Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pozwolenie; stan, sytuacja; sport podanie piłki; kanał żeglowny; pas, spasowanie; lotnictwo pojedynczy przelot; bilet okresowy; złożenie egzaminu; krytyczna sytuacja; przepustka, bilet/karta wstępu; list żelazny; historia glejt; ocena dostateczna, dostateczny, zaliczenie; wypad; geografia przełęcz, przejście;
things have come to a pretty pass - sprawy mają się nieźle;
monthly pass - bilet miesięczny;
st. bernard pass - geografia Przełęcz Świętego Bernarda;
make a pass at sb - przystawiać się do kogoś;
free pass - darmowy bilet, bezpłatna karta wstępu; podanie; gwałtowny ruch;
train pass - bilet kolejowy;
backward pass - sport podanie do tyłu;
mountain pass - przełęcz górska;
forward pass - (Noun) sport podanie do przodu;
weekend pass - militarny przepustka na weekend;
pretty pass - ładna historia;

(Verb) przechodzić przez, przejechać/przejeżdżać przez, przekroczyć/przekraczać; mijać, minąć; przesunąć/przesuwać; sport podać/podawać; spędzić/spędzać; zdać; ocenić/oceniać pozytywnie; uznać/uznawać, zatwierdzić/zatwierdzać, przyjąć/przyjmować; wydać/wydawać; wypowiedzieć/wypowiadać; (z)robić, wyrazić/wyrażać; finanse nie wypłacić/wypłacać; poddać/poddawać się; oddawać (mocz), wydalać; zatrzeć/zacierać się; spasować; wydarzyć/wydarzać się, stać się; uchodzić; chemia przejść/przechodzić; odbyć/odbywać się; udać/udawać się; oddać/oddawać;
pass sth - zdać; minąć coś; przyjmować; nie zareagować na; podawać coś dalej;
let me pass - pozwól mi przejść, przepuść mnie;
pass the time of day with sb - pogawędzić;
pass a rope round sth - owinąć linę wokół czegoś;
pass sb sth - podać coś komuś;
pass over - pomijać;
pass from the picture - schodzić ze sceny;
pass an entry - finanse zaksięgować;
mention sth in passing - wspomnieć mimochodem, napomknąć o czymś mimochodem;
pass by - (Phrasal Verb) rozstać/rozstawać się z, życiem, zejść z tego świata; przejść/przechodzić, przejechać/przejeżdżać, mijać; przemijać, przechodzić obok;
let sth pass - (Verb) puścić coś mimo uszu, przymknąć na coś oko, puścić płazem; odpuścić, dać czemuś spokój;
pass out of sight - zniknąć z pola widzenia;
pass around - rozdać; przekazać, przekazywać, podać, podawać z ręki do ręki, puścić, puszczać obiegiem;
pass understanding - być niepojętym;
pass a verdict - wydawać werdykt;
pass an item - finanse zaksięgować pozycję;
pass sth out - rozdawać coś;
pass sb - zaliczyć komuś egzamin test, przepuścić kogoś, ocenić kogoś pozytywnie;
pass through (sth) - (Phrasal Verb) przeżywać; przejść / przechodzić przez; przejechać / przejeżdżać przez;
pass oneself off as sb|sth - podawać się za kogoś|coś;
pass to sb - przechodzić na kogoś;
pass sth around - puszczać coś w obieg, przekazać, przekazywać, podać, podawać z ręki do ręki, puścić, puszczać obiegiem;
pass by sb|sth - (Phrasal Verb) przejeżdżać/przechodzić obok kogoś|czegoś, (o)mijać kogoś|coś; pomijać kogoś|coś;
pass up - odrzucić, nie zaakceptować; przepuścić;
pass out - zemdleć; militarny zostać promowanym;
let a remark pass - puścić uwagę mimo uszu;
pass to the debit - finanse zapisać w ciężar rachunku;
pass down - przekazywać;
pass a kidney stone - medycyna wydalić/urodzić kamień nerkowy;
pass blood - mieć krew w moczu|stolcu;
pass sth on - przekazać coś, podać coś dalej; wydawać;
pass away - przemijać, minąć, zniknąć; umrzeć;
pass along - przechodzić, wchodzić;
bring to pass - spowodować;
pass off - (prze)mijać, zanikać; podszywać się; udać się;
pass sb over - pomijać/zignorować kogoś;
it passes belief - to przechodzi wszelkie pojęcie;
pass as sth - mylnie wzięte za, uchodzić za, być uważanym; pasować;
pass the buck - wykręcać się od czegoś, uchylać się od odpowiedzialności, unikać odpowiedzialności, zrzucać winę na kogoś, winić/obwiniać kogoś;
looks passed between them - wymienili spojrzenia;
pass one’s eye over sth - przesunąć wzrokiem po czymś;
pass water - oddawać mocz;
pass unnoticed - minąć niezauważalnie, przejść niezauważenie;
pass on - podać, przekazać dalej, puścić w ruch; umrzeć;
pass for 40 - wyglądać na 40 lat;
pass back - podać do tyłu;
pass the proofs - podpisać korektę do druku;
pass me the salt, please - proszę, podaj mi sól;
pass belief - być nie do wiary;
pass a draft on sb - finanse trasować weksel na kogoś;
pass down the bus - proszę przesunąć się do tyłu/na tył autobusu;
pass judgement - wydawać osądy;
pass sentence - wydać wyrok;
in passing - mimochodem, w przelocie;
pass forwards - podać do przodu;
pass to the credit - finanse zapisać na dobro rachunku;
pass judgement - wydawać osądy;
pass sentence - wydać wyrok;
in passing - mimochodem, w przelocie;
pass forwards - podać do przodu;
pass to the credit - finanse zapisać na dobro rachunku;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(qualifying standard in exam) zaliczenie, ocena dostateczna.
2.
(permit, document) przepustka, pozwolenie, bilet, karta wstępu
free ~ darmowy bilet, karta wstępu.
3.
(transfer of ball in game) podanie.
4.
(lunge, thrust) gwałtowny ruch
(colloq, amorous approach): man made a ~ at her męczyzna przystawiał się do niej.
5.
(passage in mountains) przełęcz.
6.
(at cards) pas.
7.
(situation) stan, sytuacja
things reacheda pretty ~ sprawy mają się nieźle.vt
1.
(go by) mijać, wymijać.
2.
(overtake) wyprzedzać.
3.
(go, get through) przechodzić, przechodzić przez: not a word ~ed his lips nawet jedno słowo nie przeszło jej przez usta.
4.
to ~ an exam zdać egzamin.
5.
(examine and accept) zostać przyjętym
(approve, sanction) oceniać pozytywnie, uznawać, zatwierdzać.
6.
(spend) spędzać czas.
7.
(surpass, exceed) przekraczać, przechodzić: it ~es (all) belief to przechodzi wszelkie pojęcie.
8.
(hand over) podawać, przekazywać.
9.
(utter) ogłaszać, wydawać, wyrażać, wypowiadać
she refrained from ~ing judgement powstrzymywała się od wydawania osądów
to ~ a verdict wydawać werdykt.
10.
(cause to go, move) przesuwać, podawać
she ~ed her eye over the books przesunęła wzrokiem po ksiąkach
he ~ed a rope round her waist owinął jej linę wokół pasa
to ~ a ball podawać piłkę. 1
1.
(excrete) oddawać, wydalać.vi
1.
(proceed, move) przechodzić, wchodzić
~ along (down) the bus! proszę przesunąć się do tyłu
she ~ed out of sight zniknęła z pola widzenia
(get through): let me ~! przepuść mnie
(in opposite directions) mijać się.
2.
(go by, elapse) mijać.
3.
(be said or done) wymieniać, przechodzić
did you hear what ~ed between them? czy słyszałeś co między nimi zaszło?
4.
(go without comment) przemijać, zacierać się
her remarks ~ed unnoticed jej uwagi przeszły niezauważone
let it ~! daj temu spokój!
5.
(come to an end) przemijać, ustępować
the pain will ~ ten ból minie.
6.
(at cards) pasować, poddawać się.~ cpds~book n książeczka oszczędnościowa
~key n klucz uniwersalny
P~over n Pascha
~word n hasło

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przepustka, zezwolenie, przełęcz, kryzys, dylemat, podanie (piłki), przejście, przepust, zaliczenie (egzaminu), pas (w grze)
przechodzić, mijać, przejeżdżać, podawać, przemijać, spędzać, przeżywać, przetrwać, zdawać (egzamin), puszczać, przepuszczać, dopuszczać, wymieniać (uwagi), zatwierdzać (ustawę), przyjmować, przekraczać (poziom), uchodzić (za kogoś)
come to ~ stać się, mieć miejsce
~ round/around puszczać w obieg
~ away zanikać, umrzeć
~ down przekazywać
~ in/into dostawać się na/do
~ off brać coś za coś (np. coś za antyk), przechodzić, przemijać
~ on przekazywać, przechodzić, umierać
~ out mdleć, zaliczać (egzamin, szkolenie)
~ over pomijać, omijać, umierać
~ sb/sth by nie zwracać uwagi, pomijać
~ through sth doświadczyć czegoś
~ up tracić, przepuszczać
~ sth on sth wyrażać opinię/zdanie/osąd o czymś
~ an exam zdać egzamin
~ a test przejść próbę

Nowoczesny słownik angielsko-polski

podawać (piłkę)

wejściówka

karta wstępu

przepust

sieciówka

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. przekraczać
2. wręczać
3. księgować to ~ an invoice przyjmować fakturęto ~ an item księgować pozycję to ~ the customs przechodzić przez cło to ~ to the credit of sb zapisywać na czyjeś dobro

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. zezwolenie, przepustka
2. bezpłatne wejście, wejściówkavt
1. przekraczać, przechodzić
2. wydawać
3. przekazywać, wręczać
4. przechodzić
5. uchwalać
6. zapisywać, księgować
7. oceniać pozytywnie to pass a bill puszczać weksel w obieg to pass a budget uchwalać budżetto pass a judgement wydać orzeczenie to pass an act przyjmować ustawęto pass an amendment to uchwalić poprawkę do to pass an amount to sb's credit zapisywać sumę na czyjeś konto "
Ma"
to pass an invoice przyjmować fakturęto pass an item zaksięgować pozycję to pass a sentence wydawać wyrok to pass away umrzeć to pass counterfeit notes puszczać w obieg fałszywe banknoty to pass legislation uchwalać ustawy to pass the bill uchwalać ustawę

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

przejść, wydać

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. kanał, przejście
2. przepustka
3. techn. wykrój (walca)

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

zdawać, uchwalać, zatwierdzać, wydawać

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt vi przechodzić, przebiegać, przejeżdżać itd. (obok czegoś, przez coś)
mijać
przekraczać
spędzać (czas)
przeżywać (through sth coś)
pominąć, zanied-bać
zdać (egzamin)
przeprowadzić (uchwałę)
(o u-chwale) przejść
podać dalej, posłać
(także ~ on) przekazać
wydać (wyrok, opinię)
uchodzić (for sth za coś)
~ off przemijać
~ oneself off podawać się (as sb, sth za kogoś, za coś)
~ out wyjść
zemdleć
~ over przepuścić, pominąć
przejść (np. na drugą stronę)
przeminąć
~ friend! kom. przechodź!
s przejście
przepustka
przełęcz
~ lotn. zajście (na cel)
~ time czas przebiegu

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

p{sn (Na studiach) Zaliczenie I got a pass in my English lit comp (Dosta3em zaliczenie z literatury brytyskiej) - Student University of Tennessee (1999) You have one more pass left (Zosta3o ci jeszcze jedno zaliczenie) - Rosie O'Donnell Show [program ABC-TV] (2000)

p{sv (O samochodzie) Wymijaa The decision of whether or not to pass is influenced by the knowledge, judgment, and behavior of the driver (Decyzja, czy wymijaa czy nie, zale?y od umiejetnooci, oceny i zachowania prowadz1cego) - Tennessee Department of Safety's Driver Handbook (1996)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vi przechodzić (obok)
mijać
(o uchwale) przejść
być uważanym, uchodzić (for sth - za coś)
am. pasować (w kartach)
vt podawać
przekraczać
przewyższać
spędzać (czas)
przeżywać (through sth - coś)
zdać (egzamin)
ocenić (kogoś, coś)
pozytywnie przyjmować (uchwałę)
podawać dalej
(także to pass on - przekazywać
wydawać (wyrok, opinię)
to be passed - (o towarze) mieć atest
to pass away - minąć, zniknąć
fig. umrzeć
to pass off - mijać
udać się
to pass oneself off - podawać się (as sb, sth - za kogoś, za coś)
pot. to pass out - zemdleć
to pass over - przepuścić, pominąć
to pass up - pominąć
przepuścić (okazję)
n przejście
przełęcz
przepustka
bilet (okresowy)
szk.ocena dostateczna
uniw. złożenie (egzaminu)
krytyczna sytuacja
sport podanie piłki
to let pass - pomijać milczeniem
uniw. to get a pass - otrzymać zaliczenie
pot. to make a pass at sb - przystawiać się do kogoś (zaczepiać z intencją seksualną)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZDANIE EGZAMINU

TRUDNA SYTUACJA

WYPAD

PAS

PODANIE

PRZEŁĘCZ

PRZEJŚCIE (PRZEZ BAGNO)

FARWATER

PRZESMYK

PRZESUW

PASSA

PRZEJECHAĆ

PRZECHODZIĆ

PRZEŚCIGAĆ

PRZESUNĄĆ (RĘKĄ, GĄBKĄ PO CZYMŚ)

PRZELECIEĆ

PRZEMIJAĆ

PRZEPUSZCZAĆ

MIJAĆ

SPĘDZAĆ CZAS

PŁYNĄĆ

UCIEC

UBIEC (O CZASIE)

PRZEBRZMIEĆ

DOZNAĆ

PRZEBYĆ

ŚWIAT: ZEJŚĆ ZE ŚWIATA

PRZEWYŻSZAĆ

EGZAMIN: ZDAĆ EGZAMIN

WYDANY: ZOSTAĆ WYDANYM (O WYROKU)

PODAĆ COŚ KOMUŚ

UCHWALONY: ZOSTAĆ UCHWALONYM (O USTAWIE)

USTĄPIĆ

PRZYJĄĆ (KANDYDATA)

OBIEG: PUŚCIĆ W OBIEG (WIADOMOŚĆ)

WYDAĆ

PRZEWLEC

NAWLEC

WYTRZYMAĆ (PRÓBĘ)

UWAGA: WYPOWIADAĆ UWAGĘ

WYDALAĆ [FIZJ.]

PASOWAĆ W GRZE W KARTY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V mijać
V przechodzić
V prowadzić (o drodze)
V podawać (np. sól, piłkę)
V przeprowadzać (np. linę przez uchwyt)
V spędzać (okres czasu)
V zdawać (egzamin)
V dopuszczać (kandydata)
V przewyższać (o ilości)
V uchwalać (prawo)
V wydawać (wyrok)
V uchodzić (robić wrażenie)
N podanie (w grze)
N przepustka (zezwolenie)
N zaliczenie (egzaminu)
N przełęcz (w górach)
N być dopuszczonym do obrotu
V Phras puszczać w obieg
V Phras umrzeć
V Phras przechodzić
V Phras uchodzić
V Phras przekazywać
V Phras mdleć
V Phras pomijać
V Phras puszczać w obieg
V Phras przechodzić
V Phras przepuszczać

Wordnet angielsko-polski


1. (a permit to enter or leave a military installation
"he had to show his pass in order to get out")
przepustka
synonim: liberty chit

2. (the location in a range of mountains of a geological formation that is lower than the surrounding peaks
"we got through the pass before it started to snow")
przełęcz: : synonim: mountain pass
synonim: notch

3. ( (American football) a play that involves one player throwing the ball to a teammate
"the coach sent in a passing play on third and long")
zagranie: : synonim: passing play
synonim: passing game
synonim: passing

4. (a complimentary ticket
"the star got passes for his family")
karnet: :

5. ( (sports) the act of throwing the ball to another member of your team
"the pass was fumbled")
podrzut: : synonim: toss
synonim: flip

6. (success in satisfying a test or requirement
"his future depended on his passing that test"
"he got a pass in introductory chemistry")
zdanie, zdanie egzaminu: : synonim: passing
synonim: qualifying

Słownik internautów

mijać, przechodzić
przekazywać, przenosić
przepustka
przełęcz
przesmyk

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

aprobować, przyjąć, podpisać
action to pass a judg (e) ment: powództwo o zasądzenie
to pass away: skonać (kończyć życie)
to pass a judg (e) ment: wyrokować, wydać wyrok, osądzać (wydawać opinię)
to pass over in silence: przemilczać
to pass a sentence: ferować wyrok, zawyrokować (wydać wyrok)
to pass a vote of censure: udzielać nagany

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

ocena pozytywna, zaliczenie (w szkole, na studiach)

dać sobie z czymś spokój, odpuścić sobie coś, zrezygnować

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

podać

podawać

pominąć

posłać

przekazywać

przekraczać

spędzać

uchwalać

zdać

zdawać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

przepustka; paszport; geogr. przełęcz
~, Brenner - Przełęcz Breneńska
~, duty - legitymacja służbowa
~, forged - paszport sfałszowany
~, high mountain - przełęcz wysokogórska
~, holiday - przepustka świąteczna
~, leave - karta urlopowa
~, liberty - przepustka na wolność
~, military - przepustka wojskowa
~, mountain - przełęcz górska
~, night - przepustka na noc
~, rock - przełęcz skalna

Słownik środowiska angielsko-polski

przełęcz f, przełęcz górska, przesmyk m

Słownik techniczny angielsko-polski

1. przejście (narzędzia) n, przepust (przy walcowaniu lub ciągnieniu) m, przejście n, przesuw (elektrody) m
2. wykrój (walca) m
3. ścieg m
4. kanał m, przejście n
5. przełęcz m
6. przepustka f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Finally, we cannot pass by without a collective reflection on our energy policy.
Wreszcie nie możemy zaniedbać wspólnej refleksji nad naszą polityką energetyczną.

statmt.org

in writing. - I am disappointed that this report has passed through Parliament.
na piśmie - Jestem rozczarowana, że Parlament przyjął przedmiotowe sprawozdanie.

statmt.org

However, these imply a level of cost which we cannot pass on to our consumers.
Jednakże wiąże się to z kosztami, których nie możemy przenosić na konsumentów.

statmt.org

If he pass through, and shut up, And all unto judgment, then who can hinder him?
Jeźli wypełni, albo jeźli zawrze, albo jeźli w jedno ściśnie, któż go zawściągnie?

Jesus Army

This is a commitment from Commissioner McCreevy that I am happy to pass on to you.
Do tego zobowiązał się komisarz McCreevy, co z przyjemnością państwu przekazuję.

statmt.org

 We dance on the tour bus to Erykah Badu's new album and I pass the time playing my 1920s Washburn guitar that I picked up in a shop in Haight-Ashbury.

www.guardian.co.uk

The Baba Farid shrine is famed for its "heaven's gate", a marble arch through which thousands of pilgrims pass every year.

www.guardian.co.uk

Experts say that when the leaves fall on to wet tracks the first train to pass over them crushes the leaves, forming an iron-hard coating which causes subsequent trains to slide.

www.guardian.co.uk

And the even better news is that the Olympic Delivery Authority has prepared an action-packed day of fun, lest the milestone pass unremarked.

www.guardian.co.uk

But these things pass, and then you get a good run.
Ale te rzeczy mijają, i wtedy masz dobrą passę.

And with a good job, the time will pass very quickly.
Dzięki dobrej pracy, ten czas bardzo szybko zleci.

The dead pass on, and life is for the living.
Martwi odeszli, życie jest dla żywych.

You may be able to buy a pass from a local.
Może uda ci się kupić ją od któregoś z tubylców.

No more than 10 at a time can pass through.
Na raz nie przejdzie tamtędy więcej niż dziesięciu ludzi.

Your father wanted you to pass the test without any help.
Twój ojciec chciał, żebyś zdał test bez żadnej pomocy.

I believe you will pass your love for music along.
Wierzę, że przekażesz mu miłość do muzyki.

But when did we pass the law against common sense?
Ale kiedy minęliśmy prawo przeciwko wspólnemu sensowi?

Good times pass away but then so do the bad.
Dobre czasy mijają, ale tak samo złe.

The head should pass through your body in three to five days.
Głowę wydalisz od trzech do pięciu dni.

Some people are saying he made a pass at them.
Niektórzy mówią, że się do nich przystawiał.

Talk with the woman, Tell her what you know and pass on.
Pogadaj z tą kobietą, powiedz jej, co wiesz i idź dalej.

No one will remember these 9 months after many years pass by.
Po wielu latach... nikt nie będzie pamiętał tych 9 miesięcy.

He tried to pass off my work as his own.
Próbował przedstawić moją pracę jako własną.

We must not allow another 18 days to pass before action is taken.
Nie możemy czekać kolejnych 18 dni zanim działania będą podjęte.

Because it's too good of a story to pass up.
Bo to zbyt dobra historia, żeby ją odpuścić. Paul.

And we want to pass all that on to our children.
I chcemy to wszystko przekazać naszym dzieciom

You're already trying to pass me off on to Mom.
Już próbujesz mnie zrzucić na mamę.

I think much time must pass before they learn to live again among us.
Myślę, że musi minąć wiele czasu, żeby nauczyli się od nowa żyć między nami.

Don't you know the pass is closed for two days?
Nie wiecie, że przejście jest zamknięte od dwóch dni?

And you can't even pass along with me on that.
Nie zgadzałeś się ze mną nawet w tym.

Say your piece, then pass her to the next girl.
Powiedz swoją część, i podaj do następnej dziewczyny.

This is my free pass into film school, right now.
To jest moja przepustka do filmówki.

You and I will begin to pass a lot of time together, friend!
Ty i ja będziemy spędzać mnóstwo czasu razem.

Then we get a free pass to make fun of her.
Wtedy my możemy się z niej nabijać.

Somebody wants me to say what is to pass been?
Wyjaśni mi ktoś, co się tu do diabła dzieje?

The American is here tonight to pass it to you.
Amerykanin ma ci w dzisiejszy wieczór przekazać materiał.

Things will be better when I pass the crime bill.
Lepiej będzie, jak przejdzie moja ustawa.

You want me to pass on going to the island?
Mam zrezygnować z płynięcia na tę wyspę?

I tell him they will most likely just pass through this country.
Mówię mu, że biali tylko przejdą przez jego kraj

I had to pass her place going to and from the field every day.
Musiałem co dzień przechodzić koło jej domu w drodze na pole i z powrotem.

Nothing like a bit of activity to pass the time.
Nie ma nic lepszego niż odrobina działania dla zabicia czasu.

You've never killed for this reason before, the feeling will pass.
Nigdy wcześnie nie zabiłeś z tego powodu. To uczucie przeminie.

She is a ten, but you just a pass mark.
Ona jest dziesięć, ale po prostu przechodzą zapytania.

I have only this to say to you for the second time, pass by!
Mam ci do powiedzienia tylko po raz kolejny - ruszaj!

It was me trying to pass myself off as someone I'm not.
To ja chciałem być kimś, kim nie jestem! Sindbad!

See, all you got to do to pass in this class is show up.
Wszystko co siostra musi zaliczyć w tej klasie jest widoczne na górze.

But these things pass, what doesn't is who we are.
Ale te rzeczy mijają, to już nie to, kim byliśmy.

Thanks for thinking of us, but we'll pass. Find someone else.
Dzięki, że o nas pomyślałaś, ale znajdź sobie kogoś innego.

The only way to pass my class is to take good notes.
Jedyną drogą na przejście mojej klasy są dobre notatki.

My parents even hope we pass that it with them. Clearly.
Moi rodzice oczekują, że przyjedziemy do nich. Nie ma sprawy.

How am I going to pass a test tomorrow morning?
Niby jak mam zdać test jutro rano?

I pass by here every evening and hear that foreign music.
Przechodzę tędy każdego wieczoru i zawszę słyszę tę obcą muzykę.

We had to pass through my neighborhood to get here.
Przechodziliśmy przez moją okolicę, idąc tutaj.

I can pass on the word, Future, to our children.
Słowem, Przyszłość dla naszych dzieci.

So control of this club doesn't pass over to you?
Więc kierowaniem klubem nie przechodzi na pana?

Tell the women and children to make for the mountain pass.
Wydaj rozkaz, żeby kobiety i dzieci udali się do przejścia w górach!

The days pass very slowly, and I hope to see you soon.
Dni mijają bardzo powoli i mam nadzieję, że wkrótce cię zobaczę.

To the forest, Then out through the pass before morning.
Do lasu, a potem przez przełęcz zanim nastanie ranek.

I knew then that what was written must come to pass.
I wtedy wiedziałem, że wypełniło się to, co zostało zapisane.