Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) radykał; matematyka pierwiastek; symbol pierwiastkowania; chemia rodnik; lingwistyka rdzeń;
free radical - chemia wolny rodnik;

(Adjective) radykalny, zasadniczy, podstawowy, istotny, fundamentalny; świetny, super; przyroda korzeniowy; matematyka pierwiastkowy; chemia rodnikowy; lingwistyka rdzenny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(maths, phil) pierwiastek.
2.
(pol) radykał.
3.
(chem): free ~s wolne rodniki.adj
1.
(fundamental) zasadniczy.
2.
(pol) radykalny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

radykał, pierwiastek (mat.), symbol pierwiastkowania (mat.), rodnik (chem.)
zasadniczy, podstawowy, radykalny, istotny, fundamentalny, pierwiastkowy (mat.), rodnikowy (chem.)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. 1. radykalny 2. zasadniczyradical approach radykalne podejście radical change radykalna zmianaradical reform radykalna refiormaradical solution radykalne rozwiązanie

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

1. radykalny 2. zasadniczy

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

rodnik m, grupa haptoforowa przeciwciała

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

rodnik, grupa haptoforowa przeciwciała, korzeniowy, radykalny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj radykalny
n radykał

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KORZONKOWY [ANAT.]

KORZENIOWY [BOT.]

ZASADNICZY

PODSTAWOWY

GRUNTOWNY

ISTOTNY

SKRAJNY

PIERWIASTKOWY [MAT.]

RDZENNY

DOSZCZĘTNY

PIERWIASTEK

RODNIK [CHEM.]

PIEŃ

RADYKAŁ

RADYKALISTA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N radykał
Adj radykalny
Adj zasadniczy

Wordnet angielsko-polski


1. (markedly new or introducing radical change
"a revolutionary discovery"
"radical political views")
rewolucyjny
synonim: revolutionary

2. (of or relating to or constituting a linguistic root
"a radical verb form")
rdzenny: :


1. (a person who has radical ideas or opinions)
radykał, radykalista, ekstremista, ultras


2. ( (chemistry) two or more atoms bound together as a single unit and forming part of a molecule)
grupa funkcyjna, podstawnik, grupa: : synonim: group
synonim: chemical group

3. ( (linguistics) the form of a word after all affixes are removed
"thematic vowels are part of the stem")
morfem leksykalny, rdzeń, pień, pierwiastek: : synonim: root
synonim: root word
synonim: base
synonim: stem
synonim: theme

4. ( (linguistics) the form of a word after all affixes are removed
"thematic vowels are part of the stem")
temat słowotwórczy, podstawa słowotwórcza: : synonim: root
synonim: root word
synonim: base
synonim: stem
synonim: theme

5. ( (linguistics) the form of a word after all affixes are removed
"thematic vowels are part of the stem")
temat: : synonim: root
synonim: root word
synonim: base
synonim: stem
synonim: theme

6. ( (linguistics) the form of a word after all affixes are removed
"thematic vowels are part of the stem")
wyraz podstawowy, podstawa słowotwórcza: : synonim: root
synonim: root word
synonim: base
synonim: stem
synonim: theme

7. (an atom or group of atoms with at least one unpaired electron
in the body it is usually an oxygen molecule that has lost an electron and will stabilize itself by stealing an electron from a nearby molecule
"in the body free radicals are high-energy particles that ricochet wildly and damage cells")
rodnik, wolny rodnik: : synonim: free radical

Słownik internautów

radykalny
niewymierny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

radykał
adj. radykalny

Duży słownik chemiczny

rodnik

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

ekstra, super, świetny, wspaniały, doskonały

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

radykalny

Słownik religii angielsko-polski

radykalny adj

Słownik środowiska angielsko-polski

rodnik m chem.

Słownik techniczny angielsko-polski

1. pierwiastek m, znak pierwiastka
2. rodnik m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

They are facing a radical change to their environment and therefore cannot survive.
W obliczu radykalnych zmian w ich naturalnym środowisku nie są w stanie przetrwać.

statmt.org

I wouldn't be standing here today if it wasn't for extreme radical collaboration.
Nie stałabym dziś przed państwem, gdyby nie ten wyjątkowy rodzaj współpracy.

TED

(Cheering) My parents were radicals -- (Laughter) who became, well, grown-ups.
(aplauz) Rodzice byli radykałami (śmiech) którzy stali się cóż, dorosłymi.

TED

That is why, Commissioner, we need a radical change in our policy towards Iran.
Dlatego, panie komisarzu, potrzebujemy radykalnej zmiany w naszej polityce wobec Iranu.

statmt.org

According to data in my possession, radical Islamists are behind this destabilisation.
Zgodnie z informacjami, jakie posiadam, za tą destabilizacją stoją radykalni islamiści.

statmt.org

Also on the agenda are a visit to a children's project that aims to turn Dunfermline into an eco city and a talk to a group of older students about the radical local roots of American magnate and philanthropist Andrew Carnegie.

www.guardian.co.uk

"I was a radical leftie liberal.

www.guardian.co.uk

" It was not clear whether the meetings were with members of Eta, or only with other radical separatist groups from the Basque country.

www.guardian.co.uk

"Fini's people cannot afford to upset a conservative electorate that would think he was being radical and irresponsible [deserting the government].

www.guardian.co.uk

He's a radical, but he has the heart of the people in his hands.
Jest radykałem, ale ma serce ludu w ręku.

I think that more radical action needs to be taken in this field.
Myślę, że w tym zakresie należałoby podjąć bardziej radykalne działania.

On so many of the more radical and progressive issues, we could have gone very much further.
Mogliśmy posunąć się znacznie dalej w tak wielu bardziej radykalnych i postępowych kwestiach.

I just want to do something radical in solidarity with her.
Chcę zrobić coś radykalnego by się z nią solidaryzować.

At the time, you know, our work was deemed too radical.
Przez ten cały czas nasza praca była widziana jako zbyt radykalna.

There's radical treatments, but nobody wants to talk about those.
Są alternatywne sposoby leczenia, ale nikt nie chce o nich słyszeć.

So I believe that it is now time for some fairly radical new thinking.
A zatem uważam, że nadszedł czas na pewne całkowicie nowe myślenie.

To achieve this, a radical change is needed in the way we produce and use energy.
Aby to osiągnąć, konieczne są radykalne zmiany w sposobie pozyskiwania i wykorzystywania energii.

Instead, I believe that we should call on a radical change in the culture of transparency.
Uważam, że powinniśmy wezwać do dokonania radykalnej zmiany w kulturze przejrzystości.

This suggests a radical change in the nature of the conflict.
Wskazuje to na radykalną zmianę charakteru konfliktu.

Clearly, this means radical change in the production and consumption of energy.
Oczywiście jest to równoznaczne z radykalną zmianą w produkcji i zużyciu energii.

We have determined that the current system works well and does not require radical changes.
Ustaliliśmy, że obecny system funkcjonuje dobrze i nie wymaga radykalnych zmian.

If you walk him on the foot, any blow becomes radical.
Jeśli nastąpisz mu na stopę, każde uderzenie będzie krytyczne.

We do not see the need for a very radical overhaul in Europe.
Nie widzimy potrzeby radykalnej naprawy w Europie.

Well, if it's not too radical a suggestion, I thought we might kill him.
Cóż, jeśli to nie jest zbyt radykalna sugestia, myślałam, że moglibyśmy go zabić.

That's a radical statement coming from someone who's devoted her life to faith.
To dość radykalne stwierdzenie z ust kogoś, kto poświęcił życie dla wiary.

It's nothing other than a radical change in privilege, wealth and power.
To nic innego niż radykalna zmiana w przywilejach, dobrach i władzy.

The radical right needs it also because of the forthcoming elections.
Radykalna prawica potrzebuje tego ze względu na zbliżające się wybory.

But to effect that radical change, we must not repeat past mistakes.
Aby jednak przeprowadzić radykalną zmianę, nie możemy powtarzać błędów z przeszłości.

I think Sabir may have become involved with radical groups.
Sabir chyba związał się z radykalnym ugrupowaniem.

They are facing a radical change to their environment and therefore cannot survive.
W obliczu radykalnych zmian w ich naturalnym środowisku nie są w stanie przetrwać.

Contrary to certain more radical views, I believe that all three are necessary.
W przeciwieństwie do pewnych bardziej radykalnych głosów, sądzę, że wszystkie trzy są konieczne.

This amendment was seen as radical and did not gain the required majority.
Ta poprawka została uznana za radykalną i nie uzyskała niezbędnej większości.

It would be a radical step, of course, but undoubtedly one worth considering.
Byłby to oczywiście krok radykalny, ale bez wątpienia warto go rozważyć.

She's living proof That sane people can make radical changes.
Ona jest żyjącym dowodem na to, że ludzie mogą dokonać radykalnych zmian.

We await, now and in the future, the political reasons for this radical change of direction.
Dzisiaj - i w przyszłości - oczekujemy politycznego uzasadnienia tej diametralnej zmiany kierunku.

Radical measures to deal with crime are an equally high priority.
Równie ważne są radykalne środki na rzecz walki z przestępczością.

Buffers are no use: we need a radical change in policies.
Bufory nam się nie przydadzą, potrzebujemy radykalnej zmiany polityki.

We must therefore carry out a radical overhaul of all our policies.
Dlatego też musimy przeprowadzić gruntowną naprawę wszystkich naszych polityk.

In my view, the report seems too radical, and this is why I voted to reject it.
Wszystko to powoduje, że sprawozdanie w moim odczuciu wydaje się dokumentem o podejściu zbyt radykalnym i dlatego głosowałem za odrzuceniem sprawozdania.

A radical mastectomy may be her only chance for survival.
Radykalna mastektomia może być jej jedyną szansą na przeżycie.

Radical measures are needed on this matter for the sake of our children's well-being.
Konieczne są radykalne działania w tej kwestii dla dobra naszych dzieci.

Producers have a right to expect Parliament to put forward the radical measures they need.
Producenci mają prawo oczekiwać od Parlamentu przyjęcia potrzebnych im radykalnych środków.

They know that these radical changes are also complex.
Wiedzą, że te radykalne zmiany są także złożone.

It might be premature to embark on such a radical programme.
Może trochę za wcześnie na taki radykalny program.

The country is vulnerable to radical movements and international organised crime.
Kraj jest bezbronny wobec ruchów ekstremistycznych oraz międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

I think that the business world will not be alone in facing a radical overhaul as a result of the economic and financial crisis.
Uważam, że jeśli chodzi o świat biznesu, nie ma możliwości sprostania radykalnym zmianom wynikającym z kryzysu gospodarczego i finansowego.

The only alternative in my view is a radical change in our financial and economic policy.
Moim zdaniem jedyną alternatywą jest radykalna zmiana naszej polityki finansowej i gospodarczej.

Congressman, my son is much too wishy-washy to be a radical.
Mój syn jest zbyt niewydarzony, by być radykałem.

We want the magazine to be more radical this year, right...
Chcemy, żeby gazeta była bardziej radykalna w tym roku, tak?

Let us not forget that we have had a very radical overhaul of our financial services legislation during the last eight years.
Nie zapominajmy, że przez ostatnie osiem lat przeszliśmy radykalny remont w zakresie legislacji dotyczącej usług finansowych.

Radical measures might be necessary - I would think are necessary.
Być może konieczne będą kroki radykalne - wydaje mi się, że są one konieczne.

Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them.
Naszym wrogiem jest radykalna sieć terrorystów i rządy które ich wspierają.

I believe that all these measures can be taken without radical cuts in farmers' budgets.
Uważam, że wszystkie powyższe środki można zrealizować bez radykalnego zmniejszenia budżetu rolników.

It is clear to me that such a radical change is impossible.
Jasne jest dla mnie, że tak radykalna zmiana jest niemożliwa.

Because with a modified radical mastectomy you can save the patient.
Ale przy radykalnej mastektomii można ocalić pacjentkę.

Have I thanked you for helping me become radical, spectacular and amazing?
Czy podziękowałem ci za pomoc w staniu się ekstra, wyjątkowym i zadziwiającym?

That's exactly what I'm talking about, a group of radical young filmmakers collaborating, man.
Właśnie o tym mówię. Grupa młodych, współpracujących filmowców.

He was later implicated in money laundering for various radical organizations.
Był później zamieszany w pranie pieniędzy dla różnych organizacji radykalnych.