceną dobrą, dyplom drugiej kategorii;
the landowning classes - klasa ziemiańska, warstwa posiadaczy ziemskich;
no-class - do bani, do luftu, pozaklasowy;
miss classes - opuszczać lekcje;
economy class - (Noun) klasa ekonomiczna; klasa turystyczna;
class act - ktoś z klasą;
cabin class - klasa pośrednia pomiędzy turystyczną a pierwszą; druga klasa;
first class degree - dyplom pierwszej kategorii;
the working class - klasa robotnicza, proletariat, masy pracujące;
have a class - mieć lekcję, mieć zajęcia;
the classes and the masses - klasa posiadaczy i proletariat;
do a class in sth - chodzić na kurs jakiegoś przedmiotu, robić kurs w jakiejś dziedzinie;
economy class syndrome - zakrzepica żylna, dolegliwość spowodowana długą podróżą w pozycji siedzącej, zwłaszcza w ciasnocie;
class president - gospodarz klasowy/gospodyni klasowa;
in a class by itself - (Adjective) jedyny w swoim rodzaju, niedościgniony, niemający równych sobie;
the lower class - klasa niższa;
class trip - wycieczka szkolna;
in a class of one’s own - (Adjective) niemający sobie równych, deklasujący wszystkich;
have a (touch of) class - mieć klasę, być w dobrym guście, mieć styl;
business class - (Noun) lotnictwo klasa biznes;
second class - druga klasa;
the professional classes - klasa ludzi wykształconych, warstwa ludzi pracujących zawodowo, zwłaszcza na kierowniczych stanowiskach, wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów;
the middle class - klasa średnia;
in a class - na lekcji, podczas zajęć;
in a different class - (Adjective) nienależący do tej samej klasy, lepszy, grający w wyższej lidze;
evening classes - kursy wieczorowe, zajęcia popołudniowe;
class teacher - wychowawca/wychowawczyni klasy;
in a class - na lekcji, podczas zajęć;
in a different class - (Adjective) nienależący do tej samej klasy, lepszy, grający w wyższej lidze;
evening classes - kursy wieczorowe, zajęcia popołudniowe;
class teacher - wychowawca/wychowawczyni klasy;

(Adjective) klasowy, związany z przynależnością do klas społecznych; pierwszorzędny, z klasą, znakomity;
class divisions - podziały klasowe;
class rank - stopień/pozycja w rankingu klasowym;
class mark - symbol klasyfikacyjny;
class feeling - świadomość klasowa;
class consciousness - świadomość klasowa, identyfikacja z własną klasą społeczną;
class struggle - walka klas;
class war - filozofia walka klas;
class day - uroczystość zakończenia studiów na wyższej uczelni;
class system - system klasowy, hierarchia klasowa;
first-class restaurant - pierwszorzędna restauracja;
class society - społeczeństwo podzielone na klasy;
class structure - struktura klasowa;
first-class restaurant - pierwszorzędna restauracja;
class society - społeczeństwo podzielone na klasy;
class structure - struktura klasowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(group, category) klasa, grupa, kategoria
(railway etc.): he went first ~ pojechał pierwszą klasą
(fig): he is not in the same ~ as X on nie należy do tej samej klasy co X
(biol) klasa: a ~ of mammals klasa ssaków.
2.
(social) klasa społeczna, warstwa społeczna, sfera społeczna
middle ~ klasa średnia
upper ~ (es) wyższe sfery.
3.
(scholastic) klasa, grupa ćwiczeniowa, rocznik
he is top of the ~ jest najlepszy w klasie
(period of instruction): a mathematics ~ zajęcia z matematyki
he gave up chemistry ~zrezygnował z zajęć chemii
Mr. X is taking the ~es pan X uczęszcza na te zajęcia
he attended ~es in French on uczęszczał na zajęcia francuskiego
(US) the ~ of 1955 rocznik 1955

Nowoczesny słownik angielsko-polski

klasa (w programowaniu)

rodzaj

warstwa

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

klA: sn Wynik ukończenia studiów; stopień; lokata Harcourt-Smith was of the university intake, with a first-class degree (Harcourt-Smith był z naboru uniwersyteckiego

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. klasa, grupa warstwa
2. kategoria, gatunek~ of assets grupa aktywów~ of insurance kategoria ubezpieczenia

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. klasa, sfera społeczna, warstwa
2. grupa, kategoriaclass action pozew grupowy class of share rodzaj akcji class society społeczeństwo klasowe age class grupa wiekowa economic class klasa ekonomicznaoccupational class grupa zawodowa

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

sfera społeczna, klasa f, grupa f

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

v klasyfikować, nadawać klasę (np. statkowi) n klasa, grupa

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

klasa f, rodzaj m

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

klasa f, kategoria f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s klasa (szkolna, społeczna itp.)
lekcja, kurs
~ of supplies kategoria (klasa) zaopatrzenia
vt klasyfikować

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'kl{sn
1. Lekcja (szkolna) He was on his way to class (Szedł właśnie na lekcję) - Stephen King (1983) I will not draw naked women in class (Nie będę rysował nagich kobiet na lekcji) - Simpsons [serial Fox-TV] (1990)
2. Kurs (danego przedmiotu) Bob is taking a class in photography at night school (Bob chodzi na kurs fotografii w szkole wieczorowej) - Student University of Tennessee (2000) It's like taking a pottery course (To tak, jakbyście chodzili na kurs garncarstwa) - Unfaithful [film] (2002) Anne was taking acting classes (Anne chodziła na kurs aktorstwa) - People Weekly (2002)
3. Grupa studentów, którzy ukończyli studia lub szkołę w tym samym roku; rocznik; rok He was among the most sought-after graduates of the Class of 1996 (Był jednym z najbardziej rozchwytywanych absolwentów z rocznika 1996) - Los Angeles Times (1996)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KLASOWY

SFERA

LEKCJA

ĆWICZENIE

GRUPA

AUTORAMENT

GATUNEK

KATEGORIA

STAN

ZBIÓR

LICZBA

ROCZNIK

KLASYFIKOWAĆ

ZAKLASYFIKOWAĆ

SORTOWAĆ

SEGREGOWAĆ

ZASZEREGOWAĆ

ZGRUPOWAĆ

PODCIĄGAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N klasa
N zajęcia
N klasa
V klasyfikować
V na zajęciach
V być jedynym w swojej klasie

Wordnet angielsko-polski


1. (people having the same social, economic, or educational status
"the working class"
"an emerging professional class")
warstwa
synonim: stratum
synonim: social class
synonim: socio-economic class

2. (elegance in dress or behavior
"she has a lot of class")
poziom, klasa: :

3. (a body of students who are taught together
"early morning classes are always sleepy")
kurs: : synonim: form
synonim: grade
synonim: course

4. (people having the same social, economic, or educational status
"the working class"
"an emerging professional class")
klasa: : synonim: stratum
synonim: social class
synonim: socio-economic class

5. (a body of students who are taught together
"early morning classes are always sleepy")
klasa: : synonim: form
synonim: grade
synonim: course

6. (a body of students who graduate together
"the class of '97"
"she was in my year at Hoehandle High")
klasa, oddział, poziom: : synonim: year

7. ( (biology) a taxonomic group containing one or more orders)
gromada: :

8. ( (biology) a taxonomic group containing one or more orders)
klasa: :

9. (education imparted in a series of lessons or meetings
"he took a course in basket weaving"
"flirting is not unknown in college classes")
kurs: : synonim: course
synonim: course of study
synonim: course of instruction

10. (a collection of things sharing a common attribute
"there are two classes of detergents")
rodzina: : synonim: category
synonim: family

Słownik internautów

kategoria, klasa
kategoryzować, klasyfikować

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

socj. klasa
gatunek

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

klasa, sfera społeczna, kategoria, grupa
age class: grupa wiekowa
class action: powództwo grupowe, pozew grupowy
class of share: rodzaj akcji
class society: społeczeństwo klasowe
economic class: klasa ekonomiczna
middle class: klasa średnia
occupational class: grupa zawodowa
share of different classes: akcja różnych rodzajów
social class: grupa społeczna
upper class: wyższa klasa
working class: klasa pracująca

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Gromada

kurs

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

klasa

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

klasa; kategoria; rodzaj
~, age - klasa wieku
~, airfield - klasa lotniska
~, airspace - klasa przestrzeni powietrznej
~, armour - rodzaj pancerza
~, concrete - klasa betonu
~, fire - rodzaj ognia
~, hostile - polit. wroga klasa
~ of supplies - klasa zaopatrzenia, rodzaj zaopatrzenia
~, political - klasa polityczna
~, ruling - polit. klasa rządząca
~, ship - klasa okrętu
~, submarine - klasa okrętu podwodnego
~, target - rodzaj celu
~, tourist - klasa turystyczna (statku samolotu)
~, warship - klasa okrętu bojowego
~, weapon - klasa broni
~, working - polit. klasa robotnicza
~, yacht - klasa jachtu

Słownik środowiska angielsko-polski

klasa f

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

klasa
~, age - klasa wieku
~, chemicals klasa środków chemicznych
~, hazard klasa zagrożenia
~, land klasa gruntu
~, land use klasa użytkowania ziemi
~, receiving water klasa odbiornika
~, river ecosystem klasa ekosystemu rzecznego
~, size klasa wielkości
~, water cleanliness klasa czystości wód

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So I started teaching a class, modestly called, "How To Make Almost Anything."
Zacząłem prowadzić zajęcia, skromnie nazwane, "Jak robić praktycznie wszystko".

TED

perched on the ledge of an open window chatting with friends between classes;
przysiadła na parapecie przy otwartym oknie rozmawiając na przerwie z koleżankami

TED

Finally, and perhaps most importantly, we cannot have two classes of citizen.
Wreszcie, i może, co najważniejsze, nie możemy mieć dwóch kategorii obywateli.

statmt.org

This option would result in a Europe which is second class in the new global order.
Ten wybór sprawi, że Europa w nowym porządku świata będzie krajem drugiej kategorii.

statmt.org

According to reports, the engines were not from the Trent 900 class used in the A380s.

www.guardian.co.uk

It will ensure that the youth class ceases to blight the lives of law-abiding owners of property.

www.guardian.co.uk

Off went Little Miss BBC Presenter, to scrape the barrel for Bad Examples, but has she, or the outraged parents, ever taught? Perhaps they should try supply teaching - hardest job of all, because no class likes to lose a familiar teacher and have a supply instead.

www.guardian.co.uk

Put your average captain of industry in front of a class and he'd probably be done for, because teaching isn't like normal jobs.

www.guardian.co.uk

Advance returns booked online, start from Â?24 standard class or Â?86 first class (eastcoast.

www.guardian.co.uk

There must be no class society, with foreign workers working for less money.
Nie może istnieć społeczeństwo klasowe, w którym zagraniczni pracownicy pracują za mniejsze wynagrodzenie.

This is a class war from above, which we at least do not want to be part of.
To odgórna wojna klasowa, w której przynajmniej my nie chcemy brać udziału.

Do you have a guy like me in class every year?
Co roku ma pan na lekcjach kogoś takiego jak ja?

Well, you meet a better class of people in the dark sometimes.
Czasem w ciemności spotyka się lepszych ludzi.

And why do you study me so much in class?
I dlaczego tak mnie obserwujesz na zajęciach?

Like your interest had nothing to do with the art class?
Jakby twój interes nie miał nic wspólnego z zajęciami sztuki?

One of my students brought you up in class today.
Jeden z moich studentów przyniósł ją dzisiaj na zajęcia.

I can tell you right now how to win control of your class.
Już teraz mogę ci powiedzieć... jak przejąć kontrolę nad swoją klasą.

Today one of you has brought something bad to class.
Ktoś z was przyniósł dziś do szkoły coś złego.

You could've at least made me something in art class.
Mogłaś mi chociaż coś zrobić na plastyce.

Not just show up to class every now and then.
Nie tylko pokazywać się w klasie od czasu doczasu.

So why don't we go out with a little class?
Więc czemu nie wyjdziemy na zewnątrz z małą klasą? No dalej.

Oh, you must be thinking about the new girl in your class.
A, myślisz o tej nowej dziewczynie w twojej klasie.

Now go to class, and think about what I said.
A teraz idź do klasy, a o tym, co powiedział.

Actually today is the last time I see you in class.
Dzisiaj ostatni to raz... ...kiedy widzimy się w tej klasie.

If my work is so important, then why am I class three?
Jeśli moja praca jest taka ważna, to dlaczego mam trzecią kategorię?

Next time make sure you bring enough For the whole class.
Następnym razem upewnij się, że przyniosłeś dość dla całej klasy.

I don't want to see you in my class again.
Nie chcę cię więcej widzieć w mojej klasie.

You can't tell me she goes to class every night.
Nie powiesz chyba, ze co wieczór chodzi na kurs.

She wants to be able to ask questions during class.
Ona chce, żeby uczniowie mogli zadawać pytania podczas lekcji.

And the class wants to come by for another visit.
A klasa chce przyjść z kolejną wizytą.

Something you want to share with the rest of the class?
Chcesz się czymś podzielić z resztą klasy?

I want you to present it next week to the class.
Chcę abyś to zaprezentował w przyszłym tygodniu przed całą klasą.

Isn't that why he asked you to stay after class?
Czy nie dlatego prosił, žebyś została po lekcjach?

He even called me the other day when I was teaching class.
Do mnie dzwoni nawet gdy jestem na lekcji.

Go to class, but we will talk about this later.
Idź na zajęcia, a później o tym porozmawiamy.

I just came to class, and the play was starting.
Ja tylko przyszłam na zajęcia, a sztuka już się zaczynała.

The teachers say that, but we never have a hour of class.
Nauczyciele mówią, że robimy godzinę w klasie, ale nigdy tak nie jest.

That last day in class no one seemed very moved.
Ostatniego dnia w klasie nie wydawało mi się żebyście byli bardzo poruszeni.

Let's just say I learned a few things in class today.
Pozwól nam tylko mówić nauczyłem się kilka rzeczy w klasie dzisiaj.

This is my first class as a serious law student.
To są moje pierwsze zajęcia jako poważnej studentki prawa.

On the top, write down what you learned in class.
U góry napisz czego się dziś nauczyłaś.

It means a lot to me to do well in your class.
Wiele dla mnie znaczy nauka w pańskiej grupie.

But being senior class president will just put you over the top.
Ale bycie prezydentem klas maturalnych uniesie cię na szczyt.

What are they doing in this new special needs class?
Co oni robią w klasie specjalnej?

A class of 80 people thought that was a good idea.
I klasa myślała, że to jest niezły pomysł.

How does somebody at the top of their class end up here?
Jak ktoś na szczycie klasy kończy w ten sposób?

I know about it. My girl was in her class.
Mówię to, bo moja córka była z nią w jednej klasie.

He says I have no class, and they love him for it.
Mówi, że nie mam klasy, a jego za to kochają.

What are you waiting for, the class will start soon!
Na co czekacie, lekcja niedługo się zacznie!

I hear you're still not getting on with the rest of your class?
Słyszałem, że nadal nie układa ci się najlepiej z resztą klasy?

Ask her if she would ever go out with somebody from class.
Spytaj, czy chciałaby pójść na randkę z kimś z klasy?

And I need something to make me a class favorite.
A mi brakuje czegoś, co zrobi ze mnie ulubieńca klasy.

What happened to that girl I met in shop class?
Co się stało z tą dziewczyną Spotkałem się w klasie sklepie?

You know, he didn't even show up to class today.
Dzisiaj nie pojawił się nawet na zajęciach.

And to think, all that time you were sitting in my class.
I pomyśleć, że przez cały ten czas siedziałaś na moich zajęciach.

I expect a certain standard of behaviour in my class.
Mam nadzieję, pewien standard zachowania w klasie.

I even used to look at our old class picture once in a while.
Mam nawet nasze zdjęcie i patrzę na nie czasami.

No class. We can say that about a few people in your family.
Można by tak powiedzieć o kilku członkach twojej rodziny.

I didn't know your class was having a party on Friday.
Nie wiedziałam, że twoja grupa organizuje w piątek przyjęcie.