Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Acronym) inżynieria oprogramowania wspomagana komputerowo;

(Verb) zamykać; pakować, powlekać czymś; oprawiać; nieuczciwie potasować; zapamiętać;
case the joint - obczajać lokal;

(Noun) administracja przypadek; koperta, futerał, etui, pokrowiec, pochwa; gablota, witryna; para; okładka; kaszta; moneta; technika utwardzona powierzchniowa warstwa stali, warstwa dyfuzyjna; kaseta, kasetka, pudełko, szkatułka, puzderko; skrzynia, paka, walizka; medycyna chory/chora; prawniczy sprawa/rozprawa sądowa, proces; śledztwo, dochodzenie; przypadek, wypadek; argument;
civil case - sprawa cywilna;
put the case for sth - przytoczyć argument za czymś/na poparcie czegoś;
in several cases - w kilku przypadkach/wypadkach;
hard case - twarda sztuka; ciężki przypadek;
dressing case - (Noun) neseser, kosmetyczka; neseser;
hopeless case - beznadziejny przypadek;
divorce case - prawniczy sprawa rozwodowa;
blackmail case - śledztwo w sprawie szantażu;
be on the case - prowadzić sprawę, mieć coś pod kontrolą;
in this case - w tym przypadku;
hospital case - przypadek wymagający hospitalizacji;
criminal case - sprawa kryminalna; prawniczy sprawa karna;
problem case - (Noun) socjologia trudny przypadek; skomplikowany przypadek, skomplikowana sprawa;
in no case - w żadnym przypadku;
bad case of pneumonia - medycyna ciężki przypadek zapalenia płuc;
plead a case - prawniczy bronić sprawy w sądzie;
in 7 out of 10 cases - w siedmiu przypadkach na dziesięć;
famous cases - głośne/słynne procesy;
upper case - (Noun) wielkie litery, wersaliki, majuskuły;
bad case of pneumonia - medycyna ciężki przypadek zapalenia płuc;
plead a case - prawniczy bronić sprawy w sądzie;
in 7 out of 10 cases - w siedmiu przypadkach na dziesięć;
famous cases - głośne/słynne procesy;
upper case - (Noun) wielkie litery, wersaliki, majuskuły;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(instance, circumstances) przypadek, wypadek, sprawa, okoliczność
it is (not) the ~ that (nie) chodzi o to, że
such being the ~ chodzi o to
that alters the ~ to zmienia całą sprawę
a ~ in point rozważany przypadek
a hard ~ ciężka sprawa
(difficult point to decide) sprawa, problem
in that ~ w tej sytuacji
in any ~ w każdym razie
as the ~ may be zależnie od okoliczności
(if fire breaks out): in ~ of fire w razie pożaru, na wypadek pożaru
in the ~ of Mr. Smith w przypadku pana Smitha.
2.
(med) przypadek chorobowy
there were five ~s of influenza zanotowano 5 przypadków grypy
stretcher ~ kwalifikujący się na nosze
mental ~ przypadek choroby psychicznej.
3.
(hypothesis): put the ~ that przypuśćmy, że
take an umbrella in ~ it rains weź parasol na wypadek deszczu
just in ~ na wszelki wypadek.
4.
(leg) proces, sprawa sądowa
to try a ~ sądzić/rozpatrywać sprawę.
5.
(sum of arguments) argumentacja (wszystkie za i przeciw): he makes out a good ~ for the change używa dobrych argumentów na tę zmianę.
6.
(gram) przypadek gramatyczny

n C
1.
(container) m pudełko, skrzynia, skrzynka, szkatułka, kasetka
(for spectacles etc.) futerał na okulary, etui
glass ~ gablotka, witryna.
2.
(typ) kaszta
lower ~ małe litery

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przypadek, okoliczność, stan, sytuacja, sprawa, pudełko, skrzynka, obudowa, futerał, kaseta, walizka
in any ~ w każdym (bądź) razie
in ~ (of) w przypadku (czegoś), w razie potrzeby
in no ~ w żadnym przypadku
in this ~ w tym przypadku
give the ~ for/against rozstrzygnąć sprawę na korzyść/niekorzyść
make out a ~ for argumentować na korzyść
make out one's ~ udowodnić, że ktoś ma rację

Nowoczesny słownik angielsko-polski

tuleja

argument

afera

kasetka

gablota

rozprawa sądowa

np. biernik)

tulejka

obudowa

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

keIsn Walizka Shall I take your cases down to the car? (Czy mam znieść Pana walizki do samochodu?) - Student University of Manchester (1999)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

n
1. sprawa sądowa, proces
2. przypadek, sprawa
3. precedens sądowy case for the defence sprawa wygrana przez stronę pozwaną case for the defendent dowody na korzyść pozwanego case for the prosecution dowody na korzyść powoda case in dispute sprawa będąca przedmiotem sporu case in the court sprawa sądowa, postępowanie sądowe case involving claims for defamation sprawa, w której stawiany jest zarzut zniesławienia case involving property sprawa majątkowa case law prawo precedensowe case of bribery afera łapownicza case of doping przypadek dopingu case prosecuted as petty offence sprawa o wykroczenie case provide for in the law wypadek przewidziany w ustawie case records akta sprawy case relating ot wardship sprawa związana ze sprawowawniem kurateli case study badanie poszczególnego przypadku case to move for a new trial wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy case triable without a jury sprawa nadająca się do sądzenia bez ławy przysięgłcyh ciricumstances of the case okoliczności sprawy civil case sprawa cywilna clarification of a case wyjaśnienie okoliczności sprawy cognizance of the case rozpoznanie sprawy complexity of a case zawiłość sprawy conduct of a case prowadzenie sprawy w sądziecourse of a case bieg sprawy court case sprawa sądowa criminal case sprawa karna decision on a case rozstrzygnięcie w sprawie defamation case sprawa o zniesławienie defence in a criminal case obrona w procesie karnym defensible case sprawa do obronienia divorce case sprawa o rozwód, sprawa rozwodowaexamination of a civil law cases postępowanie rozpoznawcze exceptional case sprawa wyjątkowaexecutory case sprawa egzekucyjnafacts of the case faktyczny stan sprawy files of a criminal case akta sprawy karnej instruction for handling the case dekretacja matrimonial case sprawa małżeńskameritum of the case meritum sprawy motion for the examination of a case wniosek o rozpoznanie sporu murder case sprawa o morderstwo paternity case sprawa o ustalenie ojcostwaplea of a faulty deicsion of the case zarzut błędnego rozstrzygnięcia sprawy position in a case stanowisko w sprawie presentation of a case wywód w sprawie settlement of a case pokojowe załatwienie sporu special case zagadnienie prawne przekazane na wniosek stron do rozpatrzenia przez sąd substance of a case meritum sprawy test case precedens sądowy to adjourn a case odraczać sprawę to arbitrate a case rozpoznwać sprawę w postępowaniu arbitrażowym to bring a case in the court wnosić sprawę do sądu to call a case wywoływać sprawę w sądzie to conduct a case prowadzić proces sądowy to decide a case rozstrzygać sprawę to defend a case bronić się w sprawie to give the case for sb rozstrzygać sprawę na korzyść kogoś to hear a case rozpoznawać sprawę to hear a case in chambers rozpatrywać sprawę na posiedzeniu niejawnym to lead in the case występować w charakterze głównego adwokata strony to loose a case at law przegrywać proces to open a case rozpoczynać sprawę to plead the defendant's case bronić oskarżonego to plead sb's case in court bronić czyjejś sprawy w sądzie to rehear a case rozpatywać ponownie sprawę to reopen a case wznawiać sprawęto state the case przedstawić stan sprawy to strike off a case zdejmowć sprawę z wokandy to try a case rozpoznać sprawę

Słownik biznesmena angielsko-polski2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

futerał, skrzynia

Słownik morski angielsko-polskiIwona Kienzler

n
1. pudełko
futerał
2. wypadek, przypadek, okoliczność
3. sprawa

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

sprawa f, casus łac., przypadek m

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler


1. przypadek chorobowy
2.obudowa f, etui n, skrzynka f

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s wypadek
przypadek
położenie
sprawa (np. sądowa)
in ~ of w przypadku
in any ~ w każdym razie

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - n pudełko
skrzynia
walizka
futerał
dressing case - neseser

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WALIZKOWY

SZAFKOWY

PRZYPADKOWY

WALIZKA

WYPADEK

PRZYPADEK

EWENTUALNOŚĆ

KAZUS

SPRAWA

STAN

WARUNKI

RAZ

PROCES

SKRZYNIA

ŻŁÓB

SKRZYNKA

PUDŁO

SZAFKA

FUTERAŁ

ETUI

PUZDERKO

POSZWA

POWŁOKA

POCHWA

POKROWIEC

CZCIONNIK

KASZTA [DRUK.]

ZAPAKOWAĆ

WKŁADAĆ

OPRAWIAĆ

OSZALOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

przypadek
sprawa (sądowa)
argumenty (głosy)
futerał (np. na okulary)
skrzynia
kaszta (drukarska)
w tym przypadku
tak jest
coś sprowadza się do
znakomity przykład
zależnie od sytuacji
w każdym razie
w przypadku czegoś

Wordnet angielsko-polski


1. (a glass container used to store and display items in a shop or museum or home)
witryna
synonim: display case
synonim: showcase
synonim: vitrine

2. (a person of a specified kind (usually with many eccentricities)
"a real character"
"a strange character"
"a friendly eccentric"
"the capable type"
"a mental case")
typ, typek, osobnik, figura: : synonim: character
synonim: eccentric
synonim: type

3. (the enclosing frame around a door or window opening
"the casings had rotted away and had to be replaced")
futryna, framuga, ościeżnica: : synonim: casing

4. (nouns or pronouns or adjectives (often marked by inflection) related in some way to other words in a sentence)
przypadek: : synonim: grammatical case

5. (a comprehensive term for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy
"the family brought suit against the landlord")
pozew, powództwo: : synonim: lawsuit
synonim: suit
synonim: cause
synonim: causa

6. (a specific size and style of type within a type family)
czcionka, druk, font, krój: : synonim: font
synonim: fount
synonim: typeface
synonim: face

7. (the quantity contained in a case)
krata: : synonim: caseful

Słownik internautów

przypadek (gramatyczny)
sprawa (sądowa)
przypadek
etui
futerał
walizka
skrzynka

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda


1. pr. sprawa
przypadek

2. skrzynia

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

sprawa (proces), wypadek, przypadek, argument
accession to a case: przystąpienie do sprawy
administrative case: sprawa administracyjna
appeal case: sprawa apelacyjna
bastardy case: powództwo o zaprzeczenie ojcostwa
bench in a given case: skład orzekający
case by fraud: sprawa będąca oszustwem
case concerning living premises: sprawa lokalowa
case connected with the confiscation of property: sprawa związana z konfiskatą majątku
case files of the matter: akta sprawy
case for the defence: sprawa wygrana przez stronę pozwaną
case in the court: sprawa sądowa (proces)
case in point: sprawa rozpoznawalna
case involving claims for defamation: sprawa, w której przedstawiany jest zarzut zniesławienia
case involving property: sprawa majątkowa
case law: prawo precedensowe
case not involving property: sprawa niemajątkowa
case of bribery: afera łapownicza
case of doping: przypadek dopingu
case prosecuted as petty offence: sprawa o wykroczenie
case provided for in the law: wypadek przewidziany w ustawie
cases relating to wardship: sprawy związane ze sprawowaniem kurateli
case to move for a new trial: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
case triable without a jury: sprawa nadająca się do sądzenia bez ławy przysięgłych
case which deserves special treatment: wypadek zasługujący na szczególne uwzględnienie
circumstances of the case: okoliczności sprawy
civil case: sprawa cywilna
clarification of a case: wyjaśnienie okoliczności sprawy
cognizance/cognisance of the case: rozpoznanie sprawy
complexity of a case: zawiłość sprawy
conduct of a case: prowadzenie sprawy w sądzie
course of a case: bieg sprawy
court case: sprawa sądowa
criminal case: sprawa karna
decision on a case: rozstrzygnięcie w sprawie
defamation case: sprawa o zniesławienie
defence in a criminal case: obrona w procesie karnym
defensible case: sprawa do obronienia
divorce case: sprawa o rozwód, sprawa rozwodowa
examination of civil law cases: postępowanie rozpoznawcze
exceptional case: wypadek wyjątkowy, sprawa wyjątkowa
executory case: sprawa egzekucyjna
facts of the case: faktyczny stan sprawy
famous case: głośna sprawa
files of a criminal case: akta sprawy karnej
guardianship case: sprawa opiekuńcza
in case of doubt: w przypadku wątpliwości
in case of an objection: w razie sprzeciwu
in the case of the occurence of an accident: w razie zajścia wypadku
in urgent case: w nagłym wypadku
instructions for handling the case: dekretacja
joint cognizance of cases: łączne rozpoznanie spraw
law applicable in a given case: prawo właściwe
law (legal) case: proces sądowy, sprawa sądowa
litigious case: sprawa sporna
materials of a case: materiał sprawy
matrimonial cases: sprawy małżeńskie
merit of the case: meritum sprawy
motion for the examination of a case: wniosek o rozpoznanie sporu
murder case: sprawa o zabójstwo
on the merits of the case: merytorycznie
particularly justified case: wypadek szczególnie uzasadniony
paternity case: sprawa o ustalenie ojcostwa
plea of a faulty decision of the case: zarzut błędnego rozstrzygnięcia sprawy
position in a case: stanowisko w sprawie
presentation of a case: wywód w sprawie
prima facie case: sprawa oparta na domniemaniu faktycznym
records of proceedings in a case: akta sprawy sądowej
running-down case: sprawa o przejechanie
settlement of a case: pokojowe załatwienie sporu
special case: zagadnienie prawne przekazane na wniosek stron do rozpatrzenia przez sąd
special circumstances of a case: specjalne okoliczności sprawy
substance of a case: meritum sprawy, istota sprawy
test case: precedens sądowy
to adjourn a case: odroczyć rozprawę (zrobić przerwę)
to arbitrate a case: rozpoznać sprawę w postępowaniu arbitrażowym
to bring a case in court: wnieść sprawę do sądu
to call a case: wywoływać sprawę (w sądzie)
to clarify a case: wyjaśnić okoliczności sprawy
to conduct a case: prowadzić proces sądowy
to decide a case: rozstrzygać sprawę
to defend a case: bronić się w sprawie
to give the case for sb: rozstrzygać sprawę na korzyść kogoś
to hear a case: rozpoznać sprawę
to hear a case in chambers: rozpatrywać sprawę na posiedzeniu niejawnym
to lead in the case: wystąpić w charakterze głównego adwokata strony
to loose/lose a case at law: przegrać proces
to open a case: rozpocząć sprawę
to plead the defendant's case: bronić oskarżonego
to plead sb's case in court: bronić czyjejś sprawy w sądzie
to reargue (rehear) a case: rozpatrzyć ponownie sprawę
to remand a case: przekazać sprawę do ponownego rozpoznania
to reopen a case: wznowić sprawę
to state the case: przedstawić stan sprawy
to state one's case: przedstawić swoją sprawę
to strike off a case: zdjąć sprawę z wokandy
to try a case: rozpoznać sprawę

Słownik audio-video Montevideo

skrzynka, pokrowiec, pudełko

wypadek, przypadek, stan, sytuacja, sprawa, proces, sprawa sądowa, precedens sądowy

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kaseta

położenie

pudełko

teczka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

pokrywa; pokrowiec; futerał; pudełko; skorupa; skrzynia; (sprawa) przypadek; pr. sprawa; tech. obudowa; wojsk. łuska
~, ambulant - med. ranny mogący chodzić
~, ammunition - skrzynia z amunicją
~, arms - skrzynia z bronią
~, bomb - obudowa bomby, skorupa bomby
~, bottleneck - łuska w kształcie butelki
~, brass - łuska mosiężna
~, cannelured - hist. łuska bezkryzowa
~, canvas - pokrywa brezentowa, pokrowiec brezentowy
~, cardboard - łuska papierowa
~, cartridge - łuska naboju; skrzynia z nabojami
~, centerboard - żegl. skrzynia mieczowa
~, closed - pr. sprawa zamknięta
~, combustible - łuska z materiału palnego
~, compass - pudełko kompasu
~, copper - łuska miedziana
~, corrugated - łuska karbowana
~, death - med. przypadek śmiertelny
~, disease - med. przypadek chorobowy
~, empty - pusta łuska
~, fired - łuska wystrzelona
~, grenade - skorupa granatu
~, gun - łuska działowa
~, gunner's - łuska strzelecka
~, headless - hist. łuska bezkryzowa
~, hunting - łuska myśliwska
~, hopeless - dosł.i przen. przypadek beznadziejny
~ in evidence - przypadek udokumentowany
~, knife - futerał noża
~, leather - futerał skórzany
~, legal - pr. przypadek prawny
~, metal(lic) - łuska metalowa; obudowa metalowa
~, packing - skrzynia do pakowania
~, pistol - łuska pistoletowa
~, plastic - obudowa plastikowa
~, powder - skrzynia z prochem
~, revolver - łuska rewolwerowa
~, rifle - łuska karabinowa
~, rim(med) - łuska z kryzą
~, rimless - łuska bezkryzowa
~, self-burning - łuska spalająca się
~, shell - artyl. łuska pocisku
~, spent (cartridge) - łuska wystrzelonego naboju
~, sporting - łuska sportowa, łuska broni sportowej
~, stretcher - med. chory niezdolny do chodzenia
~, suspicious - przypadek podejrzany
~, weapon - futerał na broń, pokrowiec na broń
~, wooden - skrzynia drewniana

Słownik techniczny angielsko-polski

1. pudełko n, kaseta f, futerał m
2. kaszta f
3. okładka książki
4. utwardzona powierzchniowa warstwa stali, warstwa dyfuzyjna
5. przypadek chorobowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is also the case with the criminal courts investigating cases in this area.
Podobnie rzecz się ma z sądami karnymi prowadzącymi postępowania w tym zakresie.

statmt.org

I would like to mention a case in Belgium, since obviously this is where I work.
Chciałabym przywołać przykład Belgii, ponieważ właśnie tam pracuję na co dzień.

statmt.org

There have been reports of numerous cases of deaths, injuries and disappearances.
W doniesieniach mówi się o wielu ofiarach śmiertelnych, o rannych i zaginionych.

statmt.org

This is not entirely theoretical as the case of the Danish cartoons illustrates.
Nie jest to czysta teoria, co pokazał przykład duńskiej historyjki obrazkowej.

statmt.org

Rioters trashed parts of Oakland, California, today in protest against the verdict in a controversial court case in which a white policeman shot dead an unarmed African American.

www.guardian.co.uk

"In that case don't give my number to the gutter press.

www.guardian.co.uk

The authority lost a recent court case over the issue with the Travel Republic company and was not allowed by the Supreme Court to appeal.

www.guardian.co.uk

She also put aside arguments by Chambers' barrister Stephen Ferguson that the case had been brought under law dating back to 1930s measures against nuisance calls to "female telephonists in the General Post Office", because it needed less proof than measures specifically targeted at bomb hoaxers.

www.guardian.co.uk

As an example, I would like to present one case to you here.
Dla przykładu chciałabym przedstawić tu jeden przypadek.

But I should probably have the number just in case.
Ale powinnam mieć numer w razie czego.

And in case she wants something to read, I got her these.
A na wypadek, gdyby zachciało jej się czytać, kupiłem to.

I was talking to your mother about the case we're working.
Chciałbyś filiżankę kawy? Rozmawiałem z twoją mamą o sprawię nad którą pracujemy.

And what did he say to you about the case?
Co powiedział Panu w związku z tą sprawą?

What should I put in the report on your case?
Co powinienem umieścić w raporcie w twoim przypadku?

Let me know if you hear anything about the case.
Daj mi znać, jeśli usłyszysz coś o sprawie.

In case you'd like to go back to school or something.
Gdybyś na przykład chciała wrócić do szkoły albo coś w tym rodzaju.

In case something happened to her, or I got lost.
Gdyby coś jej się stało albo bym się zgubiła.

And you were involved in a case I was working on.
I to zamieszaną w sprawę, nad którą pracowałem.

After we close the case, you can go back to your life.
Kiedy zamkniemy sprawę, będziecie mogli wrócić do swojego życia.

Better to have you on the outside, in case something goes wrong.
Lepiej mieć cię na zewnątrz, jeśli coś pójdzie nie tak.

Can you tell us about the case she was working on?
Możesz nam opowiedzieć o sprawie, nad którą pracowała?

I think my wife just read herself into the case.
Myślę, że moja żona właśnie wplątała się w sprawę.

Just in case someone called and i could show them another space.
Na wypadek gdyby ktoś zadzwonił, mógłbym mu zaoferować wtedy inne miejsce.

I need you to stay here in case anything goes wrong.
Nie. Potrzebuję cię tutaj, gdyby coś poszło żle.

I worked on a case with him a few years ago.
Parę lat temu pracowałem z nim nad jedną sprawą.

Why don't you stay here in case they come back?
Pójdę poszukać ichw markecie, a ty czekaj na nich tutaj.

Always want a talking head when a case comes up.
Stale potrzebują gadających głów, kiedy trafia się taka sprawa.

Want to hear about the case we're working on now?
usłyuszeć o sprawie nad która teraz pracujemy?

In any case their party is not going to start early.
W każdym bądź razie ich przyjęcie raczej wcześnie się nie zacznie.

In either case, what we are looking for is here.
W każdym wypadku jest tutaj to, czego szukamy.

In a case of these, the best is not to say anything.
W takich sytuacjach lepiej nic nie mówić.

See if we can't get a hit to another case.
Zobaczyć, czy ma związek z inną sprawą.

I want you to put to them our new case.
Chcę, abyś przedstawił im naszą sprawę.

You wanted the case. So take the bad with the good.
Chcieliście tą sprawę, więc bierzcie złe z dobrym.

Well, what else can you tell me about the case?
Co możesz mi jeszcze powiedzieć o sprawie?

Can I just give you my phone number, in case?
Mogę na wszelki wypadek zostawić pani mój numer telefonu?

My office is down the street, in case you need me.
Mój gabinet jest na końcu ulicy, gdybyście mnie potrzebowali.

My home phone number, in case you ever need someone to talk to.
Mój numer telefonu. Jakbyś potrzebował z kimś porozmawiać.

I was talking about a case and my personal life.
Mówiłam o rozprawie i moim życiu osobistym.

In case you ever have any questions I might be able to answer.
Na wypadek, gdybyś miał jakieś pytania, na które mogę odpowiedzieć.

Nothing you want to tell me about the old case?
Nie masz mi nic do powiedzenia o starej sprawie?

I have thought about the case every day for almost 40 years.
Nie ma dnia, żebym o tym nie myślał.

They have nothing on us, but the case is well known now.
Oni nie mają nic na nas, ale o sprawie wiedzą wszyscy.

Police had the case for three days before they called us in.
Policja trzy dni myślała, zanim nas wezwała.

In which case, your children will be taken without you.
W takim razie twoje dzieci zostaną zabrane bez ciebie.

Natural is not a word I would use in your case.
W twoim przypadku nie użyłabym słowa naturalne.

I think he wants to bring his case to court.
Zależy mu, żeby sprawa trafiła do sądu.

From what you say, I now understand the whole case history.
Z tego co mówisz, teraz rozumiem całą historię przypadku.

Yes, that was the case five years and more ago.
To prawda, było tak pięć lat temu, albo i więcej.

This being the case, we now have questions to ask.
W związku z tym chciałem zadać pytania.

I have just been told that is not the case.
Właśnie mi powiedziano, że tak nie jest.

Would this also be the case if we were talking about men?
Czy miałoby to też znaczenie, gdybyśmy rozmawiali o mężczyznach?

I believe this is the case for most people here.
Uważam, że taki scenariusz jest prawdziwy dla większości osób tutaj zgromadzonych.

This will particularly be the case during the current economic situation.
Odnosi się to w szczególności do obecnej sytuacji gospodarczej.

Access is a key issue in the case of all public services.
Dostęp jest kluczową kwestią w przypadku wszystkich usług publicznych.

At the moment, this is far from being the case.
Obecnie do takiego stanu jest jeszcze daleko.

It must also be the case in the future, too.
Musi tak być również w przyszłości.

I believe that should also continue to be the case.
Uważam, że tak powinno być dalej.