Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) rezerwowy;
reserve bank - finanse bank rezerw;
reserve currency - finanse waluta rezerwowa;
reserve price - finanse cena minimalna, cena wyjściowa na licytacji;
reserve list - lista rezerwowa;
reserve capital - finanse kapitał rezerwowy;
reserve petrol tank - rezerwowy zbiornik paliwa;
reserve army - rezerwa;
reserve team - drużyna rezerwowa;
reserve team - drużyna rezerwowa;

(Verb) rezerwować, zachowywać, zastrzegać;
reserve one’s strength - zachować siły;
reserve the right to do sth - zastrzec sobie prawo do zrobienia czegoś;
reserve judgment - wstrzymać się z opiniami;

(Noun) powściągliwość, rezerwa; rezerwat; zapas; zastrzeżenie, warunek; zarezerwowane miejsce; militarny rezerwa;
bad debt reserve - finanse rezerwa na nieściągalne należności;
wildlife reserve - rezerwat przyrody;
depreciation reserve - finanse rezerwa na amortyzację;
oil reserves - zasoby ropy naftowej;
sinking fund reserve - finanse rezerwa na fundusz amortyzacyjny;
loss reserves - finanse rezerwy na pokrycie strat;
build up reserves - tworzyć rezerwy;
reserves for extension - finanse rezerwy na rozwój przedsiębiorstwa;
reserves - (Noun) rezerwy, zasoby;
without reserve - bez zastrzeżeń;
currency reserves - finanse rezerwy waluty;
in reserve - w rezerwie, w zapasie;
reserve-replacement ratio - biznes wskaźnik zastąpienia rezerw;
drawing on the reserves - finanse sięgnięcie do rezerw, skorzystanie z rezerw;
gold reserves - finanse rezerwy złota;
allocation to reserves - finanse odpis na rezerwy;
revaluation reserve - finanse kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny;
foreign exchange reserves - finanse rezerwy dewizowe;
bank reserves - finanse rezerwy bankowa;
allocation to reserves - finanse odpis na rezerwy;
revaluation reserve - finanse kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny;
foreign exchange reserves - finanse rezerwy dewizowe;
bank reserves - finanse rezerwy bankowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(store) zapas.
2.
(mil) rezerwa.
3.
(limitation, restriction) zastrzeżenie.
4.
(reticence) powściągliwość.vt
1.
(hold back, save) robić zapas.
2.
(stipulate) zastrzegać: ~ judgement zastrzegać wyrok
~ a right zastrzegać prawo.
3.
(set aside) odłożyć.
4.
(book) rezerwować

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rezerwować, zatrzymywać, odkładać, zastrzegać
rezerwa, zapas, rezerwat
in ~ w zapasie, za wszelki wypadek

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. zastrzeżenie, ograniczenie 2. rezerwa~ account balances salda rachunku rezerw ~ capital kapitał rezerwowy~ for bad debts rezerwa na złe kredyty~ for contingencies rezerwa na potencjalne zobowiązania~ fund fundusz zasobowy~ liability zobowiązanie do wniesienia dodatkowych wkładów pieniężnych~ money pieniądz rezerwowy~ ration współczynnik rezerw~ repos lokaty aukcyjne~ requirements rezerwa obowiązkowa~s coverage ratio współczynnik pokrycia rezerw~s for liabilities rezerwy na zobowiązania~s outstanding claims rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia~ target docelowy poziom rezerw dewizowych bank ~s rezerwy bankowebullion ~ rezerwa kruszcowacash ~ rezerwa kasowadisclosed ~ of the insurer kapitał zapasowy ubezpieczycielacontingency ~ rezerwa na nieprzewidziane wydatkilegal ~s rezerwy ustawoweliquid ~s rezerwy płynnemathematical ~s rezerwa matematycznametallic ~ rezerwa kruszcowa

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. rezerwa, zapas, zasoby
2. zastrzeżenie, ograniczenie reserve assets aktywa rezerwowe reserve bank bank rezerw reserve capital kapitał rezerwowy reserve capital from revaluation fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny reserve currency waluta rezerwowa reserve deficiences niedostateczny poziom rezerw bankowych reserve for bad debts rezerwa na złe kredytyreserve for depreciation rezerwa na amortyzację reserve for losses rezerwa na pokrycie strat reserve for possible loan losses rezerwa na ewentualne straty z tytułu udzielonych pożyczek reserve fund fundusz rezerwowy reserve price cena minimalna reserve requirements stopa rezerw obowiązkowych reserve stringency brak rezerw reserve supplies rezerwy, zapasy reserve target docelowy poziom rezerw dewizowych reserves against losses and loans rezerwy na wypadek strat z tytułu pożyczekreserves for extension rezerwy na rozwój przedsiębiorstwreserves for future bonuses rezerwy na udział w zyskureserves for receivables rezerwy na pokrycie wierzytelnościreserves for taxes rezerwa na podatkireserves for premiums rezerwa składekreserves statement zgłoszenie rezerw actuarial reserves rezerwy aktuarialneadditional reserve dodatkowe pokrycieadjusted reserves rezerwy specjalne Banków Rezerwy Federalnej appropriated reserves rezerwy celowebank reserves rezerwy bankowecalculation of reserves rachunek rezerwcapital reserves rezerwy kapitałowecompany reserves rezerwy spółkicovering reserves rezerwy na pokryciecurrency reserves rezerwy walutydisclosed reserves rezerwy ujawnioneexcess reserves nadwyżka rezerwforeign exchange reserves rezerwy dewizowefree reserves wolne rezerwygold reserves rezerwy złota gross reserves rezerwy bruttoguarantee reserves rezerwy gwarancyjnehidden reserves rezerwy ukrytelegal reserves rezerwy ustawoweloss reserves rezerwy na pokrycie stratmaintenance reserves rezerwy na koszty obsługi i utrzymaniamoney reserves rezerwy pieniężnenet reserves rezerwy nettoredemption reserve rezerwy na spłatęrevaluation reserve rezerwy rewaloryzacyjnesinking fund reserves rezerwy na fundusz amortyzacyjnytarget reserves rezerwy docelowetax reserves rezerwy podatkoweto accept without reserves przyjmować bez zastrzeżeń to build up reserve tworzyć rezerwyto draw on reserve czerpać z rezerwto dress up reserve wyrównywać rezerwyto hold in reserve trzymać w rezerwievt zachować, odkładać, zastrzegać to reserve judgement zastrzegać wyrok to reserve the right zastrzegać prawo

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

rezerwa f, zapas m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt mieć w zapa-sie, w rezerwie
rezerwować (pokój, bilet itp.)
zastrzegać (sobie)
s rezerwa
zastrzeże-nie, ograniczenie
am. rezerwat
zarezerwowane miej-sce
without ~ bez zastrzeżeń
Air Force Reserve (skr. AFRes) am. Rezerwy Sił Powietrznych
Air Force Reserve Officers Training Corps (skr. AFROTC) am. Korpus Szkolenia Oficerów Rezerwy Sił Powietrznych
Armed Forces Reserve Medal (skr. AFRM) ~ am. Medal Rezerw Sił Zbrojnych
~ forces rezerwy, siły zapasowe
operational ~ rezerwa operacyjna
~ stocks zapasy rezerwowe

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

rI'z@rvn Rezerwat (zwłaszcza indiański) Mexican Reserve Protects Peyote For Indian Rites (Meksykański Rezerwat Chroni Pejotla Dla Indiańskich Obrzędów) - Boston Globe (2000)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZAPASOWY

REZERWOWY

ODWODOWY

ZASOBOWY

ZAPAS

ZASTRZEŻENIE

POWŚCIĄGLIWOŚĆ

POWŚCIĄGNIĘCIE

DYSKRECJA

ODWÓD

REZERWAT

GRACZ REZERWOWY

OZIĘBŁOŚĆ

ZAPAS: ODŁOŻYĆ W ZAPASIE

PRZEZNACZYĆ

ZASTRZEC

ZAREZERWOWAĆ

OBWAROWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V rezerwować
N rezerwa
N rezerwat
N zastrzegać sobie prawo do zrobienia czegoś

Wordnet angielsko-polski


1. (an athlete who plays only when a starter on the team is replaced)
rezerwowy
synonim: substitute
synonim: second-stringer

2. (armed forces that are not on active duty but can be called in an emergency)
odwód: : synonim: military reserve

3. (armed forces that are not on active duty but can be called in an emergency)
rezerwa: : synonim: military reserve

4. (the trait of being uncommunicative
not volunteering anything more than necessary)
małomówność, milkliwość, burkliwość, milczkowatość, mrukliwość, mrukowatość: : synonim: reticence
synonim: taciturnity

(arrange for and reserve (something for someone else) in advance
"reserve me a seat on a flight"
"The agent booked tickets to the show for the whole family"
"please hold a table at Maxim's")
bukowanie, zamawianie
synonim: hold
synonim: book

Słownik internautów

rezerwowy
zapas, rezerwa, drugi rzut
rezerwat
rezerwa, powściągliwość
rezerwować

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) the lowest amount which the seller will allow an item to be sold for at auction - najniższa suma, za jaką osoba sprzedająca pozwoli sprzedać dany przedmiot na aukcji
If the reserve is not reached, the auctioneer will pass on an item.

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

odwód
rezerwa

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

rezerwa, zapas, zastrzeżenie, warunek
disclosed reserves: rezerwy ujawnione
reserve capital of the Fund: kapitał zapasowy funduszu
reserve fund: fundusz rezerwowy
to accept without reserves: przyjmować bez zastrzeżeń

zachować, odkładać, zastrzegać
to reserve judg (e) ment: zastrzegać wyrok
to reserve the right: zastrzegać prawo

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ograniczenie

zachować

zasób

zastrzegać

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

rezerwa

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zapas; wojsk. odwód; rezerwa
~, ammunition - rezerwa amunicji
~, armoured; ~, armour - odwód pancerny
~, army('s) - odwód armijny, odwód naczelnego dowództwa wojsk lądowych
~, artillery - odwód artyleryjski
~, breathing agent - zapas czynnika oddechowego
~, commander's - rezerwa dowódcy
~, drinking water - rezerwa wody pitnej
~, engineering - odwód inżynieryjny
~, front (line) - odwód frontowy
~, general - odwód ogólny
~, infantry - rezerwa piechoty
~, mobile - odwód ruchomy
~ of trained soldiers - rezerwa wyszkolonych żołnierzy
~, operational - odwód operacyjny
~, power - tech. rezerwa mocy
~, strategic - odwód strategiczny
~, supreme commander's - odwód naczelnego wodza
~, tactical - odwód taktyczny

Słownik środowiska angielsko-polski

rezerwat m

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

1. - zapas
rezerwa
2. ON rezerwat
~, accidental rezerwa przypadkowa
~, flood rezerwa powodziowa
~, forced rezerwa wymuszona
~, nature rezerwat przyrody
~, process rezerwa technologiczna
~, random rezerwa przypadkowa
~, safe
~, safety
rezerwa bezpieczeństwa
~, technological rezerwa technologiczna
~, total rezerwa całkowita
~, water rezerwat wodny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It is usually tucked away under the reserve information services budget headings.
Środki są zazwyczaj ukryte w ramach zastrzeżonych informacji działów budżetowych.

statmt.org

I am pleased that EUR 20 million has been reserved for the Baltic Sea Strategy.
Cieszę się, że 20 milionów euro zarezerwowano na strategię dla Morza Bałtyckiego.

statmt.org

Some countries have significant reserves which they continue to restrict to export.
Niektóre kraje posiadają znaczące rezerwy, których eksport nadal ograniczają.

statmt.org

The question of transparency on oil reserves must be raised in this context.
Mówiąc o rezerwach ropy, należy poruszyć kwestię przejrzystości na rynkach energii.

statmt.org

This being the case, you will allow me to be less reserved than usual, Commissioner.
Pozwoli pan, panie komisarzu, że tym razem będę mniej powściągliwy niż zwykle.

statmt.org

"Ask whatever you like," I replied, "and I'll reserve the right not to answer.

www.guardian.co.uk

"More kids today are interested in the natural world than ever before; they watch it on the telly, they may well visit a nature reserve or a National Trust site with their families.

www.guardian.co.uk

But Fielding, the 22-year-old who has never been close to the Rovers' first team since he captained their reserve side in 2006-07 and has spent spells on loan at Wycombe Wanderers, Northampton, Rochdale and Leeds United.

www.guardian.co.uk

Pakistan only have one reserve batsman in their squad, Yasir Hameed.

www.guardian.co.uk

Well, perhaps you'd like to reserve a space at another time?
Cóż, może chciałaby pani zrobić rezerwację w innym terminie?

The car behind doesn't. He can go just as fast with power in reserve.
Samochód z tyłu może jechać tak szybko z rezerwą mocy.

What I can do is reserve an account number for him.
Mogę dla niego zarezerwować konkretny numer konta.

I didn't know we still had so many reserve troops.
Nie wiedziałem, że mamy jeszcze tyle wojska.

When it gets down to 50, you're using the reserve.
Gdy spadnie do 50, zaczyna się rezerwa.

D Company will be in reserve but we shouldn't need them.
Kompania D będzie w odwodzie, ale nie powinna byc potrzebna.

The product in this case is, of course, the gas and oil reserve.
Produktem są w tym przypadku rzecz jasna złoża ropy i gazu.

So, you had a long day at the reserve, I smell.
No to musiałeś mieć długi dzień, skoro aż tak czuć.

In return I reserve the right to challenge the winner myself.
W zamian rezerwuję sobie prawo do walki ze zwycięzcą.

For the moment, therefore, we reserve our position on all aspects.
A zatem na razie wstrzymujemy się ze stanowiskiem w odniesieniu do ogółu aspektów.

I am therefore certain that we will reach an agreement on the reserve.
Jestem więc pewien, że osiągniemy porozumienie w sprawie rezerwy.

Yes, we need our special reserve budget line to fund action in terms of crisis.
Zgoda, konieczna jest w naszym budżecie specjalna linia rezerwowa w celu finansowania działań w warunkach kryzysu.

It was clever of you to reserve the same table.
To było pomysłowe z twojej strony, żeby zarezerwować ten sam stolik.

The reserve army has thousands of men, all over Berlin.
Armia Rezerwowa ma tysiące żołnierzy wokół całego Berlina.

I'm going to need access to the firm's emergency reserve.
Będę potrzebował dostępu... do rezerw finansowych firmy.

Three will be on him, and one in reserve at a drop box somewhere.
Trzy będzie miał przy sobie, a jeden schowany w jakiejś skrytce.

They go so far as to demand a reserve to cover the necessary measures.
Idą one tak daleko, iż żądają rezerwy na te środki.

So it calls up the federal reserve and requests say 10 billion dollars.
Zwraca się więc do Rezerwy Federalnej i prosi o, powiedzmy, 10 miliardów dolarów.

We started the reserve to protect a few endangered species.
Założyliśmy rezerwat by chronić kilka zagrożonych gatunków.

Another reserve will serve to demand that the Commission go back to its own figure of 87.
Kolejna rezerwa posłuży do wysunięcia żądania, aby Komisja powróciła do liczby 87, którą sama ustaliła.

No. Surely they'd reserve such a blessing for someone like you.
Takie błogosławieństwo z pewnością zachowują dla kogoś takiego jak wy.

It's here on the left. I put the cones to reserve the space.
To jest tu na lewo. położyłem stożki aby zarezerwować przestrzeń.

You can reserve for an hour longer next time.
Następnym razem zarezerwować na dłużej.

He's been called on reserve For some field training.
Został powołany do rezerwy, na jakieś ćwiczenia polowe.

You, me and Ouellette are all we have in reserve.
W odwodzie jesteś tylko ty, ja i Oulette.

I reserve the right to take action against you.
Zastrzegam sobie prawo do podjęcia działań przeciw panu.

Sorry to break your british reserve, but we always kiss in Jordan.
Przepraszam za łamanie waszej brytyjskiej powściągliwości, ale w Jordanii zawsze całujemy się na powitanie.

Ordinarily, with reserve power, we could maintain life support for several months.
Normalnie na rezerwie mocy moglibyśmy podtrzymywać życie przez kilka miesięcy.

I therefore reserve the right to express a specific opinion at a later date.
Dlatego zastrzegam sobie prawo do wyrażenia ostatecznej opinii w późniejszym terminie.

Naturally I reserve the right to examine the final documents.
Oczywiście zastrzegam sobie prawo do analizy końcowych dokumentów.

On the other hand, it could be a reserve.
Z drugiej strony, takie środki mogłyby stanowić rezerwę.

We think that it also requires a separate budget line and a reserve of an appropriate amount.
Uważamy, że wymaga on również odrębnej pozycji w budżecie oraz rezerwy w stosownej wysokości.

We have once again created a reserve for this.
Ponownie zawiązaliśmy rezerwę na ten cel.

And i reserve the right to do as I please on my island.
A na mojej wyspie robię co mi się podoba!!

Please, Makunga, this is the only water on the reserve.
Proszę Makunga, to jedyna woda jak została w rezerwacie.

Now, the reserve force will be useful to us.
Teraz, wsparcie będzie dla nas przydatne.

We need to reserve both beds in the recovery suite.
Trzeba zarezerwować obydwa łóżka w sali pooperacyjnej.

They were supposed to reserve a spot for me.
Bardzo mi przykro, mieli mi zarezerwować miejsce.

Maybe that's kick a hole in that famous British reserve.
Może to przełamie tę jego słynną brytyjską powściągliwość.

You know, they create the Federal Reserve in 1913 through lies.
Oni utworzyli Rezerwę Federalną w 1913 roku, poprzez kłamstwa.

So let's find a federal reserve signatory bank in Miami.
Znajdźmy więc taki bank w Miami.

How many tables will we reserve for your family?
Ile stolików zarezerwujemy dla twojej rodziny?

How dare you put the reserve army on standby without my knowledge?
Jak śmialiście postawić Armię Rezerwową w stan gotowości bez mojej wiedzy?

Now, why don't we pull on that old reserve, huh?
Teraz więc czemu dalej nie otwierasz rezerwowego, co?

Therefore, my group, without reserve, endorses the position of the Commission.
Dlatego moja grupa popiera stanowisko Komisji bez zastrzeżeń.

I do reserve the right to be a bitch.
Ok, rezerwuję sobie prawo do bycia suką.

That's impossible. Only people come from off the reserve.
To nie możliwe, tylko ludzie przychodzą z poza rezerwatu.

Mobilize all security forces, police, militia and reserve defense units.
Zmobilizować siły bezpieczeństwa, policję, milicję i jednostki rezerwowe.

Men usually reserve that kind of anger for women that they love.
Mężczyźni zazwyczaj używają takiej złości w stosunku do kobiet, które kochają.

When did I reserve the plane ticket for tonight?
Kiedy zarezerwowałem bilet na samolot?