Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) cel, kierunek; rozwój; zarządzanie, przywództwo; wskazówka, instrukcja, wytyczne; reżyseria;
from all directions - ze wszystkich stron;
point sb in the right direction - skierować kogoś na dobry tor;
direction finding - namiar;
in every direction - na wszystkie strony;
change of direction - zmiana orientacji, kierunku;
under the direction of bergman - w reżyserii Bergmana;
under sb’s direction - pod czyimś kierownictwem;
sense of direction - orientacja; poczucie celu;
direction of rotation - kierunek obrotów;
care directions - wskazówki prania;
direction indicator - wskaźnik kursu, kierunkowskaz;
directions - (Noun) instrukcje użytkowania, obsługi;
stage directions - didaskalia;
ask for directions - pytać o drogę;
in the opposite direction - w przeciwnym kierunku;
directions for use - instrukcja użytkowania;
stage directions - didaskalia;
ask for directions - pytać o drogę;
in the opposite direction - w przeciwnym kierunku;
directions for use - instrukcja użytkowania;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(course, pointof compass) kierunek
we dispersed in all ~s rozbiegliśmy się we wszystkich kierunkach
she has a good sense of ~ ma dobrą orientację w terenie.
2.
(pl, instructions) instrukcje, przepisy.
3.
(command, control) kierownictwo.
4.
(theatre): ~~ of a play reżyseria sztuki
stage ~ didaskalia.~ cpd ~-finder n namiernik.

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kierunek, ukierunkowanie, wytyczne, dyrektywy, wskazówki, kierownictwo, reżyseria
sense of ~ orientacja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

strona

reżyserka

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

kierunek m

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

administracja f, polecenie n, kierowanie n

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler


1. kierunek m
2. instrukcja f

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kierunek
kierownictwo
instrukcja
~ finder goniometr, pelengator
~ finding pelengacja
fire ~ centre centrum kierowania ogniem
ra-dio ~ finder radionamiernik, radiogoniometr, radiopelengator
radio ~ finding (skr. RDF) radionamierzanie, radiopelengacja

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n kierunek
reżyseria
zarządzanie
instrukcja, wskazówka

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KIERUNKOWY

KIERUNEK

KIEROWNICTWO

NACZELNICTWO

NAKIEROWANIE

ADRES

REŻYSERIA

WSKAZÓWKA

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

kierunek
wskazówki
reżyseria
pod czyimś kierownictwem

Wordnet angielsko-polski


1. (the spatial relation between something and the course along which it points or moves
"he checked the direction and velocity of the wind")
kierunek, strona


2. (a line leading to a place or point
"he looked the other direction"
"didn't know the way home")
trasa, kierunek: : synonim: way

3. (the act of setting and holding a course
"a new council was installed under the direction of the king")
sterowanie: : synonim: steering
synonim: guidance

4. (the act of managing something
"he was given overall management of the program"
"is the direction of the economy a function of government?")
zarząd: : synonim: management

Słownik internautów

kierowanie
kierownictwo
kierunek
skierowanie, wskazanie drogi
współrzędne celu

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski2003, Krzysztof Czekierda

kierunek~, flow kierunek przepływu, kierunek spływu~, groundwater flow kierunek spływu wód podziemnych~, pollutant flow kierunek spływu zanieczyszczeń~, prevailing kierunek przeważający~, wind kierunek wiatru

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

pouczenie sędziów przysięgłych przez sędziego

Słownik audio-video Montevideo

reżyseria
kierunek

reżyser, dyrektor antenowy w TV, reżyseria, reżyserowane przez ..

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dyrekcja

zarząd

zarządzenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

kierunek; kierowanie
~, action - kierunek działania
~, advance - kierunek posuwania się
~, air flow - kierunek przepływu powietrza
~ along a way - rakiet. kierowanie pociskiem w trakcie lotu
~, antenna polarization - kierunek polaryzacji anteny
~, approach - lotn. kierunek podchodzenia do lądowania
~, assault - kierunek natarcia
~, attack - kierunek natarcia, kierunek ataku
~, axis - kierunek osi
~ by command - kierowanie (pociskiem) według poleceń
~, camera axis - fot. kierunek osi kamery
~, cardinal - geogr. strona świata
~, clockwise - kierunek wskazówek zegara
~, communications - kierunek łączności
~, compass - kierunek kompasu
~, delivery - kierunek rażenia
~, downwind - kierunek z wiatrem
~, drift - mar.,żegl. kierunek dryfowania
~, east - kierunek wschodni
~, enemy('s) advance - kierunek posuwania się wojsk nieprzyjaciela
~, enemy('s) approach - kierunek podejścia nieprzyjaciela
~, enemy('s) attack - kierunek ataku nieprzyjaciela
~, engine thrust - kierunek ciągu silnika
~, evacuation - kierunek ewakuacji
~, fire - kierunek ognia; kierowanie ogniem
~, firing - kierunek strzelania
~, fixed - kierunek stały
~, flight - kierunek lotu
~, flow - hydr. kierunek płynięcia, kierunek przepływu
~, general - kierunek ogólny
~, gravity - fiz. kierunek siły ciężkości
~, gun - kierowanie ogniem artylerii; kierunek wycelowania działa
~, homing - kierunek do bazy
~, horizontal - kierunek poziomy
~ in space - kierunek w przestrzeni (kosmicznej)
~, main strike - kierunek głównego uderzenia
~, march - kierunek marszu
~, missile - kierowanie pociskiem, kierunek lotu pocisku
~, motion; ~, movement - fiz. kierunek ruchu
~, north - kierunek północny
~, operational - kierunek operacyjny
~, opposite - kierunek przeciwny
~, perpendicular - kierunek pionowy
~, personal - kierowanie osobiste
~, radio - kierunek radiowy
~, reference - kierunek odniesienia
~, retreat - takt. kierunek odwrotu
~, rotation - kierunek obrotu
~, sailing - żegl. kierunek płynięcia, kierunek żeglugi
~, shot - kierunek strzału
~, south - kierunek południowy
~, strategic - kierunek strategiczny
~, strike - kierunek uderzenia
~, take off - lotn. kierunek startu
~, target - kierunek położenia celu
~, threat - kierunek zagrożenia
~, thrust - lotn. kierunek ciągu
~, traffic - kierunek ruchu
~, travel - kierunek podróży, kierunek poruszania się
~, upwind - kierunek pod wiatr
~, voice - kierunek (dochodzenia) głosu
~, wave propagation - fiz. kierunek rozchodzenia się fal
~, west - kierunek zachodni
~, wind - kierunek wiatru
~, withdrawal - takt. kierunek odwrotu

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We welcome the first steps that have been taken in the direction of more openness.
Przyjmujemy z radością te pierwsze kroki podjęte w kierunki większej otwartości.

statmt.org

So I absolutely agree and the efforts we are making are in this direction.
Całkowicie się z tym zgadzam i popieram działania podejmowane w tej dziedzinie.

statmt.org

SMEs are therefore seeing signs of real support from this direction as well.
Dzięki temu MŚP widzą przejawy rzeczywistego wsparcia także z tego źródła.

statmt.org

I hope that we will be able to start the negotiations in this direction soon.
Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli rozpocząć negocjacje zmierzające do tego celu.

statmt.org

He adds, though, that this "can be a problem for smaller institutions heavily dependent on one or two donors, whose personalities can play a big part in the direction of those institutions".

www.guardian.co.uk

If not, there will be irresistible pressure to move in the direction of the IMF-laureates-Balls approach.

www.guardian.co.uk

But he's not Old Labour, he's a young leading politician with tremendous potential and I'm sure that the country will come to see that, the party certainly will come to see that and I've got high hopes and expectations of the direction that he will take.

www.guardian.co.uk

" "The direction now is to turn the tap off, to play around with gimmickry.

www.guardian.co.uk

Sometimes they are the only ones who can show the direction.
Czasami one są jednymi którzy mogą wskazać kierunek.

What makes you think we're moving in the wrong direction?
Czemu myślisz, że posuwamy się w złym z kierunku?

Maybe I did not go exactly to same direction as you.
No dobra, ale może nie szedłem dokładnie w tym samym kierunku co ty.

See if I can point you in the right direction?
Przekonać się, czy potrafię wskazać pani właściwy kierunek?

They're going in another direction with someone who can act.
Zmierzają w innym kierunku. Po kogoś, kto umie grać.

Yeah, but they may have changed direction after I saw them.
Wieźli je na zachód? Tak, ale mogli zmienić potem kierunek.

She wants me to leave here, go back to school, get some direction.
Chciała mnie zostawić tutaj, wrócić do szkoły i złapać jakiś kierunek.

Since we're all going in the same direction, might as well go together.
Jako że wszyscy podążamy w tę samą stronę, lepiej jedźmy razem.

Today we have set things going in the right direction.
Dzisiaj skierowaliśmy sprawy na właściwy tor.

However, they are an important step in the right direction.
Stanowią jednak ważny krok we właściwym kierunku.

They're going in the wrong direction and you know it.
Co ty tu robisz? - Idziesz w złym kierunku, i wiesz to.

Or maybe someone wants us to think in that direction.
Lub ktoś chce, żebyśmy tak pomyśleli.

To the right, to the direction of the hand you eat with!
Na prawo, w stronę tej ręki, którą jesz!

That means air power for 1,000 miles in every direction.
To oznacza siłę powietrzną na 1600 km we wszystkich kierunkach.

I've got to give a new direction to this economy.
Muszę nadać nowy kierunek dla tej ekonomii.

They were last seen right here, moving in this direction.
Ostatni raz widziano ich tu. Posuwali się w tym kierunku.

This time around, both of us will run in the same direction.
Tym razem obaj będziemy biegli w tym samym kierunku.

So, I am not quite sure what she means by a change of direction.
Dlatego nie jestem pewien do jakiej zmiany kierunku odnosi się posłanka.

If we all take a different direction, it'd be like old times.
Pójdziemy w różnych kierunkach, będzie jak za dawnych czasów.

If she went that direction, she'd be miles from where we looked.
Jeśli poszła w tamtą stronę, - mogła być mile od nas.

He just doesn't got the direction, but we can give that to him.
Tylko musi mieć cel, a my możemy mu go pokazać.

I certainly believe it is a step in the right direction.
Jestem przekonana, że to krok we właściwym kierunku.

That means we are going in the wrong direction at the moment.
To oznacza, że obecnie podążamy w niewłaściwym kierunku.

I hope this is the direction we want to move in.
Mam nadzieję, że w tym kierunku chcemy podążać.

This is the direction we have to take in the coming years.
Taki kierunek musimy obrać w najbliższych latach.

I think we will have to work in that direction.
Sądzę, że będziemy musieli podjąć działania w tym kierunku.

That, however, is not and never has been the only possible direction.
Nie jest to jednak, i nigdy nie był, jedyny możliwy kierunek.

I am sure that they are a step in the right direction.
Jestem pewna, że stanowią one krok we właściwym kierunku.

Europe seems not to want to move in the same direction.
Wydaje się, że Europa nie chce iść w tym samym kierunku.

This would be a very big step in the right direction.
To będzie bardzo wielki krok we właściwym kierunku.

So, we have come a long way and in a positive direction.
Zatem przebyliśmy długą drogę w dobrym kierunku.

That really would have been a step in the right direction.
To byłby naprawdę krok we właściwym kierunku.

I've got no idea what direction tom's taking the show in.
Nie mam pojęcia w jakim kierunku Tom pokieruje przedstawienie.

That is, even if we're going in the right direction.
Oczywiście, jeśli idziemy w dobrą stronę.

So now we have to control the direction of its travel.
Teraz musimy kontrolować kierunek, w którym się toczy.

How am I supposed to plan my future without a little direction?
Jak mam zaplanować swoja przyszłość bez niewielkiej wskazówki?

It's possible, but only if you go in the right direction, first of all.
Jest możliwe, ale tylko jeśli pójdziecie w dobrym kierunku.

I don't know where to go, which direction to take.
Nie wiem gdzie jechać, w którą stronę mam się kierować?

Look, you can see by this just how straight my direction is.
Patrz, możesz zobaczyć stąd właśnie jaki jest prosty mój kierunek.

That's a direction he's never taken in his entire life.
Taki sposób na życie nie był przez niego nigdy stosowany.

However, I believe this to be the first step in the right direction.
Niemniej jednak uważam, że to będzie pierwszy krok we właściwym kierunku.

And only if the answer is 'no' will we continue in the other direction.
I tylko jeśli pytanie brzmi "nie”, idziemy w innym kierunku.

They give me a real sense of the direction that we need to move in.
Dały mi poczucie orientacji, w którym kierunku powinniśmy podążyć.

Here, too, I believe, things are moving in the right direction.
Wydaje mi się, że tutaj również postępujemy w dobrym kierunku.

Any talk of a European social model seems like a step in the wrong direction.
Wszelkie rozmowy o europejskim modelu społecznym wydają się być krokiem w niewłaściwym kierunku.

It seems to me that we are moving in the right direction.
Uważam, że idziemy w dobrym kierunku.

These two decisions do not go in the right direction.
Te dwie decyzje nie zmierzają we właściwym kierunku.

Certainly, but let us vote on this and work in the right direction.
Oczywiście, ale zagłosujmy w tej sprawie i podążmy we właściwym kierunku.

I must say that little has been done in this direction.
Niestety, muszę powiedzieć, że niewiele zrobiono w tym kierunku.

We could say that this is a small step in the right direction.
Moglibyśmy powiedzieć, że to najmniejszy możliwy krok we właściwym kierunku.