Słownik polsko-angielski

evaluation; assessment; estimate; appreciation; appraisal; review
~ błędna - erroneous estimate; misjudgment
~ bojowa; ~ przebiegu bitwy - combat assessment
~ gotowości - readiness evaluation
~ gotowości do ataku - attack readiness evaluation
~ gotowości do ewakuacji - evacuation readiness evaluation
~ informacji - information evaluation
~ informacji wywiadowczych - intelligence information evaluation
~ jakości danych - data quality evaluation
~ kosztów - cost estimate
~ krytyczna - critical assessment
~ logistyczna - logistic assessment
~ materiałów wywiadowczych - intelligence estimate
~ nieprawidłowa sytuacji - misjudgment of the situation
~ nieprzyjaciela - enemy assessment
~ niezależna - independent appraisal
~ niezawodności broni - weapon reliability assessment
~ odległości - range estimation, distance assessment, judging distances
~ oddziaływania - impact assessment
~ oddziaływania na środowisko - environmental impact assessment (EIA)
~ odległości - range estimation, taking the range, judgement of distance, distance estimation
~ odległości (do) celu - range target estimation
~ odległości na oko - distance fix
~ okresowa - periodic appreciation cyclic appreciation
~ operacyjna - operational evaluation
~ ostrożna - conservative estimate
~ planowanego ataku - attack assessment
~ położenia - position estimation
~ poziomu wyszkolenia - estimate of the training level
~ pracy systemu - system evaluation
~ produkcji zbrojeniowej - estimate of weapon production
~ przebiegu służby (wojskowej) - (military) service record
~ przeciwnika - assessment of the enemy
~ przesadna - exaggerated estimate
~ przewidywanych skutków uderzenia jądrowego - nuclear vulnerability assessment
~ przydatności terenu - terrain evaluation
~ ryzyka - risk assessment
~ sił nieprzyjaciela - enemy's force assessment, assessment of the enemy’s strength
~ skuteczności - effectiveness assessment
~ skutków ataku jądrowego - nuclear damage assessment
~ skutków bombardowania - bombing survey
~ skutków rażenia - evaluation of strike effectiveness, lethality estimation
~ skutków zagrożenia jądrowego - nuclear vulnerability assessment
~ stanu zdrowotnego rannych (z punktu widzenia możliwości ewakucji i leczenia) - triage
~ staranna sytuacji bojowej - careful appraisal of the combat situation
~ stopnia bezpieczeństwa - assessing (of) safety, safety assessment
~ stopnia zagrożenia - hazard (degree) assessment
~ strat - loss assessment, casualty evaluation, estimate of losses
~ strat bojowych - combat loss assessment, assessment of combat losses
~ strat produkcyjnych - production loss appraisal
~ strat w ludziach - estimation of casualty rates, estimate of casualties
~ strat wśród ludności cywilnej - civil damage assessment
~ strategiczna - strategic appreciation
~ sytuacji - estimate of the situation, situation review, situation appraisal, situation assessment, appreciation of the situation
~ sytuacji bieżącej - assesment of the current situation
~ sytuacji bojowej - assessment of combat/battle situation, estimate of combat situation
~ sytuacji operacyjnej - assessment of operational situation
~ sytuacji światowej - estimate of the world situation
~ szkód - damage estimation, damage assessment
~ szkód bezpośrednich - direct damage assessment
~ szkód bitewnych - battle damage assessment
~ szkód cywilnych - civil damage assessment
~ szkód po przeprowadzeniu uderzenia - post-strike assessment
~ szkód spowodowanych bombardowaniem - bomb damage assessment
~ szkód spowodowanych uderzeniem jądrowym - nuclear damage assessment
~ szkód wojskowych - military damage assessment
~ sztabowa - staff estimate
~ sztabu generalnego - general staff('s) assessment
~ szybka sytuacji - rapid situation evaluation
~ środków obrony - assessment of defensive measures
~ techniczna - technical evaluation
~ terenu - terrain assesment
~ uderzenia - evaluation of strike effectiveness
~ warunków lotu - assessment of flight conditions
~ wiarygodna - reliable estimate
~ wiarygodności materiału - wyw. evaluation of intelligence
~ wiarygodności źródeł - evaluation of the reliability of sources
~ wojen - assessment of wars
~ wojsk własnych - evaluation of own troops/forces
~ wpływu - zob. ~ oddziaływania -
~ wstępna - preliminary estimation
~ wstępna szkód spowodowanych atakami - preliminary damage estimation
~ wydatków wojskowych - estimate of military expenditure
~ wykonalności - feasibility assessment
~ wyników - evaluation of results, assessment of results
~ wysokości - judgment of altitude
~ wyszkolenia bojowego - assessment of combat training
~ wyważona - balanced assessment
~ wywiadowcza - intelligence estimate
~ wzrokowa - visual valuation
~ zachowania - behaviour evaluation
~ zagrożenia; ~ zagrożeń - hazard evaluation, threat evaluation, riskevaluation, hazard assessment, threat assessment, hazard appraisal
~ zamiarów nieprzyjaciela - assessment of enemy intentions
~ zanieczyszczenia wód - water pollution assessment
~ zasobów - ek. resource assessment, resource estimate
~ zdolności bojowych - warfare capability assessment

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

appraisal, assessment, evaluation, consideration, appreciation
ocena biegłego: expert valuationocena dowodów: consideration of evidence, considering the evidence, appreciation of evidenceocena działalności kierownictwa przedsiębiorstwa: managerial activity appraisalocena faktyczna: appraisal of factsocena miejsca pracy: rankingocena moralna: moral appraisalocena okoliczności faktycznych: appraisal of factual circumstancesocena prawna: legal appraisalocena ryzyka: risk appraisal, risk assessment, estimate of riskocena sędziowska: judges' appraisalocena swobodna dowodów: free appraisal of evidenceocena szkody: estimation of damageocena wyników działalności: performance appraisalocena wypłacalności (firmy) : acid testzasada oceny: principle of valuation

Wordnet polsko-angielski


1.
academic grade, grade, mark, score
synonim: stopień
synonim: nota

2. (the classification of someone or something with respect to its worth)
appraisal, assessment: : synonim: osąd
synonim: opinia

3. (act of ascertaining or fixing the value or worth of)
evaluation, rating: : synonim: wycena
synonim: oszacowanie
synonim: taksacja

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(oszacowanie) estimation, estimate, evaluation, assessment
(opinia, osąd) opinion, assessment, appraisal, judgement
(stopień w szkole) mark, (US) grade
~ dochodów means test
~ organoleptyczna organoleptic assessment
~ szacunkowa guesstimate

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(szacunek) estimation
evaluation
appraisal
estimate: ~ własności valuation of property
(mil): ~ sytuacji estimate of the situation.
2.
(sąd o czymś) opinion
estimation.
3.
(szkolna) mark
grade

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. evaluation
2. assessment
3. appraisal~a ex-post ex post evaluation~a inwestycji investment appraisal ~a jakości aktywów bankowych assessment of bank assets quality ~a majątku property evaluation ~a należności podatkowych tax assessment~a papierów wartościowych securities evaluation ~a portfela portfolio valuation ~a poziomu amortyzacji appraisal depreciation ~a projektów inwestycyjnych investment projects evaluation ~a ryzyka kredytowego credit risk evaluation ~a ryzyka w ubezpieczeniach na życie underwriting in life insurance~a sprawozdań finansowych przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną assessment of financial statements by the supervisory board or the review board~a szkód loss assessment~a wystarczalności zobowiązań netto liability adequacy test ~a zdolności kredytowej credit rating

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. estimation
2. evaluation
3. assessment
4. appraisal
5. rating ~a efektywności działania operations review ~a ex-post ex post evaluation ~a inwentaryzacyjna stock valuation ~a inwestycji investment appraisal ~a inwentaryzacyjna stock valuation ~a jakości aktywów bankowych assessment of bank assets quality ~a majątku property evaluation ~a należności podatkowych tax assessment ~a papierów wartościowych securities evaluation ~a portfela portfolio valuation ~a poziomu amortyzacji appraisal depreciation ~a pracowników staff assessment ~a ryzyka risk assessment, risk evaluation ~a stanowisk job evaluation ~a wpływu UE impact assessment ~a wpływu na środowisko environmental impact assessment (EIA) ~a wydajności performance rating ~a wydajności pracy merit rating ~a wyników gospodarczych performance assessment ~a wyników pracy performance review ~a zdolności kredytowej credit rating ~a zgodności wyrobu UE conformity assessment fałszywa ~a misjudgment według przybliżonej ~y at a rough estimation uzyskać wysoką ~ę to receive a good rating

Słownik architektury polsko-angielski

(f) evaluatio

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OPINION

APPRAISAL

ESTIMATE

ESTIMATION

CRITICISM

EVALUATION

RATE

RATING

VALUATION

MARK

APPRAISEMENT

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. estimation
2. evaluation
3. assessment
4. appraisal
5. rating

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f estimate, estimation; rating; (osąd) opinion; (krytyka) review; ~ informacji rozpoznawczych (danych z=) rozpoznania> intelligence rating (estimate, evaluation) ; ~ potrzeb i możliwości logistycznych logistic (al) estimate; ~ przy-bliżona guesstimate; ~ zniszczeń damage survey

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

(oszacowanie) assessment, valuatio

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

opinion
estimate
assessment
evaluation
appraisal

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

appraisal
evaluation
~ czyjejś pracy - appraisal of one’s work
~ pracy - job evaluation, work appraisal
~ pracy, roczna - annual work appraisal
~ rynku pracy - job market evaluation

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

appreciation

assessment

assignment

grade

score

Nowoczesny słownik polsko-angielski

grading