Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) autonomiczny, niezależny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj autonomiczny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autonomiczny, niezależny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. samoistny, autonomiczny autonomous possession posiadanie samoistneautonomous possessor posiadacz samoistny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj autonomiczny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SAMOISTNY

SAMORZĄDNY

Wordnet angielsko-polski


1. ( (of persons) free from external control and constraint in e.g. action and judgment)
samodzielny, zaradny, życiowy
synonim: self-directed
synonim: self-reliant

2. ( (of political bodies) not controlled by outside forces
"an autonomous judiciary"
"a sovereign state")
niepodległy, wolny, autonomiczny, niezawisły, suwerenny, samodzielny: : synonim: independent
synonim: self-governing
synonim: sovereign

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. autonomiczny
samoistny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

samoistny, autonomiczny
autonomous possession: posiadanie samoistne
autonomous possessor: posiadacz samoistny
autonomous possessor of a real estate: samoistny posiadacz nieruchomości
autonomous possessor of a thing: samoistny posiadacz rzeczy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. niezależny; autonomiczny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So is the memorandum also being discussed with the Kurdish autonomous government?
Czy ten protokół został omówiony z przedstawicielami rządu autonomii kurdyjskiej?

statmt.org

So now I'm going to show you the hands-free, autonomous self-replication.
Więc teraz zamierzam wam pokazać autonomiczne samoreplikowanie bez udziału rąk.

TED

Georgia was invaded by Russia and two of its autonomous territories practically annexed.
Rosja najechała na Gruzję, przyłączając w praktyce dwa z jej terytoriów autonomicznych.

statmt.org

It has autonomous organized microcircuits, has these programs which run.
Posiada niezależnie zorganizowane obwody, posiada programy sterujące.

TED

This will involve the establishment of an autonomous and permanent headquarters in Brussels.
Będzie się to wiązać z ustanowieniem autonomicznego i stałego sztabu w Brukseli.

statmt.org

Several other trials still await Aziz, among them a charge that he participated in the killing of the opposition movement figure Talib al-Suhail, and the family of former Kurdish guerilla leader Massoud Barazani, now president of an autonomous zone in Iraq's Kurdish north.

www.guardian.co.uk

Burgeoning tension between the cartel's old guard and the increasingly autonomous Zetas exploded into open warfare in early 2010.

www.guardian.co.uk

But as computers become more mobile and autonomous - either they can gain their own power from the environment or they have a long battery or are wireless - their problems become quite different.

www.guardian.co.uk

But for others in the city the new mosque and cultural centre has provoked fears that the multimillion-euro project will do little to encourage integration and give the Turks free rein to live in their own autonomous world.

www.guardian.co.uk

It must become more autonomous in order to be seen throughout the world as a strong and independent player.
Musi stać się samodzielniejsza, aby świat postrzegał ją jako silnego i niezależnego gracza.

A resistance organisation is structured into cells, autonomous groups of 10 or 20 people.
Ruch oporu podzielony jest na komórki niezależne grupy dziesięciu lub dwudziestu ludzi.

Back in lodz, i had grant from the state to do an autonomous research.
W Łodzi miałem stypendium na prowadzenie badań. Ubrałaś się jak do ćwiczeń.

He loses control. A part of him becomes autonomous.
Jakaś część jego ciała, staje się zupełnie niezależna.

So is the memorandum also being discussed with the Kurdish autonomous government?
Czy ten protokół został omówiony z przedstawicielami rządu autonomii kurdyjskiej?

Your main autonomous nerve lines and vital parts are completely severed.
Twoje główne nerwy i części sterujące są kompletnie porwane.

From French overseas departments they first became autonomous territories and then independent states.
Z francuskich departamentów zamorskich najpierw stały się terytoriami autonomicznymi, a potem niezależnymi państwami.

The secretariat could also have a separate legal personality with an autonomous status.
Sekretariat mógłby również posiadać odrębną osobowość prawną i autonomiczny status.

That's what the autonomous drones want you to think.
To to, co niezależne drony chcą, żebyś myślał.

This can be prevented only by granting them a genuine autonomous status.
Można temu zapobiec tylko nadając im prawdziwy autonomiczny status.

I'm here today to talk about autonomous, flying beachballs.
Dziś będę mówić o autonomicznych, latających piłkachplażowych.

In the absence of an autonomous budget, the agency is de facto integrated into the Commission.
Ze względu na brak niezależności finansowej Agencja jest w rzeczywistości włączona do struktury Komisji.

Far more of a problem are multiple contracts and the definition of autonomous work.
Dużo poważniejszym problemem jest kwestia zawierania więcej niż jednej umowy oraz definicja pracy samodzielnej.

We are also an autonomous institution and I do not feel it is therefore appropriate for other institutions to dictate our policies in this area.
Jesteśmy również autonomiczną instytucją i dlatego też nie uważamy za właściwe, żeby inne instytucje dyktowały nam politykę w tym obszarze.

This will involve the establishment of an autonomous and permanent headquarters in Brussels.
Będzie się to wiązać z ustanowieniem autonomicznego i stałego sztabu w Brukseli.

The autonomous region in the north of Iraq - Kurdistan - should have its own development.
Autonomiczny region na północy Iraku - Kurdystan - powinien rozwijać się samodzielnie.

Zeus is autonomous and constantly evolving during a fight.
Zeus jest autonomiczny i potrafi ciagle rozwijac sie podczas walki.

However, the European company is far removed from the initial objectives of an autonomous status governed by a single legislation.
Jednakże spółka europejska jest daleka od swoich pierwotnych celów w postaci autonomicznego statusu regulowanego przez jednolite przepisy.

Autonomous thought, personal truth, freedom of action.
Autonomous myślenie. Prawdziwa Jaźń, wolność działania...

By not providing an official, the Member State concerned could even prevent an autonomous inspection from taking place.
Brak urzędnika zainteresowanego państwa członkowskiego mógłby nawet uniemożliwić przeprowadzenie niezależnej inspekcji.

Major natural disaster in the autonomous region of Madeira (debate)
Poważna klęska żywiołowa w autonomicznym regionie Madery (debata)

Georgia was invaded by Russia and two of its autonomous territories practically annexed.
Rosja najechała na Gruzję, przyłączając w praktyce dwa z jej terytoriów autonomicznych.

As an autonomous life-form, I request political asylum.
Jako autonomiczna forma życia, domagam się azylu politycznego.

They're more than just autonomous tech.
To coś więcej niż niezależna technologia.

I am therefore concerned by the Commission's proposal to grant Pakistan autonomous trade preferences.
Dlatego też niepokoi mnie wniosek Komisji dotyczący przyznania Pakistanowi autonomicznych preferencji handlowych.

They are a difficult people, with their own autonomous culture, and it requires a great deal of effort to integrate them, but it can be done.
Są oni trudnymi ludźmi z własną, niezależną kulturą, dlatego też integracja ich wymaga wielkiego wysiłku, ale jest wykonalna.

The situation is therefore quite different from the situation we have in mind when we talk about Iran and the autonomous enrichment process.
Sytuacja znacznie różni się zatem od tej, którą mamy na myśli, mówiąc o Iranie i autonomicznym procesie wzbogacania.

The second important element was to ensure that the way in which the systems linked together did not in itself create autonomous systems.
Druga ważna sprawa polegała na zapewnieniu, że sposób, w jaki systemy łączą się ze sobą, nie prowadzi sam w sobie do powstawania autonomicznych systemów.

The next item is the Commission statement on the major natural disaster in the autonomous region of Madeira.
Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Komisji w sprawie poważnej klęski żywiołowej w autonomicznym regionie Madery.

We are totally autonomous here.
Jesteśmy tutaj całkowicie autonomiczni i niezależni

And now is completely autonomous.
Teraz jest w pełni autonomiczny.

So we've got autonomous replication of bitstrings.
Więc osiągnęliśmy autonomiczne powielanie łańcuchówczęści.

A review of the regulation will also need to be considered in order to move further towards creating an autonomous status for this type of company.
Nadal trzeba będzie mieć na uwadze przegląd rozporządzenia, aby dalej podążać w kierunku tworzenia autonomicznego statusu dla tego rodzaju firm.

In the last section, I then propose that we in Parliament create an autonomous impact assessment structure.
W ostatniej części proponuję, abyśmy w Parlamencie stworzyli niezależną strukturę ds. oceny skutków.

We have bilateral and regional negotiations with developing countries and autonomous preferences in favour of these countries.
Prowadzimy dwustronne i regionalne negocjacje z krajami rozwijającymi się, co obejmuje także kwestię autonomicznie udzielanych preferencji dla tych krajów.

Most of the Autonomous Rozpoznaniowym data integrator and Anallizatorem.
Przywitaj się z Autonomicznym Rozpoznaniowym Integratorem danych i Anallizatorem.

This is the regulation of sugar in the Autonomous Region of the Azores.
Są to, między innymi, przepisy rozporządzenia dotyczącego produkcji cukru w Autonomicznym Regionie Azorów.

In Spain, the system of autonomous regions is a very good example, despite a few Basque extremists who deserve our condemnation.
System regionów autonomicznych w Hiszpanii to również bardzo dobry przykład, z wyjątkiem nielicznych ekstremistów baskijskich, którzy zasługują na nasze potępienie.

We should have also referred to biopiracy and the autonomous property right of indigenous peoples as being fundamental tools for combating climate change.
Należało również odnieść się do piractwa biologicznego i autonomicznych praw własności ludności tubylczej jako zasadniczego narzędzia przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

This is the only country in the region where the Kurdish minority was autonomous, even though no ideal democratic regime ruled in the country.
Irak był jedynym krajem w regionie, w którym - mimo braku idealnej demokracji - mniejszość kurdyjska miała autonomię.

Preparedness plans should become sufficiently autonomous and flexible to be adapted as swiftly as possible to the actual risks.
Plany gotowości muszą stać się wystarczająco niezależne i elastyczne, aby możliwe było ich szybkie dostosowanie do faktycznego ryzyka.

Emergency autonomous trade preferences for Pakistan (debate)
Nadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu (debata)

I know that there are requests for making the granting of autonomous trade preferences conditional upon Pakistan respecting certain fundamental principles.
Wiem, że istnieją żądania uzależnienia udzielenia autonomicznych preferencji handlowych od poszanowania przez Pakistan pewnych podstawowych zasad.

This autonomous choice, this right to food sovereignty, must now be accessible to all the countries or groups of countries throughout the world that want it.
Ten autonomiczny wybór, to prawo do suwerenności żywnościowej, muszą teraz być osiągalne na całym świecie dla wszystkich krajów lub ich grup, które tego potrzebują.

These raw materials will have to be used in farming and for industrial processing and maintenance in the autonomous regions.
Surowce należy wykorzystać w rolnictwie i w przetwórstwie przemysłowym oraz konserwacji w regionach autonomicznych.

However, to limit the duration even further to one year would erode the advantages of the autonomous trade preferences measure, and they would become meaningless.
Jednak skrócenie okresu ich obowiązywania do jednego roku zniwelowałoby korzyści wynikające z autonomicznych preferencji handlowych, przez co stałyby się one bez znaczenia.

The EQF will not award qualifications: that remains up to countries, universities and other institutions, which remain autonomous.
Europejskie ramy kwalifikacji nie będą przyznawać kwalifikacji: to pozostaje kompetencją państw, uczelni i innych instytucji, które pozostają autonomiczne.

Unfortunately the dialogue of the deaf continues between an extremely autonomous Kosovo inside Serbia's borders and supervised independence.
Niestety dialog, w którym każda ze stron jest "głucha” na argumenty przeciwnika, ciągle trwa. Z jednej strony są zwolennicy pełnej autonomii Kosowa w granicach Serbii, z drugiej - zwolennicy niepodległości pod nadzorem międzynarodowym.

This is a large, very ambitious construction site where we are going to build one of the largest buildings in the world, with a fully autonomous energy supply.
Jest to ogromny, bardzo wyjątkowy plac budowy, na którym powstanie jeden z największych budynków na świecie, z całkowicie autonomicznym źródłem zasilania.

As you know, EU agencies are legally autonomous bodies whose governance rules are laid down in the funding regulations.
Jak Państwo wiedzą, agencje UE są pod względem prawnym niezależnymi podmiotami, których zasady zarządzania zostały określone w rozporządzeniach ustanawiających.