Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Aurora;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(poet, dawn) jutrzenka.
2.
(atmospheric phenomenon) zorza: ~~borealis/australis zorza polarna.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zorza polarna

Nowoczesny słownik języka angielskiego

zorza, świt

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JUTRZENKA

Wordnet angielsko-polski


1. (an atmospheric phenomenon consisting of bands of light caused by charged solar particles following the earth's magnetic lines of force)
zorza


2. (the first light of day
"we got up before dawn"
"they talked until morning")
wschód, świtanie, świt, zaranie: : synonim: dawn
synonim: dawning
synonim: morning
synonim: first light
synonim: daybreak
synonim: break of day
synonim: break of the day
synonim: dayspring
synonim: sunrise
synonim: sunup
synonim: cockcrow

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

astr. aurora
zorza
[ [Aurora] ] mitol. bogini świtu

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zorza

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

jutrzenka; astr.,meteo. zorza
~, northern; ~ borealis - zorza północna
~ of liberty - przen. jurzenka swobody
~, polar - zorza polarna
~, southern; ~ australis - zorza południowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Bursary of the Villa Aurora in Los Angeles; poetry instructorship at the Mainz Academy of the Sciences
stypendium w Villa Aurora w Los Angeles; docentura z poetyki w Akademii Nauk w Moguncji

Goethe Institut

So in Aurora, Colorado it's a bench.
W Aurora, w Colorado jest ławka.

TED

The color of the Aurora Borealis can be controlled using this single bar of color at the bottom, and we'll put it down here to red.
Kolor zorzy kontroluje się tym suwakiem u dołu, ustawię go na czerwony.

TED

The aurora borealis is about to enter the most spectacular phase of its 11-year cycle.

www.guardian.co.uk

The Fairbanks area is a convenient site for seeing the aurora but for the best viewing, get away from the city lights to the hilltops 20 miles north of town, where there are facilities for aurora watchers and accommodation such as the aurora Borealis Lodge (+1 907 389 2812, auroracabin.

www.guardian.co.uk

edu/auroraforecast.

www.guardian.co.uk

ca) has a four-day tour to view the northern lights from Yellowknife for Â?995pp including hotel accommodation, hot drinks and snacks, aurora viewing from heated tipis and expert guides, but not flights.

www.guardian.co.uk

Candace Savage, author of aurora: .

www.guardian.co.uk

A camp veteran of six months told me how she was humbled by a spectacular light display from the aurora australis.

www.guardian.co.uk

I don't think that Aurora project will happen for me.
Chyba nic mi nie wyjdzie z tego planu Aurora.

Seeing the aurora on any given night is far from certain.
Ujrzenie zorzy jakiejkolwiek nocy jest dalekie od pewności.

The Aurora is a fine ship, but she was never built for speed.
Aurora jest dobrym statkiem, ale nie była budowana z myślą o szybkości.

How close are you to getting your hands on the Aurora vaccine?
Jak blisko jesteś w stanie dojść do szczepionki Aurora?

Someone woke Aurora before her soul was ready to return.
Ktoś obudził Aurorę zanim jej dusza była gotowa do powrotu.

Aurora isn't the only one who's been under a sleeping curse.
Aurora nie jest jedyną osobą, która była pod działaniem klątwy snu.

The aurora australis is pretty special this time of year.
Aurora Australis" jest wyjątkowo piękna w tym roku.

Are you those guys with that show in Aurora?
To wy prowadzicie ten program telewizyjny w Aurora?

A daughter was born, and they called her Aurora.
Urodziła się córka, i nadali jej imię - Aurora.

Soon after dusk, and despite clear skies, there's no early performance from the aurora.
Wkrótce po zmierzchu, pomimo czystego nieba, wczesny występ zorzy nie odbył się.

After the show, I have to fly back to Aurora.
Po programie, będę... Musimy lecieć do Aurora.

Aurora, you always say that you are paying for something.
Auroro, zawsze mówisz, że za coś płacisz.

Only the Aurora Chair can extract the information we need.
Tylko Krzesło Aurory może wydobyć potrzebne nam informacje.

Aurora, if that's where you were burned, you should not return.
Auroro, jeżeli tam, gdzie byłaś pali się, nie powinnaś tam wracać.

As a fetus, Aurora learned to process information... just like a computer.
Będąc płodem Aurora nauczyła się przetwarzać informacje jak komputer.

I have been a principal investor in Aurora House for 12 years.
Od 12 lat jestem głównym udziałowcem w Aurora House.

Aurora, that's where I got my name, from the Chaos.
Stąd wzięło się moje imię, z chaosu.

I live in Aurora, illinois, which is a suburb of Chicago.
Mieszkam w Aurora, stan Illinois. To przedmieście Chicago.

So I built a super computer to be the mother of artificial Aurora.
Więc zbudowałem wspaniały komputer aby był matką sztucznej Aurory.

Aurora, I'm not in the mood for jokes today.
Aurora, Nie jestem dziś w nastroju do żartów.

Miss Aurora asked me to bring her a box of chalk. She ran out.
Panna Aurora poprosił mnie, abym przyniosła pudełko z kredą.

Aurora will stay with you. She will leave you this letter.
Aurora zostaje z tobą, ona... zostawi ci ten list.

If there is anything there, Aurora will see it.
Jeśli coś tam jest, to Aurora, to zobaczy.

Aurora, I want you to look around you.
Auroro, chcę, abyś rozejrzała się wokół siebie.

Focus on his memories of Aurora. He's seeing her. Very good.
Skup się na jego wspomnieniach o Aurorze. Widzimy ją, bardzo dobrze.

Aurora, it's your problem but it's my duty to advise you.
Auroro, to pani problem, ale moim obowiązkiem jest pani doradzić.

I'm late for a meeting in Aurora.
Jestem spóźniony na spotkanie, w Aurora.

You should put on a concert in Aurora, Wayne.
Powinieneś zorganizować koncert w Aurora, Wayne.

The aurora borealis is a rare sight indeed, sir.
Zorza polarna jest faktycznie rzadkim widokiem, sir.

What's that got to do with Project Aurora?
Co to ma wspólnego z projektem Aurora?

You know, if you're interested the aurora borealis, Denise tent is over there
Jeśli nie interesuje cię zorza polarna to tam jest Denise

A compass is not worth Aurora's life.
Kompas nie jest wart życia Aurory.

Mary has more suitors tonight than the Princess Aurora.
Mary ma dziś więcej konkurentów niż księżniczka Aurora.

Aurora could change the entire game.
Aurora może zmienić cała grę.

Do you want to play, Aurora?
A ty nie chcesz grać, Auroro?

Cos it's a chance for the city of Aurora...
Bo to szansa dla miasta Aurora...

Aurora, it's not safe in that room.
Nie jest bezpiecznie w tym pokoju.

Aurora is the goddess of the dawn.
Zorza jest boginią świtu.

Aurora, tell me what you see.
Auroro, powiedz mi, co widzisz.

All these years, the Aurora lay dormant.
Przez wszystkie te lata Aurora była uśpiona.

One less deadbeat dad living under the Aurora Borealis.
Jeden zadłużony tatuś mniej pod zorzą polarną.

I'm still in this studio in Aurora.
Jestem w studio w Aurora.

A woman on Aurora makes 'em.
Kobieta na Aurorze je robi.

I'm putting on a concert in Aurora, Illinois.
Organizuję koncert w Aurora, Illinois.

And Aurora needs her heart.
A Aurora potrzebuje serca.

Its energy feeds an unbroken circuit of aurora that surrounds the pole.'
Jego energia karmi nieprzerwany krąg zorzy, który okrąża biegun.

I have some more information, sir. It's the aurora borealis. But it's beautiful!
Mam więcej informacji, proszę pana, to zorza polarna, ale jest piękna!

And so, another birthday for a gal named Aurora Greenway
Więc kolejne urodziny bóstwa o imieniu Aurora Greenway

Because I intend to destroy the Aurora before those Wraith ships get here.
Bo zamierzam zniszczyć Aurorę zanim dotrą tu statki Wraith.

Princess Aurora. Tonight, we're taking you back to your father, King Stefan.
Dziś wieczorem zabieramy Cię z powrotem do twego ojca - króla Stefana.