Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) wynosić przeciętnie, osiągać średnio;
average out at - wynosić średnio;
average out - wyliczać wartość średnią;

(Noun) matematyka średnia, przeciętna;
particular average - częściowa strata; awaria poszczególna;
above the average - powyżej średniej, powyżej przeciętnej;
below the average - poniżej średniej, poniżej przeciętnej;
law of averages - zasady (rachunku) prawdopodobieństwa;
take an average - wziąć średnią;
on average - (Adverb) przeciętnie;
rough average - przybliżona średnia;
national average - średnia krajowa;
general average - rozdzielanie strat, awaria wspólna;
national average - średnia krajowa;
general average - rozdzielanie strat, awaria wspólna;

(Adjective) przeciętny; średni; zwyczajny;
of average height - średniego wzrostu;
very average writer - bardzo przeciętny pisarz;
mr average - (Noun) szary człowiek, przeciętny zjadacz chleba;
of average intelligence - przeciętnie inteligentny;
mr average - (Noun) szary człowiek, przeciętny zjadacz chleba;
of average intelligence - przeciętnie inteligentny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (mean) średnia
przeciętna
(norm) norma
above/below ~ ponad normę/poniżej normy
on the ~ średnio, przeciętnie, statystycznie.adj średni
przeciętny.vt/vi
1.
(find the ~ of) obliczać średnią
his salary, when ~d, was 1500 zl a month jego pensja wynosiła średnio 1500 złotych miesięcznie.
2.
(amount to on ~) wynosić średnio
dawać średnią
my expenses ~ 100 zl a month wydaję średnio 100 złotych miesięcznie
it ~s out in the end na koniec to się wyrównuje

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

średni, przeciętny, wartość średnia/przeciętna
wynosić średnio/przeciętnie, być w pobliżu średniej wartości
~ out wyliczać wartość średnią

Nowoczesny słownik angielsko-polski

norma

środek

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. awaria
2. wartość przeciętna~ adjuster dyspaszer~ adjustment dyspasza~ agent's commissions prowizje z tytułu wykonywania czynności komisarza awaryjnego~ and Salvage Clause klauzula o awarii wspólnej i ratownictwie~ claim roszczenie awaryjne~ clause klauzula awaryjna~ statement dyspaszaforeign general ~ awaria rozliczana według prawa zagranicznegofree from general ~ "
z wyłączniem awarii wspólnej"
free from rticular ~ "
z wyłączeniem awarii szczególnej"
general ~ awaria wspólnaparticular ~ awaria szczególnawith ~ włącznie z awariąwith particular ~ "
z awarią szczególną włącznie"
to bear the ~ doznać awarii wspólnejto settle the general ~ dokonać rozliczenia awarii wspólnej

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. średni, przeciętny average agent rzeczoznawca szkodowyaverage charges przeciętna obciążeniaaverage costs of expenses per employee średni koszt wydatków na zatrudnionegoaverage cost per head przeciętny koszt na głowęaverage daily share volume przeciętny dzienny obrót akcjami average disbursement przeciętne obciążeniaaverage duration of life przeciętna trwania życiaaverage expectation of life średni oczekiwany czas życiaaverage farm size EU średnia wielkość gospodarstwa rolnego average income przeciętny dochódaverage increase in prices przeciętny wzrost cenaverage index przeciętny wskaźnik average market return przeciętna rynkowa stopa zwrotu average of sales średnia sprzedażyaverage price kurs średniaverage price call opcja kupna ze średnią average profit średni zysk average quatation kurs średniaverage rate of exchange średni kurs walutowyaverage rate of unemployment średnia stopa bezrobocia average rate of return on investment przeciętna stopa zwrotu z inwestycji average size of a farm EU średnia wielkość gospodarstwa rolnego average statement average taksator szkódaverage surveyor rzeczoznawca szkodowyaverage value średnia wartość average yield
1. średnia wydajność
2. średni plon about the average blisko średniejabove the average powyżej średniejaccording to the law of average statystycznie rzecz biorącannual average średnia rocznaarithmetical average średnia arytmetycznabelow the average poniżej średniejdaily average średnia dziennaDow-Jones average średnia cen dominujących akcji na Giełdzie Nowojorskiejgeometrical average średnia geometrycznalow average średnia niskamoving average średnia ruchomanational average średnia krajowarough average przybliżona średnia statistical average średnia statystyczna up to the average zgodnie ze średniąto make an average obliczać średniąto strike an average ustalać przeciętnąto work out an average obliczać średnią

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

awaria, awaria morska 2+ średni, przeciętny

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. ek. awaria morska
2. wartość średnia, wartość przeciętna adj przeciętny, średni

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

awaria f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s mat. przeciętna
przeciętność
on (an) ~ przeciętnie
adj przeciętny
vt wynosić przeciętnie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZECIĘTNY

ŚREDNI

MIERNY

ZWYCZAJNY

PRZECIĘTNA

ŚREDNIA

PRZECIĘTNOŚĆ

ODSZKODOWANIE AWARYJNE

OBLICZYĆ ŚREDNIĄ

OSIĄGAĆ ŚREDNIĄ

WYPOŚRODKOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N przeciętna
N norma
Adj przeciętny
Adj normalny
V układać się wokół średniej
V średnio
V Phras wyliczać średnią

Wordnet angielsko-polski

(a statistic describing the location of a distribution
"it set the norm for American homes")
średnia
synonim: norm


1. (lacking special distinction, rank, or status
commonly encountered
"average people"
"the ordinary (or common) man in the street")
zwyczajny, zwykły
synonim: ordinary

2. (approximating the statistical norm or average or expected value
"the average income in New England is below that of the nation"
"of average height for his age"
"the mean annual rainfall")
średni, przeciętny: : synonim: mean (a)

Słownik internautów

awaria morska
średnia
średni, przeciętny
osiągać średnio

Słownik nieruchomości angielsko-polski

średnia, przeciętna

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

redni
average profits: średni zysk
average quotation (of shares) : przeciętny kurs (akcji)
average stock exchange price: przeciętny kurs giełdowy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ilość

równać

statystyczny

uśredniać

wynosić

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wartość średnia; statyst. średnia
~, annual - średnia roczna
~, daily - średnia dobowa
~, national - średnia krajowa
~ of readings - średnia odczytów

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

mat. średnia
wartość średnia
wielkość średnia
~, annual - średnia roczna
~, daily średnia dobowa
~, daytime średnia pory dziennej
~, industry średnia dla przemysłu
~, monthly średnia miesięczna
~, multi-annual średnia wieloletnia
~, national średnia krajowa
~, nocnej night-time średnia pory
~ of readings średnia odczytów
~, weighed średnia ważona
~, weighted średnia ważona

Słownik częstych błędów

Przymiotnik average znaczy przeciętny, średni, niczym się nie wyróżniający, np. In McDonald's restaurants you cannot expect anything above nor beyond average (W restauracjach McDonald'sa nie można się spodziewać niczego powyżej ani poniżej średniej). Przymiotnik typical natomiast znaczy typowy, mający takie same cechy, jak ktoś inny/coś innego, np. He is a typical soldier - he always wants to fight (Jest typowym żołnierzem - zawsze chce się bić)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The aforementioned directors-general will, on average, earn EUR 17 000 per month.
Wspomniani dyrektorzy generalni będą zarabiać średnio 17 tysięcy euro miesięcznie.

statmt.org

The overall statistics - the averages - are very bad; they are really alarming.
Ogólne dane statystyczne - uśrednione - są bardzo złe; są naprawdę alarmujące.

statmt.org

Ninety-six percent of college students say they have above-average social skills.
96% studentów uczelni mówi, że posiada ponadprzeciętne zdolności towarzyskie.

TED

The gap in life expectancy between government-designated areas of high deprivation and the national average has continued to widen, so Labour's aim of reducing it by 10% will not be met, the NAO concludes.

www.guardian.co.uk

The team found 90% of prostate cancer deaths occurred in men with the highest PSA levels at age 60, while men with average or low PSA levels had negligible rates of prostate cancer or death by age 85.

www.guardian.co.uk

A study of US prisons found that a sentence of 20 years will reduce an inmate's life expectancy by an average of 16 years.

www.guardian.co.uk

â?¤The findings of a new study by the Higher Education Policy Institute set us a conundrum: there are now more female graduates than male, yet female graduates earn on average Â?2,000 less than their male counterparts.

www.guardian.co.uk

An average of two and a half children by couple.
i pół dziecka na parę.

Do you have any idea what the word average means?
Masz w ogóle pojęcie, co oznacza słowo średnia?

According to these, the average working time is 48 hours per week.
Zgodnie z tymi przepisami, przeciętny czas pracy wynosi 48 godzin tygodniowo.

And only there is an average one to approach half.
Jest tylko jeden sposób żeby zbliżyć do siebie drugą połowę.

We've come to know them in ways that the average person will never understand.
Poznaliśmy je w sposób, jakiego przeciętna osoba nigdy nie zrozumie.

How do you expect to raise your average from 8 to 50?
Jak zamierzasz podnieść swoją średnią z 8 do 50?

I think your idea of average is different than mine.
Myślę, że twoje pojęcie średniej różni się od mojego.

Well, everybody who works for me is excellent and above average.
Każdy, kto pracuje dla mnie, jest doskonały i powyżej przeciętnej.

I have a better average from the free throw line.
Mam lepszą średnią z linii rzutów wolnych.

A birth rate of about 1.5 on average is too low.
Wskaźnik dzietności wynoszący przeciętnie około 1,5 jest zbyt niski.

Currently, the average leave period is set at 14 weeks.
Obecnie średni czas trwania urlopu ustalony jest na poziomie 14 tygodni.

This year, the average growth figure will stand at around 1.5%.
W tym roku średni wzrost sięgnie około 1,5 %.

So, you want to learn how to drive faster than the average guy.
Tak więc chcesz nauczyć się jeździć szybciej niż przeciętny facet.

An average American goes shopping in one way or another five times a week.
Typowy Amerykanin chodzi na zakupy tak czy inaczej 5 razy w tygodniu.

You know how many people on average read one copy?
A wiesz ile ludzi przeciętnie czyta jedną kopię? Dwadzieścia.

That's an average distance of 2.000 miles between each show.
Jest to średnia odległość do 2.000 mil od każdego show.

My average was over 200, less than 2 opens per game.
Moja średnia to ponad 200 punktów, mniej niż 2 kolejki bez pełnych na mecz.

Since that time, there has been an average of one murder per year.
Od tamtego czasu, było średnio jedno morderstwo rocznie.

Already the average age of our vehicles is more than 10 years old.
Już teraz średni wiek naszych pojazdów przekracza 10 lat.

Appeals take five years on average, but sometimes up to 20.
Apelacje są rozpatrywane przeciętnie przez okres 5 lat, ale czasem nawet przez 20 lat.

Mad Dog always told me that he'd rather be dead than average.
Mad Dog zawsze mówił, że woli umrzeć, niż być przeciętny.

Well, if anything, I'd say his strength is a little below average.
Mogę tylko powiedzieć, że jego siła jest trochę poniżej średniej.

You know, the average person is lied to up to 200 times a day.
Wiesz, przeciętna osoba kłamie do 200 razy na dzień.

The cost of the average food shopping bill increased by 1 293% last week.
Koszt przeciętnego rachunku za zakup żywności wzrósł w zeszłym tygodniu o 1 293%.

Your average person won't survive this amount of blood loss.
Przeciętny człowiek nie przeżyje utraty takiej ilości krwi.

In Europe, women still earn on average 18% less than men.
W Europie kobiety ciągle jeszcze zarabiają średnio 18 % mniej niż mężczyźni.

The average vocabulary is a third of what it was 100 years ago.
Przeciętne słownictwo jest jedną trzecią tego, które było 100 lat temu.

He's even slightly above average, especially in his logical thinking.
On nawet jest nieco powyzej przecietnej, szczegolnie w logicznym mysleniu.

On average, police officers only live two to five years after retiring.
Przeciętnie funkcjonariusze policji żyją 2 do 5 lat od przejścia na emeryturę.

The average person still wants to rent movies they can hold in their hands.
Przeciętny człowiek nadal ma ochotę wypożyczyć film który będzie mógł trzymać w dłoniach.

Three hours later, our average speed made for grim reading.
Trzy godziny później, nasza średnia prędkość sprzyjała ponuremu czytaniu.

There seems to be an above average amount of radiation in this area.
Wygląda na to, że w tym rejonie jest promieniowanie wychodzące ponad normę.

One of the average, normal people that fill this world.
Zwykłym człowiekiem którzy zapełniają ten świat.

Not one of them includes communicating with the average person on the street.
Nie jedna z nich zawiera umiejętność komunikowania się z przeciętną osobą na ulicy.

There is a lack of information written in clear and simple language for the average citizen.
Brakuje opracowań napisanych prostym, zrozumiałym językiem dla przeciętnego człowieka.

There are more men and women with an income lower than 60% of the average salary for the country in which they live.
Jest więcej mężczyzn i kobiet z dochodem niższym niż 60 % przeciętnego wynagrodzenia w ich kraju.

Yo! How long can the average man hold his breath?
Jak długo może wytrzymać przeciętny człowiek bez oddechu?

I would suggest no more than an average annual salary.
Sugerowałabym nie więcej niż średnia roczna pensja.

On average, the life expectancy of its citizens is eight years longer.
Średnia długość życia obywateli wydłużyła się przeciętnie o osiem lat.

Of course, this situation also has serious consequences for the average consumer.
Oczywiście sytuacja ta niesie ze sobą również poważne konsekwencje dla przeciętnego konsumenta.

We now have an average penetration rate in Europe of 119%.
Na dzień dzisiejszy średni współczynnik penetracji wynosi w Europie 119%.

Tonight a below average man is going to choose between two exceptional men.
Dziś wieczorem przeciętny człowiek wybierze jednego z dwóch wyjątkowych ludzi.

I'm just an average guy, I don't have secrets like you.
Jestem przeciętnym facetem. Nie mam tajemnic jak ty.

That means every day, roughly 7,000 average Americans wake up for the last time.
Oznacza to, że każdego dnia, około 7.000 Amerykanów budzi się po raz ostatni.

This compares with an average of just 2% for European companies as a whole.
Porównać to można z zaledwie 2% średnią dla firm europejskich.

These also include those people - representing the average - who spend many times more than this on food.
W tej grupie znajdują się również osoby, które na jedzenie wydają znacznie więcej niż połowę swojego dochodu.

This sure doesn't look like your average satellite recovery situation.
Tak. Najwyraźniej nie wygląda na to żeby twój przeciętny satelita ujawniał położenie.

Did you know that, on average, 74 species a day become extinct?
Wiedziałaś, że średnio, 74 gatunków na dzień wymiera?

On all three reports, you indicate a rating of below average.
Wszystkie raporty wskazują na to, że był poniżej przeciętnej.

And the Nano team average age was just 27 years.
A przeciętny wiek w zespole Nano to tylko 27 lat.