Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) być równoległym do; stanowić odpowiednik, być porównywalnym z; znaleźć paralelę/odpowiednik dla, porównywać/zestawiać coś z czymś, dorównać, dorównywać, znaleźć/znajdować analogie;

(Noun) matematyka równoległa; porównanie, podobieństwo, paralela; odnośnik (z/pomiędzy czymś), odpowiednik; geografia równoleżnik;
in parallel with sth - równolegle z czymś;
draw parallels between - wykazywać/stwierdzać/wskazywać podobieństwa między;
in parallel - technika połączony równolegle;
run parallel to sth - występować równolegle z czymś;
without parallel - bezprecedensowy;
have no parallel - nie mieć sobie równych;

(Adjective) matematyka paralelny, podłączony równolegle, równoległy; podobny, zbliżony, analogiczny;
parallel market - biznes rynek nieoficjalny, rynek równoległy;
parallel bars - sport drążki, poręcze;
parallel economy - (Noun) biznes gospodarka nieformalna, szara strefa, gospodarka niekontrolowana;
parallel lines - proste równoległe;
parallel processing - technika przetwarzanie równoległe współbieżne, wieloprzetwarzanie;
parallel to sth - matematyka równolegle;
parallel of latitude - geografia równoleżnik;
parallel turn - skręt równoległy;
parallel access - dostęp równoległy;
parallel connection - połączenie równoległe;
parallel programming - informatyka programowanie równoległe/współbieżne;
parallel circuit - obwód równoległy;
parallel access - dostęp równoległy;
parallel connection - połączenie równoległe;
parallel programming - informatyka programowanie równoległe/współbieżne;
parallel circuit - obwód równoległy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(line or direction) równoległa
(of latitude) równoleżnik.
2.
(fig, similarity, comparison) porównanie, podobieństwo
to draw a ~stwierdzać/wskazywać podobieństwo.adj równoległy
(analogous, similar) podobny, zbliżony, analogiczny.vt (correspond to) dorównywać czemuś, być porównywalnym z czymś.~ cpd (sport): ~ bars n poręcze

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

równoleżnik, linia (prosta) równoległa, paralela, odpowiednik, podobieństwo, porównanie
równoległy, analogiczny, odpowiadający
równać, porównywać, odpowiadać, być odpowiednikiem
~ with/to równoległy z/w stosunku do
in ~ równolegle
in ~ with równolegle z

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. równoległy
2. podobny, zbliżony ~ loan agreements umowy o pożyczkach równoległych ~ markets rynki równoległe~ money markets równoległe rynki pieniężne~ spot market równoległy rynek transakcji natychmiastowych

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n analogia to constitue a parallel stanowić analogięadj.
1. równoległy
2. analogiczny, podobny, zbliżony parallel import import równoległy parallel loan agreements umowy o pożyczkach równoległych parallel money markets równoległe rynki pieniężneparallel transfer równoległy transfer, równoległy przekaz

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n równoleżnik

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj równoległy
analogiczny
~ rulers kreskownica
~ sheaf wiązka równoległa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RÓWNOBIEŻNY

PARALELNY

ANALOGICZNY

RÓWNOLEGLE

LINIA RÓWNOLEGŁA

PARALELA

PORÓWNANIE

ZESTAWIENIE

ANALOGIA

ANALOG

RÓWNAĆ SIĘ

PORÓWNAĆ

ODPOWIADAĆ

DORÓWNYWAĆ

ANALOGIA: ZNAJDOWAĆ ANALOGIĘ DO CZEGOŚ

Wordnet angielsko-polski


1. (an imaginary line around the Earth parallel to the equator)
równoleżnik
synonim: latitude
synonim: line of latitude
synonim: parallel of latitude

2. (something having the property of being analogous to something else)
paralela: : synonim: analogue
synonim: analog

Słownik internautów

równoległy
równoleżnik

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

analogia
to constitute a parallel: stanowić analogię

Słownik audio-video Montevideo

praktykabel

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

odpowiednik

podobny

zbliżony

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wojsk. rów oblężniczy równoległy do linii umocnień; geogr. równoleżnik; adj. równoległy; równoleżnikowy
~ of latitude - równoleżnik szerokości geograficznej
~, standard - równoleżnik odwzorowania

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

geogr. równoleżnik

Słownik techniczny angielsko-polski

1. równoleżnik m
2.(prosta) równoległa f
3. płytka przymiarowa, podkładka przymiarowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In parallel, the Commission deals with anti-competitive behaviour as a priority.
Jednocześnie Komisja zajmuje się antykonkurencyjnymi działaniami jako priorytetem.

statmt.org

The parallels with the system of petitions for a referendum in Austria are obvious.
Wyraźnie nasuwają się podobieństwa z austriackim systemem wniosków referendalnych.

statmt.org

And so, the parallel thing holds with technology, entertainment and design, I believe.
Ale nadal jest wiele powiązań między przemysłem, rozrywką i projektowaniem, jak sądzę.

TED

I think you kind of see the same kind of parallel when the commercial stuff is offered.
Myślę, że dostrzegacie podobną sytuację jeśli chodzi o loty pasażerskie.

TED

And no parallels with the Basque country, Quebec or Abkhazia should be accepted.
Nie można porównywać tej sytuacji do kraju Basków, Quebecu czy Abchazji.

statmt.org

It's possible to feel this way if you are born in a village called Valhalla Centre, north of the 55th parallel in Alberta, Canada.

www.guardian.co.uk

The closest parallel I can think of is the Tories' rethink under RA Butler after they lost the 1945 general election.

www.guardian.co.uk

The coalition government hopes to soften the impact of deep reductions in public spending - and deflect criticism from those who say the cuts will put economic recovery at risk - by presenting a parallel growth strategy for the public sector, based on safeguarding infrastructure projects, education reform and tax incentives for business.

www.guardian.co.uk

Arriving in a parallel New York City dreaming of the good life painted by his cousin, military veteran Niko finds awaiting him not cocktails and swimming pools, but a failing taxi business and money owed to the mob.

www.guardian.co.uk

Now look, the feet should be parallel to the ball like so.
Patrz, stopy mają być równolegle do piłki.

You mean to say that your dad is a parallel government?
Chcesz powiedzieć, że twój tata to jakby równoległy rząd?

These are two issues that we must address in parallel.
Są to dwa zagadnienia, które muszą zostać rozpatrzone równolegle.

It's large enough, and it runs parallel to the street.
Jest wystarczająco duża i jest równoległa do ulicy.

So the last part of the physical driving test is the parallel parking move.
Więc ostatnią częścią praktycznego egzaminu na prawo jazdy jest parkowanie równoległe.

Allow me to comment on the parallel courses of action.
Pozwolę sobie przedstawić uwagi na temat równoległych linii działania.

In this situation I find a parallel for the present world predicament.
W tej sytuacji, jest pewne wyjście z kłopotów.

You know, in a parallel universe, I could totally see this being my room.
W równoległym wszechświecie to naprawdę mógłby być mój pokój.

There are two approaches which cannot continue to exist in parallel.
Istnieją dwa podejścia, które nie mogą być już dłużej stosowane jednocześnie.

In parallel, the peace process itself must be driven forward rapidly.
Równocześnie należy przyspieszyć sam proces pokojowy.

Various instruments are used in parallel, and sometimes not very consistently.
Różne instrumenty są stosowane równolegle, a czasami niezbyt spójnie.

I am very pleased that parallel trade has been retained.
Cieszę się, że utrzymano handel równoległy.

We here, like those in other cities, must begin parallel actions of harassment.
My tutaj, jak ci w innych miastach, musimy zacząć równoległe działania nękające.

We don't really know if parallel universes could have a real impact on us.
Naprawdę nie wiemy, czy światy równoległe mogą mieć na nas faktyczny wpływ.

This has to be done in parallel with the negotiations on the asylum system.
Trzeba to zrobić równolegle do negocjacji w sprawie system azylowego.

Bring us parallel to whatever we find in there.
Ustaw nas równolegle do czegokolwiek, co tam znajdziemy.

Besides, the area around the tower is a parallel universe, right?
Poza tym, obszar wokół wieży to już wszechświat równoległy, prawda?

Streets run parallel to the sea and block the breeze.
Ulice biegną równolegle do morza i blokują bryzę.

If we could just form two or three parallel lines...
Jeśli możemy uformować dwie z trzech równoległych linii....

They are reinventing the European budget, but in a kind of parallel form.
Tworzą tym samym budżet europejski od nowa, lecz w pewnym sensie równolegle.

You do need some help with your parallel parking.
Rzeczywiście potrzebujesz trochę pomocy, z parkowaniem równoległym.

What we need are three new regulations in parallel.
Otóż nam są potrzebne równolegle trzy nowe regulacje.

We are also planning to follow a parallel approach.
Planujemy też zastosowanie równoległego podejścia.

And the property of parallel lines is that they nevermeet.
A właściwością linii równoległych jest to, że nigdy się niespotykają.

It may sound like witchcraft, but you mustn't fear parallel perception.
To może brzmieć, jak czarna magia, ale nie możesz obawiać się równoległego postrzegania.

Instead of building up parallel systems, more should be done to strengthen Interpol.
Zamiast budować systemy równoległe, należałoby więcej robić na rzecz wzmocnienia Interpolu.

There are no other areas where four agencies are working in parallel.
W żadnej innej dziedzinie cztery agencje nie działają równolegle.

Sweep the arms up, move your feet to parallel.
Przesuwajcie ramiona ku górze, stopy równolegle.

It is not intended to prevent a specific form of medicine distribution, such as parallel trade.
Nie ma on zapobiegać określonej formie dystrybucji produktów leczniczych w rodzaju handlu równoległego.

I'm building a solid by a multitude of squares parallel to one another.
Tworzę bryłę z wielu równoległych do siebie kwadratów.

Julia: Do you really believe this stuff about parallel universes?
Naprawdę wierzysz w to gadanie o równoległych wszechświatach?

In terms of costs, there is a comparable parallel.
Jeżeli chodzi o koszty, istnieje tu pewne porównanie.

Since family law is resolved at a national level why do we need a parallel set of European divorce regulations?
Skoro prawo rodzinne jest tworzone na szczeblu krajowym, po co nam równoległy pakiet przepisów dotyczących rozwodu na szczeblu europejskim?

We now have prototypes for a parallel generation based on the probe model.
Mamy obecnie w posiadaniu prototyp urządzenia nowej generacji bazującego na modelu sondy.

My upper right body and your upper left should be parallel!
Moja prawa część ciała, a twoja lewa... powinny być równoległe!

I certainly consider the launch of several parallel technical investigations to be a poor solution.
Jestem pewien, że wszczynanie kilku równoległych dochodzeń technicznych jest złym rozwiązaniem.

Today, parallel trade very often takes place on the Internet on a variety of sites.
Dzisiaj handel równoległy odbywa się bardzo często w Internecie, na różnego rodzaju platformach.

We should be going parallel to her now.
Powinniśmy być równolegle z nimi.

Another universe... a parallel Earth just like this, but slightly different.
Równoległa Ziemia taka jak ta, ale nieco inna.

Both arms should be parallel to each other!
Oba ramiona powinny być równolegle do siebie!

A world much like ours in a parallel universe coexisting with our own.
Świat podobny do naszego w równoległym wszechświecie. Koegzystujący z naszym.

That's because we're running exactly parallel to it, sweetheart.
To dlatego, że jedziemy równolegle do niej, kochanie.

Now let's move that line parallel to itself.
A teraz przesuńmy tę linię równolegle do niej.

I'm driving parallel to him, so I don't think so.
Jadę równolegle do niego, więc nie sądzę.

And now I can start talking about parallel and seriescircuits.
Teraz mogę już mówić o połączeniach równoległych iszeregowych.

In parallel, the Commission deals with anti-competitive behaviour as a priority.
Jednocześnie Komisja zajmuje się antykonkurencyjnymi działaniami jako priorytetem.

There is a parallel negotiation going on with Turkey.
Toczą się równoległe negocjacje z Turcją.

It will therefore address this issue in this parallel context, so to speak.
Z tego względu można powiedzieć, że równolegle zajmie się tą kwestią.

But we aren't leech on them like the government. A parallel government.
Ale nie przysysamy się na nich jak rząd. równoległy rząd.

A square moving parallel to himself in space.
Kwadrat przesunięty równolegle w przestrzeni.