Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zmartwienie, przykrość, udręka, strapienie, utrapienie, dokuczliwość;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

strapienie, utrapienie, dokuczliwość

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zdenerwowanie

rozdrażnienie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n form. udręka
utrapienie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UTRAPIENIE

MĘKA

ZNIECIERPLIWIENIE

IRYTACJA

DRAŻNIENIE

PODRAŻNIENIE

PRZYKROŚĆ

ZŁOŚĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (something or someone that causes anxiety
a source of unhappiness
"New York traffic is a constant concern"
"it's a major worry")
strapienie, zmartwienie, troska, frasunek, zgryzota, utrapienie
synonim: concern
synonim: worry
synonim: headache

2. (the psychological state of being irritated or annoyed)
irytacja, rozdrażnienie, zdenerwowanie, nerwy, nerwacja: : synonim: irritation
synonim: annoyance
synonim: botheration

3. (anger produced by some annoying irritation)
zdenerwowanie, niepokój: : synonim: annoyance
synonim: chafe

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

dokuczanie
dręczenie
drażnienie
udręczenie
udręka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

udręka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Oh that my vexation were but weighed, And all my calamity laid in the balances!
O gdyby pilnie zważono narzekanie moje, a biedę moję pospołu na wagę włożono,!

Jesus Army

A stone is heavy, and the sand weighty; But a fool's vexation is heavier than they both.
Ciężkić jest kamień, i piasek ważny; ale gniew głupiego cięższy, niż to oboje.

Jesus Army

A fool's vexation is presently known; But a prudent man concealeth shame.
Gniew głupiego zaraz poznany bywa; ale ostrożny pokrywa hańbę swoję.

Jesus Army

For vexation killeth the foolish man, And jealousy slayeth the silly one.
Zaiste głupiego zabija gniew, a prostaka umarza zawiść.

Jesus Army

behold, my servants shall sing for joy of heart, but ye shall cry for sorrow of heart, and shall wail for vexation of spirit.
Oto słudzy moi wykrzykać będą od radości serdecznej, a wy będziecie wołać od boleści serca, i od skruszenia ducha wyć będziecie.

Jesus Army

At all events, however, we should be working towards standardising implementation - that is, ensuring uniformity of checks - so as to put an end once and for all the vexation we are currently experiencing at airports.
W każdym wypadku powinniśmy pracować na rzecz standaryzacji wdrażania - czyli zapewnienia jednolitości kontroli - aby raz na zawsze położyć kres udręce, której doświadczamy obecnie na lotniskach.