Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) wstrzymać się, zatrzymać/zatrzymywać się; (za)wahać się; przerwać/przerywać; (za)pauzować, (z)robić przerwę;
pause for thought - zastanowić się przez chwilę;
without pausing for breath - bez chwili wytchnienia;

(Noun) przerwa, pauza; fermata; cezura;
without pause - bez przerwy, bez wytchnienia;
without pause - bez przerwy, bez wytchnienia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (intermission) przerwa
(in speaking, music etc.) pauza.vi przerywać, zatrzymywać się
if you ~ to think jeśli się zastanowisz

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przerwa, pauza
zatrzymywać się, przerywać

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pauza (w muzyce)

cezura

fermata

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

pauza f

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

pauza f, przerwa f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

pauza, przerwa, pauzować

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pauza, przerwa
vi pauzować, robić przerwę, zatrzymywać się

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pauza, przerwa
vi pauzować, robić przerwę, zatrzymywać się

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PAUZA

ZAMILKNIĘCIE W CZASIE ROZMOWY

PAUZOWANIE

ZATRZYMANIE SIĘ

FERMATA [MUZ.]

PAUZOWAĆ

SPAUZOWAĆ

PRZERWA: ZROBIĆ PRZERWĘ

ZATRZYMAĆ SIĘ

PRZYSTANĄĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V zatrzymywać się
N przerwa

Wordnet angielsko-polski


1. (a time interval during which there is a temporary cessation of something)
przerwa, intermezzo
synonim: intermission
synonim: break
synonim: interruption
synonim: suspension

2. (temporary inactivity)
spauzowanie: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

przerwa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przerwać

zatrzymywać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

przerwa; pauza
~, breathing - przerwa w oddychaniu
~, operational - przerwa operacyjna

Słownik techniczny angielsko-polski

przerwa f, pauza f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You can pause or reset this timer by clicking the Pause and Reset buttons.
Możesz wstrzymać lub zresetować ten zegar, klikając odpowiednio Wstrzymaj albo Resetuj.

Google

I pause at this point to pay tribute to the work being done by Catherine Ashton.
Zatrzymam się tu na chwilę, by wyrazić uznanie wobec lady Catherine Ashton za jej pracę.

statmt.org

It is sometimes worth pausing to consider whether a human being can actually be illegal.
Warto czasami zastanowić się nad tym czy człowiek w ogóle może być nielegalny.

statmt.org

The apathy and pseudo-morality found in society should give us pause for thought.
Występujące w społeczeństwie apatia i fałszywa moralność powinny skłonić nas do refleksji.

statmt.org

I would like to mention two aspects and perhaps give you pause for thought.
Chciałbym poruszyć dwie kwestie i może skłonić państwa do namysłu.

statmt.org

Ambulance driver Ken Higham and his colleague Gillian Connolly pause to admire the U-boat.

www.guardian.co.uk

"Look it's not them that give you pause for thought.

www.guardian.co.uk

You should have pause for thought all the way through.

www.guardian.co.uk

Passing walkers and cyclists gave the table a puzzled glance although most, in a very English way, did not even pause to ask what it was.

www.guardian.co.uk

He absolved everyone but the driver for this, saying, "Mr Kloeden, I pause in this sequence to observe there is nothing in the material before me to suggest that anyone in the car suggested that you drive at or close to the camp.

www.guardian.co.uk

Why would anyone offer me big money after such a long pause?
Czemu ktoś oferuje mi wielką kasę po tak długiej przerwie?

Are you done talking, or is this a long pause?
Skończyłeś już mówić, czy to długa pauza?

This is one of these times when we've come to a pause.
To jest jedna z tych chwil, kiedy musimy przystopować.

I think it's a good time to press pause on all of this.
Chyba jest najwyższy czas by wcisnąć pauzę w tym wszystkim.

I think we have to pause for a moment and reflect.
Powinniśmy zatrzymać się na chwilę i zastanowić.

Do not pause to say farewell to friends and family.
Bez pożegnania z rodziną i przyjaciółmi.

I would like to mention two aspects and perhaps give you pause for thought.
Chciałbym poruszyć dwie kwestie i może skłonić państwa do namysłu.

So it's just a way out of an embarrassing pause in conversation.
Małżeństwo jest więc wyjściem z kłopotliwej przerwy w konwersacji.

Big enough to give pause to us living together.
Dość ważne, by nie mieszkać razem.

Why do you need a pause before you say, what?
Co się wstrzymać przed słowem co? zwłoki.

They say they're hitting the pause button, whatever that means.
Mówią, że wciskają pauzę. Cokolwiek to znaczy.

I swear, he doesn't even pause to take a breath.
Nawet nie robi sobie przerw na oddech.

This clock has been ringing for three days without a pause.
Ten zegar wybija bez przerwy od trzech dni.

I believe we need to pause in this process.
Proces ten należy według mnie zawiesić, co jednak nie oznacza jego zaprzestania.

I have time nor patience to pause for such distraction.
Nie mam czasu ni cierpliwości na takie rozrywki.

The Swiss example should give us pause to reflect on the concerns that people have.
Szwajcarski przykład powinien skłonić nas, byśmy zatrzymali się i zastanowili nad zmartwieniami ludzi.

Y et it was only a change of pace, or a slightly longer pause.
A jednak, to tylko zmiana tempa, lub nieco dłuższa pauza.

Clearly, more than any other time, there is a need for financial institutions to pause and reassess their approach.
Oczywiście bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest, aby instytucje finansowe zastanowiły się i ponownie oceniły swoją postawę.

Why do you pause in the face of command?
Czemu się wahasz w obliczu rozkazu?

Though the burning red room did give me pause.
Płonący czerwony pokój dał mi przerwę.

Everyone into the truck pause - I do not care what you think
Nikt w samochodzie. - Trzymaj się. - Nie obchodzi mnie co myślisz!

We pause, and gather here again in an hour.
Zrobimy przerwę i spotkamy się tu za godzinę.

Such lofty thoughts require a moment's pause to reflect on their value.
Takie wzniosłe myśli wymagają momentu przerwy zastanowiam się nad ich wartością.

Meanwhile, your eyewitness described a pause between the first and second rounds.
A twój naoczny świadek wspomniał o pałzie między pierwszym a drugim srzałem.

Always pause like that, even if it's an emergency.
Zawsze się tak zatrzymuj, nawet w nagłych wypadkach.

The deadening pseudo-morality found in society should give us pause for thought.
Zagłuszająca fałszywa moralność występująca w społeczeństwie powinna skłonić nas do refleksji.

And that would give a normal person pause.
Każdy normalny człowiek dałby na wstrzymanie.

Every time you pause I see your lip quiver.
Za każdym razem, gdy przerywasz, widzę, że warga ci drży.

The next time you see a spider web, please, pause and looka little closer.
Następnym razem, kiedy zobaczycie pajęczynę, proszę,zatrzymajcie się i przyjrzyjcie się jej trochę bliżej.

Let spectacles of blood no longer hold pause!
Niech spektakl krwi nie będzie dłużej zatrzymywany!

You're not supposed to say long pause. Oh!
Przepraszam... nie powinieneś mówić długa pauza.

Pause there, Morocco, and weigh thy value with an even hand, ha?
Zastanów się Morocco... I zważ swą wartość. Jestem jej równy i rodzeniem,

And those killings, they don't give you pause?
I te zabójstwa, nie powstrzymają cię?

A pause in the negotiations on enhancing relations with Israel is called for in view of such excessive military action.
Wobec nadmiernych działań wojskowych wskazana jest przerwa w negocjacjach w sprawie poprawy stosunków z Izraelem.

Call and goodnight rarely pause just 'cause of sunset.
Call i Goodnight rzadko się zatrzymują tylko z powodu zachodu słońca.

Tess, could we try that with a pause?
Tess, moglibyśmy spróbować to z przerwą?

Uh, isn't he on tape? You don't pause the pontiff.
Uh, nie jest on na taśmie? nie robisz przerwę arcykapłana.

Is there some ominous portent in that long pause?
Czy jest jakiś złowieszczy znak w tej długiej pauzie?

Can we pause this for a second?
Możemy zrobić pauzę na chwilę?

I pause at this point to pay tribute to the work being done by Catherine Ashton.
Zatrzymam się tu na chwilę, by wyrazić uznanie wobec lady Catherine Ashton za jej pracę.

Now, I'm gonna pause so you can make a crack about harassment.
Zrobię teraz przerwę, żebyś mógł powiedzieć żarcik o molestowaniu.

In the billions of years of earth's existence, a very brief pause to check the facts is surely not too much to ask.
Biorąc pod uwagę miliardy lat istnienia Ziemi, prośba o krótką przerwę na zbadanie faktów z pewnością nie jest wygórowana.

Okay, Mom, let's pause and assess the situation.
Ok mamo spauzujmy na chwilę i oceńmy sytuację.

You mean about hypocrisy giving me pause?
Chodzi ci o to, że hipokryzja wywołuje u mnie przerwę?

Would you care to pause for some refreshments, Mr. Hopkins?
Czy mógłby pan zrobić sobie przerwę żeby się odświeżyć, panie Hopkins?

Can you pause the game, or... Just let Robbie play.
Możesz zatrzymać grę, albo pozwól zagrać Robbiemu.

Pause a moment and see contest ended.
Wstrzymaj się i obejrzyj koniec turnieju.

Hey, let's just put this on pause, okay?
Hej, zrób sobie z tym przerwę, okay?

We shall pause advance until your return.
Wstrzymamy się z natarciem do twojego powrotu.

Neither should we make little of this success; on the contrary, we should pause for a while and take a deep breath.
Nie powinniśmy również umniejszać tego sukcesu - wręcz przeciwnie, powinniśmy zrobić chwilę przerwy na refleksję.