Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) uczestnictwo, udział;
participation fee - finanse prowizja od zaangażowania banku w daną transakcję;
participation loan - finanse kredyt konsorcjalny;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U udział, uczestnictwo

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

uczestnictwo, udział

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

udział m, współudział m, uczestnictwo n

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n uczestnictwo

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UDZIAŁ

UCZESTNICZENIE

WSPÓŁUCZESTNICTWO

WSPÓŁUDZIAŁ

WSPÓLNICTWO

PARTYCYPACJA

PRZYSTĄPIENIE

Wordnet angielsko-polski


1. (the condition of sharing in common with others (as fellows or partners etc.) )
uczestnictwo, udział, partycypacja
synonim: involvement

2. (the act of sharing in the activities of a group
"the teacher tried to increase his students' engagement in class activities")
uczestniczenie: : synonim: engagement
synonim: involvement
synonim: involution

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

branie udziału
uczestnictwo
uczestniczenie
udział
współudział

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

udział, uczestnictwo, wspólnictwo, współudział (współuczestnictwo)
active participation: współuczestnictwo czynne
formal joint participation of claimants in civil law proceedings: współuczestnictwo formalne w postępowaniu cywilnym
joint participation: współuczestnictwo
non-uniform participation of claimants in civil law proceedings: niejednolite współuczestnictwo w postępowaniu cywilnym
optional joint participation: współuczestnictwo fakultatywne
ordinary joint participation: współuczestnictwo zwykłe
participation in a crime: współudział w przestępstwie
participation in criminal activity: uczestnictwo w działalności przestępczej
participation in an offence: udział w przestępstwie
participation of citizen representatives in court proceedings: udział czynnika obywatelskiego w postępowaniu sądowym
participation of a party: udział strony
participation of the public prosecutor: udział prokuratora
participation of a social organization as party: udział organizacji społecznej na prawach strony
passive participation: współuczestnictwo bierne
undenominated joint participation: współuczestnictwo nienazwane
uniform joint participation of claimants in civil law proceedings: współuczestnictwo jednolite w postępowaniu cywilnym

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

uczestnictwo; udział
~, battle - uczestnictwo w bitwie, udział w bitwie
~, air - udział lotnictwa
~, exercise - udział w ćwiczeniach
~ in amphibious (landing -) operations, air - udział lotnictwa w operacjach desantu morskiego
~ in combat actions - udział w akcjach bojowych
~ in the war - uczestnictwo w wojnie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is not about citizen participation, but about halting further European unity.
Celem nie jest udział obywateli, lecz wstrzymanie dalszej integracji europejskiej.

statmt.org

The participation of the social partners will also be essential, at all levels.
Na wszystkich szczeblach będzie również istotny udział partnerów społecznych.

statmt.org

the partnership and participation of local authorities in particular, at all levels,
partnerstwa i udziału w szczególności władz lokalnych, na wszystkich poziomach.

statmt.org

The Commission welcomes the participation of Switzerland in the two programmes.
Komisja z zadowoleniem przyjmuje udział Szwajcarii w tych dwóch programach.

statmt.org

This is principally because of the problems relating to Belarus' participation.
Stało się tak głównie ze względu na problemy związane z udziałem Białorusi.

statmt.org

In the US, New Mexico narrowly approved its own cap-and-trade programme last month and approved the state's participation in a regional market.

www.guardian.co.uk

Although the Labour government quietly abandoned that target last year, the latest numbers from the Department for Business, Innovation and Skills show that they actually came pretty close to meeting it: by 2009, university participation rates among 17- to 30-year-olds had risen to 45%.

www.guardian.co.uk

Although the mass participation piece has been choreographed and rehearsed to David Bowie's It's No Game (Part 1) - the singer is a hero of Clark's, and provided the exultant climax to his most recent work, Come, Been and Gone - Clark is considering altering it all at the last minute.

www.guardian.co.uk

The Alliance says that the system is needed to re-establish progression towards the target of 50% participation in higher education in line with other developed countries and to maintain the level of state investment in the education of each student at a time of cuts.

www.guardian.co.uk

However, participation does not mean that everyone is given something.
Jednak uczestnictwo nie oznacza, że każdy ma coś dostać.

His participation in this discussion should not go to press.
Jego udzia3u w tej dyskusji nie powinno pój æ, by t3oczyæ siê.

We need to increase the labour market participation by women.
Musimy zwiększyć liczbę kobiet wchodzących na rynek pracy.

We talk a lot about increasing the participation of women in politics and business.
Wiele mówimy o zwiększeniu udziału kobiet w polityce czy też w biznesie.

But the real motivation behind his participation is not yet known.
Prawdziwy powód jego uczestnictwa w tym wydarzeniu nie jest jeszcze znany.

However, I cannot give a concrete answer today on the issue of young people's participation.
Nie potrafię jednak udzielić dzisiaj konkretnej odpowiedzi na pytanie dotyczące uczestnictwa młodych ludzi.

I'd like to offer you all one last chance to withdraw your participation.
Daje wam ostatnią szansę na wycofanie się.

However, we will also need public participation across national borders.
Potrzeba nam jednak także udziału społeczeństwa ponad granicami krajowymi.

I'm sure this will have no bearing on our future participation.
Jestem pewien, że to nie wpłynie na nasze przyszłe uczestnictwo.

Creative, our department, will be at 75 to 80% participation.
Kreatywni, nasz dział, będą na poziomie 75-80% udziału.

Despite appearances, our participation in this effort is not one of good faith.
Pomimo pozorów nasze uczestnictwo w tej sprawie nie jest spowodowane tylko ufnością, doktorze Jackson.

That is why, as I see it, integration means participation.
Dlatego, moim zdaniem, integracja oznacza uczestnictwo.

The participation of the social partners will also be essential, at all levels.
Na wszystkich szczeblach będzie również istotny udział partnerów społecznych.

Without participation and the ability to influence there will be no engagement.
Bez udziału i zdolności do wywierania wpływu nie będzie zaangażowania.

We are proposing to reduce the private financial participation to 40%.
Proponujemy zmniejszenie finansowego wkładu własnego do 40%.

More needs to be done to facilitate the participation of women in the labour market.
Należy w większym stopniu ułatwiać kobietom udział w rynku pracy.

I hope it will happen this year, with the active participation and support of the Commission.
Liczę, że stanie się to w tym roku, przy aktywnym udziale i wsparciu Komisji.

It is therefore obvious that without their participation no environmental policy can be effective.
Dlatego oczywiste jest, że bez ich udziału polityka ekologiczna nie byłaby skuteczna.

Let me focus my final comments on what is probably our biggest challenge today: child participation.
W moich uwagach końcowych pragnę skoncentrować się na największym wyzwaniu, przed którym dzisiaj stajemy -- na uczestnictwie dzieci.

Venezuela wanted to make civil society participation subject to domestic law.
Wenezuela chciała, by uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego podlegało prawu krajowemu.

We therefore welcome the fact that the Agency is open to the participation of candidate countries.
W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że agencja jest otwarta na udział krajów kandydujących.

We will now carefully monitor what influence this has on women's political participation.
Teraz będziemy się przyglądały, jak wpłynie ona na udział kobiet w polityce.

There is currently a very low level of participation in further training initiatives.
Obecnie poziom uczestnictwa w inicjatywach ukierunkowanych na dodatkowe szkolenia jest bardzo niski.

Of course, your participation depends on our finding a matching couple.
Oczywiście wasze uczestnictwo zależy od znalezienia pasującej pary.

This would also be impossible without increased participation by other sectors.
Byłoby to także niemożliwe bez zwiększonego udziału innych sektorów.

What demands is Turkey making as a condition for its participation?
Od spełnienia jakich warunków wstępnych Turcja uzależnia swój udział?

Participation by citizens, therefore, and issues dealt with at European level.
Chodzi tu zatem o uczestnictwo obywateli i sprawy rozstrzygane na szczeblu europejskim.

Democratic participation cannot be allowed to stop at the factory gates.
Nie można pozwolić, aby demokratyczne współdecydowanie kończyło się u bram fabryki.

The debate on resources and the participation of private capital is wool over the workers' eyes.
Debata o zasobach oraz udziale kapitału prywatnego służy jedynie zamydleniu oczu pracownikom.

The integrity of the game requires minimal participation on our part.
Integralność gry wymaga minimalnego udziału z naszej strony.

The agreement sets out financial contributions to the Union to cover the cost of its participation.
W umowie określono wkład finansowy Chorwacji do budżetu Unii mający na celu pokrycie kosztów jej udziału.

We have always been a committee with strong participation.
Zawsze byliśmy aktywną komisją.

The current rate of growth suggests that women will achieve equal participation only in the year 2280.
Kobiety osiągną równouprawnienie dopiero, uwzględniając tendencję wzrostu, w roku 2280.

We have to make up that lost time and essentially respond to citizens, for what they want is participation.
Musimy nadrobić stracony czas i przede wszystkim spełnić oczekiwania obywateli w kwestii współuczestnictwa.

What will the Commission do in its external action to promote this participation?
Co zrobi Komisja w ramach swoich działań zewnętrznych w celu promowania tego uczestnictwa?

We need a policy that safeguards the participation of all citizens.
Potrzebujemy polityki gwarantującej partycypację wszystkich obywateli.

The strategy should also serve to empower young people and increase their participation in society.
Strategia powinna również służyć nadawaniu młodym ludziom uprawnień i zwiększaniu ich uczestnictwa w życiu społecznym.

But the system only works through the participation ofrights owners.
Ale system ten działa tylko przy udziale właścicielipraw.

We want data protection to be controlled by law with parliamentary participation.
Chcemy ochrony danych regulowanej przepisami prawa z udziałem Parlamentu.

Since I was first elected, participation in elections has fallen from 63% to 46% most recently.
Od czasu, gdy zostałem po raz pierwszy wybrany, frekwencja wyborcza spadła z 63% do 46%.

I am hoping that Belgrade will issue a clear call for participation.
Mam nadzieję, że Belgrad wyraźnie zaapeluje o taki udział.

The participation of women is necessary for positive development.
Udział kobiet jest konieczny dla pozytywnego rozwoju.

Worker participation is a cornerstone of a democratic and social Europe.
Partycypacja pracownicza jest kamieniem węgielnym demokratycznej i społecznej Europy.

This would have enabled it to be set up within the Community framework with democratic participation and control.
Pozwoliłaby ona na jego ustanowienie w ramach wspólnotowych z demokratycznym uczestnictwem i kontrolą.

Today's vote has given the go-ahead for the first example of European democratic participation.
Dzisiejsze głosowanie utorowało drogę dla jednego z pierwszych przykładów europejskiej demokracji partycypacyjnej.

There is also a need for dialogue at grassroots level and participation in civil society.
Konieczny jest również dialog na poziomie obywateli oraz zaangażowanie w społeczeństwo obywatelskie.

This is ultimately a question of democracy, participation and transparency.
Ostatecznie jest to kwestia dotycząca demokracji, uczestnictwa i przejrzystości.

For the same reason, this kind of commerce also guarantees greater participation by the least developed countries in international trade.
Z tego samego powodu handel elektroniczny zapewnia także większy udział w handlu międzynarodowym najmniej rozwiniętych państw.

For many other countries, too, social exclusion is to be replaced by employment, education and participation.
Także w wielu innych krajach wykluczenie społeczne ma zostać zastąpione zatrudnieniem, edukacją i udziałem w życiu społecznym.

It should be a Commission priority to support the greater participation of women in senior roles.
Priorytetem Komisji powinno być wspieranie większej liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych.