Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) granica; kraniec, kres; ograniczenie; limit; wartość graniczna;
it is beyond the limits of my knowledge. - To wykracza poza zakres mojej wiedzy, tak daleko moja wiedza nie sięga.;
put a limit on sth - ustanowić/określić limit czegoś, ustalać granicę czegoś;
time limit - termin, ostateczny limit czasu; granica czasu;
credit limit - (Noun) finanse limit kredytowy;
his greed knows no limits - jego pazerność przechodzi wszelkie granice;
push sb to the limit - zmuszać kogoś do wielkiego wysiłku; żyłować kogoś;
be under the limit - mieć alkoholu we krwi poniżej dozwolonej normy;
drink-drive limit - dopuszczalna ilość alkoholu we krwi;
public spending limits - ograniczenia wydatków publicznych;
extreme limit - maksimum;
push oneself to the limit - przepracowywać się;
within limits - do pewnego stopnia, w granicach możliwości; z pewnymi ograniczeniami, w pewnych granicach;
there are limits! - Są pewne granice!;
know one’s limits - być świadomym swoich ograniczeń, znać swoje możliwości;
to the limits - do granic możliwości;
speed limit - dopuszczalna prędkość; ograniczenie prędkości, maksymalna prędkość;
be the limit - być nie do wytrzymania;
upper limit - górna granica, górny pułap;
over the (legal) limit - w stanie wskazującym na spożycie;
outside the 200-mile limit - poza dwustumilową strefą wód przybrzeżnych;
lower limit - matematyka granica dolna; dolna granica, dolny pułap;
he has pushed my patience to the limit - wystawił moją cierpliwość na ciężką próbę;
set limits on sth - nałożyć na coś ograniczenia;
60 mph speed limit - ograniczenie prędkości do 60 mil/godz.;
that’s the limit! - to szczyt wszystkiego!;
floor limit - (Noun) finanse limit dzienny karty płatniczej; finanse limit wypłat z konta, maksymalna suma wypłaty z bankomatu;
you’re the limit! - Jesteś nie do wytrzymania!;
be over the limit - mieć alkoholu we krwi powyżej dozwolonej normy, mieć za dużo promili;
pass a limit - przekroczyć granicę;
off limits - (Adjective) objęty zakazem, niedozwolony;
tom was beyond the limit of his endurance. - Tom był u kresu wytrzymałości.;
know no limits - nie znać granic;
within the city limits - w granicach/w obrębie miasta;
pass a limit - przekroczyć granicę;
off limits - (Adjective) objęty zakazem, niedozwolony;
tom was beyond the limit of his endurance. - Tom był u kresu wytrzymałości.;
know no limits - nie znać granic;
within the city limits - w granicach/w obrębie miasta;

(Verb) ograniczać, ograniczyć; stanowić granicę; zatrzymać, zatrzymywać;
his experience is limited to... - Jego doświadczenie ogranicza się do...;
limit oneself (to (doing) sth) - ograniczać się, ograniczyć się (do (robienia) czegoś);
limit oneself (to (doing) sth) - ograniczać się, ograniczyć się (do (robienia) czegoś);

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(extreme, limition) kres
ograniczenie
the ~s of endurance granice wytrzymałości
to set/fix a ~ to sth ustalać granicę czegoś
lower/upper ~ dolna/górna granica
that's the ~! to przechodzi wszelkie granice!
without ~ bez ograniczenia
(with no limit) bez granic.
2.
(boardes) granica
city ~s granica miasta
(US) : 'off ~s to military personnel' "
zakaz wstępu dla personelu wojskowego"
.
3.
(time limitation) ograniczenie: age ~ ograniczenie wiekowe.vt ograniczać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

granica, kres, limit, ograniczenie
ograniczać, limitować
within ~s w granicach, w zakresie
without ~s bez ograniczeń, w najwyższym stopniu
off ~s (US) ~wstęp ograniczony (np. nie dla wojska)
that's the ~ (pot.) ~to jest granica (tolerancji)
age ~ granica wieku

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. limit 2. granica ~ move ograniczona zmiana ceny~ of credit limit kredytu ~ order zlecenie z limitem ceny~ order book rejestr niewykonanych zleceń limitowanych~ values wartości dopuszczalnebottom ~ dolna granicacredit ~ linia kredytuincome ~ granica dochoduinvestment ~ limit inwestycyjnylower ~ dolna granicamaximum ~ górna granicatolerance ~ granica tolerancjitop ~ górna granicato set a ~ wynaczać limit

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n pułap, limit, granica limit of appeal granica środka odwoławczego limit of competence granica kompetencji limit of cover limit pokrycia limit of credit limit kredytu limit of indemnity ograniczenie odszkodowanialimit of ordinary administration granica zwykłego zarządu limit of the authority granica upoważnienia limit order zlecenie limitowane limit to import limit importowy above the limit powyżej limitu age limit granica wieku at the limit zgodnie z limitembeyond the limit poza limitemborrowing limit limit kredytucover limit ograniczenie ochronydebt limit limit zadłużenia inferior limit dolna granica limituliability limit granica odpowiedzialnościnational debt limit limit długu publicznegoposition limit limit kursuprice limit limit cenysuperior limit górna granica limituto exceed a limit przekraczać limitto lower limit obniżać limitto set a limit wynaczać limitvt ograniczać, limitować to limit the credit ograniczać kredytto limit the liability for warranty ograniczać odpowiedzialność z tytułu rękojmi to limit the power of the council ograniczać władzę rady

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

limit m

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

limit, pułap

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

granica f, kres m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s granica
limit
pl ~s am. granice
~ of advance zasięg działania
~ of exploitation zakres wykorzystania
~ of fire granica ostrzału
off ~s am. poza granicami (zasięgiem) (bryt. out of bounds)
on ~s wstęp dozwolony
am. w granicach (bryt. in bounds)
adj ograniczony, limitowany
vt ograniczać

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n granica
limit
within limits - w pewnych (rozsądnych) granicach
am. off limits (to sb) - zakazany, zabroniony (komuś)
vt ograniczać
bryt. limited liability, Ltd - ograniczona odpowiedzialność (finansowa)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MIANOWNIKOWY

GRANICA

KRES

OGRANICZENIE

MIARA

LIMITOWAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (the greatest amount of something that is possible or allowed
"there are limits on the amount you can bet"
"it is growing rapidly with no limitation in sight")
limit
synonim: limitation

2. (the mathematical value toward which a function goes as the independent variable approaches infinity)
limes, granica: : synonim: limit point
synonim: point of accumulation

3. (the greatest possible degree of something
"what he did was beyond the bounds of acceptable behavior"
"to the limit of his ability")
granica: : synonim: bound
synonim: boundary

Słownik internautów

granica, limit
ograniczać, limitować

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

granica
kres
kraniec

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

wartość granicznapułaplimit~, allowable limit dopuszczalny, granica dopuszczalna~, discharge wielkość dopuszczalna zrzutu (zanieczyszczeń) ~, concentration pułap stężenia~, dicharge limit zrzutu~, emission pułap emisji~ for decision issuance nieprzekraczalny termin wydania decyzji~ on duration of waste licence maksymalny czas zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami~, permissible limit dopuszczalny, granica dopuszczalna~, pollutant wartość graniczna zanieczyszczeń~, pollution pułap zanieczyszczenia~, updated limit zaktualizowany~, waste accumulation maksymalny czas gromadzenia odpadów~, waste storage time maksymalny okres czasu składowania odpadów

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

granica (zakres), limit
administrative limits of a town: granica administracyjna miasta
age limit: granica wieku
limit of competence: granica kompetencji
limit specified by statutory law: granica określona przez ustawę
limits of appeal: granica środka odwoławczego
limits of the authority: granica upoważnienia
limits of authorization: granica umocowania
limits of the increase of the value: granica zwiększenia wartości
limits of ordinary administration: granica zwykłego zarządu

ograniczać (zacieśniać zakres)
to limit the liability for warranty: ograniczać odpowiedzialność z tytułu rękojmi

Słownik audio-video Montevideo

limit, granica, kraniec, kres
ograniczać, limitować

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obręb

zarys

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

limit

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

granica zasięgu; kres; linia zasięgu; wielkość dopuszczalna; zasięg; zasięg występowania; (pułap) granica; wielkość maksymalna; ek. limit; mat. wartość graniczna zob.także limits -
~, age - pułap wieku, granica wieku
~, air traffic - pułap ruchu lotniczego
~, altitudinal - granica wysokościowa
~, armament - limit uzbrojenia; pułap zbrojeń
~, concentration - chem. wartość progowa stężenia
~, consumption - limit zużycia
~, designated - granica wyznaczona
~, detection - granica wykrywalności, pułap wykrywalności
~, deterioration - NATO okres ważności
~, dose - dawka graniczna, dawka progowa
~, elastic - próg wytrzymałości (materiału)
~, endurance - fiz. wytrzymałość zmęczeniowa
~, error - granica błędu
~, expenditure - limit wydatków
~, explosion - fiz. temperatura wybuchu
~, explosive - granica wybuchowości
~, exposure - radiol. pułap ekspozycji
~, fatigue - fiz. wytrzymałość zmęczeniowa
~, financial - limit finansowy
~, fire - pułap ognia; zasięg obszaru objętego ostrzałem; artyl. kąt bezpieczeństwa, kąt bezpiecznego strzelania
~, flammability - fiz. próg zapłonu
~, flight - pułap lotu
~, fuel explosive - granica wybuchowości paliwa
~, geographical - zasięg geograficzny występowania
~, growth - granica wzrostu
~, ice - mar.,żegl. granica zasięgu lodów
~, lethal - med. próg śmierci
~, load - obciążenie dopuszczalne
~, map - zasięg mapy
~, material - limit materiałowy
~, noise - pułap hałasu
~ of concessions - przen. granica ustępstw
~ of endurance - granica wytrzymałości, kres wytrzymałości
~ of human endurance - granica wytrzymałości ludzkiej
~ of physical endurance - granica wytrzymałości fizycznej
~ of time set - limit wyznaczonego czasu
~ on authority - ograniczenie władzy
~, performance - granica wydajności, pułap wydajności; tech. granica sprawności
~, permissible - granica dopuszczalna
~, pollutant concentration - pułap stężenia zanieczyszczeń
~, pollutant detection - próg wykrywalności zanieczyszczeń
~, power - fiz. pułap mocy
~, pressure - ciśnienie graniczne
~, progress - przen. granica postępu
~, range - granica zasięgu, zasięg maksymalny
~, recoil - tech.wojsk. ogranicznik odrzutu
~, safe - lotn. pułap bezpieczeństwa
~, safe; ~, safety - granica bezpieczeństwa; lotn. pułap bezpieczeństwa
~, sensitivity - tech. granica czułości, próg czułości
~, size - ograniczenie wielkości
~, speed - prędkość dopuszczalna, ograniczenie prędkości
~, structural - bud. granica wytrzymałości
~, time - limit czasu
~, tolerance - dawka dopuszczalna; dosł.i przen. próg tolerancji
~, upper - pułap, górna granica
~, velocity - prędkość graniczna
~, yield - granica wytrzymałości

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

1. - geogr. granica
linia zasięgu
zasięg występowania
2. limit
pułap
wartość progowa
~, concentration wartość progowa stężenia
~, detection pułap wykrywalności
~, discharge limit zrzutu, wielkość dopuszczalna zrzucanych zanieczyszczeń
~, emission wielkość dopuszczalna emisji
~, flood extent granica zasięgu powodzi
~, pollutant concentration pułap stężenia zanieczyszczeń
~, pollution limit zanieczyszczenia
~, upper pułap, górna granica
~, water price pułap cen wody

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Therefore we should exploit this potential of the European budget to its limits.
Dlatego powinniśmy maksymalnie wykorzystać ten potencjał budżetu europejskiego.

statmt.org

Today the Guardian publishes a detailed account of the police investigation into the original hacking claims that shows how detectives sought to limit the scope of the inquiry and failed to alert public figures who had been targeted by Mulcaire.

www.guardian.co.uk

"I think some states are uncomfortable and they are organising to limit engagement on the issue.

www.guardian.co.uk

Senior Lib Dem backbenchers and peers have told Cameron that keeping control orders or a 28-day detention limit would be incompatible with pledges on civil liberties.

www.guardian.co.uk

Isn't the very worst-case scenario that you and your friend have an amusing night out and in the process make a new friend? If we limit ourselves to only enjoying our own good fortune we minimise our opportunities for happiness in life - which is after all, what you make it.

www.guardian.co.uk

I'm going to have to limit you to 20 questions per case.
Będę musiała ograniczyć cię do 20 pytań na sprawę.

As time is short, I will limit myself to one matter only.
Ze względu na szczupłość czasu ograniczę się tylko do jednego elementu.

At some point, we need to set a time limit.
W pewnym momencie musimy wyznaczyć horyzont czasowy.

I just always thought there had to be a limit.
Ale zawsze myślałem, że masz jakąś granicę.

Having a child now will really limit you. You're too young.
Mienia dziecko teraz naprawdę będzie ograniczać ciebie. jesteś zbyt młody.

In fact, there is no limit on what you may become.
W rzeczywistości, nie ma limitu na co może się stać.

But there is a limit to how much I can take.
Ale jest limit tego ile mogę wziąć na siebie.

We are under time pressure to limit any possible future problems.
Ale działamy pod presją czasu po to, by ograniczyć ewentualne przyszłe problemy.

Now, what do you think is a fair time limit?
Jak myślisz, jaki jest uczciwy limit czasu?

But you can't put a time limit on these operations.
Ale na takie sprawy nie można nakładać ograniczeń czasowych.

They told me you were fresh, but this is the limit.
Powiedzieli mi że taki jesteś, ale to jest granica.

I'm going to limit myself to doing everything girls do wrong in relationships.
Nie, ogranicznę się do robienia tylko co dziewczyny robią źle w związkach.

The Council wanted to increase this limit to 65 hours.
Rada chciała zwiększyć wymiar pracy do 65 godzin.

But it seems like his strength is at its limit.
Ale zdaje się, że jego siła ma granice.

The price is up to you, with no upper limit.
Będziesz negocjował zależnie od przypadku. Nie ma górnego limitu.

I need you to limit your testimony to the calls from the phone company.
Potrzebuję byś ograniczyła swoje zeznanie do telefonów z firmy telekomunikacyjnej.

I'm trying to limit myself to half a pack a day.
Próbuję ograniczyć się do pół paczki dziennie.

They pay cash here. And there's no limit to how many times you give.
Tutaj płacą za nią gotówką. i nie ma znaczenia jak często to robisz.

I would like to limit myself to these general statements.
Ja chciałbym się ograniczyć do tych stwierdzeń ogólnych.

We have reached the limit of trying to move markets with public money.
Osiągnęliśmy granicę możliwości wpływania na rynki przy użyciu publicznych pieniędzy.

There has to be a limit to what we can do in order to prevent them.
Muszą istnieć granice tego, co możemy zrobić, aby im zapobiegać.

Isn't there some kind of limit on the us talks?
Czy nie ma jakiegoś limitu na rozmowy o nas?

I love only you, but sometimes my patience comes to a limit.
Kocham tylko ciebie, ale.. moja cierpliwość ma granice.

I'm just saying, the plan was to limit his involvement.
Ja tylko przypominam, że miałyśmy ograniczyć jego zaangażowanie.

This means that we have to follow the speed limit.
A to oznacza, że powinniśmy tutaj ograniczyć prędkość.

It's purely a place where a certain limit is set.
Jest jedynie miejscem, gdzie zostaje wyznaczona pewna granica.

Because out here, my friends, the sky is literally the limit.
Ponieważ tutaj, moi przyjaciele, ogranicza nas tylko niebo.

Anyway, we agreed to limit the number of looks at that picture.
Tak czy inaczej, zgodziliśmy się ograniczyć ilość ujęć w tym ujęciu.

I also support the 0.00% limit but for professional drivers only.
Jestem również za wprowadzeniem ograniczenia 0,00%, ale wyłącznie w przypadku kierowców zawodowych.

I am told that the compromise time limit is 24 months.
Powiedziano mi, że limit czasowy dla kompromisu wynosi 24 miesiące.

The limit was, after all, somewhat closer in the case of Iraq.
Ten limit był mimo wszystko nieco bliżej w przypadku Iraku.

We support the Commission's proposal to set the age limit for children at six years.
Popieramy wniosek Komisji dotyczący ustalenia granicy wieku dzieci na sześć lat.

However, it is possible to prevent cancer and limit its effects in about 30% of cases.
Jednak jest możliwość zapobiec rakowi i ograniczyć jego skutki w ok. 30 %.

There is a limit to what I can share with a prostitute.
Nie wszystkim mogę się podzielić z prostytutką.

This old male is at the very limit of his endurance.
Ten stary samiec jest na granicy wytrzymałości.

And he won't go one mile an hour over the speed limit.
I nie pojedzie nawet jedną mile na godzinę powyżej ograniczenia prędkości.

I said it's good to talk, but there's a limit.
Mówiłem wam, że można mówić, ale trzeba znać granicę.

Sir,I know that bag is way over the weight limit.
Proszę pana, ta torba przekracza limit wagowy.

There's just no limit to what the future holds for this kid.
Przyszłość nie ma granic dla tego chłopaka.

There seems to be no limit to the reach or power of gravity.
Wydaje się, że siła oddziaływania grawitacji nie ma granic.

We should not limit our focus to the farm sector only.
Nie powinniśmy ograniczać się lub skupiać jedynie na sektorze gospodarstwa wiejskich.

There will, however, be an absolute age limit of six years.
Utrzymana jednak zostanie obowiązkowa granica wieku, wynosząca 6 lat.

Where do we set the limit, the measure of our ambitions?
Gdzie stawiamy granice, miarę naszych ambicji?

I will limit myself to two comments which are somewhat more general and political.
Ograniczę się do dwóch uwag, które mają raczej charakter ogólny i polityczny.

At some point we will have to limit ourselves to the ones that are essential.
W którymś momencie będziemy musieli się ograniczyć do tych, które są niezbędne.

He was living on the limit, like me. Where bleach is for your hair!
Przeżywał granicę, lubić mnie. gdzie wybielacz jest dla twoich włosów!

This imposes a natural limit on what we can do.
Stanowi to duże ograniczenie dla naszych działań.

We should use this debate as an opportunity to think about how to limit the social effects of the present crisis.
Przy okazji tej debaty powinniśmy zastanowić się, jak ograniczyć skutki społeczne obecnego kryzysu.

I hope that the waste of money for the coming year is kept to a limit and actually stops.
Mam nadzieję, że marnotrawstwo pieniędzy w najbliższych latach zostanie ograniczone do minimum i w końcu zostanie położony temu kres.

Medical personnel in northern Germany are really at their limit.
W północnych Niemczech zaczyna brakować personelu medycznego.