Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

[`d5: t7] = n pl of datum.

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

informacja, dane

Nowoczesny słownik angielsko-polski

materiał

Słownik finansowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

dane~ concerning the object dane obiektu~ processing przetwarzanie danych~ reconciliation uzgadnianie danych~ suppression usuwanie danychadjusted ~ skorygowane danebasic ~ dane podstawowecensus ~ dane spisoweElectronic Data Interchange (EDI) elektroniczna wymiana danychfactual ~ dane rzeczywistefinite ~ dane ostatecznegeneral ~ dane ogólneinitial ~ dane źródłoweinput ~ dane wejściowemain ~ dane podstawoweno ~ available brak danychoutput ~ dane wyjściowepersonal ~ security ochrona danych osobowychprimary ~ dane źródłowesampling ~ dane reprezentatywne

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

n dane data analysis analiza danych data bank bank danych data base baza danychdata capture comp. zbieranie danychdata collection gromadzenie danychdata compression comp. kompresja danych data date data otrzymania danychdata directory katalog danych Data Encryption Standard (DES) comp. algorytm szyfrowania danych DESdata entry wprowadzenie danych data input wprowadzanie danych do komputeradata link comp. łącze danych data management zarządzanie danymidata mining przeszukiwanie danychdata output otrzymywanie danych z komputeradata preparation przygotowanie danych data processing przetwarzanie danychdata record zapis danychdata retrieval poszukiwanie danychdata storage comp. przechowywanie danych data vendors agencje informacyjne dla potrzeb giełdy data verification weryfikacja danychdata warehousing comp. hurtownia danych accumulated data dane zgromadzoneactual data dane faktyczneaddress data dane adresoweadquate data odpowiednie daneadjusted data skorygowane daneannual data dane rocznebasic data dane podstawowebook data dane księgowecalculated data dane skalkulowane collected data dane zgromadzonecomparable data dane porównywalnecomputer data dane komputeroweconflicting data sprzeczne daneconsistent data zgodne danecontrol data dane kontrolnecurrent data bieżące danedisorted data dane zniekształconeElectronic Data Interchange (EDI) elektroniczna wymiana danychestimated data dane szacunkoweexact data dokładne danefalse data fałszywe danefinancial data dane finansowefollow-up data dane uzupełniająceforged data sfałszowane daneincredible data niewiarygodne danemissing databrakujące danemortality data dane o śmiertelnościnumerical data dane liczbowepersonal data dane osobowepersonal data security ochrona danych osobowychpreliminary data wstępne danerecent data ostatnie danerelative data dane względnereliable data wiarygodne danestatistical data dane statystycznesupplementary data dane uzupełniająceverified data dane sprawdzone

Słownik morski angielsko-polskiIwona Kienzler

n dane

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler

dane pl

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

zob. datum

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

zob. datum -

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N dane
N Comp bank danych
N Comp przetwarzanie danych

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski2003, Krzysztof Czekierda

dane~, additional dane dodatkowe~, analytical dane analityczne~, approximate dane przybliżone~, calculated dane obliczeniowe~, collected dane zgromadzone, dane zebrane~, comparable dane porównywalne~, descriptive dane opisowe~, design dane projektowe~, efficiency tech. dane dotyczące sprawności~, emission dane dotyczące emisji~, environmental dane środowiskowe~, environmental pollution dane dotyczące zanieczyszczenia środowiska~, estimated dane szacunkowe~, hazardous waste dane dotyczące odpadów niebezpiecznych~, input inform. dane wejściowe~, investment-related dane dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego~, meaningful dane znaczące~, measured~, measurement dane pomiarowe~, meteorological dane meteorologiczne~, monitoring dane monitoringowe, dane z sieci monitoringu~, municipal waste dane dotyczące odpadów komunalnych~, not available dane niedostępne~, numerical dane liczbowe~, observation dane obserwacyjne~, operating tech. dane eksploatacyjne~, outdated~, out-of-date dane nieaktualne~, output inform. dane wyjściowe~, performance tech. dane eksploatacyjne~, pollution dane dotyczące zanieczyszczenia~, processed dane przetworzone~, qualitative dane jakościowe~, quantitative dane ilościowe~, qarterly dane kwartalne~, raw dane surowe, dane nieobrobione~, reliable dane wiarygodne~, rough dane szacunkowe~, stored dane nagromadzone~, technological dane technologiczne~, test wyniki badań, wyniki testów~, uniform dane jednorodne, wyniki jednorodne~, user acceptance test wyniki badań odbiorowych (instalacji) przedłożone przez użytkownika~, waste dane dotyczące odpadów~, waste collection dane dotyczące zbiórki odpadów~, waste disposal dane dotyczące unieszkodliwiania odpadów~, waste generation dane dotyczące wytwarzania odpadów~, waste management dane dotyczące gospodarki odpadami

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

dane
annual data: dane roczne
available data: wszelkie dane
collection (compiling) of data: zbieranie danych
conflicting data: sprzeczne dane
current data: dane bieżące
data acquisition (collection) : zbieranie danych
detailed data: dane szczegółowe
estimated data: dane przybliżone
false data: dane fałszywe
final data: dane ostateczne
general data: dane ogólne
incomplete data: dane niepełne
missing data: dane brakujące
monthly data: dane miesięczne
mortality data: dane o śmiertelności
no data available: brak danych
personal data: dane osobowe, personalia
predicted data: dane prognozowane
reference data: dane bazowe
reliable data: dane wiarygodne
revised data: dane skorygowane
social data: dane społeczne
statistical data: dane statystyczne
supplementary data: dane uzupełniające
to collect data: zbierać dane

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

dane

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polskiKrzysztof Czekierda

dane
~, company’s performance - dane dot. kondycji firmy
~, employment - dane dot. zatrudnienia
~, incomes - dane dot. przychodów
~, job market - dane dot. rynku pracy
~, survey - dane pochodzące z badań
~, unemployment - dane dot. bezrobocia

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

mat. dane
~, accurate - dane dokładne
~, accurate location - dane określające dokładne położenie
~, analytical - dane analityczne
~, approximate - dane przybliżone
~, armament - dane dotyczące uzbrojenia
~, available - dane dostępne
~, ballistic (performance) - dane balistyczne
~, basic - dane podstawowe
~, calculation - materiały obliczeniowe
~, cartographic - dane kartograficzne
~, co-ordinate - kart. dane określające współrzędne
~, corrected - dane skorygowane
~, deployment - dane dotyczące rozwinięcia (pod/oddziałów)
~, design - dane projektowe
~ fed to an on-board computer - dane wprowadzone do komputera pokładowego
~, firing - dane do strzelania, dane ogniowe
~, flight - dane dotyczące lotu
~, flight test - dane dotyczące prób lotu
~, identity - dane określające tożsamość
~, imagery - dane w postaci (przekazywanych) obrazów
~, immediate use - dane nadające się do bezpośredniego wykorzystania
~, inaccurate - dane niedokładne
~, incomplete - dane niepełne
~, incorrect - dane nieprawidłowe
~, input - inf. dane wejściowe
~, intelligence - dane wywiadowcze
~, inventory - dane inwentarzowe
~, limit - inf. wielkości graniczne, wartości graniczne
~, map - dane kartograficzne
~, marginal - kart. dane znajdujące się na marginesie
~, military - dane wojskowe
~, missing - dane brakujące
~, navigational - dane nawigacyjne
~, observation - dane obserwacyjne
~ of questionable accuracy - dane wątpliwej dokładności
~, official - dane oficjalne
~, on-board computer entered - dane wprowadzone do komputera pokładowego
~, open source intelligence - dane wywiadowcze ze źródeł ogólnodostępnych
~, operational - dane operacyjne
~, output - inf. dane wyjściowe
~, performance - dane dotyczące sprawności (sprzętu); dane taktyczno techniczne; tech. dane eksploatacyjne
~, personal - dane osobowe
~, processed - dane przetworzone
~, radar - dane radiolokacyjne
~, radiation exposure - dane dotyczące napromieniowania
~, raw (recorded) - dane surowe, dane nieprzetworzone
~, reconnaissance - dane z rozpoznania
~, required - potrzebne dane
~, restricted - dane o ograniczonym dostępie, dane zastrzeżone
~, ship identity - dane określające tożsamość statku
~, stored - inf. dane przechowywane w pamięci
~, survey - dane pomiarowe
~, tactical technical - dane taktyczno techniczne
~, target - dane dotyczące celu
~, target bearing - dane dotyczące położenia celu
~, target inventory - dane dotyczące wykazu celów
~, target location/position - dane dotyczące położenia celu
~, technical - dane techniczne
~, telemetry - dane telemetryczne
~, terrain - dane o terenie, informacja o terenie
~, topographical - dane topograficzne
~, trajectory - dane dotyczące trajektorii lotu
~, troop location - dane dotyczące rozmieszczenia wojsk
~, troop movement - dane dotyczące ruchu wojsk
~, unprocessed - dane nieprzetworzone
~, useable - dane dające się wykorzystać
~, useless - dane nieprzydatne, dane nieużyteczne

Słownik częstych błędów

Data to rzeczownik w liczbie mnogiej, który oznacza dane, np. The computer data are very promising - let's check the market (Dane komputerowe są bardzo obiecujące - sprawdźmy ten rynek). Wyraz date jako rzeczownik oznacza datę lub randkę, np. Today's date is May 23 (Dzisiejsza data to dwudziesty trzeci maja), a jako czasownik chodzić na randki

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The position of European Data Protection Supervisor (EDPS) was created in 2001.
Stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS) ustanowiono w 2001 r.

europa.eu

We also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
Zgadzamy się także z koniecznością wzmocnienia ochrony danych na określony czas.

statmt.org

You have spoken with great conviction once again, Mr Alvaro, about data privacy.
Raz jeszcze, panie Alvaro, mówił pan z wielkim przekonaniem o prywatności danych.

statmt.org

The fuzziness that surrounds economic data in China was highlighted by another recent, startling report.

www.guardian.co.uk

But as commentators have pointed out, that stance is contradicted by the fact that Amazon has previously hosted the "war logs" from WikiLeaks which contained data about the US wars in Afghanistan and Iraq.

www.guardian.co.uk

In each case, their value lies in the vast data engines they operate, for which the web is simply one point of access.

www.guardian.co.uk

"It's important that when we automate the transfer of contacts to another service, users have some certainty that the new service meets a baseline standard of data portability.

www.guardian.co.uk

We hope that reciprocity will be an important step towards creating a world of true data liberation - and that this move will encourage other websites to allow users to automate the export of their contacts as well.

www.guardian.co.uk

To the left you see data over a long period.
Po lewej są dane zebrane po długim okresie.

So I think data can actually make us more human.
Myślę, że dane mogą uczynić nas bardziej ludzkimi.

You know what they say about men who study too much data.
Wiesz co mówią o ludziach, którzy studiują za dużo.

Well, everyone at wants to get their hands on the data.
Wszyscy w chcą dostać w swoje ręce dane.

Alone you give me the data. Not we can make this again.
Podaj mi fakty, Janine. Nie możemy tego zrobić ponownie.

I'm going to the office and check on the development data.
Jadę do biura sprawdzić, co z danymi.

Only two people on board know enough about Data to do this.
Tylko dwie osoby na pokładzie wiedzą wystarczająco dużo o Dacie, żeby to zrobić.

So what should we be doing with that guy's data?
Więc, co powinniśmy robić z danymi tamtego kolegi?

You want to record data on everyone in the world!
Chcecie zebrać dane o każdym człowieku na świecie!

In other words, how are they going to use these data?
Innymi słowy, jak USA będą korzystały z tych danych?

How much does he think we put into that data dog?
Czy on myśli jak dużo włożyliśmy w tego Data Dog'a.?

Doesn't seem to fit in with any of our data.
To nie pasuje do żadnych danych.

I mean, I'm still waiting on some data from a friend.
To znaczy ciągle czekam na dane od pewnego przyjaciela.

Data, I will see you in my office tomorrow at 0900 hours.
Data, zgłoś się do mojego biura jutro o godzinie 09.00.

You can take a data set and put it there.
Można wziąć zestaw danych i wstawić go tutaj.

We've been over this data with you five, six times now.
Omawialiśmy te dane już z sześć razy.

Now, I want you to put your data on the web.
Teraz chcę, żebyście umieścili w swoje dane.

This is available and we can provide you with the data.
Dane te są dostępne i możemy je państwu przekazać.

From the data we have, Computer says that the energy field has no mass.
Z danych uzyskanych do przetworzenia, komputer ustalił, że pole energetyczne nie ma masy.

Part of having feelings is learning to live with them, Data.
Częścią poosiadania uczuć jest nauka jak z nimi żyć, Data.

Data, you're not thinking about using that thing, are you?
Data, ty nie myślisz o używaniu tamtych rzeczy, czy tak?

I'll send it back with the rest of the data.
Poślę to z resztą danych.

Why didn't you give it a more human look, Data?
Dlaczego nie nadałeś mu bardziej ludzkiego wyglądu?

I need you to pull some data off of it.
Mam tu jedną. Chcę, żebyś wyciągnęła z niej dane.

The data we have been given are out of date.
Dane, które otrzymaliśmy, są nieaktualne.

In order to be able to develop them, we need data.
Aby je opracować, potrzebujemy danych.

If that is the case, it should go and get the data.
W takim przypadku Komisja powinna zebrać odpowiednie dane.

The fact is that we still do not have these important data available.
Fakty są takie, że nadal nie dysponujemy tymi ważnymi danymi.

This is particularly the case when it comes to personal data.
Dotyczy to zwłaszcza przypadków związanych z danymi osobowymi.

However, what would happen if all this data was passed on only to third countries?
Co by się jednak stało, gdyby wszystkie te dane została przekazane krajom trzecim?

This goes together with better data on what fish are caught.
W tym celu potrzebne są lepsze dane na temat tego, jakie ryby są łowione.

Nor can you find out what happens to your data.
Ani też nie możemy się dowiedzieć, do dzieje się z naszymi danymi.

Especially important attention should be paid to personal data protection.
Należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę danych osobowych.

If someone wanted the data, why not just take the damn phone?
Jeśli ktoś potrzebował danych, dlaczego nie wziął tego cholernego telefonu?

We're making a central data file on the second floor.
Tworzymy centralną bazę danych na drugim piętrze.

But the data in your hand will destroy our plan.
Ale dane, które trzymasz w ręku, zniszczą nasz plan.

But there's always a data trail if you know where to look.
Ale zawsze pozostaje jakiś ślad, jeśli się wie gdzie szukać.

I will be in the lab getting us some real data.
Będę w laboratorium wyciągać jakieś prawdziwe dane.

She would want you to use that data card to get justice.
Chciałaby, żebyś użył tej karty pamięci, żeby uzyskać sprawiedliwość!

Data, this ship is less than a year out of space dock.
Ten statek rok temu wyszedł z doku. Jakie jest prawdopodobieństwo takiej serii?

The data is missing, and I want you to find it.
Zniknęły wszystkie dane i chciałabym cię prosić o ich odszukanie.

I am ready to share with you data and results of this exercise.
Jestem gotów podzielić się z państwem danymi i rezultatami tego badania.

The final issue that I would like to consider is access to data.
Ostatnią sprawą, do której chciałbym się odnieść, jest dostęp do danych.

Indeed it is not without interest to have such data to help in making decisions.
Rzeczywiście w interesie decydentów jest posiadanie takich danych przy podejmowaniu decyzji.

We've given you a data processing position in the information management centre.
Przydzieliliśmy Ci... niskodostępowe stanowisko przetwarzania danych w centrum zarządzania informacją.

It took me years to collect the data I needed.
Zebranie potrzebnych danych zajęło mi lata.

We have to tell people that I'm a data analyst.
Musimy mówić ludziom, że jestem analitykiem.

You'd have a hard time accepting data from your right eye.
To masz duże problemy odbierania danych z prawego oka.

I would add that, last week, we had a very nice data protection day.
Chciałbym dodać, że w zeszłym tygodniu zorganizowaliśmy bardzo udany dzień ochrony danych.

In addition, we are also dealing with the very important question of data security.
Ponadto zajmujemy się również bardzo ważną kwestią bezpieczeństwa danych.