Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) rozumować; wnioskować, stwierdzić; przekonywać, dowodzić; podać powód; rozważać, snuć rozważania; roztrząsać, przemyśliwać;
ability to reason - zdolność rozumowania;
reason with sb - przemawiać komuś do rozsądku, przekonywać kogoś;
reason sb out of sth - wyperswadować;
reason out - rozwiązać; wymyślić/znaleźć rozwiązanie; wywnioskować; wyjaśniać;
reason that - wnioskować, że, dochodzić do wniosku, że;
reason out - rozwiązać; wymyślić/znaleźć rozwiązanie; wywnioskować; wyjaśniać;
reason that - wnioskować, że, dochodzić do wniosku, że;

(Noun) powód, uzasadnienie, przyczyna; rozsądek, rozum;
for some reason - z jakiegoś powodu;
voice of reason - głos rozsądku;
sweet reason - zdrowy rozsądek;
by reason of sth - z powodu czegoś;
out of reason - nierozsądnie;
without rhyme or reason - ni do rymu, ni do taktu;
reason why - przyczyna, dla której, powód, dla którego;
within reason - w granicach zdrowego rozsądku, w rozsądnych granicach;
have reason to believe - mieć powód przypuszczać, że;
age of reason - okres oświecenia;
for health reasons - z przyczyn zdrowotnych;
lose all reason - postępować irracjonalnie/nielogicznie; zwariować;
no reason - bez powodu, tak sobie;
the reason is that… - Powodem jest to, że…;
the reason given was that… - Oficjalną przyczyną/oficjalnym powodem był…;
for a reason - z ważnego powodu/ważnej przyczyny;
have one’s reasons - mieć swoje powody;
for a reason - z ważnego powodu/ważnej przyczyny;
have one’s reasons - mieć swoje powody;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(cause, ground) powód
for the simple ~ that z tej prostej przyczyny, że...
2.
(intellectual faculty) rozum.
3.
(good sense, moderation) rozsądek.vt
1.
(argue, contend) przekonywać.
2.
(express logically) rozumować
a ~ed argument racjonalny argument.vi kłócić się: it is useless to ~ with him nie ma sensu się z nim kłócić. Phrasal verb: ~ to ~ out vt (solve by ~ing) wywnioskować

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

racja f, rozsądek m, przyczyna f, podstawa f, powód m

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler

1. rozum m 2. powód m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski2011 r., Anna Słomczewska

rozum, powód, rozumować

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s rozum, intelekt
rozwaga
powód (of sth czegoś, for sth do czegoś)
uzasadnienie
by ~ of, for ~s of z powodu
to bring to ~ przywodzić do rozsądku
it stands to ~ to jest zrozumiałe (oczywiste)
vt vi rozumować, rozważać
uzasadniać
wyperswadować (sb out of sth komuś coś)
przekonać, namówić (sb into sth kogoś do czegoś)

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POWÓD

PRZYCZYNA

RACJA

UZASADNIENIE

MOTYW

ARGUMENT

PRZESŁANKA

ROZUM

ROZSĄDEK

ZMYSŁY

LOGIKA

SĄD

UWAGA

OPAMIĘTANIE

PRZEKONAĆ

WNIOSKOWAĆ

WYCIĄGAĆ WNIOSKI

ROZUMOWAĆ

WYPERSWADOWAĆ

FILOZOFOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N powód
N uzasadnienie
N rozum
N rozsądek
V rozważać
V coś wydaje się rozsądne
V Phras przekonywać

Wordnet angielsko-polski


1. (the capacity for rational thought or inference or discrimination
"we are told that man is endowed with reason and capable of distinguishing good from evil")
rozsądek, rozsądność, logika, rozum
synonim: understanding
synonim: intellect

2. (a rational motive for a belief or action
"the reason that war was declared"
"the grounds for their declaration")
powód, przyczyna, motyw, pobudka, racja, źródło: : synonim: ground

3. (the state of having good sense and sound judgment
"his rationality may have been impaired"
"he had to rely less on reason than on rousing their emotions")
racjonalność: : synonim: rationality
synonim: reasonableness

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

1. powód
racja
2. rozsądek
rozum
3. uzasadnienie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

powód, przyczyna, argument, umotywowanie
for important reasons: z ważnych powodów
justified reasons: uzasadnione przyczyny
reason for appeal: zarzut rewizyjny
reason for a decision: powód rozstrzygnięcia, przyczyna rozstrzygnięcia
reason for the disinheritance: przyczyna wydziedziczenia
reason for dissolution: przyczyna rozwiązania
reason for a partnership dissolution: powód rozwiązania spółki
reason in support of a claim: dowód na poparcie roszczenia
reasons adduced: motywy orzeczenia sądu
reasons for the court's decision: motywy orzeczenia sądu
reasons for the decision: uzasadnienie decyzji
reasons for the judg (e) ment: uzasadnienie wyroku
reasons for the sentence: uzasadnienie orzeczenia
reasons for appeal: uzasadnienie apelacji
reasons justified by the nature of a legal relationship: przyczyny uzasadnione treścią stosunku prawnego
reasons specified in the deed of partnership: przyczyny przewidziane w umowie spółki
reason substantiating the termination of the contract: przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy
reason to suspect: przyczyna podejrzenia
statement of reasons: motywacja (podanie motywów)
to give (state) reasons: motywować, uzasadniać

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

rozwaga

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

powód; uzasadnienie
~ for starting the war - powód rozpoczęcia wojny

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

powód
przyczyna

Słownik częstych błędów

Rzeczownika reason w znaczeniu powód, przyczyna nie używa się ze spójnikiem because (ponieważ), by nie powtarzać znaczenia. Mówimy więc: The reason is that... (Powodem jest...), np. The reason why I started to work was that I needed money (Powodem, dla którego zacząłem pracę, było to, że potrzebowałem pieniędzy). F także reason/argument/cause F także purpose/reason

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

For this reason the Council is simply not competent to respond to this question.
Z tego względu Rada nie jest instytucją właściwą, aby odpowiedzieć na to pytania.

statmt.org

For this reason, I support the introduction of the two annexes to the directive.
Mając to na uwadze, opowiadam się za uchwaleniem obydwu załączników do dyrektywy.

statmt.org

For this reason, I have decided to abstain rather than voting against the report.
Z tego względu zdecydowałam się wstrzymać od głosu, zamiast zagłosować przeciw.

statmt.org

The sluggard is wiser in his own conceit Than seven men that can render a reason.
Leniwiec zda się sobie być mędrszym, niżeli siedm odpowiadających z rozsądkiem.

Jesus Army

For all these reasons, I support the review of the European Neighbourhood Policy.
Ze wszystkich tych względów popieram przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa.

statmt.org

The reason given for not going ahead was that there isn't enough money and the procurement process was wasteful and complex.

www.guardian.co.uk

He argues with some reason that Sky News Sport and Sky+, for instance, and the continued existence of the loss-making Times and Sunday Times newspapers (losses up to Â?87.

www.guardian.co.uk

There's absolutely no reason to kill yourself.

www.guardian.co.uk

"There is no reason why Britain in 20 years' time could not be the most dynamic economy in the European Union".

www.guardian.co.uk

I should like to deal with the general reason first, however.
Pozwolę sobie rozpocząć od pierwszej, ogólnej sprawy. Panie przewodniczący!

For the same reason, some issues have been left out.
Z tych samych względów pominięte zostały niektóre zagadnienia.

We have every reason to back the changes under way.
Mamy wszelkie powody, by poprzeć zachodzące zmiany.

But I had no good reason to turn the guy down now.
Ale nie miałem dobrego powodu, by odmówić temu gościowi.

But now we got a reason to get into his.
Ale teraz mamy powód, aby się dowiedzieć.

But for some reason I told her not to use them.
Ale z jakiegoś powodu zabroniłam jej z niej korzystać.

I ask him for a reason, he does not answer.
A jak pytałam go o powód, nie odpowiadał.

Sometimes you have to do the wrong thing for the right reason.
Czasami musisz zrobić jakąś głupią rzecz dla dobra sprawy.

Any good reason why he said my name while looking at you?
Czy jest jakiś powód, że wymówił on moje imię patrząc na ciebie?

Could you give me one good reason why I should?
Daj mi jeden powód, dlaczego powinnam. Tak.

And he gave me a reason to keep working hard.
I dał mi powód, by wciąż cięzko pracować.

And for some reason, she kept going out with me.
I z jakiś powodów, nadal ze mną wychodzi.

I have one more reason than you and the others.
Mam jeszcze jeden powód więcej niż ty czy inni.

You were told not to come here for any reason.
Miałeś tu nie przychodzić pod żadnym pozorem.

Maybe he wanted to go away for a reason of his own.
Może on po prostu chciał odejść z innego powodu. Skąd możemy to wiedzieć?

Do we need a reason to get away for a couple of days?
Musimy mieć powód by wyjechać na kilka dni?

Give me a reason to get to the other side.
Musisz dać mi powód, abym przeszedł na drugą stronę.

I don't want you to hold anything back for the same reason.
Nie chcę, żebyś ukrywała coś z tego samego powodu.

You haven't given me any reason to change my mind.
Nie dałaś mi żadnego powodu, abym zmienił zdanie.

You have no reason to not be happy right now.
Nie masz powodu, by się teraz nie cieszyć.

You know, I had no reason not to believe him.
Nie miałem powodu, aby mu nie uwierzyć.

No, you have reason to question to friends these days.
nie nie miales nigdy powodu przyjaciele tych dni.

We see no reason not to continue our study of them.
Nie widzimy powodu, dla którego nie mielibyśmy ich badać.

I don't know whether she knows the reason or not.
Nie wiem, czy o tym wie czy nie.

I'm dead and for some reason you can see me!
Nie żyję i z jakiegoś powodu tylko ty mnie widzisz!

He has no reason to let any of you live.
On nie ma powodu pozwolić wam żyć.

For the first time I had a reason to live.
Po raz pierwszy miałem powód by żyć.

I just want to learn to read for no reason.
Tak bez powodu chce się nauczyć.

Best reason we've had to go to work all year.
To najlepszy powód, żeby cały rok pracować.

Too many bad things happen to people for no reason.
Wiele złego stało się ludziom, to nie mam powodu.

All we can do is try to find a reason to go on.
Wszystko co możemy zrobić, to próbować znaleźć powód, by żyć dalej.

I wanted to be your friend last year for a reason.
W zeszłym roku chciałam być twoją przyjaciółką nie bez powodu.

I mean, her hair alone is enough reason to go after Clinton.
znaczę, jej włosy samotnie wystarczyć powód ma chodzić za Clinton.

I could use another reason why women won't look at me.
Znam inne powody dlaczegokobiety się na mnie nie patrzą.

And the only reason you're here is because I called you.
A jesteś tutaj tylko dlatego, że do ciebie zadzwoniłem.

I used to be with him for some reason or the other.
Byłam z nim z takiego czy innego powodu.

Why do I always have to be the voice of reason with you?
Czemu to ja zawsze muszę być głosem rozsądku, z tobą?

I got out of the game for a reason, you know.
I wypadłem z gry z pewnych powodów, wiesz.

The only reason you're with her is to get back at me.
Jedynym powodem dla którego z nią jesteś to odegranie się na mnie.

I'm sure he has a really good reason for not being here.
Jestem pewna, że ma coś ważnego do zrobienia, skoro go tu nie ma.

If you give her 10 minutes, she might even think of a reason.
Jeśli dasz jej 10 minut, może nawet podać ci konkretny powód.

Each one of us was brought here for a reason.
Każde z nas sprowadzono tu z jakiegoś powodu.

Each and every one of us is here for the same reason.
Każdy z nas przyszedł tu z tego samego powodu.

And people like you only come down here for one reason, money.
Ludzie jak ty przyjeżdżają tutaj tylko z jednego powodu pieniędzy.

People don't usually move around the country for no reason.
Ludzie zazwyczaj nie krążą po kraju bez powodu.

Oh, we have reason to believe you did several things wrong.
Mamy powody, by sądzić, że kilka rzeczy.

Maybe the reason they come and go is because you are always here.
Może powodem tego, że przychodzą i odchodzą jest to, że jesteś zawsze przy mnie.

I must see you again. And for only one reason.
Muszę cię znów zobaczyć. Z tylko jednego powodu.

I think one has need of a very good reason.
Myślę, że do tego potrzebny jest bardzo dobry pretekst.

I have no reason to believe a word you've told me.
Nie mam powodu, żeby uwierzyć choć w jedno słowo z tego co mi powiedziałaś.