Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) martwić; trudzić, kłopotać, niepokoić, fatygować, prosić; nękać, dokuczać; zadać/zadawać sobie trud, trudzić się, (po)fatygować się; wzburzać;
don’t trouble (yourself) - nie kłopocz się, nie fatyguj się, nie rób sobie kłopotu;
don’t trouble, i’ll do it for you. - [object Object];
he’s troubled by cough. - [object Object];
may i trouble you? - Czy mogę prosić o fatygę?;
sorry to trouble you - przepraszam, że przeszkadzam;
i am troubled about our expenses - martwię się naszymi wydatkami;
i am troubled about our expenses - martwię się naszymi wydatkami;

(Noun) kłopot, problem, trudność, zmartwienie, tarapaty; trud, wysiłek, fatyga; dolegliwość, niedomaganie; zamieszanie, niepokoje, zamieszki; konflikt; scysja; technika zakłócenie, usterka, awaria, uszkodzenie, defekt;
be no trouble - nie sprawiać kłopotu;
it’s more trouble than it’s worth. - [object Object];
teething troubles - początkowe trudności;
what’s the trouble? - co się stało?, w czym problem? o co chodzi?; medycyna co panu/pani dolega?;
ask for trouble - szukać kłopotów;
leave all one’s troubles behind - zapomnieć o kłopotach, wyluzować;
liver trouble - problemy z wątrobą;
take a lot of trouble to do sth - zadać sobie dużo trudu, aby coś zrobić;
get a woman into trouble - wpędzić kobietę w kłopoty;
stomach trouble - niedomagania/dolegliwości żołądkowe;
be in trouble - mieć kłopoty, być w tarapatach; być w niechcianej ciąży;
the trouble is that… - Kłopot w tym, że…;
cause trouble - robić zamieszanie, wywoływać niepokoje;
where is the trouble? - W czym problem?;
that’s the trouble - w tym tkwi problem;
that’s the trouble - w tym tkwi problem;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(grief, anxiety) zmartwienie: you won't enjoy yourself tonight if you don't leave all your ~s behind nie będziesz się dobrze bawić, jeśli nie przestaniesz się martwić.
2.
(misfortune, affliction) bieda
tarapaty: he eventually got out of ~ w końcu wykaraskał się z kłopotów
he's always getting into ~ on ciągle pakuje się w kłopoty.
3.
(difficulty, difficulties) problem, problemy
utrapienie
I am having money ~s at present mam teraz problemy finansowe
what's the ~? co się stało?
where is the ~? w czym problem?
the ~ is (that) kłopot w tym, że
that's the ~ w tym tkwi problem
you will get there with no ~ trafisz tam bez problemu.
3.
(predicament) kłopoty: he is in ~ with the police ma kłopoty z policją
to ask for ~ szukać zaczep-ki.
4.
(inconvenience) niewygoda
kłopot
fatyga
trud
zachód
I don't want to put you to any ~ nie chcę sprawiać ci kłopotu
he did not even take the ~ to try nie zadał sobie nawet trudu, żeby spróbować
she took a lot of ~ over the cake natrudziła się przy pieczeniu tego ciasta
it's more ~ than it's worth więcej z tego szkody niż pożytku.
5.
(disease, ailment) dolegliwości, kłopoty (ze zdrowiem) : he has lung ~ ma problemy z płucami.
6.
(unrest, civil commotion) konflikt: labour ~s konflikty pracownicze
~ spot punkt zapalny.vt
1.
(agitate, disturb, worry) martwić
dręczyć
zadręczać
I am ~ed about our expenses martwię się naszymi wydatkami.
2.
(afflict) dokuczać
dolegać
cierpieć na coś
he is ~d with cough dokucza mu kaszel.
3.
(put to inconvenience) trudzić
fatygować
kłopotać
may I ~ you for a match? mogę prosić o zapałkę
don't ~ yourself nie fatyguj się
sorry to ~ you! przepraszam, że przeszkadzam!vi
1.
(be worried) niepokoić się
martwić się: don't ~ about that, I'll do it for you nie martw się o to, ja to załatwię.
2.
(take pains) trudzić się
fatygować się
kłopotać się
don't ~ to come and meet me nawet do mnie nie przychodź.~ cpds ~ free adj beztroski
~ maker n utrapienie (o osobie)
wichrzyciel
(fig) : ~ shooter n konsultant diagnozujący skuteczność działania firmy
profesjonalny mechanik
osoba zajmująca się rozwiązywaniem problemów, mediator

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

martwić, niepokoić, kłopotać, dręczyć, zadręczać, dokuczać, trudzić, fatygować, przeszkadzać
problem, kłopot (y), zagadnienie, zmartwienie, konflikt, awantura, zamieszki, tarapaty, trud, fatyga, niedomagania, dolegliwość, niewygoda, uszkodzenie, awaria, zakłócenia w pracy (urządzenia)
be in ~ mieć kłopoty/problemy, być w ciąży (niechcianej)
take the ~ to do sth podjąć trud zrobienia czegoś
do not ~ to do sth nie zadawać sobie trudu
sth is no ~ coś nie przedstawia problemu
get into ~ wpaść w kłopoty

Nowoczesny słownik angielsko-polski

niesnaski

kłopoty

krzyż

zgryz

draka

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

problem m

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

trudność f, problem m, kłopot n

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kłopot, trud
zakłócenie
to ask for ~ szukać kłopotu, narażać się na kłopoty
to get into ~ popaść w tarapaty
~ spot punkt (rejon) zapalny
vt vi niepokoić (się)
przeszkadzać
martwić (się)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FATYGOWANIE

ZMARTWIENIE

BIEDA

TARAPATY

PROBLEM

KŁOPOT

UTRAPIENIE

DOLEGLIWOŚĆ

NIEWYGODA

NIEPOKOJENIE

NIEPRZYJEMNOŚĆ

TRUD

FATYGA

ZACHÓD

DRĘCZENIE

CHOROBA

AMBARAS

FATYGOWAĆ SIĘ

MARTWIĆ

ZANIEPOKOIĆ

NIEPOKOIĆ

KŁOPOT: SPRAWIAĆ KŁOPOT

KŁOPOTAĆ

DRĘCZYĆ

TRUDZIĆ

FATYGOWAĆ

DOLEGAĆ

NAGABYWAĆ

DOSKWIERAĆ

MĘCZYĆ

DOKUCZAĆ

MARTWIĆ SIĘ

TURBOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N problem
N zmartwienie
N konflikt
V martwić
V niepokoić
V mieć problemy
V coś nie przedstawia żadnych problemów
V kłopotać się zrobieniem czegoś

Wordnet angielsko-polski


1. (an effort that is inconvenient
"I went to a lot of trouble"
"he won without any trouble"
"had difficulty walking"
"finished the test only with great difficulty")
zachód
synonim: difficulty

2. (an angry disturbance
"he didn't want to make a fuss"
"they had labor trouble"
"a spot of bother")
urwanie głowy: : synonim: fuss
synonim: bother
synonim: hassle

3. (a strong feeling of anxiety
"his worry over the prospect of being fired"
"it is not work but worry that kills"
"he wanted to die and end his troubles")
martwienie się, bolenie, cierpienie: : synonim: worry

Słownik internautów

kłopot, problem

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. kłopot
fatyga

2. trud

3. utrapienie
zmartwienie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

niepokój

peszyć

troska

zaburzenie

zadyma

zakłócenie

zło

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

klopot
trudność
~ in finding jobs - kłopot z poszukiwaniem pracy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

kłopot; tech. defekt; awaria; uszkodzenie zob.także troubles -
~, engine - defekt silnika
~, mechanical - uszkodzenie mechaniczne

Słownik techniczny angielsko-polski

niedomagania m, zakłócenia w pracy (silnika, urządzenia)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Again, they are diminished and bowed down Through oppression, trouble, and sorrow.
Ale podczas umniejszeni i poniżeni bywają okrucieństwem, nędzą, i utrapieniem;

Jesus Army

Mrs Hall made this point, and the way I see it, we have trouble calculating.
Kwestię tę poruszyła pani poseł Hall. Według mnie mamy trudności z liczeniem.

statmt.org

As a result, the trouble was violently suppressed and human lives were lost.
W efekcie zamieszki brutalnie stłumiono, czego efektem były ofiary śmiertelne.

statmt.org

My heart is troubled, and resteth not; Days of affliction are come upon me.
Wnętrzności moje wezwrzały, a nie uspokoiły się, i ubieżały mię dni utrapienia.

Jesus Army

It troubles me that the present agreement once again contains no such provisions.
Martwi mnie, że obecna treść umowy raz jeszcze nie objęła takich przepisów.

statmt.org

Strapping his prosthetic organs on, as Freud writes in Civilisation and its Discontents, man becomes magnificent, "a kind of god with artificial limbs" - "but" (he continues) "those organs have not grown on to him and they still give him much trouble at times".

www.guardian.co.uk

The trouble is, he says, whole-lifers are being treated as anything but adults and are placed in an environment even more dysfunctional than the one in which they grew up.

www.guardian.co.uk

Everyone knows their new show is in trouble - but what if they just smiled tightly, and insisted everything was going brilliantly? What a yawn that would be.

www.guardian.co.uk

You're not telling me they didn't have an inkling Goldtrail was in trouble two weeks ago.

www.guardian.co.uk

So the whole night that young one really created trouble for his parents.
Przez całą noc młodsze dziecko rzeczywiście sprawiało kłopoty swoim rodzicom.

So you are the one who started all the trouble.
A więc to ty zaczęłaś całą sprawę.

I want to see how you're going to get in trouble.
Chcę zobaczyć jak pakujesz się w kłopoty.

What else? Two weeks to buy themselves out of trouble.
Co jeszcze? Proszę im dać 2 tygodnie na wybrnięcie z kłopotu.

Didn't I tell you to stay out of trouble or what?
Czy nie mówiłem wam by trzymać się z dala od kłopotów?

And I'm having trouble getting back to the other side.
I mam problem z powrotem na drugą stronę.

I don't want to say anything to get her into trouble.
I nie mówią nic o, jej nie problem.

But he took the trouble to tell me one last thing.
Ledwo mówił, ale zdobył się na wysiłek, by mi coś powiedzieć.

I hope you didn't go too much trouble to get here.
Mam nadzieję, że nie zadałeś sobie zbyt wiele trudu. -Ingi nie ma w domu.

She was in trouble and I wanted to help her.
Miała kłopoty i chciałem jej pomóc.

Looks like my daughter might be getting into some trouble.
Moja córka chyba ma jakieś kłopoty.

My family's pretty good at getting themselves out of trouble.
Moja rodzina jest dość dobry w coraz się obecnie kłopotach.

A place of my own where I can work without a trouble.
Moje własne miejsce, gdzie mogę pracować bez kłopotów.

We're not going to have any trouble with these girls.
Nie będziemy mieli żadnych problemów z tymi dziewczynami.

You don't want to get in trouble with the police.
Nie chcesz kłopotów z policją.

No. Doing things alone is what gets us in trouble.
Nie, robienie takich rzeczy samemu, prowadzi do kłopotów.

No trouble at all. Just turn off the program before you leave.
Nie szkodzi, proszę tylko wyłączyć program przed wyjściem.

I'm not going to let you get us in trouble again.
Nie zamierzam pozwolić wam znów wpędzić nas w kłopoty.

Ok, tell me exactly what would get you into trouble.
Ok, powiedz mi dokładnie co wpędziełoby cię w kłopoty.

He comes from across a deep and trouble to see.
On przychodzi z głębokiego i wzburzonego morza...

A couple of years ago, he started getting into trouble.
Parę lat temu, zaczął się pakować w kłopoty.

I like to help guys in big trouble, but not your kind.
Pomagam ludziom w kłopotach, ale nie takim typom jak ty.

The past does not matter when a friend is in trouble.
Przeszłość nie ma znaczenie gdy przyjaciel ma kłopoty.

Why don't you stay back and keep out of trouble?
Sanitariusz, to jest patrol zwiadowczy. Zostań tu i trzymaj dupę z dala od kłopotów.

Yeah, your daughter was in trouble, I thought you should know.
Tak, twoja córka miała kłopoty i pomyślałam, że powinieneś o tym wiedzieć.

The trouble girl is on her way to your office.
Ta wariatka jest w drodze do twojego biura.

So much trouble over such a little thing, but not for long.
Tyle kłopotów z powodu czegoś tak małego. Ale już niedługo.

He says the guy having trouble after the war is really you.
Według niego ten facet, który ma kłopoty po wojnie, to pan.

So don't go out with him just to cause more trouble.
Więc nie umawiaj się z nim jeśli chcesz tylko bardziej namieszać.

Everybody else seems to be getting what they want without much trouble.
Wydaje się, że każdy inny osiąga to, co chce, bez żadnego problemu.

You always told me if someone was in trouble, I should help.
Zawsze mówiłeś, że powinnam pomagać, jeśli ktoś ma kłopoty.

But along the way, I had a bit of car trouble.
Ale po drodze miałem mały problem z samochodem.

But I hear you have been having trouble at home.
Ale słyszałem, że masz u siebie problemy.

I seem to be having a little trouble with time.
Chyba mam mały problem z czasem.

I cause him more trouble than he has a right to.
Dostarczam mu więcej problemów, niż mu się należy.

The girl isn't any good to you without her trouble.
Dziewczyna bez kłopotu na nic ci się nie przyda.

I went through a lot of trouble to bring you here.
Gdziekolwiek się zjawiasz, przynosisz ze sobą same kłopoty.

A little higher up and you might be in trouble.
Jeszcze trochę wyżej, a sam byłbyś w kłopotach.

What if your people were in trouble and we could help you?
Jeśli twoi ludzie mieliby kłopoty, a my moglibyśmy pomóc?

He even had trouble taking a number like everybody else.
Miał kłopoty z dobraniem numeru takiego jakiego wszyscy inni używają.

My coming had nothing to do with the trouble here.
Mój przyjazd nie ma nic wspólnego z tutejszymi problemami.

We haven't had any trouble since the big one in 1906.
Nie mieliśmy żadnych kłopotów od czasu wielkiego w 1906.

You're in trouble any time you step out of here!
Pakujesz się w tarapaty za każdym razem jak stąd wychodzisz!

I just wanted to keep you all out of trouble.
Po prostu chce was trzymać z dala od kłopotów.

The problem is, if anything more goes wrong, they´re in real trouble.
Problem w tym, że jeśli teraz coś im się popsuje, będą w niebezpieczeństwie.

The trouble is we're never going to see them again.
Problem w tym, że już nie zobaczymy ich ponownie.

I don't want you to get in any more trouble.
Proszę, nie pakuj się w kłopoty.

At least they come back to you when they're in trouble.
Przynajmniej wracają do ciebie, kiedy mają kłopoty.

You've gone to a lot of trouble to meet me.
Zadałeś sobie wiele trudu, żeby się ze mną spotkać.

They always used to have trouble with my name too.
Z moim nazwiskiem też zawsze mieli problemy.