Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) ustawiać na zero, zerować;
zeroing - (Noun) nastawianie na zero, zerowanie;
zero in on sth - kierować się na; koncentrować się na;

(Noun) zero;
zero hour - (Noun) godzina zero, godzina rozpoczęcia działań;
zero tolerance - zero tolerancji;
visibility reduced to zero - widoczność ograniczona do zera;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U zero: absolute ~absolutne zero
ten degrees below ~10 stopni poniżej zera
~ hour godzina zero.vi (pt, pp zeroed [`zi7r7ud] ) to ~ in/on a target kierować się na cel

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zero
zerowy
~ in on (a target) wycelować/nacelować w/na (cel), poruszać się w kierunku na (cel), zająć się (problemem)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n zeroadj. zerowy zero inflation inflacja zerowa zero option opcja zerowa zero rating obłożenie VAT-em w wysokości 0%

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

zero n

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zero
fiz. absolute ~ zero bezwzględne (absolutne)
absolute ~ temperature temperatura zera bezwzględnego
(desired) ground ~ (planowany, wymagany) punkt zerowy wybuchu
~-length launch-ing rak. odpalenie punktowe (bez prowadnic)
vi: ~ in on wstrzeliwać się

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZEROWY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N zero
Adj zerowy

Wordnet angielsko-polski


1. (the point on a scale from which positive or negative numerical quantities can be measured)
zero
synonim: zero point

2. (a quantity of no importance
"it looked like nothing I had ever seen before"
"reduced to nil all the work we had done"
"we racked up a pathetic goose egg"
"it was all for naught"
"I didn't hear zilch about it")
zero, nic: : synonim: nothing
synonim: nil
synonim: nix
synonim: nada
synonim: null
synonim: aught
synonim: cipher
synonim: cypher
synonim: goose egg
synonim: naught
synonim: zilch
synonim: zip
synonim: zippo

3. (a mathematical element that when added to another number yields the same number)
zero: : synonim: 0
synonim: nought
synonim: cipher
synonim: cypher

Słownik internautów

zero

Słownik audio-video Montevideo

brak sygnału
zerowanie licznika w urządzeniu

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

śmieć, (kompletne) zero, nieudacznik (o człowieku)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wyzerować

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(pl. zeros, zeroes -) zero
~, (actual) ground - punkt zerowy wybuchu jądrowego

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And in the northern part of the main island, this is ground zero for world longevity.
W północnej części największej z nich, leży źródło sekretu długowieczności.

TED

So like in tennis, usually it's win-lose; it always adds up to zero-zero-sum.
Na przykład w tenisie, zazwyczaj jedna strona wygrywa, a druga przegrywa.

TED

And I said, "I can't take you there, but I can take you into weightlessness into zero-g.
Tam poznałem profesora Hawkinga, który powiedział mi o marzeniu podróży w kosmos.

TED

Fresh water freezes at zero. ~~~ And the water at the North Pole is minus 1,:,7.
(Śmiech) (Brawa) Przepraszam, ale nie ma innego sposobu żeby to opisać.

TED

It is better for citizens to have twice the rights than to have zero rights.
Dla obywateli jest lepiej, kiedy mają dwa razy więcej praw, niż kiedy nie mają ich wcale.

statmt.org

Net consumer credit was zero in September, the same as in August.

www.guardian.co.uk

So far, so normal, but this is also a vision of a zero carbon Britain: where not a single gram of the greenhouse gases blamed for global warming and climate change are emitted to power our future lives.

www.guardian.co.uk

The increasingly bitter dispute over plans to build an Islamic centre and mosque two blocks from Ground zero in New York is part of it, fuelling a debate about whether Muslims in the US put their faith before their country.

www.guardian.co.uk

The Southern Poverty Law Centre, the most prominent hate monitoring group in America, said that the campaign against the Islamic centre near Ground zero had mixed political exploitation with hate-mongering.

www.guardian.co.uk

Could you leave everything behind and start from zero again?
Czy umiałabyś zostawić wszystko z tyłu i zacząć od zera?

We are the only political level which has a zero budget.
Jesteśmy jedynym bytem politycznym z zerowym budżetem.

There is no such thing as zero risk in life full stop.
Zerowe ryzyko nie istnieje w życiu - i kropka.

And right here I'd like to start fresh from zero.
Chciałbym tu zacząć od nowa raz jeszcze.

You may live in the 90210, but you're still just a zero.
Możesz żyć w 90210, ale nadal jesteś tylko zerem.

If you can get all the way down to zero, then I'm wrong.
Jeśli będziesz w stanie dotrzeć aż do zera... to znaczy, że się mylę.

Instead, people keep talking here as if 'zero hour' were just beginning.
Zamiast tego ludzie wciąż mówią tu w taki sposób, jakby właśnie rozpoczynała się "godzina zero”.

Zero, do you mind if we talk for a minute?
Zero, czy masz coś przeciwko kilku minutom rozmowy?

Heart goes from zero to a hundred in less than a second.
Serce przyspiesza od zera do setki w mniej niż sekundę.

A zero on a scale of one to 1 0.
Zero w skali od jeden do dziesięciu.

There is no zero risk when it comes to nuclear power.
W przypadku energetyki jądrowej ryzyko nigdy nie jest zerowe.

I'm giving you just 3 zero seconds to come on out.
Daję ci 30 sekund na wyjście.

Can you tell me, how many degrees below zero today?
Może mi pan powiedzieć, ile jest teraz stopni poniżej zera? Co, co?

Okay, this car goes zero to 60 in 5 seconds.
Dobra, ten samochód przyspiesza do setki w 5 sekund.

Someone, uh, moved the board to vote seven to zero against you.
Ktoś przekonał radę, siedem do zera przeciwko tobie.

Zero. I can't find a single person who remembers them.
Nie mogę znaleźć nawet jednej osoby, która by ich pamiętała.

I think you got zero, then altered it to 100.
Myślę, że dostałeś 0, a potem zmieniłeś na 100.

I and the school district has a zero tolerance policy.
Ja, oraz rada szkoły, stosujemy zasadę zero tolerancji.

There is no solution that makes zero impact on the environment.
Nie ma rozwiązania, które nie będzie powodowało wpływu na środowisko.

Ten years ago they had zero per cent of the world market.
Dziesięć lat temu miały zerowy udział w rynku światowym.

I want them all back, dead or alive, zero exposure.
Chcę je mieć z powrotem, żywe lub martwe, bez różnicy.

If you intervene, chance of mission success goes to zero.
Tak. Jeśli będziesz interweniował, szanse na pomyślne zakończenie misji spadną do zera.

It's the best mean, but I give it zero as a goal.
To najlepszy środek, ale dostaje zero jako cel.

The sun doesn't come up for two days, it's 40 below zero.
Słońce nie wschodzi jeszcze przez dwa dni, jest minus 40 stopni.

I will stress again that the value is practically zero.
Podkreślam ponownie, wartość ta równa się praktycznie zeru.

But it's on your column when he turns out to be a complete zero.
Ale weźmiesz to na siebie, gdy on okaże się kompletnym zerem.

We are perhaps at year zero of a new era for Haiti.
Być może teraz jest rok zerowy nowej ery w historii Haiti.

In the next few years, we are going to gradually drive back these emissions to zero.
W najbliższych paru latach mamy zamiar stopniowo zredukować tę emisję do zera.

By 31 December 2020 at the latest, all new buildings must be nearly zero energy.
Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki będą musiały charakteryzować się niemal zerowym bilansem energetycznym.

The judges needed exactly zero seconds to call that one.
Sędziowie potrzebne dokładnie zero sekund, aby zadzwonić do tego.

Seven, zero, and then it's a big four after that.
Siedem, zero, i wielka czwórka po tym.

You should have had that entire hospital locked down when patient zero came in.
Powinna pani zamknąć cały szpital zaraz po pojawieniu się tego pacjenta.

On a long enough time line.the survival rate for everyone drops to zero.
Przy odpowiednio długiej linii czasu, współczynnik przeżycia spada do zera.

But moments before zero hour, it did not pay to take chances.
Tuż przed godziną zero nie można było na nich liczyć.

So you call me,the guy with one good leg and zero leverage.
Więc wezwaliście mnie? Faceta z jedną dobrą nogą i zerem siły nacisku?

The only question is whether zero can be achieved in certain sectors.
Jedyne pytanie brzmi, czy w niektórych sektorach można osiągnąć to "zero”.

Perfection. The book party for less than zero will be amazing.
Impreza książkowa dla mniej niż zero będzie niesamowita.

It's all about buying something you can sell with an extra zero.
Wszystko zamyka się w kupowaniu czegoś co możesz sprzedać z dodatkowym zerem.

Odds of getting a cab are about zero to none.
Szansa na złapanie taksówki... zero!

God knows what we'll do if they hit zero.
Bóg wie co zrobimy, gdy dojdą do zera.

People making policy, who have zero accountability to the voter.
Ludzi, zajmujących się polityką, którzy nie czują żadnej odpowiedzialności wobec wyborców.

I have zero control over how these things work.
Nie mam kontroli nad tym jak to działa.

You set the stroke to maximum, that is level with the table, or zero.
Ustawia się uderzenie na maksimum, to jest poziom stołu, lub zero.

Cooper and I relieve you at zero one hundred hours.
Cooper i ja zmienimy was o pierwszej.

Bring that time as close to zero as you can!
Musisz ten czas sprowadzić jak najbliżej do zera!

I want one number on your mind: zero, as in shutout.
Chcę jeden numer na twoim umyśle: zero, jako w shutout.

If they need a scapegoat, I got zero problem serving you up.
Potrzebowali kozła ofiarnego. Nie mam żadnych problemów, że cię ściągnąłem.

First of all, whoever wrote it has zero self respect.
Po pierwsze, ktokolwiek to napisał nie ma do siebie szacunku.

Chances of finding her alive drop to almost zero after 48 hours.
Szanse na znalezienie jej żywej spadają po 48 godzinach do zera.