Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) stanowisko, stoisko, budka; stojak, wieszak, statyw; zatrzymanie, zastój, postój; występ; obrona, opór, opozycja; przyroda drzewostan; prawniczy miejsce dla świadka;
taxi stand - postój taksówek;
last stand - ostatnia linia obrony;
hat-stand - wieszak na kapelusze;
microphone stand - statyw mikrofonu;
stands - (Noun) trybuny;
coat-stand - wieszak na ubrania;
take the stand - zeznawać w sądzie, zająć miejsce dla świadka;
make a stand - podjąć próbę obrony;
make a stand - podjąć próbę obrony;

(Verb) stać, stawać/stanąć; wstawać/wstać; stawiać/postawić; pozostawać/pozostać; znajdować się; znosić/znieść, tolerować; wytrzymywać/wytrzymać; podtrzymywać/podtrzymać; kandydować;
stand up to sth - znosić coś, wytrzymywać coś;
stand up to sb - postawić się, sprzeciwić się komuś;
stand up - wstawać/wstać; powstać; stawiać/postawić; stawić czoła;
stand close examination - przejść drobiazgowe badanie;
stand by sth - dotrzymać czegoś;
it stands to reason - to się rozumie samo przez się;
stand tall - nosić głowę wysoko;
stand accused of sth - prawniczy być oskarżonym o coś;
stand back - cofnąć się, odsunąć się; stać w tyle; stać na uboczu; stać plecami do siebie;
stand by - stać z boku, przyglądać się biernie;
stand in relation to sth - odnosić się do czegoś;
the law still stands. - Prawo nadal obowiązuje.;
stand in for sb - zastępować kogoś;
from where i stand - z mojego punktu widzenia;
stand sb up - wystawić kogoś do wiatru;
stand alone in sth - być odosobnionym w czymś;
i stand corrected - przyznaję się do pomyłki;
stand by sb - trwać przy kimś, nie opuszczać kogoś, stanąć po czyjejś stronie;
stand for parliament - kandydować do parlamentu;
stand to - militarny zajmować pozycję, wydać rozkaz do zajęcia pozycji;
stand off - odsuwać się, trzymać się z dala;
stand clear of - odsuwać/odsunąć się od;
stand on - marynistyka utrzymywać kurs;
stand out - wyróżniać się, rzucać się w oczy; wystawać; upierać się, obstawać przy swoim; opierać się, stawiać opór;
you know where you stand with him. - [object Object];
stand in the way - stać na przeszkodzie;
stand around - stać bezczynnie;
stand together - trzymać się razem;
stand over sb - pilnować kogoś, stać komuś nad głową;
as it stands - w obecnej formie;
stand for sth - oznaczać coś, znaczyć coś, być skrótem od czegoś; reprezentować, przedstawiać coś sobą; zgadzać się na;
stand on sth - kłaść nacisk na coś;
stand prepared - być gotowym;
stand sb a drink - postawić komuś coś do picia;
how do things stand? - jak się sprawy mają?;
can’t stand the sight of sb - nie móc znieść czyjegoś widoku;
stand against - sprzeciwiać się, sprzeciwić się;
stand up for sb - stanąć w czyjeś obronie; być świadkiem na czyimś ślubie;
where sb stands - jaka jest czyjaś opinia;
stand to attention - stać na baczność;
stand guard over sth - pilnować, przypilnować czegoś;
stand up in court - rokować szanse na pozytywny wyrok;
i could stand a second helping - nie pogardziłbym dokładką;
stand down - ustąpić, wycofać się, zrezygnować; prawniczy opuścić miejsce dla świadka; militarny odmeldować się;
stand a chance - mieć szansę;
stand against - sprzeciwiać się, sprzeciwić się;
stand up for sb - stanąć w czyjeś obronie; być świadkiem na czyimś ślubie;
where sb stands - jaka jest czyjaś opinia;
stand to attention - stać na baczność;
stand guard over sth - pilnować, przypilnować czegoś;
stand up in court - rokować szanse na pozytywny wyrok;
i could stand a second helping - nie pogardziłbym dokładką;
stand down - ustąpić, wycofać się, zrezygnować; prawniczy opuścić miejsce dla świadka; militarny odmeldować się;
stand a chance - mieć szansę;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(support, c.g. for teapot) podstawka
2.
(stall) stragan
(for display) budka.
3.
(raised structure, e.g. for spectators) trybuna.
4.
(for taxis etc.) postój.
5.
(halt) zastój
to bring/come to a ~stawać.
6.
(position) pozycja
to take one's ~ on the platform zajmować pozycję na platformie
(fig) stanowisko
to take a firm ~ zajmować stanowisko
to make ~ against sb sprzeciwiać się czemuś.vt (pt, pp stood [stu: d] ) vt
1.
(place, set) stawiać.
2.
(bear, tolerate, endure) znosić
I can't ~ cold nie mogę znieść zimna
(withstand) opierać się: her books have stood the test of time jej ksiąki oparły się upływowi czasu.
3.
(not yield) nie poddawać się
to ~ one's ground nie ustępować pola.
4.
(undergo): to ~ trial stanąć przed sądem.
5. he doesn't
~ a chance on nie ma żadnej szansy.vi
1.
(be or stay in upright position) wstawać
(theatre): ~ing room only tylko miejsca stojące

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

stać, podnosić się, stawać, wstawać, stawiać, ustawiać, być usytuowanym (gdzieś) , być umiejscowionym, mieć ważność, trwać, obowiązywać, utrzymywać się (na pewnym poziomie) , osiągać (pewną wysokość, cenę) , być w stanie (znieść) , wytrzymywać, znosić, fundować (komuś drinka) , kandydować
stoisko, stanowisko, stojak, półka, regał, statyw, kiosk, budka, podium, trybuna, pozycja, wieszak, podstawa, cokół, (US) miejsce dla świadka w sądzie
take a ~ zajmować stanowisko/postawę
~ a chance być w stanie (coś zrobić)
do sth ~ing on one's head zrobić coś z łatwością
~ trial być sądzonym
~ clear (of sth) trzymać się z dala (od czegoś)
~ aside nie brać udziału, stać z boku
~ at być/utrzymywać się na pewnym poziomie (np. temperatura)
~ back zachowywać dystans
~ by przypatrywać się biernie, być w pogotowiu, stać z boku, podtrzymywać, trwać przy
~ down rezygnować na korzyść kogoś innego
~ for wspomagać, udzielać poparcia, znaczyć, oznaczać, B ~s for Bob B znaczy Bob
~ in zastępować
~ out odznaczać się, wyróżniać się, kontynuować
~ up podnosić się, wstawać, wytrzymywać, być odpornym, przeciwstawiać się, wstawiać się (za kimś) , świadczyć o
be stood up (pot.) ~być/zostać wykiwanym
~ with sb radzić sobie z kimś

Nowoczesny słownik języka angielskiego

stać, stanąć, nastąpić, stawać, podnosić się, wstawać, stawiać, ustawiać, przetrwać, wytrzymać, znosić, trwać, obowiązywać, trwać, kandydować, fundować
stanowisko, postój, stoisko, wieszak, stojak, miejsce dla świadka (w trakcie rozprawy), podium, trybuna, statyw, podstawa, cokółopozycja, opór
~ in sb's way stać komuś na drodze
I won't ~ any of that nie będę tego tolerować
~ the test of time wytrzymać próbę czasu
~ tall nosić uniesioną głowę
~ back cofnąć się, zachować dystans, odsunąć się
make a ~ stawiać opór
~ down rezygnować na korzyść kogoś innego
~ in zastępować
~ out wyróżniać się, odznaczać się

Nowoczesny słownik angielsko-polski

podstawka

nastawienie

postój

drzewostan

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. popierać
3. utrzymywać się to ~ at a high price utrzymywać się w cenie to ~ guarantee dawać gwarancję

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. stanowisko
2. miejsce dla świadka składającego zeznaniavt
1. pozostawać w mocy
2. występować jako
3. popierać, być zwolennikiem to stand as guarantor występować jako poręczyciel to stand for election kandydować w wyborach to stand guarantee ręczyć, dawać gwarancję to stand mute of malice odmawiać składania zeznańto stand surety for sb dawać gwarancję za kogoś

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. pozostawać w mocy
2. popierać


1. stanowisko n
2. miejsce dla świadka składającego zeznania

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

stojak n, statyw n

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

stojak, statyw, stać

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vi stać
stawiać się
znajdować się (w pewnej sytuacji)
~ by (to) być w gotowości
to ~ to sth trzymać się czegoś
trwać przy czymś
it ~s to reason to się rozumie samo przez się
to ~ fast trzymać się mocno
to ~ for sth popierać coś
zastępować coś
to ~ for Parliament kandydować do parlamentu
to ~ on sth nalegać na coś, polegać na czymś
~ off oddalać się od brzegu
~ out wychodzić w morze
wystawać
występować
opierać się (against sth czemuś)
kontrastować (against sth z czymś)
odznaczać się, wyróżniać się
~ up powstać, podnieść się
opierać się, stawiać czoło (to sb, sth komuś, czemuś)
vt stawiać
znosić
podtrzymywać
s miejsce
stoisko
stojak
opór
to bring to a ~ zatrzymać, unieruchomić
to come to a ~ zatrzymać się
to take a ~ zająć stanowisko
~ off missile pocisk odpalany spoza zasięgu obrony

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

st{ndn (Na sali sądowej) Miejsce dla świadka He took the stand as the first witness (Zajął miejsce jako pierwszy świadek) - CNN Headline News [program CNN-TV] (1994) Will the next witness please take the stand? (Proszę następnego świadka o zajęcie miejsca) - NBC Live [program NBC-TV] (1994)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STATYWOWY

POZYCJA

STOJAK

ETAŻERKA

STOISKO

STRAGAN

MIEJSCE POSTOJU

TRYBUNA

STATYW

ODPÓR

STAĆ

WYSTAĆ

PRZESTAĆ

POSTAĆ

STAWIAĆ

ZATRZYMAĆ SIĘ

USTAĆ SIĘ

POSTAĆ PRZEZ JAKIŚ CZAS (O BUDYNKU)

WYTRZYMAĆ

FUNDOWAĆ

OBOWIĄZYWAĆ

TOLEROWAĆ KOGOŚ COŚ

ZWIERZYNA: WYSTAWIAĆ ZWIERZYNĘ (O PSIE)

WZROST: MIEĆ ... WZROSTU

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V stać
V wstawać (podnosić się)
V stawiać (wazon, kolację)
V stawać (w wyborach)
V odstępować (np. o krok)
V obowiązywać (o decyzji, ofercie)
V znajdować się (istnieć)
V wytrzymywać (sprawdzian, test)
V znosić
N stoisko (w sklepie)
N kiosk (na ulicy)
N stojak (np. na parasole)
N podium
N zajmować postawę
N to oczywiste
V Phras stać w pogotowiu
V Phras stać z boku
V Phras stać
V Phras trwać
V Phras ustępować
V Phras oznaczać
V Phras reprezentować
V Phras zgadzać się
V Phras zastępować
V Phras odznaczać się
V Phras wyróżniać się
V Phras podnosić się
V Phras wytrzymywać
V Phras przeciwstawiać się
V Phras popierać
V Phras przyjmować
V Phras być wystawionym do wiatru

Wordnet angielsko-polski


1. (tiered seats consisting of a structure (often made of wood) where people can sit to watch an event (game or parade) )
trybuna


2. (a mental position from which things are viewed
"we should consider this problem from the viewpoint of the Russians"
"teaching history gave him a special point of view toward current events")
punkt widzenia, perspektywa, spojrzenie, optyka: : synonim: point of view
synonim: viewpoint
synonim: standpoint

3. (a support for displaying various articles
"the newspapers were arranged on a rack")
stojak: : synonim: rack

4. (a growth of similar plants (usually trees) in a particular area
"they cut down a stand of trees")
drzewostan: :

5. (a support or foundation
"the base of the lamp")
podstawa: : synonim: base
synonim: pedestal

Słownik internautów

stać
stoisko
wieszak, stojak
kandydować

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

bot. drzewostan

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

stanowisko, miejsce dla świadka składającego zeznania
accused's stand: ława oskarżonych

pozostawać w mocy, występować jako, popierać, być zwolennikiem
to stand as guarantor: występować jako poręczyciel
to stand defenceless: stać bezbronnie
to stand for election: kandydować w wyborach
to stand for parliament: kandydować do parlamentu
to stand guarantee: ręczyć (dawać gwarancję)
to stand in: zastąpić
to stand in awe (of sb) : obawiać się (kogoś)
to stand mute of malice: odmawiać składania zeznań
to stand out against: sprzeciwiać (występować przeciwko komuś, czemuś)
to stand security for sb: dać gwarancję za kogoś
to stand surety: ręczyć (dawać gwarancję)
to stand surety for sb: dać gwarancję za kogoś

Słownik audio-video Montevideo

statyw pod kamerę

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Budka

kiosk

odstępować

podium

pulpit

tolerować

wieszak

wstawać

wytrzymywać

znajdować

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

podstawka; stoisko; stojak; stanowisko
~, assembly - stanowisko montażu
~, control - aut. pulpit sterowniczy
~, forest - leśn. drzewostan
~, launching - stoisko wyrzutni
~, rocket engine test(ing) - stanowisko badania silników rakietowych
~, test - stanowisko prób
~, timber - leśn. drzewostan
~, tree - leśn. drzewostan

Słownik techniczny angielsko-polski

1. stanowisko m, stoisko m
2. stojak m, statyw m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

DEA seeks people who understand black vernacular English to translate wiretaps and stand up evidence in court.

www.guardian.co.uk

2bn budget would make it unable to stand alone as a viable entity.

www.guardian.co.uk

He and Phoebe stand and stare at us throwing snowballs, building snowmen, lying on our backs and making snow angels.

www.guardian.co.uk

- The Lib Dems made no attempt to stand by their two key economic election pledges - no deficit reduction this year and opposition to a VAT increase - in the coalition negotiations.

www.guardian.co.uk

I would like to know where you stand on this.
Chciałbym poznać pańskie stanowisko w tej sprawie.

But my people will stand up for what is right.
Ale moi ludzie staną w obronie tego co jest właściwe.

I want your team to stand down for a while.
Chcę, abyście się na trochę uciszyli.

I want you to come and stand by the door.
Chcę, byś poszedł i stanął przy drzwiach.

I would love to stand here and talk with you.
Chciałbym tak tu z tobą stać i gadać.

Sometimes I think he can't stand to be around me.
Czasami myślę, że nie potrafi być blisko mnie.

You have a right to stand on a public street.
Człowiek ma prawo stać na publicznej ulicy.

What kind of a mother can't stand her own son?
Jaką trzeba być matką żeby nie móc znieść własnego syna?

How can you stand to be so close to her?
Jak możesz stać tak blisko niej?

I'm right enough to stand on my own two feet.
Jest ze mną wystarczająco dobrze, aby stać na własnych nogach.

I can't stand by any longer and let you risk your life.
Już dłużej nie mogę tego znieść i pozwolić Ci ryzykować swoim życiem.

When I take a wife, my love will stand the test of time.
Kiedy się ożenię, moja miłość zostanie wystawiona na próbę czasu.

Nothing will stand in the way of what needs to be done.
Nic nie stanie nam na drodze w osiągnięciu celu.

I wouldn't be able to stand up to you now.
Nie byłabym w stanie tu być.

I can not, have to stand up morning to work.
Nie mogę, muszę wstać rano do pracy. No i?

They don't have to stand in the light of day.
Nie muszą stać w świetle dnia.

No, stand up for your own and be a man.
Nie, stanąć w obronie swojego i był mężczyzną.

Let's not stand here and let someone take a shot at you.
Nie stójmy tutaj i nie pozwalajmy wziąć cię na celownik.

He would never stand up to his parents in a million years.
Nigdy nie stanął by przed swoimi rodzicami, nawet za milion lat.

I just couldn't stand the idea of not meeting you.
Po prostu nie mogłam znieść myśli, że już się nie spotkamy...

I can see why your wife couldn't stand living with you.
Rozumiem, dlaczego twoja żona nie mogła znieść życia z tobą.

For something so great, we should not stand in the way.
Tak wielkie, że nie powinniśmy stawać mu na drodze.

So you've got to learn to stand on your own two feet.
Więc masz nauczyć się stać na własnych nogach.

No woman can stand being with me for so long.
Żadna kobieta nie może długo ze mną wytrzymać.

Our kids get on a stand, tell a room of people what happened?
A w jaki? Nasze dzieci mają opowiadać masie ludzi, co się stało?

The only one to stand by me to the end.
Jedyną osobę, która przy mnie jest do samego końca.

Someone had to stand against him, but not a boy.
Ktoś musiał mu się przeciwstawić. Ale nie chłopiec.

I can’t stand how much of his time they take up.
Nie mogę znieść tego, ile czasu oni mu zabierają.

I can't stand the idea of everybody talking about us!
Nie mogę znieść tego, że wszyscy o nas gadają!

Cause no single person could stand to be around you.
Ponieważ żadna osoba nie stanie obok ciebie.

Stand up like a man so I can see you.
Stań jak mężczyzna, żebym cię mógł zobaczyć.

You won't even stand up for me right here at home.
Wy nie wspieracie mnie nawet tutaj w domu.

Let me give you a sense of where we stand at this moment.
Pozwólcie mi pokazać miejsce, w którym w tym momencie się znajdujemy.

That is the way ahead and what we should stand up for in the G20.
Taki jest kierunek, w którym należy podążać i za jakim powinniśmy opowiedzieć się podczas szczytu G-20.

But I know you'll stand behind her until the end, right?
Ale wiem, że będziesz stał za nią do końca, dobrze?

But because of you, I got to stand like this.
Ale ze względu na was, ma stanąć tak.

And if happy is with you, then i will not stand in her way.
A jeśli jest z tobą szczęśliwa, wtedy ja nie stanę na jej drodze.

Well, I'm going to stand here until you change your mind.
Będę tu stał, dopóki nie zmienisz zdania.

Will you just go stand on the other side, please?
Czyli co? Możesz stanąć po drugiej stronie?

Will we never stand together with God on that happy day?
Czy niegdy nie staniemy razem przed bogiem w ten szczęśliwy dzień?

And that's why women all over america stand behind you!
I właśnie dlatego kobiety z całej Ameryki są za wami!

Anything - Did a man ask you to stand here?
Jakiś mężczyzna powiedział Ci żebyś tu ustał?

How do you stand such hot water on your skin?
Jak Twoja skóra wytrzymuje taką gorącą wodę?

I might as well just stand next to you there.
Ja mogłabym wtedy stać po prostu obok ciebie.

I stand with you, in this life and the next.
Jestem z tobą. W tym życiu i następnym. Ja także.

If you can stand to have me around that long.
Jeśli zniesiesz mnie tak długo.

When can we expect to stand on its own two feet.
Kiedy możemy spodziewać się, że stanie na własnych nogach.

Who would have thought a body could stand so much pain?
Kto by pomyślał, że ciało może znieść tyle bólu?

Who would stand to make money from this deal? Tell me.
Kto zarabiał pieniądze na tej umowie, proszę mi powiedzieć.

You can see it when they stand against the light.
Można to zauważyć, jak ktoś stoi pod światło.