Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) myśl, pomysł; plan, zamiar; idea; pojęcie, wyobrażenie; cel; wrażenie, wyobrażenie, pogląd;
have an idea of sth - nosić się z myślą, rozważać;
man of ideas - pomysłowy człowiek;
general idea - ogólne pojęcie;
what’s the big idea?! - co to ma znaczyć?!;
get the idea that... - uwierzyć, że; zrozumieć, pojąć;
have the idea of doing sth - mieć zamiar coś zrobić;
have funny ideas - mieć dziwaczne poglądy/pomysły;
have other ideas - mieć inne plany;
i have an idea that - wydaje mi się, że; jestem prawie pewien, że;
good idea - świetna myśl, świetny pomysł;
the whole idea - jedyny cel;
now i get the idea - teraz rozumiem;
the very idea! - co za pomysł!, to niedorzeczne/absurdalne!;
have no idea - nie mieć pojęcia;
have an idea - mieć pomysł na coś, wpaść na pomysł;
the idea of sth is. - Celem czegoś.;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(mental concept) pomysł, idea
fixed ~ ustalony pomysł.
2.
(thought) myśl
don't put ~s into his head nie nabijaj mu głowy takimi pomysłami
the (very) ~ (of it) ! na (sam) myśl (o tym) !
3.
(notion
understanding) pojęcie
he has little ~ of maths on ma małe pojęcie o matematyce
I have a good ~ of his abilities dobrze znam jego zdolności
he gave me a general ~ of the story dał mi ogólny zarys tej historii.
4.
(scheme
plan) plan
a bright ~ doskonały pomysł
man (full) of ~s człowiek pełen pomysłów
my ~ is to start afresh moim zdaniem powinniśmy zacząć od nowa
(colloq): what's the big ~? o co chodzi?
that's the ~! to jest pomysł!

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pomysł, idea, pojęcie, myśl, pogląd, wyobrażenie
have an ~ wpaść na pomysł
give an ~ poddać pomysł, oszacować
get the ~ (pot.) ~zrozumieć, pojąć
put ~s into sb's head wkładać komuś coś do głowy
I've no ~ nie mam pojęcia
what's the ~ co za pomysł!
you have no ~! nie masz pojęcia!

Słownik finansowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r


1. pomysł
2. pogląd~s on the finance poglądy na temat finansów

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

n pomysł, myśl, poglądideas on the management poglądy na temat zarządzania

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

zamysł m, koncepcja f

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler

idea f, wyobrażenie n, myśl f, pojęcie n

Wielki słownik medyczny angielsko-polski2011 r., Anna Słomczewska

idea, wyobrażenie, myśl, pojęcie

s of reference

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s idea
pojęcie, myśl, pomysł
I don't get the ~ nie rozumiem
I have the (an) ~ that... mam wrażenie (wydaje mi się), że..

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

IDEA

POMYSŁ

POJĘCIE

WYOBRAŻENIE

MYŚL

KONCEPCJA

POGLĄD

ZAMIAR

Wordnet angielsko-polski


1. (an approximate calculation of quantity or degree or worth
"an estimate of what it would cost"
"a rough idea how long it would take")
przybliżenie
synonim: estimate
synonim: estimation
synonim: approximation

2. ( (music) melodic subject of a musical composition
"the theme is announced in the first measures"
"the accompanist picked up the idea and elaborated it")
motyw, temat: : synonim: theme
synonim: melodic theme
synonim: musical theme

3. (an approximate calculation of quantity or degree or worth
"an estimate of what it would cost"
"a rough idea how long it would take")
przybliżenie, aproksymacja: : synonim: estimate
synonim: estimation
synonim: approximation

4. (the content of cognition
the main thing you are thinking about
"it was not a good idea"
"the thought never entered my mind")
idea, myśl: : synonim: thought

5. (your intention
what you intend to do
"he had in mind to see his old teacher"
"the idea of the game is to capture all the pieces")
idea, ideał: : synonim: mind

Słownik internautów

pomysł
idea

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

filoz., gr. idea
pomysł

Słownik audio-video Montevideo

myśl przewodnia, pomysł na film/program

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

pojęcie; pomysł
~, mistaken - pojęcie błędne
~, nebulous - pomysł mglisty

Słownik częstych błędów

Rzeczownik idea oznacza ideę, pomysł. Kiedy używamy go z czasownikiem, mówimy idea to do sth, np. His idea to publish the book was really brilliant (Jego pomysł, by wydać tę książkę, był naprawdę genialny). W innej sytuacji używamy konstrukcji idea of doing sth, np. He had the idea of publishing a magazine (Nosił się z pomysłem wydania magazynu)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I thus voted in favour of Parliament's resolution, as it supports the idea that:
Głosowałem za przedmiotową rezolucją Parlamentu, gdyż proponuje się w niej, by:

statmt.org

However, I still want you to come up with ideas; I want you to defend something.
Wciąż jednak chcę, by występowała pani z pomysłami, chcę, żeby pani czegoś broniła.

statmt.org

Another scientist with very big ideas, the superstar of biology, is Charles Darwin.
Innym naukowcem z wielkimi pomysłami był Karol Darwin, wielka gwiazda biologii.

TED

Most of our ideas were crazy, but a few were brilliant, and we broke through.
Mieliśmy głównie szalone pomysły, ale kilka było błyskotliwych, więc się wybiliśmy.

TED

I would like to highlight a few of the ideas we encounter when reading this report.
Chciałbym podkreślić kilka tez, z którymi spotykamy się czytając ten dokument.

statmt.org

It was all my projection, I had no idea if it was true, but I thought if you were thin you were happy, if you had a boyfriend you'd be happy, if you had a different family and lived in a nice, clean semi, you'd be happy.

www.guardian.co.uk

"It is quite another to talk about conspiracies on the part of Muslims to dominate the United States, plots to insert sharia law into American statute books, and the idea that Islam is in of itself a great evil.

www.guardian.co.uk

I don't like the smoother texture this gives the mincemeat, or the breakfasty flavour that the marmalade she uses imparts, but whisky is, I have to agree, a much nicer idea than brandy - it has a more assertive booziness which seems appropriate at this time of year.

www.guardian.co.uk

In the case of the BP oil disaster though, when the true environmental and economic toll could take months or even years to become evident, the idea of "known unknowns" and "unknown unknowns" does not seem that ridiculous.

www.guardian.co.uk

However, we have no idea how to deal with them.
Nie mamy jednak pomysłu jak z sobie z nimi poradzić.

So the idea is to have a sort of free trade in the future.
Jest to więc pomysł dotyczący swego rodzaju wolnego handlu w przyszłości.

History will show us whether it was really such a good idea.
Historia pokaże, czy rzeczywiście był to taki dobry pomysł.

We have a clear idea of how to do this.
Mamy wyraźną wizję, jak to zrobić.

Yeah, but I just like the idea of the country.
Ale ja lubię pomysł mieszkania na wsi.

Though I do have a good idea where you've been.
Ale mam pojęcie, gdzie ty byłaś.

But I may have an idea of where to look.
Ale mam pomysł, gdzie można poszukać.

But I have no idea how we're going to get in.
Ale nie mam pojęcia jak się na nią dostać.

But you really have no idea where I come from.
Ale nie masz pojecia z kad ja pochodze.

But you have no idea what any of those things actually feel like.
Ale nie masz pojęcia, jak te rzeczy się odczuwa.

But he has no idea of what's in her heart.
Ale on nie ma pojęcia o tym co jest w jego sercu.

Oh, so talking to me is not your idea of a good time?
A, więc rozmowa ze mną nie jest w twoim mniemaniu dobrą zabawą?

Without a I have no idea what to do next.
Bez tomografii nie wiem, co mam zrobić.

You have no idea how much I want to be.
Chcę się zakochać. Nawet nie wiesz jak bardzo.

Which means we have no idea what's wrong with her.
Co oznacza, że nie mamy pojęcia co jej dolega.

Can I talk to you about an idea for a film?
Co tu się dzieje? Czy mogę z panem porozmawiać o moim pomyśle na film?

Do you have any idea what's going on right now?
Czy macie jakiekolwiek pojęcie o co chodzi? Wynoście się stąd!

Do you have any idea what she did to me?
Czy masz jakiekolwiek pojęcie co mi uczyniła?

Have you any idea how life is here without my best friend?
Czy masz jakiś pomysł jak życie jest tutaj bez mojego najlepszego przyjaciela?

Have you any idea what she went through to get here tonight?
Czy ty masz jakieś pojęcie, co to dziewczę przeszło, żeby tu dzisiaj być?

Do you have any idea what he does after school?
Czy ty wiesz co on robi po szkole?

Why do things seem like a good idea at the time?
Dlaczego coś wygląda w danym momencie na dobry pomysł?

Do you have any idea where he might be now?
Gdzie on teraz może być?

And I have no idea what she saw in me.
I ja nie mam pojęcia, co ona we mnie widziała.

And you're saying you had no idea what was going on?
I mówisz, że nie miałaś pojęcia, co się dzieje?

Any idea why these guys would break into your house?
Jakieś pomysły dlaczego ten facet włamał się do twojego domu?

Any idea where I can find the rest of him?
Jakiś pomysł, gdzie mógłbym znaleźć resztę?

I just don't think meeting with John is such a good idea.
Ja nie uważam, że spotkanie z Johnem to taki dobry pomysł.

The only problem is, we have no idea where they are, remember?
Jedynym problemem jest to, że nie wiemy, gdzie one są, pamiętasz?

Probably not a good idea to use your real name.
Lepiej nie podpisywać się prawdziwym nazwiskiem.

So you have any idea what the problem could be?
Macie jakiś pomysł, w czym tkwi problem?

I had an idea for what to do on our last night.
Mam pewien pomysł na ostatni wieczór.

Well, do you have any idea who the father is?
Masz jakieś pojęcie, kto mógłby być ojcem?

Do you have any idea what I've been through today?
Masz pojęcie, przez co dzisiaj przeszłam?

Do you have any idea what the word average means?
Masz w ogóle pojęcie, co oznacza słowo średnia?

Do you have any idea what his family has done?
Masz w ogóle pojęcie, co zrobiła jego rodzina?

Have you any idea what these things cost over here?
Ma pani jakieś wyobrażenie, ile to tutaj kosztuje?

Do you have any idea what kind of person he could be?
Ma pan jakieś przypuszczenia, jakim człowiekiem może on być?

Do you have any idea what they put in water?
Ma pan pojęcie co dodają do wody?

You have any idea what they've been getting up to?
Miej twój pojedynczy pomysł co tam z nimi mają miejscu być?

You must have had some idea what they were building.
Musiałeś mieć, chociaż blade pojęcie o tym co budują.

You got to have some kind of idea who he is.
Musisz mieć jakieś pojęcie kim on jest.

To begin with, they want to use my training idea.
Na początek chcą wykorzystać mój pomysł na trening.

No. But we got a good idea where he is.
Nie, ale domyślamy się, gdzie jest,

Not exactly what I was going for, but you get the idea.
Nie do końca o to mi chodziło, ale czujecie bluesa.

They have no idea these are even coming to me.
Nie mają pojęcia, że to przychodzi też do mnie.

I have no idea what to say to these guys.
Nie mam pojęcia co im powiedzieć.

I've no idea what you young people are getting into these days.
Nie mam pojęcia, co młodzi ludzie teraz wyprawiają.

I have no idea what the law of four is, though.
Nie mam pojęcia... co to jest prawo czterech.

I have no idea what any of those words mean.
Nie mam pojęcia co żadne z tych słów znaczy.