Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) materiał, tkanina, substancja, surowiec; piosenka, tekst, spektakl; dokumentacja szkodząca komuś/czemuś;
materials - (Noun) materiały, przybory, utensylia;

(Adjective) materialny; poważny, istotny, ważny; prawniczy rzeczowy, majątkowy; materialistyczny; filozofia treściowy;
publicity materials - materiały reklamowe;
nuclear material - materiał rozszczepialny;
synthetic material - tkanina syntetyczna;
cotton material - tkanina bawełniana;
cleaning materials - środki czystości;
material implication - (Noun) matematyka implikacja materialna;
art materials - materiały dla plastyków;
course material - materiał do nauki; materiały szkoleniowe;
raw material - (Noun) surowiec, tworzywo;
writing materials - przybory do pisania;
plastic material - tworzywo;
waste material - odpad;
dress material - materiał sukienkowy;
bill is manager material. - Bill ma zadatki na menadżera.;
teaching materials - materiały do nauczania;
reference material - materiał źródłowy;
explosive material - materiał wybuchowy;
natural material - tkanina naturalna; materiał/substancja naturalna;
be star material - mieć zadatki na gwiazdę;
material-consuming - materiałochłonny;
packing material - opakowanie;
curtain material - materiał zasłonowy;
be material to sth - mieć istotne znaczenie dla czegoś;
material-consuming - materiałochłonny;
packing material - opakowanie;
curtain material - materiał zasłonowy;
be material to sth - mieć istotne znaczenie dla czegoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(substance) materiał, tworzywo
raw ~s surowce
(subject matter) : there is good ~ there for a novel jest w tymdobry materiał na powieść.
2.
(fabric, stuff) materiał, tkanina.
3.
pl writing ~s przybory do pisania. v adj
1.
(pert. to matter or material
physical
bodily) materialny
~ needs potrzeby materialne
the ~ world świat materialny.
2.
(important, essential) istotny, poważny
a ~ witness ważny świadek
~ evidence istotne dowody (mające znaczenie dla sprawy)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

materiał, tworzywo
materialny, rzeczowy
raw ~ surowiec, tworzywo

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. materiał 2. dokumentacja ~s acceptance przyjęcie materiałów, odbiór materiałówrare ~ materiał deficytowystatistical ~ materiał statystyczny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n materiał, substancja, dokumentacja materials of a case materiał sprawy material testing badanie materiału factual material materiał faktyczny raw material surowiecto collect materials on sth zbierać materiały odnośnie czegośadj. 1. materialny, materiałowy 2. istotny, ważnymaterial damage strata materialnamaterial goods dobra materialne material interest dobro materialnematerial jurisdiction court sąd rzeczowo właściwy material price variance odchylenie cenowe materiałów material profit korzyść majątkowa material provisions istotne postanowienia material reciprocity wzajemność materialna materials inventory zapas materiałów materials received note przyjęcie z zewnątrz materials returned note zwrot zewnętrzny materials stock zapas materiałówmaterials transfer note przesunięcie międzymagazynowe material usage variance odchylenie zużycia materiałów material witness istotny świadek

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

materiał m, masa f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj materialny
cielesny
istotny, rzeczowy
s materiał
raw ~ surowiec

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RZECZOWY

CIELESNY [FIZ.]

PRZYZIEMNY

OSOBISTY

ISTOTNY

POKAŹNY

ZWIĄZANY Z CZYMŚ (O FAKCIE)

TWORZYWO

MATERIA

TKANINA

Wordnet angielsko-polski


1. (a person judged suitable for admission or employment
"he was university material"
"she was vice-presidential material")
materiał


2. (the tangible substance that goes into the makeup of a physical object
"coal is a hard black material"
"wheat is the stuff they use to make bread")
tworzywo, materiał: : synonim: stuff

3. (artifact made by weaving or felting or knitting or crocheting natural or synthetic fibers
"the fabric in the curtains was light and semitransparent"
"woven cloth originated in Mesopotamia around 5000 BC"
"she measured off enough material for a dress")
materiał: : synonim: fabric
synonim: cloth
synonim: textile


1. (having substance or capable of being treated as fact
not imaginary
"the substantial world"
"a mere dream, neither substantial nor practical"
"The wind was violent and felt substantial enough to lean against")
substancjalny, substancjonalny
synonim: substantial
synonim: real

2. (derived from or composed of matter
"the material universe")
materialny: :

Słownik internautów

materiał
materialny
istotny

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

materiał~, absorbent materiał absorpcyjny, sorbent~, asbestos-containing materiał zawierający azbest~, bedding hod. ściółka, materiał do ściołowania~, binding materiał wiążący~, blasting materiał szlifierskigórn. materiał wybuchowy, materiał stosowany do robót strzałowych~, building materiał budowlany~, byproduct materiał uboczny~, catalytic materiał katalityczny~, ceramical materiał ceramiczny~, cleansing środek czyszczący~, component składnik materiału~, compostable materiał nadający się do kompostowania~, composted materiał poddany kompostowaniu~, constituent składnik, składowa~, construction materiał budowlany~, consultation materiał do konsultacji~, contaminated materiał skażony~, coolant chłodziwo~, cover materiał przykrywający, materiał do przykrywania~, daily cover materiał do codziennego przykrywania odpadów~, demolition materiał z rozbiórki~, earthen materiał ziemny~, explosive materiał wybuchowy~, fibrous materiał włóknisty~, filling materiał służący do wypełnianiagórn. materiał podsadzkowy, podsadzka~, filtering material filtracyjny~, flammable materiał palny~, flooring materiał wykładzinowy~, geosynthetic materiał geowłókniny~, glass-based fibrous materiał włóknisty oparty na szkle~, grinding materiał ścierny~, gypsum-based construction material materiał budowlany zawierający gips~, hazardous materiał niebezpieczny~, impermeable materiał nieprzepuszczalny~, incombustible materiał niepalny~, insoluble materiał nierozpuszczalny~, insulating~, insulation materiał izolacyjny~ introduced into the market, packaging materiał opakowaniowy wprowadzony na rynek~, landfill materiał wysypiskowy, materiał zgromadzony na wysypisku, odpady wysypiskowe~, landfilled materiał deponowany na składowisku~, lining materiał wykładzinowy~, mulching materiał do ściółkowania, materiał do wyścielania~, non-renewable raw surowiec nieodnawialny~, oil-polluted materiał zanieczyszczony ropą~, oversized materiał nadmiarowy~, packaging materiał opakowaniowy, opakowania~, permeable materiał przepuszczalny~, plant materiał roślinny~, plant raw surowiec roślinny~, planting materiał do nasadzeń~ polluted with oil-derivatives materiał zanieczyszczony ropopochodnymi~, raw surowiec, produkt surowy~, recoverable materiał nadający się do odzysku~, recovered screen (RSM) odpady szczególnego ryzyka~, recyclable materiał nadający się do recyklingu~, recycled materiał pochodzący z recyklingu~, reference materiał stanowiący punkt odniesienia~, refuse materiał odpadowy, odpad~, remade materiał przetworzony~, renewable raw surowiec odnawialny~, research materiał badawczy~, road surfacing materiał do utwardzania dróg~, scrap materiał odpadowy, odpad, złom~, secondary raw surowiec wtórny~, segregated materiał wy/segregowany~, sorted materiał wy/sortowany~, source-separated materiał segregowany u źródła~, specific risk (SRM) odpady specjalnego ryzyka~, spilled rozlewisko, substancja rozlana~, structural materiał budowlany~, substitute surowiec zastępczy~, tarry materiał smolisty~, toxic materiał toksyczny~, training materiał szkoleniowy~, uncombusted materiał niespalony~, undersized materiał niewymiarowy~, unprocessed materiał nieprzetworzony~ unsuitable for processing materiał nie nadający się do przetwarzania~, unusable materiał nie nadający się do wykorzystania~, wall and floor materiał (wykładzinowy) do ścian i podłóg~, waste materiał odpadowy~, waste raw surowiec odpadowy, surowiec (pochodzący) z odpadów~, waste blasting górn. odpadowy materiał wybuchowy~, waste-paper makulatura~, waste raw surowiec zwierzęcy~, wind-blown materiał wywiewany~, wrapping opakowanie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

materiał (dane), rzeczowy (dot. rzeczy), ważny (wpływowy, doniosły)
factual material: materiał faktyczny
forefeiture of material evidence: przepadek dowodów rzeczowych
material benefit: korzyść majątkowa
material breach: naruszenie materii
material cause: przyczyna natury fizycznej
material damage: szkoda materialna
material error: istotny błąd
material evidence: istotny dowód, dowód rzeczowy
material goods: dobra materialne
material interest: dobro materialne
material jurisdiction: jurysdykcja rzeczowa
material jurisdiction court: sąd rzeczowo właściwy, sąd właściwości ogólnej
material object: przedmiot majątkowy
material profit: korzyść majątkowa
material provisions: istotne postanowienia
material reciprocity: wzajemność materialna
materials of a case: materiał sprawy
material witness: istotny świadek
non-material damage: szkoda niemajątkowa
non-material interest: dobro niematerialne

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kultura

materiał

ważny

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

materialny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

materiał; tworzywo; adj. materialny; materiałowy zob.także materials -
~, abrasive - materiał ścierny
~, active - materiał radioaktywny; nukl. materiał aktywny
~, armour - materiał pancerza
~, bandaging - materiał opatrunkowy
~, bed - hydr. materiał denny
~, blasting - materiał kruszący, materiał wybuchowy
~, bottom - hydr. materiał denny
~, bridging - materiał do budowy mostu
~, building - budulec, materiał budowlany
~, burnable - materiał palny
~, camouflage - środki maskujące
~, captured - materiał zdobyczny
~, caulking - mar. materiał uszczelniający
~, coarse - materiał gruby
~, combustible - materiał palny
~, composite - materiał kompozytowy, kompozyt
~, confidential - materiał poufny
~, constructional - materiał budowlany
~, crumbled - materiał rozdrobniony
~, dangerous - materiał niebezpieczny
~, demolition - bud. materiał z rozbiórki
~, detrital - materiał rozdrobniony
~, dissolved - materiał rozpuszczony
~, documentary - materiał dokumentacyjny, dokumentacja
~, dressing - materiał opatrunkowy
~, dummy - atrapa, makieta, imitacja
~, durable - materiał trwały
~, easily accessible - materiał łatwo dostępny, budulec łatwo dostępny
~, engineering - materiał konstrukcyjny
~, enriched - nukl. materiał wzbogacony
~, expensive - materiał drogi, budulec drogi
~, field - materiał terenowy
~, filling - materiał wypełniający, wypełniacz
~, filtering - inż.san. materiał filtracyjny
~, fine - materiał drobny
~, fireproof - materiał ogniotrwały
~, first hand - przen. materiał z pierwszej ręki
~, fissile; ~, fissionable - nukl. materiał rozszczepialny
~, food - substancja pokarmowa
~, fuel - materiał paliwowy
~, fuselage - tworzywo kadłubowe
~, genetic - biol. materiał genetyczny
~, granular - materiał ziarnisty
~, hazardous - materiał niebezpieczny
~, heavy duty - materiał wysokowydajny
~, historical - materiał historyczny
~, human - przen. materiał ludzki
~, ill-smelling - materiał cuchnący
~, illustrative - materiał poglądowy
~, impermeable - materiał nieprzepuszczalny
~, impregnated - materiał impregnowany
~, incendiary - materiał zapalający
~, inflammable - materiał łatwo palny
~, insulating - materiał izolacyjny
~, jointing - materiał uszczelniający
~, light weight - materiał lekki
~, load - hydr. materiał denny
~, loose - materiał sypki
~, magnetic - el. magnetyk
~, natural - tworzywo naturalne
~, neutral - materiał obojętny
~, noise absorbing - materiał dźwiękochłonny
~, non flammable - materiał niepalny
~, nuclear - materiał jądrowy
~, packaging - materiał opakowaniowy
~, packing - opakowanie, materiał do opakowań
~, photographic - materiał fotograficzny
~, preserving - materiał do konserwacji (sprzętu)
~, priming - wojsk. materiał inicjujący (wybuch)
~, printed - materiały drukowane, druki
~, propaganda - materiał propagandowy
~, propellant - balist. materiał napędowy
~, properly selected - materiał odpowiednio dobrany
~, radar absorptive - materiał pochłaniający fale radarowe
~, radioactive - materiał promieniotwórczy, materiał radioaktywny
~, raw - dosł.i przen. materiał surowy
~, reconnaissance - materiały zwiadowcze
~, refractory - materiał ogniotrwały
~, research - materiał badawczy
~, residual - resztki materiału
~, road-building - materiał do budowy dróg
~, sail - materiał żaglowy
~, scrap - odpad; materiał odpadowy
~, secret - materiał tajny
~, shielding - materiał chroniący (przed promieniowaniem); materiał osłonowy
~, ship building - materiał do budowy statków
~, smoke-producing - środek dymotwórczy
~, sound-absorbing - materiał dźwiękochłonny
~, stinking - materiał cuchnący
~, structural - budulec, materiał konstrukcyjny, materiał budowlany
~, substitute - materiał zastępczy
~, suitable - materiał odpowiedni
~, target - materiał z jakiego zbudowany jest cel, budulec celu
~, thermo protective - materiał termoodporny
~, toxic - materiał toksyczny
~, two component - materiał dwuskładnikowy
~, unary - materiał jednoskładnikowy
~, uniform - materiał jednorodny
~, waste - materiał odpadowy
~, watertight - materiał wodoodporny

Słownik środowiska angielsko-polski

tworzywo n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This translates into clear rules regarding the use and labelling of raw materials.
Przekłada się to na jasne reguły dotyczące stosowania i etykietowania surowców.

statmt.org

Accompanied by a squandering of the nation's material wealth that defied credulity.
Do spółki z roztrwanianiem narodowego bogactwa które rzucało wyzwanie naiwności.

TED

The world should not be hostage to speculative capital and raw material monopolies.
Świat nie powinien być zakładnikiem kapitału spekulacyjnego i monopoli surowcowych.

statmt.org

There is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
Istnieje wyraźny związek pomiędzy jakością produktów i pochodzeniem surowców.

statmt.org

"The fact is that 50% to 75% of the material that came out of the well is still in the water.

www.guardian.co.uk

"They were always hoping to find a raw material that would change Jordan's fate.

www.guardian.co.uk

The material allegedly leaked by Manning is said to include more than 250,000 confidential diplomatic cables, redacted versions of which have been published by the Guardian and other media outlets over the last two months.

www.guardian.co.uk

Addressing the legal status of detainees who may later face prosecution, the material states: "Let the judicial process deal with them after you have finished.

www.guardian.co.uk

Can I at least give you some material to read?
Mogę przynajmniej dać ci jakieś materiały do przeczytania?

We only care whether your evidence and material amount to anything.
Interesuje nas tylko czy pańskie dowody i materiał ujawnią coś.

Why would your leaving change, in any material way, my situation?
Czemu twój wyjazd, w jakikolwiek realny sposób, ma zmienić moją sytuację?

It makes a difference in material terms and to other people.
Jest ważne dla innych ludzi i służy im za przykład.

Now, does that feel like a guy who's using material?
Teraz, czy wyglądam na faceta który używa tekstów?

I'm writing and you're giving me a lot of good material.
Ja piszę, aTy dajesz mi dużo dobrego materiału.

You know, this is the kind of material that I can really do great.
To jest ten rodzaj materiału, który ja mogę uczynić wielkim.

The study will, of course, provide good background material for our work.
Analiza będzie oczywiście stanowić dobry materiał wyjściowy dla naszej pracy.

Whether we like it or not, they are the source of the material on offer.
Czy nam się to podoba, czy nie, to oni są źródłem dostępnych materiałów.

I sold a lot of good material by people that he didn't like.
Sprzedałem wiele dobrych płyt wykonawców, których on nie lubił. - Różności... soul, hard rock.

Even if only to add some new material to our library.
Nawet jeśli wiązałoby się to tylko z dodaniem nowych ksiąg do biblioteki.

I'd like to continue my exploration of the black material.
Chciałbym dalej badać czarny materiał.

Tommy wants to know if you got any new material.
Tommy chce wiedzieć, czy masz nowy materiał.

His architect asked him what he wanted for building material.
Jego architekt zapytał, jakiego materiału chciałby użyć.

I was actually hoping you might listen to some of my material.
Ponieważ... Liczyłam na to, że posłuchacie trochę mojego materiału.

I obtained material which you were all able to read in the secret reading room.
Uzyskałem materiał, z którym wszyscy mogliście zapoznać się w sekretnej czytelni.

I just want to check on the material going to Berlin.
Chcę tylko dopilnować materiału idącego do Berlina.

We need to run a forensic test on all this material.
Musimy przeprowadzić testy na tym całym materiale.

It may be the most valuable material in this world.
Śmiem twierdzić, że to najbardziej wartościowy materiał na świecie.

Well, I'm just trying to get through all this material, but forget it.
Więc, po prostu próbuję przebrnąć przez ten cały materiał, ale zapomnij o tym.

The material of the container is one that I've never seen.
Pojemnik był zrobiony z materiału, którego nigdy nie widziałem.

That would give you access to level 6 classified material.
To daje dostęp do tajnych materiałów 6. poziomu.

So this next piece of material, like some good ideas, is fairly simple.
Więc kolejna część materiału, jak większość dobrych pomysłów, jest bardzo prosta.

You understand what we're dealing with here is classified material?
Rozumiecie, że to nad czym pracujemy jest tajne? Tak jest.

You're just mad because he won't do your material, right?
Jesteś zła bo on nie chce twoich piosenek, racja?

Obsessed fans always find a way to get material early.
Obsesyjni fani zawsze znajdą drogę do zdobycia materiałów wcześniej.

It'll help me track how your system handles outside material.
Pozwoli mi prześledzić jak twój organizm reaguje na materiał zewnętrzny.

But if I've got material evidence, the prosecutor will accept it in the end.
Ale jeśli będę miał poważne dowody, prokurator to zaakceptuje.

Look dad, my veil is short. I want more material.
Tato, spójrz, mój tren jest za krótki, potrzebuję więcej materiału.

When media companies have access to police investigation material, how can you protect consumers?
W przypadku gdy spółki medialne mają dostęp do policyjnych materiałów śledczych, w jaki sposób możemy chronić konsumentów?

I can agree with many of the comments and proposals given in the material.
Mogę zaakceptować wiele uwag i propozycji zawartych w tym materiale.

There may certainly be cultural, material or economic differences preventing us from doing this.
Oczywiście mogą występować różnice kulturowe, materialne czy ekonomiczne, które będą nam w tym przeszkadzać.

It was fun, but I'm just not boyfriend material, you know?
Było fajnie, ale nie nadaję się na chłopaka, wiesz?

And you need to work on some new material.
I musisz popracować nad jakimś nowym materiałem.

And to think, they never gave him study material.
I pomyśleć, że nigdy nie kształcono go w tym kierunku.

Well, that depends. What is the going rate for loose nuclear material?
Jaka jest typowa cena dla materiału nuklearnego?

Lisa, this was an excellent day. You got some great material.
Lisa, to był doskonały dzień, zrobiliśmy świetny materiał.

I never cared about material things but you can hardly understand that.
Nigdy nie dbałam o rzeczy materialne ale tobie ciężko to zrozumieć.

I'm not very good future husband material these days.
Raczej nie jestem dobrym materiałem na przyszłego męża.

The killer doesn't make the mask himself, only the material.
Zabójca nie robi maski sam, dostarcza tylko surowiec.

But if we arrest him now, we'll have no material evidence to prove it.
Ale jeśli teraz go aresztujemy, nie udowodnimy mu tego.

The media must be free to operate within the law and publish their material in the country.
Media muszą mieć swobodę działania w granicach prawa i publikowania swoich materiałów w kraju.

And then you will not have anyone to sell the material or treat contacts.
I wtedy nie będziesz miała nikogo kto sprzeda materiały.

Now, it is no secret that our families are not rich in material wealth.
Nie jest to wielki sekret że nasze rodziny nie opływają w dostatku.

Using material red after to create a black hole that would absorb star hit.
Używanie materiałów po czerwonym do stworzenia czarnej dziury które mogłyby wchłonąć star hit.

I'm looking for the guy that wrote the material.
Szukam gościa, który napisał ten materiał.

This kind of material, however fascinating, is for a specialized market.
To fascynujący materiał, ale na specyficzny rynek.

Champ material is just like any other special thing: Rare.
Materiał na mistrza, to rzadka rzecz.

You should gather material and submit it to the police.
Powinieneś zebrać dowody i złożyć je na policji.

I would now like to highlight two thoughts from this complex material.
Chciałbym podkreślić dwa aspekty tego złożonego zakresu.