Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) uderzenie, cios, trafienie; trafna odpowiedź; hit, przebój; atak, przytyk; sztag, mach, ścieżka; morderstwo, zabójstwo;
score a hit - zdobyć punkt; trafić, odnieść sukces;
score a hit - zdobyć punkt; trafić, odnieść sukces;

(Verb) uderzać/uderzyć; naciskać/nacisnąć na, dotykać/dotknąć; docierać/dotrzeć do; osiągnąć sukces, osiągnąć efekt; (za)atakować; trafić na; rozwalić, kropnąć;
hit up - sport rozgrzewać się;
hit out at - zaatakować, zamierzyć się na; krytykować;
hit a blot - obnażać słabą stronę;
it hit me - zrozumiałem;
be badly hit - odczuć boleśnie, zostać dotkniętym;
hit the books - wkuwać;
hit the big time - odnieść oszałamiający sukces;
hit 12% - osiągnąć poziom 12%;
hit sb when they are down - kopać leżącego;
hit the bricks - strajkować;
hit a home run - osiągać wielki sukces;
hit a bad patch - mieć chwilowe trudności;
hit at sb - (za)atakować kogoś, zamierzyć się na kogoś;
hit the jackpot - wygrać los na loterii; wygrać główną nagrodę, zgarniać pulę, trafiać w dziesiątkę;
hit off - doskonale naśladować;
the storm hit - rozszalała się burza;
hit town - dotrzeć do miasta;
hit it off (with sb) - poczuć więź;
hit back - wziąć odwet, nie pozostać dłużnym;
hit on - przystawiać się do, podrywać; wpaść na;
hit up for - poprosić;
hit the heads - (Verb) dostać się na pierwsze strony gazet;
hit the bottle - rozpić się;
hit a goal - zdobyć gola;
hit below the belt - stosować niedozwolone chwyty, uderzać poniżej pasa;
hit the brake - wcisnąć hamulec;
hit the roof - wściec się;
hit the road - udać się w drogę;
hit sb where it hurts - trafić w czyjś czuły punkt;
hit the brake - wcisnąć hamulec;
hit the roof - wściec się;
hit the road - udać się w drogę;
hit sb where it hurts - trafić w czyjś czuły punkt;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (blow) uderzenie
~ man zabójca na zlecenie
(successful attempt) trafienie
(colloq) sukces
(popular song) przebój.vt (pt, pp hit [hit]
give a blow)
1.
uderzać
don't ~ a man when he's down nie kop leżącego
the car ~ a building samochód uderzył w budynek
(fig) : he ~ the nail on the head trafiłw samo sedno.
2.
(fig uses) : you've ~ it! trafiłeś!
the idea suddenly ~ me wpadłem nagle na pomysł
the town was ~ by an earthquake miasto nawiedziło trzęsienie ziemi
(colloq) : ~ the trail, road ruszać w drogę.vi: he ~ on an idea wpadł na pomysł.~ cpd ~-or-miss adj na chybił trafił. Phrasal verbs: ~ to ~ back vt: he ~ the ball back odbił piłkę
if he ~s you, ~ him back jak cię uderzy, to mu oddaj.~ to ~ off zwięźle/trafnie scharakteryzować.~ to ~ out vi he ~ out at his opponents ostro atakował swoich wrogów

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przebój, hit, uderzenie, celny strzał, trafienie

uderzać, trafiać, stuknąć, ugodzić, trzasnąć (kogoś, coś), osiągać, uzyskiwać
~ a man when he's down (pot.) ~działać wbrew zasadom
~ the roof/ ceiling (pot.) ~wściekać się
~ home trafić do przekonania
~ one's for six zdumiewać, zaniepokoić
~ the nail on the head powiedzieć prawdę
make a ~ (with sb) zrobić (na kimś) bardzo dobre wrażenie
~ it off przypaść sobie do gustu
~ the headlines dostać się na pierwsze strony gazet
~ the road (pot.) ~wybierać się w podróż
~ the bottle (pot.) ~za dużo pić
~ the sack/bay (pot.) ~iść spać
~ back oddawać cios, odgryzać się
~ on/upon uchwycić się, dojść do, wpadać na
~ out at próbować zadać cios, silnie krytykować
~ sth/sb off opisać krótko i dokładnie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

odwiedziny

cios

celny strzał

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

hit, hit vt vi uderzyć (się)
trafić
ugodzić (at sth w coś)
s uderzenie
sukces, udana próba
przebój (muzyczny)
trafienie
direct ~ trafienie bezpośrednie
o-ver ~ przeniesienie, długi strzał
short ~ niedolot, krót-ki strzał
~ and run tactics taktyka nękająca (partyzancka)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt vi uderzać (się)
trafiać
godzić (at sth - w coś)
pot. to hit it off with sb - polubić się z kimś
pot. to hit the roof - wściekać się
pot. to hit the road - ruszać w drogę
to hit back (at sb) - oddawać (cios) komuś
odcinać się
n uderzenie
trafienie
przebój (muzyczny), hit
pot. hit man - płatny morderca

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UDERZENIE

UGODZENIE

TRAFIENIE

PRZYTYK

SUKCES

PRZEBÓJ

SZLAGIER

TUSZ

UDERZAĆ

TRZEPAĆ

TRZASKAĆ

STUKNĄĆ

UGODZIĆ

BACHNĄĆ

ZDZIELIĆ

KUKSAĆ

OBŁOŻYĆ

ZAATAKOWAĆ

PALNĄĆ

DOTRZEĆ

DOSIĘGAĆ

DOLATYWAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of contacting one thing with another
"repeated hitting raised a large bruise"
"after three misses she finally got a hit")
trafienie
synonim: hitting
synonim: striking

2. (the act of contacting one thing with another
"repeated hitting raised a large bruise"
"after three misses she finally got a hit")
uderzenie: : synonim: hitting
synonim: striking

Słownik internautów

trafić
uderzać
trafienie
uderzenie
hit, przebój

Słownik audio-video Montevideo

przebój, sukces kasowy

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

sukces, przebój

osiągnąć coś, zdobyć coś, trafić coś (zdobyć)

sprzątnąć kogoś, załatwić kogoś, rozwalić kogoś, zlikwidować kogoś, zabić kogoś, rozprawić się z kimś, usunąć kogoś, zamordować kogoś, zdjąć kogoś, skasować kogoś

zamach, zabójstwo, morderstwo

kradzież, włamanie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

hit

łupnąć

nagranie

piosenka

trafiać

trafić

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

balist. trafienie; uderzenie; adj. trafiony
~, accurate - trafienie celne, trafienie dokładne
~, base impact - uderzenie w ziemię
~, bomb - trafienie bombą, uderzenie bomby
~, certain - trafienie pewne
~, chance - trafienie przypadkowe
~, deadly - trafienie śmiertelne
~, direct - trafienie bezpośrednie
~, fatal - trafienie śmiertelne
~, first round - trafienie pierwszym pociskiem, trafienie za pierwszym razem
~, hard - trafienie celne
~, killing - trafienie śmiertelne
~, missile - uderzenie pocisku
~, multiple - trafienie wielokrotne
~ on target - uderzenie w cel, trafienie w cel
~, one shot - trafienie jednym strzałem
~, probable - trafienie prawdopodobne
~, projectile - trafienie pociskiem, uderzenie pocisku
~, shell - trafienie pocisku, trafienie pociskiem
~, single - trafienie pojedyncze
~, target - trafienie celu
~ the deck - żegl.,mar. pobudka
~, torpedo - trafienie torpedą

Słownik techniczny angielsko-polski

1. uderzenie n, trafienie n
2. trafna odpowiedź w systemie automatycznego wyszukiwania informacji

uderzyć, trafić (w cel)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

If one of these things were to hit pretty much anywhere, it would cause a panic.
Jeśli jeden z takich objektów spadłby w jakiekolwiek miejsce, wybuchłaby panika.

TED

At the same time, these countries have also been hit hard by the credit crunch.
Jednocześnie państwa te ucierpiały mocno na skutek obecnego kryzysu kredytowego.

statmt.org

Well, that time has come, because the mass movement has now hit the European Union.
Otóż ten czas nadszedł, ponieważ masowe ruchy teraz dotarły do Unii Europejskiej.

statmt.org

Unfortunately, young people in Romania are still one of the groups hardest hit.
Niestety, rumuńska młodzież to nadal jedna z grup najbardziej dotkniętych kryzysem.

statmt.org

Young people and women are hit hardest by the trafficking and consumption of drugs.
Młodzież i kobiety najbardziej cierpią z powodu handlu i używania narkotyków.

statmt.org

She remembers her mother stealing her birthday money, selling the television, and even the Thanksgiving turkey a church had given them, to scrape together money to score a hit of coke.

www.guardian.co.uk

This year, hit by a perfect storm of technology and fashion, the tan has changed.

www.guardian.co.uk

The RMT leader said the coalition meant "old-school Thatcherite austerity and cuts that force people to pay through the nose for crumbling and underfunded services that hit the poor hardest".

www.guardian.co.uk

"It probably hit him harder than most because of his personal friendship with Majeed.

www.guardian.co.uk

It is only government officials who would be hard hit.
Tylko oficjele rządowi zostaliby tym bardzo dotknięci.

Young people, in particular, are especially hard hit by the current crisis.
Bieżący kryzys szczególnie ciężko doświadcza młodych ludzi.

They hit him on the left side when he was a baby.
Bito go po lewej stronie, jak był źrebakiem.

Sometimes I just looked at my father and he hit me.
Czasami ojciec bił mnie za samo spojrzenie.

Well should we go or stay so they can hit us.
Dobra, idziemy, czy czekamy aż nas dopadną?

I've already got the first hit out of the way.
Już mam pierwszy cios z głowy.

When you hit another person, your hand will fall off.
Kiedy uderzysz inną osobę, odpadnie twoja ręka.

Happened to my daughter. She got hit in the park.
Moja córka uderzyła się w głowę na boisku.

Almost every single one of these guys has been hit at least once.
Prawie każdy z tych ludzi oberwał conajmniej jeden raz.

I almost got hit myself in both hands and feet.
Prawie się postrzeliłem w obie dłonie i stopy.

He's hit me a couple of times over the years.
Przez lata i mnie uderzył parę razy.

See if we can't get a hit to another case.
Zobaczyć, czy ma związek z inną sprawą.

He was the first person ever to be hit by a car.
Był pierwszą osobą, którą w ogóle potrącił samochód.

I give $ 10 to hit in my face now.
Dam Ci 10$, jeśli uderzysz mnie teraz w twarz.

My parents, they hit me pretty hard once upon a time.
Moi rodzice mnie bili od czasu do czasu.

Don't you know enough not to hit a small child?
Nie wiesz, że nie można bić dzieci?

He just hit her from one side of the room to the other.
On tylko rzucał nią z jednej strony pokoju na drugą.

After all, we did hit the center of the earth.
Poza tym, uderzyliśmy w centrum ziemi.

For the first time in my life, I hit him back.
Po raz pierwszy w życiu oddałem mu.

A second later, he heard the body hit the floor.
Sekundę później słyszał, jak ciało upadło na podłogę.

Most everybody we know will be hit one way or another.
Wszystkich, których znamy, dotknie to tak czy inaczej.

They hit him last year on the road, just up here.
W zeszłym roku, na tej drodze, dokładnie tutaj.

We go, I have been a bad girl hit me!
Zbij mnie. Nie byłaś taka zła.

But whatever he did or didn't do, you still hit him.
Ale cokolwiek zrobił lub nie zrobił, nadal go potrąciłaś.

And when you were hit by his car, same thing, right?
A kiedy zostałeś potrącony przez samochód, tak samo, prawda?

I wanted to go back up in that room and hit her.
Chciałem wrócić do tego pokoju i ją uderzyć.

I want to hit him in the head with this.
Co chcesz teraz zrobić? Mam zamiar uderzyć go w głowę tym.

What if the hit has nothing to do with the ball?
Co jeśli uderzenie nie ma nic wspólnego z balem?

Well, it certainly felt like one when the car hit the wall.
Cóż, czułem jakby jeden miał miejsce kiedy smochód uderzył o mur.

You do that right, the other guy never know what hit him.
Jeśli wykonasz to poprawnie, przeciwnik nigdy nie będzie wiedział co Go uderzyło.

When I couldn't think of any more, they hit me again.
Miałem już pustkę w głowie, a oni znowu zaczęli bić.

I need to hit something, and it needs to be you.
Muszę coś uderzyć,i to musisz być ty.

Thought I took care of that one in the hit and run.
Myślałem, że zajmę się tym uderzając i uciekając.

Even if you did hit me, it would still be true.
Nawet jeśli mnie uderzysz nie zmieni to prawdy.

I'll tell her you hit me and pulled my hair.
Powiem jej, że mnie bijesz i ciągniesz za włosy.

Man, it took everything inside of me not to hit him back.
Powstrzymałem się z trudem, by go nie uderzyć.

They're doing this because you hit the old man hard.
Robią to, bo mocno uderzyłeś w starego.

Hit me right here in the head, just like my brother.
Strzel mi prosto w głowę, tak jak zginął mój brat.

Yes, the car hit them and stopped for a moment.
Tak, sprawca uderzył w auto a potem zatrzymał się na chwilę.

Oh, they must have hit you over the head hard this time.
Tym razem musiałeś mocno dostać po głowie.

Did you know that he got hit in the head?
Wiedziałaś o tym, że dostał w głowę?

All it takes is one hit to get you back on top.
Wystarczy zrobić jeden hit, aby znów być na szczycie.

Yeah, he took the other one off and hit me with it.
Zdjął mi jeden i uderzył mnie nim.

What if we hit it off, become a thing or something?
A jeśli coś z tego będzie?

I was with this guy, and he got hit by a car.
Byłam z tym facetem i uderzył go samochód.

This whole time, you thought I put the hit on her?
Cały ten czas myślałeś, że to ja zleciłam ją zabić?

Guy ran a red light and hit her head on.
Jakiś koleś przejechał na czerwonym i w nią uderzył

Did you girls hear anything before he hit the ground?
Jeszcze tylko kilka pytań. Słyszałyście coś, zanim uderzył w ziemię?

People understand getting hit more than what my mom does.
Ludzie bardziej rozumieją bicie niż to, co robi moja matka.

Watch,how I am going to hit a six next ball?
Patrz lepiej jak zamierzam uderzyć sześć następnych piłek.