Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) unia, związek, zrzeszenie, zjednoczenie; połączenie; harmonia, zgoda; medycyna zbliżenie, stosunek; technika złączka, złącze; technika śrubunek; matematyka suma;
labor union - związek zawodowy;
the union - Wielka Brytania; Stany Zjednoczone; historia Unia;
credit union - (Noun) finanse spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa;
monetary union - finanse unia walutowa;
european union - Unia Europejska;
craft union - historia związek branżowy, związek zawodowy rzemieślników; branżowy związek zawodowy;
general union - wielobranżowy związek zawodowy;
union of sets - matematyka suma zbiorów;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(joining, uniting) zjednoczenie.
2.
(association) unia: European U~ Unia Europejska.
3.
związek: trade ~ związek zawodowy.
4.
(state of harmony) jedność: they live in perfect ~ żyję w pełnej harmonii

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

związek, unia, zjednoczenie, połączenie, zgoda, harmonia, złącze
trade ~ związek zawodowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

związkowy

suma zbiorów

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

unia f

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. związek, unia
2. techn. złącze, rurka

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

związkowy, kasa f, związek m

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

związek m, połączenie n, zrost złamanej kości, zrost brzegów rany

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

związek, połączenie, zrost złamanej kości, zrost brzegów rany

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s unia, związek, zjednoczenie
the Union Jack narodowa flaga brytyjska

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n unia, związek, zjednoczenie
the Union Jack - państwowa flaga brytyjska
trade union - związek zawodowy
am. hist. the Union - Stany Północne (w wojnie domowej)
skrót nazwy: Stany Zjednoczone
European Union, EU - Unia Europejska, UE

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZRZESZENIE

ZJEDNOCZENIE

POŁĄCZENIE

WSPÓLNOTA

ZWIĄZEK

UNIA

HARMONIA

KOMBINACJA

KLUB

ZŁĄCZE

ZŁĄCZKA

Wordnet angielsko-polski


1. (a political unit formed from previously independent people or organizations
"the Soviet Union")
unia


2. (the state of being a married couple voluntarily joined for life (or until divorce)
"a long and happy marriage"
"God bless this union")
małżeństwo, związek małżeński, węzeł małżeński: : synonim: marriage
synonim: matrimony
synonim: spousal relationship
synonim: wedlock

3. (an organization of employees formed to bargain with the employer
"you have to join the union in order to get a job")
związek zawodowy: : synonim: labor union
synonim: trade union
synonim: trades union
synonim: brotherhood

4. (a political unit formed from previously independent people or organizations
"the Soviet Union")
unia: :

5. (healing process involving the growing together of the edges of a wound or the growing together of broken bones)
zjednoczenie, komunia, przymierze: : synonim: conglutination

6. (the state of being joined or united or linked
"there is strength in union")
unifikacja: : synonim: unification

(of trade unions
"the union movement"
"union negotiations"
"a union-shop clause in the contract")
związkowy

Słownik internautów

unia
związek
złączenie, suma zbiorów

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

1. jedność
zjednoczenie
wspólnota
2. związek
unia

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

związek, jedność (jednolitość)
close union: ścisły związek
trade union: związek zawodowy
union leader: przywódca związkowy

Słownik audio-video Montevideo

związek zawodowy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

suma

Słownik religii angielsko-polski

wspólnota f (duchowa)

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

połączenie (się); unia; związek
~, customs - unia celna
~, political - unia polityczna
~, Soviet - hist. Związek Radziecki, Związek Sowiecki
~, trade - związek zawodowy
~, Western European - polit. Unia Zachodnioeuropejska

Słownik techniczny angielsko-polski

1. połączenie n, złącze n, dwuzłączka f
2. związek m
3. tkanina lub przędza z włókien mieszanych

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However, this and the current shortcomings in our Union budgets are poles apart.
Jednakże to i bieżące mankamenty w naszych unijnych budżetach są krańcowo różne.

statmt.org

Rules on competition and State aid are aligned to those of the European Union.
Zasady dotyczące konkurencji i pomocy państwa zostaną dostosowane do unijnych.

statmt.org

The next step will be to reform the basis of the banking system at Union level.
Kolejnym krokiem będzie reforma podstaw sektora bankowego na szczeblu unijnym.

statmt.org

Cohesion policy should be strengthened and improved with adequate Union resources.
Polityka spójności winna być doskonalona i wzmacniana przez należyte środki unijne.

statmt.org

However, suitable funding is required for the Union's priorities to be credible.
Niezbędne jest jednak stosowne finansowanie, aby priorytety unijne były wiarygodne.

statmt.org

Diamond's appointment prompted fury from union leaders, as the scale of the taxpayer bailout of the banking system has led to lengthening dole queues and severe cuts to public spending.

www.guardian.co.uk

The Spanish prime minister, Jos?© Luis Rodr?­guez Zapatero, said Madrid would not need to tap any European union funds to help it through its debt problems, but called for a "much more integrated fiscal policy" for the eurozone.

www.guardian.co.uk

Last night the deputy prime minister, Nick Clegg, wrote to the head of the National union of Students appealing to students not to distort the debate over fees, saying that many believe wrongly that they will have to pay fees immediately instead of when they graduate.

www.guardian.co.uk

British Airways has been dealt a blow in its attempt to end a damaging industrial dispute with cabin crew after two branches of a trade union refused to recommend a peace deal.

www.guardian.co.uk

I thought you were the best shot in the union.
Myślałem, że jest pan najlepszym strzelcem w związku.

The Union has great people for us to talk to.
Związek ma od tego świetnych ludzi.

In my father's days, such a union would not have been possible.
Za czasów mojego ojca taki związek nie byłby możliwy.

Who were active in the north Union forces order to work against.
Kto działał na północy Związek siły zamawiają, by pracować przeciwko.

I don't think he was in a union that provides for it.
Nie należał do związków, które to zapewniały.

You'll have a union in this valley over my dead body!
Związek zawodowy nie powstanie w tej dolinie. Po moim trupie!

Are you prepared to deal with the union on this?
Jesteś gotowa dogadać się w tej sprawie ze związkami?

Hope I'm not too late to object to this union.
Mam nadzieję, że nie jestem za późno, żeby sprzeciwić się temu małżeństwu.

A Union officer was shot in the head and apparently killed.
Oficer postrzelony w głowę. i najwyraźniej zabity.

I know that before your strange union, you two were close.
Wiem, że przed twym dziwnym związkiem byliście blisko.

And we saw last week an example of the Union not working.
A w zeszłym tygodniu widzieliśmy przykład Unii, która nie funkcjonuje.

The conditions set in the Union are the same for everyone.
Warunki ustalone przez Unię są takie same dla każdego.

You can make them in what the union'll get ya.
Możesz je mieć, z tego, co ci da zakład.

Perhaps you would care to check with our union representative.
Może mógłbyś to sprawdzić w naszych związkach zawodowych.

All workers have a right to organize into a union.
Wszyscy pracownicy mają prawo do zrzeszania się w związki.

Because of his death, the union has stopped all negotiations.
Z powodu jego śmierci związek przerwał wszystkie negocjacje.

A man who's a real legend in the union movement.
Człowiek, który jest prawdziwą legendą w ruchu związkowym.

George went to the union, you see, to get his free turkey.
George poszedł do związku, wiesz, po darmowego indyka.

They feel it would be a perfect union of our two houses.
Wieżą że było by to doskonałe połączenie naszych dwóch rodów.

After all, it also wants the support of our Union.
Poza tym zależy jej także na poparciu Unii.

Trade relations with these countries are just as important for the Union.
Dla Unii kontakty handlowe z tymi krajami są równie ważne.

I think this is a really serious problem in the Union.
Moim zdaniem jest to poważny problem w Unii.

It may happen to the Union pretty soon in the energy area.
Tak może stać się wkrótce również i w Unii, w obszarze energii.

Since the beginning of the programme in 2004, some 4 150 students from outside the Union have taken part.
Od rozpoczęcia programu w 2004 roku wzięło w nim udział około 4 150 studentów z krajów trzecich.

Then people can see and experience how the Union is working in their region.
Wówczas ludzie mogą zobaczyć i przekonać się, w jaki sposób Unia działa w ich regionie.

Today, we had another opportunity to show that the Union can act.
Dziś mieliśmy kolejną szansę na to, by pokazać, że Unia potrafi działać.

In other words, the Union must build on this experience.
Innymi słowy, Unia musi korzystać z tych doświadczeń.

How does our own behaviour appear, however, from outside the Union?
Jak jednak wygląda nasze zachowanie, jeśli popatrzeć na Unię z zewnątrz?

I want to go see Karen, check up on the state of our union.
Chce zobaczyć Karen i sprawdzić jak się ma nasz rozejm.

We just need to get you on that stage, 'cause it's a union building.
Teraz najważniejsze jest żebyś wyszedł na scenę, bo to jest budynek wspólnoty

These people have a lot of potential that can help the Union in its future development.
Osoby te mają wielki potencjał, który może pomóc Unii w dalszym rozwoju.

That is called business for the moment in the budget issues of the Union.
W chwili obecnej tak wygląda program prac w kwestiach budżetowych Unii.

To always immediately call for help from the Union is the wrong way to go.
Nieustanne wołanie o pomoc do Unii nie jest właściwym rozwiązaniem.

In this way, the Union can bring real added value to the policy.
W ten sposób Unia może wnieść rzeczywistą wartość dodaną do polityki.

It is in these areas that the Union has something to offer.
W tych właśnie obszarach Unia ma mu coś do zaproponowania.

And with that, you have my blessing on your union.
I w ten sposób macie moje błogosławieństwo.

His blood allows for a perfect union between our species.
Jago krew pozwala na doskonałe połączenie naszej krwi.

It makes sense to build a union on reason, not passion.
To ma sens, budować związek na rozsądku, nie namiętności.

Everything is moving forward and bringing us further into the Union of 27.
Pod każdym względem dokonaliśmy postępu i wszystko prowadzi nas do Unii 27 państw członkowskich.

It must be greater than the impact that we can have by taking united action in the Union.
Musi być on większy niż skutki, jakie możemy wywrzeć dzięki podjęciu wspólnych działań w Unii.

The only solution is to move forward on the issue of political union.
Jedynym rozwiązaniem jest popchnąć do przodu sprawę unii politycznej.

The union won't go back to work until there is a verdict.
Związek nie wróci do pracy, dopóki nie będzie werdyktu.

The Lord works for six days, then tells the union he needs a rest.
Pan pracował przez sześć dni, po czym powiedział Związkom, że musi odpocząć.

I think that is one important advantage of our Union.
Myślę, że to jest jedna z ważnych zalet naszej Unii.

Our Union must protect all its citizens in their time of need.
Nasza Unia musi chronić wszystkich obywateli, gdy tego potrzebują.

We should remember that the Union was created for these very citizens.
Pamiętajmy, że Unię stworzono właśnie dla obywateli.

Their door to our Union might sometimes be a very distant one.
Wejście tych krajów do naszej Unii może być czasami bardzo odległe.

Even the existence of the trade union movement itself is now in question.
Pod znakiem zapytania staje teraz nawet istnienie ruchu związkowego.

This is an area where our Union must also be more present and engaged in the future.
Jest to obszar, który również wymaga większej obecności i zaangażowania Unii w przyszłości.

The 21st century Union should concentrate on education and training.
Unia XXI wieku powinna skupiać się na edukacji, na kształceniu.