Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) połączenie, styk, spojenie; budownictwo fuga; anatomia staw, przegub; technika wpust; złącze; kolanko; przegub; kulinaria porcja mięsa na pieczeń; pieczeń; udziec pieczony; dziura; knajpa, melina, spelunka; niewielki lokal, knajpka; joint, skręt, pet; przyroda węzeł; geologia diaklaza, szczelina rozwinięta na pęknięciu;
joint replacement - medycyna wymiana stawu;
out of joint - medycyna zwichnięty; zepsuty, zwichrowany, rozklekotany;

(Verb) połączyć, spoić; kulinaria rozebrać, podzielić mięso; rozczłonkować; budownictwo spoinować; fugować;

(Adjective) wspólny, łączny, połączony; wielostronny; ex aequo; medycyna stawowy;
joint administration - biznes wspólny zarząd;
joint beneficiaries - prawniczy współspadkobiercy;
joint owners - współwłaściciele;
joint authors - współautorzy;
joint authors - współautorzy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(place of juncture
means of joining) połączenie, złącze.
2.
(anat) staw, przegub
~ (pred) : out of zwichnięty
(fig) zepsuty
my ~s ache bolą mnie stawy.
3. a
~ of meat sztuka mięsa. ?? adj
1.
(combined
shared) wspólny, łączny
~ action wspólne działanie
(common) wspólny
~ account wspólny rachunek
(united) połączony
~ venture spółka joint venture.
2.
(sharing) : ~owner współwłaściciel
~ author współautor.~ cpd ~-stock n kapitał akcyjny
~-stock company spó

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

złącze, połączenie, złączenie, spoina, staw, przegub, udziec, porcja kurczaka, (pot.) kawiarnia, restauracja, kasyno itp., (pot.) skręt, papieros (narkotyk)
wspólny
out of ~ wywichnięty
put/throw sth out of ~ zepsuć, unieruchomić
put sb's nose out of ~ (pot.) ~utrzeć komuś nosa

Nowoczesny słownik angielsko-polski

sztuka mięsa

pudło

schab

cios

skręt

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

dZOIntn Sztuka (mięsa) On a marble slab near to the cooker there was a joint of ham (Na marmurowej płytce koło kuchenki leżał kawał szynki) - John Mortimer (1988) I had a joint of beef (Zjadłem sztukę mięsa) - Student University of Exeter (1999)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

połączony, wspólny~ and several creditors wierzyciele solidarni~ and several liability odpowiedzialność solidarna ~ assessment wspólne ustalenie wymiaru podatku~ bank account wspólny rachunek~ covnenant zobowiązanie z solidarną odpowiedzialnością dłużników ~ custody wspólne powiernictwo~ debtors dłużnicy solidarni, współdłużnicy ~ endorsement indos łączny~ estate of participants wspólna masa majątkowa uczestników ~ guarantee wspólna gwarancja~ guarantor wspólny gwarant~ insured współubezpieczony~ liability wspólna odpowiedzialność~ monetary sovereignty wspólna suwerenność walutowa~ note weksel wspólny~ obligation wspólne zobowiązania ~ ownership współwłasność~ partner wspólnik ~ property wspólna własność~ proprietor współwłaściciel ~ rate stawka łączna ~ return wspólne zenanie podatkowe~ stock kapitał akcyjny ~ stock company spółka akcyjna Joint Underwriting Association (JUA) Wspólny Związek Ubezpieczycieli~ venture spółka typu joint ventureat our ~ expense na nasz wspólny koszt

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. połączony, wspólny, wielostronny joint account wspólny rachunek bankowy joint action wspólne powództwo joint agreement układ zbiorowyjoint and several solidarny, łącznyjoint and several creditors wierzyciele solidarni, wspólnicy joint and several liability odpowiedzialność solidarna joint audit połączona rewizja joint bank account wspólny rachunek bankowyjoint beneficiary współspadkobierca joint bond obligacja emitowana jednocześnie przez kilku emitentów joint cognizance of cases rozpoznanie łączne spraw joint commercial representation prokura łączna joint commission komisja wspólnajoint committee połączona komisjajoint control współwładanie joint cost koszt wspólny joint creditor wierzyciel solidarny joint custody wspólne sprawowanie opieki nad dzieckiem joint debtors dłużnicy solidarni, współdłużnicy joint efforts wspólne wysiłkijoint estate of participants wspólna masa majątkowa uczestników joint guarantee wspólna gwarancjajoint guarantor wspólny gwarantjoint hearing rozprawa łączna joint heir dziedzictwo wspólne joint indictmetn łączny akt oskarżenia joint intervention on foreign exchange markets wspólna interwencja na rynkach walutowych joint liability wspólna odpowiedzialnośćjoint liability for property wspólna odpowiedzialność materialnajoint loan pożyczka udzielana wspólnie przez kilku pożyczkodawców joint management współzarząd joint obligation wspólne zobowiązania joint owner współwłaścicieljoint ownership współwłasnośćjoint participant in litigation współuczestnik sporu joint partner wspólnik joint partnership współudział joint procuration kolektywne pełnomocnictwo joint product produkt główny w produkcji sprzężonejjoint production produkcja łącznajoint property wspólna własnośćjoint property of spouses wspólność majątkowa małżeńska joint proprietor współwłaściciel joint resolution wspólna uchwałajoint return wspólna deklaracja podatkowa małżonków joint signature łączne podpisaniejoint statement wspólne oświadczeniejoint stock kapitał akcyjny joint stock company spółka akcyjna joint tenancy współwłasność łączna, dzierżawa wspólna joint undertaking wspólne przedsięwzięcie joint variance odchylenie połączone joint venture 1. spółka typu joint venture 2. przedsięwzięcie joint venture indivisible joint ownership współwłasność do niepodzielnej ręki ordinary joint participation współuczestnictwo zwykłe

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

łączenie n

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

łaczny, wspóln, solidarny

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n połączenie, złącze, styk

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

spojenie n

wstępować

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

staw m, połączenie n

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

staw, połączenie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj łączny, wspól-ny
połączony
~ operation wspólne działania
~ operations centre ośrodek (centrum) dowodzenia połączonych rodzajów sił zbrojnych
Joint Chiefs of Staff Committee am. Połączony Komitet Szefów Sztabów
s połączenie, spojenie
przegub
pieczeń, udziec
anat. staw
universal ~ prze-gub uniwersalny
out of ~ zwichnięty
vt złożyć, zestawić
rozczłonkować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SPOINOWY

STAWOWY

WSPÓLNY

ŁĄCZNY

KOLEGIALNY

KOLEKTYWNY

ZBIOROWY

ZESPOŁOWY

ZESPOLONY

GROMADNY

POŁĄCZENIE

ZŁĄCZE

STYK

SPOINA

FUGA

ĆWIARTKA

ĆWIERĆ

PRZEGUB

STAW

PIECZEŃ

PIECZYSTE

WĘZEŁ

TRÓJNIK

MELINA [SL.]

SPELUNKA [SL.]

POŁĄCZYĆ

FUGOWAĆ

ROZĆWIARTOWAĆ

TESTOWAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking)
joint, skręt
synonim: marijuana cigarette
synonim: reefer
synonim: stick
synonim: spliff

2. (a piece of meat roasted or for roasting and of a size for slicing into more than one portion)
pieczeń: : synonim: roast

3. ( (anatomy) the point of connection between two bones or elements of a skeleton (especially if it allows motion) )
staw: : synonim: articulation
synonim: articulatio

4. (marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking)
blant: : synonim: marijuana cigarette
synonim: reefer
synonim: stick
synonim: spliff

5. ()
cios: :

Słownik internautów

wspólny, połączony

a marijuana cigarette
a place
skręt z marihuaną
miejsce
The bar turned out an awful joint.Ten bar okazał się okropnym miejscem.

Słownik nieruchomości angielsko-polski

1. spoina 2. połączenie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. wspólny
kolegialny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

skręt (papieros z marihuany)

wspólny
indivisible joint ownership: współwłasność do niepodzielnej ręki
joint action: wspólne powództwo, współdziałanie
joint and several: solidarny
joint and several co-debtor: współdłużnik solidarny
joint and several creditor: wierzyciel solidarny
joint and several liability: odpowiedzialność solidarna
joint and several responsibility: solidarność, odpowiedzialność solidarna
joint authors: współautorzy
joint claim: roszczenie łączne
joint cognizance/cognisance of cases: rozpoznanie łączne spraw
joint commercial representation: prokura łączna
joint control: współwładanie
joint co-ownership: współwłasność łączna
joint estate of participants: wspólna masa majątkowa uczestników
joint guarantee: gwarancja solidarna
joint hearing: rozprawa łączna
joint heir: dziedzictwo wspólne
joint indictment: łączny akt oskarżenia
joint liability for property: współodpowiedzialność materialna
joint negotiations: wspólne rokowania
joint office: zespół
joint owner: współwłaściciel
joint ownership: własność wspólna, wspólność, współwłasność
joint participant: współuczestnik
joint participant in litigation: współuczestnik sporu
joint participant in proceedings: współuczestnik postępowania
joint participation: współuczestnictwo
joint participation in civil law proceedings: współuczestnictwo procesowe
joint power of attorney: pełnomocnictwo łączne
joint procuration: pełnomocnictwo kolektywne, prokura łączna, pełnomocnictwo łączne
joint property: wspólność
joint property of husband and wife: wspólność majątkowa małżeńska
joint property of inheritance: wspólność majątku spadkowego
joint property of spouses: majątek wspólny małżonków
joint representation: wspólna reprezentacja
joint (several) liability: odpowiedzialność solidarna
joint shares: współwłasność łączna
joint-stock company: spółka akcyjna
joint-stock partnership: spółka akcyjna
joint survey: oględziny przy udziale obu stron
joint tenancy: współwłasność łączna, dzierżawa wspólna
joint tenant: współlokator
joint trial: rozprawa łączna
optional joint participation: współuczestnictwo fakultatywne
ordinary joint participation: współuczestnictwo zwykłe

Duży słownik chemiczny

złącze, szlif

Słownik audio-video Montevideo

łączny, wspólny, solidarny
połączenie, złącze, styk
sklejka

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

knajpa, speluna
bar

fajek, szlug, pet (papieros)

areszt
więzienie, pierdel, paka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

areszt

knajpa

spelunka

spojenie

złączka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

anat. staw; tech. połączenie; złącze; adj. połączony; wojsk. wspólny (dotyczący kilku służb tego samego kraju)
~, armour - połączenie pancerza
~, articulated - połączenie przegubowe, złącze przegubowe
~, bayonet - artyl. połączenie bagnetowe
~, cable - złącze kablowe
~, hinged - połączenie zawiasowe
~, leakproof - połączenie szczelne
~, riveted - połączenie nitowe
~, rotary - złącze obrotowe
~, screw - połączenie śrubowe, połączenie gwintowe
~, welded - połączenie spawane, złącze spawane

Słownik techniczny angielsko-polski

1. połączenie n, złącze n
2. spoina f, fuga f (w murze)
3. cios m
4. staw m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I am not at all happy that we now have a joint debate with two questions merging.
Jestem bardzo niezadowolona, że prowadzimy debatę łączną w sprawie dwóch pytań.

statmt.org

As a signatory, I have voted in favour of this joint motion for a resolution.
Jako sygnatariusz głosowałem za przyjęciem przedmiotowego projektu rezolucji.

statmt.org

In the Caucasus, we must jointly demand unrestricted access for EU observers.
Musimy wspólnie zażądać nieograniczonego dostępu obserwatorów UE na Kaukazie.

statmt.org

You must ensure that this jointly managed stock remains healthy in the future.
Musi pani zapewnić na przyszłość dobrą kondycję tych wspólnie zarządzanych zasobów.

statmt.org

Recently, however, tensions had been easing, with Tusk and Vladimir Putin, Russia's prime minister, attending a joint ceremony at Katyn last Wednesday.

www.guardian.co.uk

It should help to give women credible information on which to base their choice, said joint author Dr Yvonne Kelly of University College London's department of epidemiology and public health.

www.guardian.co.uk

All five candidates face a gruelling summer attending more joint hustings before ballot papers start to go out.

www.guardian.co.uk

CCR has long been proud to claim Cageprisoners as partners and human rights colleagues, and like Amnesty International and Human Rights Watch, have conducted joint research (pdf) with them.

www.guardian.co.uk

I thought it would be easy after the last joint, but they came home.
Myslałem, że to będzie łatwiejsze po ostatnim joincie ale przyszli do domu.

We made it better for our people in the joint.
Ludziom w pudle dzięki nam, żyje się lepiej.

I would like to hear from the President what he means exactly by joint action.
Chciałabym usłyszeć od przewodniczącego co dokładnie rozumie przez wspólne działania.

What kind of joint is this that we’re going to?
Co to za wspólnota do której jedziemy?

The offer of a joint working group is very important.
Propozycja utworzenia wspólnej grupy roboczej jest bardzo istotna.

I don't know, where do you get something to eat around this joint?
Nie wiem, skąd się coś do jedzenia po tym wspólnego?

My boys control everything that goes in and out of this joint.
Moi chłopcy kontrolują wszytko co wchodzi i wychodzi z tego pierdolnika.

We are trying to find a joint position at the European level.
Próbujemy znaleźć wspólne stanowisko na szczeblu europejskim.

This was made possible by the joint efforts of both men and women.
Było to możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

They get the body, the car and want no part of the joint investigation.
Zabierają ciało, wóz i, zanim zapytasz, nie chcą wspólnego śledztwa.

They have done much to make it possible for us to present a success, a joint result, today.
Włożyli oni wiele pracy, abyśmy mogli osiągnąć sukces i przedstawić dziś wspólny rezultat.

It would not have been possible without our joint efforts, as everyone involved played their part.
Nie byłoby to możliwe bez wspólnych wysiłków, ponieważ rolę odegrali tu wszyscy uczestnicy.

We now have the joint task of working for peace.
Teraz naszym wspólnym zadaniem jest praca na rzecz pokoju.

Thank you very much, the joint debate is now closed.
Dziękuję bardzo, niniejszym zamykam wspólną debatę.

Why does anybody need a name in a joint like this?
Dlaczego każdy potrzebuje nazwiska w takim burdelu jak tutaj?

There's no telling what they'd have you do up in the joint.
I nie ma skarżenia się na to co robisz tutaj.

How could there be room on your joint for four letters?
Jak mogło być tam miejsce na cztery litery?

It's just a joint, but they have great Chinese food.
To jest tylko łączne, ale oni mają wielkie chińskie jedzenie.

There is a need to approach the foreign relations in the energy field with joint efforts.
Istnieje potrzeba podjęcia wspólnych starań w stosunkach zagranicznych w kwestii energetyki.

Well, we still got time to hit a strip joint.
Dobrze, wciąż mamy czas na zabawę.

She's been suffering joint pain for the last two years.
Od dwóch lat cierpi na bóle stawów.

It was the first time I set foot in that joint.
To był pierwszy raz, jak tam w ogóle byłem.

Well, he talked me into smoking a joint with him.
Więc, namówił mnie potem żebym zapalił z nim dżojnta.

Does anyone really believe that this is the way to win the support of the people for a joint European project?
Czy ktokolwiek naprawdę wierzy, że w ten sposób można zyskać poparcie obywateli dla wspólnego europejskiego projektu?

What do you say we blow this joint and go back to your place?
Co powiesz na to, żebyśmy zmyli sie stąd i poszli do ciebie?

In the joint, Chill told me about the night he killed your parents.
W pudle Chill opowiadał mi o nocy, kiedy zabił twoich rodziców.

It was a joint effort, and the success is also shared.
Było to wspólne działanie, więc wspólny jest również sukces.

There was a joint statement at that time moving forward.
Ogłoszono w tym czasie wspólne oświadczenie.

He will not be able to talk his way out of joint responsibility that easily.
Nie będzie się mógł tak łatwo wywinąć od wspólnej odpowiedzialności.

There is one part of this report on which no joint decisions are possible.
Jedna część przedmiotowego sprawozdania wyklucza możliwość podjęcia wspólnych decyzji.

In order to achieve this, we must have joint working at an international level.
W tym celu musimy podjąć współpracę na szczeblu międzynarodowym.

When I get back, there better be a joint in my drawer.
Jak przyjdę, to lepiej żeby pieczeń była w schowku.

Take them to my chamber I'll just joint you okay.
Weź je do mojego gabinetu. Zaraz do ciebie dołączę.

I was the one that had the joint in my purse.
To wszystko przez to, że miałam tego jointa w torebce.

I only found one joint in this bag, and none of them will tell me whose it is.
Znalazłem tylko jednego skręta w torbie, i żaden z nich nie powie mi, czyje to jest.

The joint debate is closed, and the vote will take place tomorrow.
Wspólna debata została zamknięta, a głosowanie odbędzie się jutro.

In short, I believe that we have a series of joint responsibilities.
Mówiąc krótko uważam, że za szereg spraw ponosimy wspólną odpowiedzialność.

Without it there can be no question of joint action by independent states and nations.
Bez niej nie może być mowy o wspólnych działaniach samodzielnych państw i narodów.

I am happy now that we have come to this strong joint commitment.
Cieszę się, że wreszcie podjęliśmy takie wyraźne, wspólne zobowiązanie.

However, it still requires further joint efforts on our part to actually make this project a success.
Jeżeli ma jednak osiągnąć powodzenie, wymaga jeszcze dalszych wspólnych wysiłków z naszej strony.

I want that joint cleaned up like it never happened.
Macie tak posprzątać, jakby się nigdy nic tutaj nie wydarzyło.

I want you to prepare all our forces for a joint invasion.
Chciałbym, żebyś przygotował wszystkie nasze siły do wspólnej inwazji.

And my promise not to throw you back in the joint.
I obiecuję, że cię nie oddam z powrotem do paki.

If that's dinner, maybe we should have stayed in the joint.
Jeśli to jest na obiad, może powinniśmy byli zostać w pierdlu?

Like when one parent wants to get joint custody of the child.
Kiedy jeden z rodziców chce zostać współopiekunem dziecka.

Look at me,generating income my first day in the joint.
Przyjrzyj się mi, generuję dochód już pierwszego dnia w spółce.

Teddy and I send this guy to the joint four years ago.
Teddy i ja posłaliśmy go do pudła cztery lata temu.

If they catch me again with a joint, I am screwed!
Jeśli znowu złapią mnie z jointem, mam przejebane.

Each of them had received equivalent to smoking one joint.
Każdy z nich otrzymał dawkę odpowiadającą spaleniu jednego skręta.

We can check out that new rib joint near my place.
Możemy sprawdzić tę nową knajpę z żeberkami niedaleko mojego mieszkania.