Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) (z)niszczyć, (ze)psuć, (z)niweczyć; (z)burzyć, (z)rujnować; (s)pustoszyć; uwieść;

(Noun) ruina; zniszczenie, zburzenie; zagłada; ruina, upadek; ruina, wrak;
bring to ruin - doprowadzić / doprowadzać do upadku, doprowadzić / doprowadzać do ruiny;
in ruins - w ruinie, w gruzach; w opłakanym stanie;
lay in ruins - (s)pustoszyć, obrócić, obracać w perzynę;
be the ruin of sb - doprowadzić / doprowadzać kogoś do ruiny, zniszczyć kogoś;
lie in ruins - leżeć w gruzach;
go to ruin - (z)niszczeć, popaść, popadać w ruinę;
lie in ruins - leżeć w gruzach;
go to ruin - (z)niszczeć, popaść, popadać w ruinę;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(downfall) upadek
~ stared her in the face stanęła w obliczu ruiny.
2.
(collapsed or destroyed state, building in this state) ruina
ancient ~s starożytne ruiny
our life lay in ~s nasze życie legło w gruzach. v vt rujnować
(in business): he was ~ed był zrujnowany
to ~ chances zaprzepaszczać szanse
the rain ~ed his coat deszcz zniszczył jego płaszcz
a ~ed building zrujnowany budynek

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rujnować, niszczyć, burzyć, niweczyć, pustoszyć
ruina, upadek, zniszczenie, zburzenie, zagłada
in ~s w opłakanym stanie, w gruzach

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zniszczenie

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

burzenie n

burzyć

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s ruina
vt rujnować

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n ruina
in ruins - w gruzach
to bring to ruin - doprowadzić do ruiny
vt rujnować
niszczyć

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UPADEK

ZATRACENIE

ZGUBA

NISZCZENIE

NISZCZYCIELSTWO

DESTRUKCJA

KATASTROFA

BURZENIE

ZBURZENIE

RUDERA (O DOMU)

WRAK

ZAGŁADA

RUJNOWAĆ

RUJNOWAĆ KOGOŚ COŚ

ZRUJNOWAĆ

NISZCZYĆ

PONISZCZYĆ

SPUSTOSZYĆ

ZAPRZEPAŚCIĆ

ZBURZYĆ

GUBIĆ

ROZWIAĆ NADZIEJE

UWIEŚĆ

STARGAĆ

WYTŁUC

ZARŻNĄĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V rujnować
N ruina
N rujnacja

Wordnet angielsko-polski


1. (a ruined building
"they explored several Roman ruins")
ruina


2. (destruction achieved by causing something to be wrecked or ruined)
zaśmiecanie: : synonim: laying waste
synonim: ruining
synonim: ruination
synonim: wrecking

Słownik internautów

ruina

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

zaprzepaszczenie
zatrata
ruina

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

gubić (doprowadzać do zguby), rujnować (doprowadzać do ruiny)
to bring sb to ruin: doprowadzać kogoś do zguby
to ruin (a girl) : uwieść (zbałamucić)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

rudera

trwonić

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zdewastowanie; ruina

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And of course, I'll have to tell her you're the one who ruined the surprise.
I oczywiście, będę musiał jej powiedzieć że to ty zniszczyłaś jej niespodziankę.

OpenSubtitles

While Europe was left in ruins after the Second World War, Sweden was untouched.
Podczas gdy Europa po II wojnie światowej leżała w gruzach, Szwecja była nietknięta.

statmt.org

We shall either transform our world into a blossoming garden or bring about its ruin.
Albo przekształcimy nasz świat w kwitnący ogród, albo doprowadzimy go do upadku.

statmt.org

If we applied the same reasoning to other areas, Europe would be on the road to ruin.
Gdybyśmy przenieśli ten tok rozumowania na inne sfery, Europa zmierzałaby do ruiny.

statmt.org

" Now he ruins himself for the woman from the city - Money-lenders strip the farm - "
" Teraz rujnuje siebie dla kobiety z miasta - pożyczkodawcy rozbiorą farmę - "

OpenSubtitles

This would enable the machine to fire paint and pepper capsules with the capacity to simply ruin an intruder's outfit.

www.guardian.co.uk

And yet, Earle can only speculate at the ruin done so far and the damage still to come.

www.guardian.co.uk

But the rest of the Lev Tolstoy high school in the Kyrgyz town of Osh was a blackened ruin yesterday.

www.guardian.co.uk

Why is there no economist royal, to shoot in time of trouble? We need someone to tell us clearly whether George Osborne, in next week's budget, is going to save the economy or ruin it.

www.guardian.co.uk

Why should we think of the past and ruin our future?
Dlaczego myślimy o przeszłości i rujnujemy naszą przyszłość?

You're talking about a man who will ruin both of us.
Mówisz o człowieku, który może nas zniszczyć.

He doesn't want you to ruin your life for him.
Nie chce, byś zrujnowała sobie życia.

You're never too old to ruin things for the young!
Nigdy nie jest się zbyt starym, by prowadzić sprawy młodych.

Want to go give them a project, ruin their day?
Zepsujesz im dzień, dając jakiś projekt?

I guess your plan to ruin my parents' relationship worked.
Zgaduję, że Twój plan żeby zrujnować związek moich rodziców działa. Szczęśliwa?

I just don't want anything to ruin the moment for tonight.
Ja tylko nie chcę, żeby wszystko wieczorem się zrujnowało.

Because I can't just stand by and let you ruin your life.
Ponieważ nie mogę stać i patrzeć, jak rujnujesz sobie życie.

Come on in, and try not to ruin everything by being you.
Wejdź, tylko postaraj się nie zepsuć wszystkiego będąc sobą.

I'm not going to stand by and let you ruin our daughter's life.
Nie będę przyglądał się z boku, jak rujnujecie życie naszej córki.

Wouldn't want you to ruin everything we've been working so hard for.
Nie pozwolę byś zniszczył to wszystko na co tak ciężko pracowaliśmy.

But why would you want to ruin your beautiful room?
Ale dlaczego chce pani zniszczyć swój piękny pokój?

A guy with my mouth could ruin business for you.
Bo facet tak wygadany jak ja mógłby cię zrujnować.

Hasn't this guy done already enough to ruin your life?
Nie dość namieszał w twoim życiu?

Don't turn a game into reality and ruin our plan.
Nie przekształcaj gry w rzeczywistość i nie zrujnuj naszego planu.

And it would probably ruin me for the rest of my life.
Prawdopodobnie zniszczyłoby to resztę mojego życia.

You're going to ruin your eyes, always reading in the dark.
Zepsujesz sobie oczy, czytając zawsze po ciemku.

If something happened to you, it would ruin my life.
Gdyby coś ci się stało, zniszczyłoby mi to życie.

We get £ 300,000 and you want it to ruin.
Mamy dostać 300 tysięcy, a ty chcesz to zaprzepaścić.

Does this old ruin look like the body of a god?
Robi to stare spojrzenie ruiny jak ciało boga?

She was about to kill my son, now I will ruin all her family.
Ona prawie zabiła mi syna, teraz ja zrujnuję całą rodzinę

And I think he didn't care that his death would ruin your life.
Nie obchodziło go, że swoją śmiercią zrujnuje ci życie.

Because it just is. This can ruin your whole life.
Bo jeśli prawdą jest, to może zmienić swoje życie.

If this gets out, it will ruin my whole family.
Jesli to wyjdzie na jaw, to zrujnuje moja rodzine.

Get me to murder you and ruin my own life?
Miałem zrujnować sobie życie zabiciem ciebie?

Even if it means the ruin and death of one's family?
Nawet, gdyby oznaczało to ruinę i śmierć rodziny?

Your plan, to ruin her daughter, are you making any progress?
Twój plan zniszczenia jej córki posuwa się na przód?

Do you want to ruin my life, is that it?
Chcesz zrujnować mi życie, o to ci chodzi?

You love him so much you're willing to ruin all our lives?
Kochasz go na tyle, żeby chcieć zrujnować nam życie?

The difference is you're prepared to ruin my life but not your own.
Różnica jest taka, że jesteś gotów zniszczyć moje życie, ale nie swoje.

I'm not going to ruin her party, and neither are you.
Ani ja, ani ty nie zrujnujemy jej przyjęcia.

You don't figure it's something that could ruin your life.
Na prawdę nie przypuszczasz, że coś takiego może zrujnować ci całe życie.

I wouldn't want to ruin the dress before my big day.
Nie chcę zniszczyć sukni przed wielkim dniem.

I just sat there and watched him ruin his life.
Po prostu tam siedziałem i patrzyłem jak rujnuje swoje życie.

There are some very powerful people who can ruin your career.
W tym mieście jest wielu ludzi, którzy mogą ci zniszczyć karierę.

You're living in a ruin as well, you just don't know it yet.
Obraca się w ruinę. Tylko jeszcze o tym nie wiecie.

I couldn't let that guy come in and ruin my baseball career.
Nie mogłem pozwolić, żeby ten gość przyszedł i zniszczył mi karierę.

Typical Mike, to ruin a good story with too much research.
Cały Mike. Żeby zrujnować dobrą historię zbyt dokładnymi poszukiwaniami.

Why didn't they just say, Read the book, ruin your life?
Dlaczego oni tylko nie powiedzieli, Lektura książka, zrujnować twoje życie?

No need to ruin a family over one stupid night, right?
Nie trzeba niszczyć rodziny przez jedną głupią noc, prawda?

I'm not going to get pregnant and ruin my career.
Nie zamierzam zrujnować sobie kariery ciążą.

It's all part of their plan to ruin our musical.
To część ich planu, aby zniszczyć nasz musical.

Just watch as I ruin your life in a flash!
Tylko spójrz, jak w okamgnieniu, rujnuje twoje życie!

You know, one bad apple can ruin your whole day.
Wiadomo, jedno gorzkie jabłko może zepsuć cały dzień.

Was just to set me up to ruin my birthday?
Wszystko co zrobiłaś było tylko po to, żeby zrujnować mi urodziny?

I saw first hand how to ruin and destroy someone.
Z pierwszej ręki widziałem, jak się kogoś rujnuje i niszczy.

What are you people trying to do, ruin my boy's confidence?
Co wy ludzie próbujecie zrobić ? Odebrać mojemu chłopcu poczucie pewności siebie?

No, you just had to kiss him and ruin everything.
Ty po prostu musiałaś go pocałować i wszystko zepsuć.

She used every excuse in the book to ruin our lives.
Użyła każdej możliwej wymówki żeby zrujnować nam życie.