Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) dodawać, sumować;
sum up - podsumować, określać zwięźle, charakteryzować, reasumować;
to sum up,... - podsumowując, …;

(Noun) obliczenie, rachunek, słupek, suma, wynik, kwota;
principal sum - finanse suma kapitału;
tidy sum - spora suma; ładna / okrągła sumka;
flat sum - finanse suma ryczałtowa;
sum insured - finanse suma ubezpieczenia;
sum total - ogólna suma;
gross sum - finanse suma brutto;
princely sum - zabójcza kwota;
lump sum - biznes suma globalna, ryczałt; biznes okrągła suma; finanse jednorazowa wypłata; suma wypłacona jednorazowo;
in sum - w sumie, jednym słowem, krótko mówiąc;
sum payable - kwota do zapłaty;
sum in words - suma słownie;
substantial sum - znacząca kwota;
sums - (Noun) arytmetyka;
sums - (Noun) arytmetyka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(total) suma
~ total ogólna suma
2.
(amount) suma.
3.
(liter, substance, essence) istota
in ~ w sumie
the ~ of all my wishes istota moich pragnień.
4.
(problem) obliczenia
he is good at ~s jest dobry w liczeniu.vt (usu to ~ up)
1.
(reckon up) policzyć.
2.
(summarize) sumować
(form judgement of) oceniać.vi to ~ up sumować

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

suma, kwota, (z) sumowanie, rachunek
in ~ w sumie, krótko mówiąc
~ up podsumo (wy) wać, określać zwięźle, charakteryzować, reasumować

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ilość

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

suma f, kwota f

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

suma f

sumować vt

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

suma, sumować

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s suma, wynik
sedno
pl ~s rachunki (w szkole)
in ~ krótko mówiąc
vt sumować
~ up dodawać
streszczać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ISTOTA

KWANTUM

KWOTA

CAŁOŚĆ

OBLICZENIE

DODAWAĆ

PODSUMOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N suma
N sumowanie
N ogółem (na rachunkach)
V Phras podsumowywać

Wordnet angielsko-polski


1. (a quantity of money
"he borrowed a large sum"
"the amount he had in cash was insufficient")
kwota, suma, sumka
synonim: sum of money
synonim: amount
synonim: amount of money

2. (the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience
"the gist of the prosecutor's argument"
"the heart and soul of the Republican Party"
"the nub of the story")
istota, sedno, meritum, kwintesencja, jądro, esencja: : synonim: kernel
synonim: substance
synonim: core
synonim: center
synonim: centre
synonim: essence
synonim: gist
synonim: heart
synonim: heart and soul
synonim: inwardness
synonim: marrow
synonim: meat
synonim: nub
synonim: pith
synonim: nitty-gritty

3. (a quantity obtained by the addition of a group of numbers)
suma: : synonim: amount
synonim: total

4. (the final aggregate
"the sum of all our troubles did not equal the misery they suffered")
suma, całokształt: : synonim: summation
synonim: sum total

Słownik internautów

suma

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

arytmetyka

podsumowywać

rezultat

sumować

treść

zliczać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Take the three most famous words in all of Western philosophy: "Cogito ergo sum."
Weźmy trzy najsłynniejsze słowa całej zachodniej filozofii: "Cogito ergo sum".

TED

Ludwig Erhard, the father of the German economic miracle, summed it up neatly.
Ludwig Erhard, ojciec niemieckiego cudu gospodarczego, doskonale to podsumował.

statmt.org

These sayings sum up the essential point of reforming the EU market in wine.
Te powiedzenia podsumowują najważniejsze punkty reformy unijnego rynku wina.

statmt.org

(DE) Madam President, sum up globalisation in two minutes - well, here goes!
(DE) Pani przewodnicząca! Mam podsumować globalizację w dwie minuty - cóż, spróbuję.

statmt.org

However, we should realise that it takes the EU 20 years to spend that sum of money.
Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę, że wydanie takiej kwoty zabiera UE 20 lat.

statmt.org

If you could sum up your life in the title of a song, what would it be?.

www.guardian.co.uk

Here you eat in air-conditioned comfort and enjoy the same street favourites like "char kuey teow" fried noodles, "curry laksa" soup, "roti canai" Indian bread dunked in a spicy fish curry, delicate dim sum and eveyone's breakfast favourite,  "nasi lemak" rice, steamed in coconut milk with crispy "ikan bilis" anchovies, curried egg, cucumber and peanuts.

www.guardian.co.uk

First question for foreigners keen to make Britain their home: whose wedding had a cage-fighter for a groom, ferried bridesmaids to the church in a Transit van bearing the name of the event's security firm, and climaxed in a brawl with newspaper photographers? Second question: which little-watched digital channel paid a six-figure sum in a deal to film the entire affair?.

www.guardian.co.uk

These figures are for the mean average (the total sum divided by the number of earners) rather than the median (the middle figure), and City bonuses distort the "mean" figure upwards, but it's still an awful lot of earners on high numbers.

www.guardian.co.uk

I hope you won't have to sum up against him.
Mam nadzieję, że to nie ty będziesz go oskarżał.

Europe is not the sum total of 27 times the national interest.
Europa nie jest sumą całkowitą 27 różnych polityk narodowych.

What sum will you put on the table at the G20 next week?
Jaką kwotę wyłożą państwo na stół na szczycie G-20 w nadchodzącym tygodniu?

And that way is the sum of all the others.
I że ona jest sumą wszystkich pozostałych.

By the sum of his parts, he is just a man.
Sumą jego części jest tylko mężczyzną.

I end by saying that the situation is very difficult to sum up.
Na zakończenie pragnę powiedzieć, że bardzo trudno jest podsumować całą sytuację.

You don't sum up a man's life in one moment.
Nie podlicza się życia w jednej chwili.

But eight to sum it up, and make this whole city late.
semka ocenia to i czyni całe miasto spóźnionym.

Sum up in a line or two your conversation of the other day.
Podsumuj w linijce lub dwóch, twoją konwersację z owego dnia.

To sum up, there is only a problem with the Council.
Reasumując, problem jest tylko z Radą.

As we know, a common foreign policy is not just the sum of 27 national policies.
Wiemy, że wspólna polityka zagraniczna nie jest po prostu sumą dwudziestu siedmiu polityk krajowych.

A painting is more than the sum of its parts.
Obraz to więcej niż suma jego części.

Europe cannot just be the sum of 27 national interests.
Europa nie może być po prostu sumą 27 interesów krajowych.

She'll realise she's more than the sum of her parts and really be something.
Będzie naprawdę kimś, kiedy sobie uświadomi, że jest czymś więcej niż sumą części.

Maybe one day, we can all have dim sum together.
Może któregoś dnia, wszyscy możemy zjeść Dim Sum wspólnie.

To finally sum up, there are two reasons why this report is necessary.
Reasumując, są dwa powody, dla których omawiane sprawozdanie jest konieczne.

To sum up, there needs to be clarity and drive.
Podsumowując, potrzebujemy przejrzystości i zmian.

Therefore the sum of the two is always going to be constant.
Zatem ich suma zawsze będzie stała.

Thanks to these companies, he made his first tidy sum.
Dzięki tym firmom, zarobił pierwszą wysoką kwotę.

I counsel have never had access to a large sum of money.
Większość ludzi, którym doradzam nie miało do czynienia z dużą ilością pieniędzy.

That after all, the sum was not what had been anticipated.
Koniec końców kwota okazała się niższa od przewidywanej.

I will just sum this up very quickly, because it is a broad subject.
Jako że jest to bardzo szerokie zagadnienie, dokonam tu tylko szybkiego podsumowania.

There is a sum total that has no relationship to history or mathematics.
Jest taka suma, która nie ma żadnego związku z historią matematyki.

To sum up, we are leaving enriched by some important information.
Podsumowując, wychodzimy wzbogaceni o pewne ważne informacje.

To sum up, this document is of great importance to most people.
Podsumowując, ten dokument ma wielkie znaczenie dla większości ludzi.

The result is extremely easy to sum up: business as usual for the car industry.
Wynik niezwykle łatwo podsumować: jak zwykle chodzi o rozwiązanie opłacalne dla przemysłu motoryzacyjnego.

My friend stands to lose a considerable sum of money.
A mój przyjaciel straci sporą sumę pieniędzy.

I would sum it up and say this bell will not ring.
Gdybym miał to wszystko podsumować, powiedziałbym, że dzwon nie zadzwoni.

So why do you want to work for a paltry sum?
A więc, dlaczego pan chce pracować dla marnej istoty?

I will sell him my title but only for its proper sum.
Sprzedam mu swój tytuł, ale tylko za odpowiednią sumę.

That's the sum of my wisdom at this advanced age.
To cała moja mądrość w tak zaawansowanym wieku.

In conclusion, I will briefly sum up some of my previous points.
Podsumowując, pokrótce streszczę kilka z wcześniej poruszanych przeze mnie kwestii.

We have to give him a Iarge sum of money.
Mamy dla niego dużą sumę.

I had no idea such a sum was involved!
Nie miałem pojęcia o takiej sumie!

Your father's death was not the sum of his life,
Śmierć twojego ojca nie była podsumowaniem jego życia,

I would like to start by attempting to sum up some of the most important principles in this matter.
Na początek postaram się podsumować kilka najważniejszych zasad w tym względzie.

By working together for a common objective, the result will be superior to the sum of its parts.
Jeżeli będziemy działać razem na rzecz wspólnego celu, wynik okaże się większy od sumy części.

Does that pretty much sum up what you are?
Czy to suma tego, kim pan jest?

Too small a sum, to purchase so rare an item.
Zbyt mała to kwota, by kupić tak rzadką rzecz.

Today, and tomorrow, we must understand that there can be no zero sum game between the institutions.
Zarówno dziś jak i w przyszłości musimy pamiętać, że instytucje nie mogą ze sobą rywalizować.

To sum up, then, an automatic exchange of information upon request.
Reasumując zatem - automatyczna wymiana informacji dokonywana na życzenie.

Ladies and gentlemen, please allow me to sum up what I would like to say in three main points.
Panie i panowie! Pozwólcie mi zawrzeć to, co mam do powiedzenia, w trzech głównych punktach.

We award the plaintiff the sum of one million pounds.
Przyznaliśmy powodowi sumę jednego miliona funtów.

Maybe... they can create something better than the sum of its parts.
Może... oni potrafią stworzyć coś lepszego.

It takes a big sum to make this fun.
Trzeba dużej sumy żeby zrobić z tego zabawę.

I was very happy this morning when I got that sum right.
Bardzo się ucieszyłem, kiedy rano wyszło mi to obliczenie.

To sum up: I agree with the approach taken and am in favour of increasing investment to this end.
Tytułem podsumowania: zgadzam się z przyjętym podejściem i jestem za zwiększeniem inwestycji w tym kierunku.

To sum up, this is a good start towards objectives not yet achieved.
Podsumowując, jest to dobry początek drogi w kierunku celów, które nie zostały jeszcze osiągnięte.

But what I saw personally was just Sum and him.
Ale ja widziałem go tylko z Sum.

A modest sum for what they give us in return,
Skromna suma, w porównaniu z tym, co otrzymujemy w zamian.