Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geniusz, człowiek genialny; geniusz, genialność, talent; duch;
stroke of genius - olśnienie, przebłysk geniuszu, genialny pomysł;
mathematical genius - geniusz matematyczny;
musical genius - geniusz muzyczny;
you’re a genius. - [object Object];
have a genius for doing sth - mieć talent do czegoś;
inventive genius - genialny wynalazca;
it doesn’t take a genius - to proste, nie musisz być geniuszem;
works of genius - genialne dzieła;
people of genius - genialni ludzie;
mechanical genius - genialny mechanik; złota rączka;
people of genius - genialni ludzie;
mechanical genius - genialny mechanik; złota rączka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (intelligence) geniusz:

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

geniusz, talent, genialność, zdolność

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

) duch, demon

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

dżin, duch, demon

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DUCH

TALENT

GENIALNOŚĆ

GENIALNE DZIEŁO

ORZEŁ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

geniusz
genialność

Wordnet angielsko-polski


1. (someone who has exceptional intellectual ability and originality
"Mozart was a child genius"
"he's smart but he's no Einstein")
geniusz, fenomen
synonim: mastermind
synonim: brain
synonim: brainiac
synonim: Einstein

2. (someone who is dazzlingly skilled in any field)
as, tuz: : synonim: ace
synonim: adept
synonim: champion
synonim: sensation
synonim: maven
synonim: mavin
synonim: virtuoso
synonim: hotshot
synonim: star
synonim: superstar
synonim: whiz
synonim: whizz
synonim: wizard
synonim: wiz

3. (unusual mental ability)
polot, błyskotliwość, esprit: : synonim: brilliance

Słownik internautów

geniusz

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(pl. geniuses -) geniusz
~, military - geniusz wojskowy
~ of organization - geniusz organizacyjny
~, strategic - geniusz strategiczny

Słownik częstych błędów

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

CA: Post-Napster, you're looking like a bit of a genius, actually, for that as well.
W świetle pojawienia się Napstera, Twoja decyzja wydaje się genialna.

TED

Babies and children are geniuses until they turn seven, and then there's a systematic decline.
Niemowlęta i dzieci są geniuszami do 7 roku życia, później widzimy systematyczny spadek.

TED

My student Pranav, who's really, like I said, the genius behind this.
Oto mój student Pranav, który tak naprawdę, jak powiedziałam, jest geniuszem który za tym stoi.

TED

The Romans had the same idea, but they called that sort of disembodied creative spirit a genius.
Rzymianie myśleli podobnie, lecz nazywali ten nieucieleśniony duch kreatywności geniuszem.

TED

And here is something: nobody is obliged to be a genius, but everybody is obliged to participate.
Coś wam powiem: nikt nie musi być geniuszem, ale każdy musi brać udział.

TED

Japanese genius Shigeru Miyamoto's second entry on the list is an intriguing character.

www.guardian.co.uk

They also have the brilliant Mohammad Asif, who may lack pace, muscles and an ECB-issue eager facial expression but who does have a terrible genius in his zippy fast-medium, and who, like Glenn McGrath before him, delivers the ball as though somehow his severed hand is still attached as it fizzes down, still jabbing and primping and waggling its rudder.

www.guardian.co.uk

I have perseverance and intelligence, but no genius.

www.guardian.co.uk

That spark from heaven is not granted to [my] sex- whether higher powers may be allotted to us in another state of existence, God knows, original genius in science at least is hopeless in this.

www.guardian.co.uk

He said: "The offering comprises not only incomparable examples of the genius of Cartier in collaboration with the Windsors, but also pieces whose inscriptions tell the story of perhaps the greatest love story of the 20th century, the romance that led Edward VIII to abdicate the throne of Great Britain.

www.guardian.co.uk

Like I said, you do not have to be a genius.
Jak mówiłem, nie trzeba być geniuszem.

At least once in his life, every man is a genius.
Przynajmniej raz w życiu, każdy człowiek jest geniuszem.

Either you're a genius or I have to go back to school.
Albo jesteś geniuszem, albo ja muszę się poduczyć.

A genius who can become anyone that he wants to be.
Geniuszem, który jest zdolny wcielić się w kogo tylko chce.

If it all goes through her, she must be a genius.
Jeżeli wszystko przechodzi przez nią, to musi być geniuszem.

A million for the film rights says that guy's a genius.
Milion za prawa do filmu, ten facet to geniusz.

It doesn't take a genius to see the world has problems.
Nie trzeba być geniuszem, by widzieć, że świat ma problem.

I don't have to be a genius to understand that.
Nie muszę być geniuszem, żeby to zrozumieć.

It doesn't take a genius to figure out what happened.
Nie potrzeba geniusza, by zrozumieć, co się stało.

As a computer genius you’il put it all back after.
Skoro jesteś komputerowym geniuszem, to po wszystkich odłożysz to na miejsce.

Why would a review make the point of saying someone's not a genius?
A dlaczego recenzent chciałby puentować mówiąc że ktoś nie jest geniuszem?

Maybe that's why you got such a good price, genius.
Może stąd tak niska cena, geniuszu?

The writer, the genius of the Earth has come here for me.
Pisarz... ziemski geniusz przybył tu dla mnie.

Remember how I said he was some sort of mad computer genius?
Pamiętasz, jak mówiłam, że jest szalonym geniuszem komputerowym?

Yeah, but see, to me that was a sign of your genius, you know?
Tak, lecz wiesz, dla mnie to był symbol twojego geniuszu, wiesz ?

If he's such a genius, why doesn't he write books like you do?
Jeżeli jest takim geniuszem, dlaczego nie pisze tak jak ty?

Are you a genius or just given to power of enthusiasm?
Jesteście geniuszem? Czy mam to uważać za przejaw zbytniego entuzjazmu do pracy.

Baby, not everybody has to be a genius of Economics like you.
Kotku, nie wszyscy sa takimi geniuszami ekonomii jak ty.

You have too little faith in the genius of the German people.
Masz za mało wiary w geniusz niemieckiego narodu.

I knew Natalie's husband was some kind of computer genius.
Wiedziałem, że mąż Natalie jest jakimś geniuszem komputerowym.

But if someone has a high it almost always results in creative genius.
Ale jeżeli ktoś ma wysokie to prawie zawsze oznacza twórczego geniusza.

Well, if you're such a genius, you tell me what hope is.
Jak jesteś takim geniuszem, to powiedz mi, czym jest nadzieja.

And Nora may be young, but she's a political genius.
A Nora, choć młoda, jest politycznym geniuszem.

How could he not know if he's a genius or an idiot?
Jak mógł nie wiedzieć, czy jest głupi czy mądry?

Which would you rather be, a dead genius or a living idiot?
Kim wolałbyś być, martwym geniuszem czy żyjącym idiotą?

You may be a genius, but you're not very smart.
Może jesteś geniuszem, ale nie jesteś zbyt mądry.

Say what you will about Ernest, but the man is a genius.
Mów co chcesz, ale Ernest to geniusz.

The sad part is, the real Ted was a genius.
Smutne jest to, że prawdziwy Ted był geniuszem.

It's the price you pay for working with a so-called genius.
To cena, jaką się płaci za pracę z niby geniuszem.

I don't know why, but poverty is always a sister to genius.
Nie wiem czemu, bieda zawsze jest siostrą geniuszu.

I don't know if you're a genius or a fraud.
Nie wiem już czy mieć cię za geniusza czy oszusta.

The genius of a car alarm is that you can't talk back to it.
Geniusz alarmu polega na tym, że nie da się z nim pogadać.

It's genius, and I already left the gifts there five minutes ago.
Jest genialny i już zostawiłem prezenty pięć minut temu.

A scientific genius - but without the time to really prove it.
Mówią, że był naukowym geniuszem, ale nie miał okazji, żeby się wykazać.

You like to be the only criminal genius of the Midwest?
Podoba ci się tylko karnym geniusz z Midwest?

Look at this, Oz? we got a genius among us.
Popatrz, Oz. Mamy wśród nas geniusza.

Your father was a mad genius who has wasted his life.
Twój ojciec był szalonym geniuszem, który zmarnował swoje życie.

This is a big mistake, 'cause you are a genius.
Wielki błąd, ponieważ jesteś geniuszem.

I'm not a genius, but you aren't talking about the same dude.
Nie jestem geniuszem, ale chyba nie mówicie o tym samym gościu

And of course, we think you, sir, are a genius.
I oczywiście, myślimy, że jest pan geniuszem.

On top of that, I think you're a goddamn genius.
Ja to wiem. Poza tym uważam, że jesteś cholernym geniuszem.

My genius would be wasted trying to make ends meet.
Mój geniusz byłby zmarnowany próbując napisać właściwe zakończenie.

It can just be exhausting being around a genius all the time.
To wyczerpujące być w towarzystwie geniusza cały czas.

Cause I can't decide whether you're insane or a genius.
Bo nie mogę zdecydować czy jesteś obłąkany czy genialny.

Perhaps not fully recognised as the scientific genius I am.
Być może nie w pełni znany jako geniusz nauki.

If he’s such a genius, how come he can’t make funny movies?
Jeśli jest takim geniuszem, to czemu nie potrafi kręcić śmiesznych filmów?

I'm not a tech genius like you. Just trust me.
Nie jestem takim geniuszem jak ty, ale zaufaj mi, wiem co mówię.

This needle may have actually been responsible for his genius in the first place.
Ta igła mogła być odpowiedzialna za jego geniusz.

Great idea, Russ, even if the boy genius didn't think of it.
To był świetny pomysł Russ. Nawet jeśli ja tego nie wymyśliłem.