Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) lamenty; skarga; lament, opłakiwanie (kogoś/czegoś), biadanie; literatura lamentacja, pieśń żałobna, lament, elegia, tren;

(Verb) żałować (czegoś|kogoś), ubolewać, lamentować, zawodzić, biadać;
the late lamented... - nieodżałowanej pamięci...;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (expressing pain) lament, opłakiwanie
(in music or poem) lament.vi zawodzić
opłakiwać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

lament, opłakiwanie, biadanie
lamentować, opłakiwać, biadać

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s skarga, lament
vt vi opłakiwać (sb, sth kogoś, coś), lamentować

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n skarga, lament
vt opłakiwać (także over sb, over sth - kogoś, coś)
vi lamentować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LAMENT

OPŁAKIWANIE

ELEGIA

TREN

ZAWODZIĆ

BIADAĆ

MAZGAIĆ SIĘ

NARZEKAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V opłakiwać
N biadanie

Wordnet angielsko-polski


1. (a mournful poem
a lament for the dead)
elegia
synonim: elegy

2. (a cry of sorrow and grief
"their pitiful laments could be heard throughout the ward")
lament, lamentacja: : synonim: lamentation
synonim: plaint
synonim: wail

3. (a mournful poem
a lament for the dead)
duma: : synonim: elegy

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

lament
narzekanie
opłakiwanie
płacz

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

lamentować

opłakiwać

Skarga

ubolewać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I also find it lamentable that the rapporteur waters down the Commission's proposals.
Za godny pożałowania uważam również fakt, że sprawozdawca osłabia propozycje Komisji.

statmt.org

Both his reports are of a lamentable standard, and cast him into ridicule as a lawyer.
Obydwa jego sprawozdania były na żenującym poziomie, co kompromituje go jako prawnika.

statmt.org

Predictably, the African Union's response to the coup has been lamentably lacklustre.
Tak jak się spodziewano, reakcja Unii Afrykańskiej na ten przewrót była żałośnie słaba.

statmt.org

And her gates shall lament and mourn; and she shall be desolate and sit upon the ground.
I zasmucą się, a płakać będą bramy jego, a spustoszony na ziemi siedzieć będzie.

Jesus Army

Those that remain of him shall be buried in death, And his widows shall make no lamentation.
Którzy po nim zostaną w śmierci pogrzebieni będą, a wdowy jego nie będą go płakały;

Jesus Army

We would lament all unauthorised releases of classified material.

www.guardian.co.uk

It was a weird lament about a girl who had upset me, and I used to play it constantly to my long-suffering friends.

www.guardian.co.uk

The lament that "these unavoidable tragedies happen in wars" did not explain why virtually the entire population of South Vietnam was at grave risk from the forces of their declared "ally", the United States.

www.guardian.co.uk

That's why I don't lament the passing of the Film Council: it didn't engage with innovation in the moving image at all.

www.guardian.co.uk

You may lament this but that is the truth of the matter.
Można nad tym ubolewać, jednak taka jest prawda.

From this point of view, we cannot but lament the fact that international aid has been very difficult to put into place.
Z tego punktu widzenia nie możemy robić nic innego, niż tylko ubolewać, że tak trudno jest dostarczyć pomoc międzynarodową na miejsce.

These are alarming figures, which all of us here lament.
Są to alarmujące dane, nad którymi wszyscy ubolewamy.

Lament to bother you but I have a dental emergency.
Przepraszam, że ci przeszkadzam, ale potrzebuje nagłej pomocy dentystycznej.

What always upsets me is child poverty, which I lament even in my own country.
Tym, co zawsze mnie niepokoi, jest ubóstwo wśród dzieci nawet w moim kraju, nad którym ubolewam.

Lament, but my analyst said that I need creative chaos.
Przykro mi, ale mój psychiatra powiedział, że potrzebuję twórczego bałaganu.

Later when I chant and lament, strike the metal pieces.
Później, kiedy będę zawodzić i lamentować, uderz w coś metalowego.

We may lament the fact that, along with its diminishing economic significance, Europe's role will be still smaller.
Można ubolewać, że wraz z malejącym znaczeniem gospodarczym rola Europy będzie jeszcze mniejsza.

We should not lament the fates of these inferior creatures.
Nie powinniśmy przejmować się losem tych istot.

I lament that has been long so much.
Przepraszam, że trwało to tak długo.

There's no reason to lament for being blind.
Nie ma powodu, by lamentować przez tę ślepotę.

Even if your lament reaches up to heaven above
Nawet gdy jesteś na dnie podąrzaj w stronę nieba.

I lament, lady. But we must Ask him that não smoke in home.
Przepraszam panią ale mamy mówić gościom aby nie palili w domu.

I can imagine the anxiety of those taken ill, and we can only lament the deaths that have occurred.
Mogę sobie wyobrazić strach tych, którzy zachorowali, możemy tylko zapłakać nad tymi, którzy zmarli.

Geum-ja taught me how to lament my past lives
Geum-ja naucz mnie jak opłakiwać poprzednie życie.

Is it a lament to the gods?
Czy jest to lament do bogów?

But yet let reason govern thy lament.
Niech rozum jednak nimi rządzi.

Then I shall lament no more.
Wtedy nie będę już się skarżył.

I lament very by your mãe.
Bardzo mi przykro z powodu twojej matki.

Lament if I seem distracted lately.
Przepraszam jeśli ostatnio wyglądałam na trochę roztargnioną.

Invest now, gentlemen, or lament later.
Inwestujcie teraz, panowie, lub narzekajcie później.

We lament the abstention rate in European elections and 'No' votes in referendums.
Lamentujemy nad niską frekwencją w europejskich wyborach i liczbą głosów na "nie” w europejskich referendach.

It's called the Lament Configuration.
Nazywa się to Lament Configuration.

What would happen if the German lament and specific interpretation of human dignity were applied to Alsace and Lorraine?
Co by się stało, gdyby niemieckie użalanie i swoiste postrzeganie godności człowieka odnosiło się do Alzacji i Lotaryngii?

Because the relevant amendments were not adopted, I can only lament this drift towards uncontrolled liberalisation that fails to respect the fundamental right of European citizens to a public postal service.
Ponieważ odnośne poprawki nie zostały przyjęte, mogę tylko ubolewać nad tym przesunięciem w stronę niekontrolowanej liberalizacji, która nie uwzględnia prawa obywateli UE do publicznej usługi pocztowej.

It ignores the most public lament of sports bodies throughout Europe: that the Bosman and Kolpak rulings have left then unable to foster the development of home-grown sports talent.
Lekceważy ona jak najbardziej jawne skargi organizacji sportowych z obszaru całej Europy: dotyczą one tego, że orzeczenia w sprawach Bosman i Kolpak uniemożliwiają im rozwijanie domorosłych talentów sportowych.

(FR) Madam President, I am not taking the floor under the 'catch-the-eye' procedure; I simply wish to lament the fact that the Council bench is hopelessly empty.
(FR) Pani przewodnicząca! Nie zabieram głosu w ramach procedury przyciągania uwagi do swojej osoby; po prostu pragnę wyrazić żal z tego powodu, że fotele Rady są tak rozpaczliwie puste.

It sometimes seems to me that in certain documents we lament health problems whilst in others we promote GMOs, cloning and importing food from regions where it is produced using methods far removed from natural ones.
Czasami odnoszę wrażenie, iż w jednych dokumentach ubolewamy nad problemami zdrowotnymi, a w drugich promujemy GMO, klonowanie, import żywności z regionów, w których produkuje się ją metodami daleko odbiegającymi od naturalnych.

(FR) Mr President, ladies and gentlemen, whether we rejoice or lament, everyone agrees that the Treaty to be signed in Lisbon is just a recycling of the European Constitution rejected by two referendums in 2005.
(FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Niezależnie od tego, czy cieszymy się czy ubolewamy, wszyscy zgadzają się, że Traktat, który ma zostać podpisany w Lizbonie jest niczym więcej, jak tylko ponownym wykorzystaniem tekstu Konstytucji dla Europy odrzuconej w 2005 r. w dwu referendach.