Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) surowość, powaga, ciężkość, srogość, ostrość; ciężki stan;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U surowość

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ciężkość

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. powaga
2. surowość
3. dotkliwość ~ of damage dotkliwość szkody ~ of loss dotkliwość straty

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. powaga
2. srogość, surowość
3. dotkliwość severity of a penalty surowość kary severity of damage dotkliwość szkody severity of loss dotkliwość straty

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ciężkość f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

ciężkość przypadku, przebiegu

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n surowość, srogość
ostrość
ciężki stan

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SROGOŚĆ

OSTROŚĆ

TWARDOŚĆ

DOTKLIWOŚĆ

UPORCZYWOŚĆ

DRASTYCZNOŚĆ

NIEWYROZUMIAŁOŚĆ

BEZWZGLĘDNOŚĆ

MARSOWOŚĆ

RYGOR

Wordnet angielsko-polski


1. (extreme plainness)
surowość
synonim: austereness
synonim: severeness

2. (used of the degree of something undesirable e.g. pain or weather)
dotkliwość: : synonim: badness
synonim: severeness

3. (excessive sternness
"severity of character"
"the harshness of his punishment was inhuman"
"the rigors of boot camp")
surowość, srogość: : synonim: severeness
synonim: harshness
synonim: rigor
synonim: rigour
synonim: rigorousness
synonim: rigourousness
synonim: inclemency
synonim: hardness
synonim: stiffness

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

surowość

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

surowość
severity of a penalty: surowość kary

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

powaga

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ostrość; powaga; surowość
~, climate - ostrość klimatu, surowość klimatu
~, damage - silny stopień uszkodzenia

Słownik techniczny angielsko-polski

różnica liczb oktanowych - badawczej i drogowej tego samego paliwa, wskaźnik wrażliwości na spalanie detonacyjne, z uwzględnieniem warunków pracy silnika

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The couple said the severity of Isabella's injuries became apparent upon removal of the child's garment.

www.guardian.co.uk

The CML's Peter Charles said that while the subdued market is evidence of the severity of the recession, there are key differences between the current economic situation and the downturn of the early-1990s.

www.guardian.co.uk

Some of the women posting feel mothers-to-be need more information about birth injuries and how to avoid them; others say it is unfair to scare pregnant women, because injuries of the severity they are suffering are very rare.

www.guardian.co.uk

Two 11-year-old boys found guilty of attempting to rape an eight-year-old girl were spared custody today after a judge ruled they did not realise the severity of their crime.

www.guardian.co.uk

The severity of this recession will cause more pain before it ends.
Surowość tego kryzysu spowoduje jeszcze wiele cierpienia zanim się zakończy.

All the speakers since have emphasised the severity of the current situation.
Wszyscy mówcy od tamtej chwili podkreślali powagę obecnej sytuacji.

We believe it is essential to explore these given the severity of the crisis.
Uważamy, że ze względu na powagę kryzysu konieczne jest zbadanie opisanych możliwości.

It is undoubtedly a good idea to tackle the problems in order of severity.
Niewątpliwie pomysł, by zajmować się problemami według stopnia ich ważności, jest słuszny.

Natural disasters have certainly been occurring with increasingly severity in recent times.
Stopień nasilenia klęsk żywiołowych w ostatnich czasach niewątpliwie się zwiększył.

We understand the severity of this, but there must be another...
Rozumiemy jak poważna jest sytuacja, ale musi być inna... Nie.

Concern was also expressed about the criteria for severity bands.
Wyrażono również obawy co do kryteriów wyznaczania zakresów dotkliwości.

Weather of this severity is no friend of mine, I fear.
Chętnie. Obawiam się, że taka pogoda mi nie służy.

Severity of charring was significantly greater above his ankles than below.
Dotkliwość spalenia była większa powyżej kostek niż poniżej.

Descending concentric rings based on the severity of the sin.
Schodzące coraz niżej, koncentryczne kręgi, zależne od ciężaru grzechów.

Cases which were extremely unequal in severity were given equal treatment.
Sprawy, w których surowość kary jest niewspółmierna do czynu, są traktowane na równych prawach.

That depends on the severity of the infection.
To zależy od stopnia zakażenia.

I like the severity of this room.
Podoba mi się surowość tego pokoju.

And then their severity grade is determined.
Następnie ustalamy ich stopień obrażeń.

Location and severity of the wound make it unlikely it was Sutton himself.
Położenie i powaga rany wskazuje, że nie mógł być to sam Sutton.

Securitisation has, therefore, left us to deal with a destabilising shock of an unprecedented severity.
Sekurytyzacja spowodowała, że mamy do czynienia z niespotykanie poważnym wstrząsem destabilizującym.

I think that the severity of natural disasters is also down to the human actions at the root of climate change.
Uważam, że nasilenie klęsk żywiołowych to również wynik działalności człowieka skutkującej zmianą klimatu.

There has been a significant increase across the globe in the number and severity of natural disasters caused, particularly, by the impact of climate change.
Liczba klęsk żywiołowych mających miejsce przede wszystkim wskutek zmian klimatu na naszej planecie znacznie wzrosła, nasilił się też ich charakter.

We must exchange information not only on the geographical extent of the epidemic, but also on its severity and mortality.
Musimy wymieniać informacje nie tylko dotyczące geograficznego zasięgu epidemii, ale również ciężkości zachorowań i współczynnika umieralności.

The crisis is affecting every category of vulnerable people, but we cannot ignore the severity of youth unemployment.
Kryzys dotyka wszystkie grupy osób najbardziej narażonych, ale nie możemy lekceważyć skali bezrobocia wśród ludzi młodych.

The severity needed in condemning these events in the Soviet Union requires no such equation.
Konieczność surowego potępienia owych wydarzeń w Związku Radzieckim nie wymaga takiego zrównania.

The attention enjoyed by this dossier indicates what an important subject it is and, at the same time, the severity of this phenomenon.
Zainteresowanie, jakim cieszy się to dossier, pokazuje wagę tego zagadnienia, a jednocześnie dotkliwość tego zjawiska.

The omission of definitions of a severity classification was a glaring hole in the whole proposal.
W całym wniosku rażącym brakiem było pominięcie definicji klasyfikacji stopnia dotkliwości.

Originally, the reports squabbled over the severity of the fines that should be imposed, although later on more moderate suggestions were accepted.
Pierwotnie panowała niezgoda co do surowości nakładanych grzywien, choć później zaakceptowano bardziej umiarkowane sugestie.

Severity provocation against the limit.
Ciężka prowokacja przeciw naszym granicom.

Future European legislation will have to review the level of sanctions against traffickers so that they are commensurate with the severity of the offence.
Przyszłe prawodawstwo UE musi uwzględnić poziom sankcji skierowanych przeciwko handlarzom, aby były one współmierne do powagi przestępstwa.

I voted for this resolution as the severity of the problem of abandoned children has steadily grown in the European Union.
Głosowałem za przyjęciem tej rezolucji, ponieważ problem porzucanych dzieci w Unii Europejskiej coraz bardziej się pogłębia.

This severity is unlike Lord Taro.
Ta surowość jest niepodobna do pana Taro.

We have built upon the Commission's proposal in many areas and, most importantly, we have clarified the severity classifications.
W wielu dziedzinach oparliśmy się na wniosku Komisji, a co najważniejsze, uściśliliśmy klasyfikację stopnia dotkliwości.

Obviously and thankfully, in Ireland we do not experience the severity of the fires that our southern European colleagues do.
W Irlandii, co oczywiste, nie mamy na szczęście do czynienia z taką intensywnością pożarów, z jaką muszą się mierzyć nasi koledzy z południa.

In reality, it is not the severity of the punishment which determines its importance in prevention, but its inevitability.
W rzeczywistości decydujące znaczenie prewencyjne ma nieuchronność kary, a nie jej srogość.

(RO) The number, scope and severity of cyber attacks have grown in recent years.
(RO) Liczba, zakres i powaga cyberataków w ostatnich latach wzrosła.

Another relevant observation is that the objectives are vague and the economic crisis is not being handled in a manner commensurate with its severity.
Kolejne spostrzeżenie brzmi, że jej cele są niejasne, a kryzys gospodarczy nie jest traktowany w sposób współmierny do jego powagi.

Use of the death penalty is based on the mistaken conviction that the severity of the sentence deters others from committing crimes.
na piśmie. - Stosowanie kary śmierci wynika z błędnego przeświadczenia, że surowość wyroku odstrasza od popełniania przestępstw.

In this changing context, the first factor to mention is the significant increase in the number and severity of natural disasters caused mainly by climate change.
Jeśli chodzi o ten zmieniający się kontekst, to pierwszym czynnikiem, który należy wymienić, jest znaczny wzrost liczby i nasilenia klęsk żywiołowych powodowanych głównie zmianą klimatu.

This text also calls on the WHO to include the criterion of severity in its definition of a pandemic.
W omawianym sprawozdaniu wezwano także WHO do uwzględnienia w definicji pandemii kryterium ciężkości zachorowań.

Abdominal pain increasing in severity and frequency... fever, dehydration... diarrhoea, weight loss.
Bóle brzucha się nasilają i są coraz częstsze. Gorączka, odwodnienie, biegunka, utrata wagi.

(BG) The economic recession hit Member States with varying degrees of severity.
(BG) Recesja gospodarcza uderzyła w państwa członkowskie z różną siłą.

It also urges the WHO to revise the definition of a pandemic, based on its geographical spread and severity.
Ponadto wezwano WHO do zmiany definicji pandemii w oparciu o kryterium zasięgu geograficznego i zjadliwości.

Fortunately, the influenza was less serious than anticipated, but it would be dangerous to underestimate the degree of unpredictability and potential severity of future pandemics.
Na szczęście grypa H1N1 okazała się mniej poważna niż przewidywano, ale nie należy lekceważyć stopnia nieprzewidywalności i potencjalnej zjadliwości przyszłych pandemii.

Given the severity of the human rights violations, it is absolutely necessary for the EU not to update the Global Agreement with Mexico.
Biorąc pod uwagę poważne przypadki łamania praw człowieka, jest absolutnie konieczne, aby UE nie aktualizowała światowego porozumienia z Meksykiem.

(FR) Mr President, I fully approve of your severity.
(FR) Panie Przewodniczący! W pełni popieram Pańską surowość.

I am in touch with the international liaison at UNICEF, who has confirmed the severity of the situation.
Jestem w kontakcie z wysłannikiem międzynarodowym UNICEF-u, który potwierdził powagę sytuacji.

The definition of a pandemic itself must be revised so that it includes the concept of severity and does not just take account of geographical spread.
Należy zmienić samą definicję pandemii, tak aby uwzględniała kryterium ciężkości zachorowań, a nie tylko kryterium zasięgu geograficznego.

The independence of the European Union in assessing the severity of AH1N1 influenza and the resulting risk is crucial.
Niezależność Unii Europejskiej przy ocenie powagi grypy AH1N1 i wynikającego z niej ryzyka jest kluczowa.

The severity of this crisis demands an immediate and substantial response, also taking into account the strategic importance of Pakistan's development, security and stability in the region.
Dotkliwość tego kryzysu wymaga natychmiastowej i konkretnej reakcji z uwzględnieniem strategicznego znaczenia rozwoju Pakistanu, bezpieczeństwa i stabilności regionu.

Meanwhile, a report issued by an expert panel concluded that the framework for supervision needs to be improved to reduce the risk of future financial crises and their severity.
W międzyczasie w sprawozdaniu sporządzonym przez grupę ekspertów wskazano, że konieczna jest poprawa ram nadzoru w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia w przyszłości kryzysów finansowych oraz ich dotkliwości.

Madam President, ladies and gentlemen, credit rating agencies certainly did not cause the global financial crisis, but, in my opinion, they were responsible to a significant extent for its severity.
Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Agencje ratingowe z pewnością nie wywołały światowego kryzysu finansowego, ale według mnie są w znacznym stopniu odpowiedzialne za jego skalę.

It also recommends a strengthening of cooperation between Member States in this area, with regard to both the definition of the severity of viral outbreaks, and decision making.
Zaleca się także zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi w tym obszarze zarówno w odniesieniu do określania stopnia zjadliwości epidemii wirusa, jak i podejmowania decyzji.

We believe that in both cases, the severity and number of human rights violations justify the extension of the mandates of the respective UN Special Rapporteurs.
Uważamy, że w obydwu przypadkach powaga i liczba naruszeń praw człowieka uzasadnia przedłużenie mandatów odpowiednich specjalnych sprawozdawców ONZ.