Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) aluzja, czynienie aluzji;
allusion to sth|sb - aluzja do kogoś/czegoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U aluzja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(to) aluzja (do)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s aluzja, przytyk

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n aluzja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NAPOMKNIENIE

PRZYTYK

PÓŁSŁÓWKO

Wordnet angielsko-polski

(passing reference or indirect mention)
aluzja

Słownik internautów

aluzja

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przymówka

Słownik częstych błędów

Rzeczownik allusion (aluzja) łączy się z przyimkiem to, np.- I made an allusion to her financial situation (Zrobiłem aluzję do jej sytuacji finansowej). Wyraz allusion nie występuje z about

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Mr Hans-Peter Martin has asked for the floor due to personal allusions.
Pan poseł Hans-Peter Martin poprosił o głos z powodu osobistych aluzji.

statmt.org

Please be very brief and respond to the personal allusions.
Proszę mówić bardzo krótko i odpowiedzieć na uwagi osobiste.

statmt.org

Mr Gahler has the floor under Rule 151(1) due to personal allusions.
Pan poseł Gahler ma prawo głosu na mocy art. 151 ust.

statmt.org

[…] Herbstfeste (an allusion to the November revolution) celebrates the farewell to GDR literature.
[…] Herbstfeste (jesienne uroczystości, oddźwięk listopadowych rewolucji) świętują pożegnanie z literaturą NRD.

Goethe Institut

Commissioner, I have taken due note of your allusion and reference to the Belgian football championship, but I hope that I do not have to take them as some kind of prediction.
Panie Komisarzu! Odnotowałam należycie Pana aluzję i odniesienie do belgijskich mistrzostw piłki nożnej, mając jednak nadzieję, że nie muszę uznać ich za jakąś przepowiednię.

statmt.org

"The chairman himself had made some sort of allusion towards what could happen were we to go down this route.

www.guardian.co.uk

The allusion to the greatest night in the club's recent history, when Liverpool beat AC Milan on penalties to win the Champions League in 2005, will raise hopes among long-suffering fans that they can finally put the troubled reign of Tom Hicks and George Gillett behind them and concentrate on matters on the pitch again.

www.guardian.co.uk

Hague's blithe statement about next month's visit contained no allusion to concerns about misgovernance.

www.guardian.co.uk

Nothing I said made any such allusion.
Nie powiedziałam niczego, co byłoby taką aluzją.

An allusion to Satan from the Book of Revelation.
Aluzja do Szatana z Księgi Apokalipsy.

The Middle East, Latin America in particular, and an allusion to Israel.
Padła też aluzja do Izraela.

With regard to an allusion made by Mr Scholz to the Guantánamo Bay situation and the possibility of its territorial status being changed, this is an issue that arises from the international treaty of 1903 between the United States and Cuba.
Jeśli chodzi o odniesienie, jakie uczynił pan poseł Scholz do sytuacji w Zatoce Guantánamo, oraz możliwości zmiany jej terytorialnego statusu, jest to sprawa, która wynika z międzynarodowego traktatu z 1903 roku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Kubą.