Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) jedność; zjednoczenie; wspólnota; zgoda, harmonia; matematyka jedność, jeden;
the three unities - trzy jedności;
unity of thought - jednomyślność;
unity of possession - prawniczy wspólne posiadanie;
in unity - w zgodzie, zgodnie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(oneness, coherence) jedność: national ~ jedność narodowa.
2.
(concord) zgoda
harmonia: to dwell in ~ żyć w zgodzie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jedność, jedynka, (liczba) jeden

Nowoczesny słownik angielsko-polski

całość

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. jedność, wspólnota 2. zgodność~ of possession wspólne posiadanie ~ of purpose wspólnota celów

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. jedność, jednolitość 2. wspólność 3. zgodnośćunity of interest wspólnota interesów unity of possession wspólne posiadanie unity of purpose wspólnota celówunity of tittle wspólny tytuł in unity w zgodzieprinciple of the unity of civil law zasada jedności prawa cywilnego

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

w zgodzie


1. jedność f, jednolitość f
2. wspólność f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s jedność

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n jedność

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŁĄCZNOŚĆ

ZGODA

Wordnet angielsko-polski


1. (an undivided or unbroken completeness or totality with nothing wanting
"the integrity of the nervous system is required for normal development"
"he took measures to insure the territorial unity of Croatia")
integralność, żelazność, nietykalność, nienaruszalność
synonim: integrity
synonim: wholeness

2. (the smallest whole number or a numeral representing this number
"he has the one but will need a two and three to go with it"
"they had lunch at one")
jedynka: : synonim: one
synonim: 1
synonim: I
synonim: ace
synonim: single

Słownik internautów

jedność

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(pl.] ] [ [unities)] ] jedność

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

jedność (jednolitość)
principle of the unity of civil law: zasada jedności prawa cywilnego

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Jedynka

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

jednolitość

Słownik religii angielsko-polski

jedność f

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(pl. unities -) jedność
~, herd - jedność stadna
~, national - jedność narodowa
~ of command - ciągłość dowodzenia, jedność dowodzenia
~ of place and action - jedność miejsca i czasu akcji
~ of purpose - jedność celu
~ of purpose and action - jedność celu i działania
~ of time - jedność czasu akcji
~, temporary - jedność tymczasowa, jedność chwilowa
~, wartime national - jedność narodowa okresu wojny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is not about citizen participation, but about halting further European unity.
Celem nie jest udział obywateli, lecz wstrzymanie dalszej integracji europejskiej.

statmt.org

It would help the EU to act with greater unity and coherence on the world stage.
Pomógłby UE bardziej jednolicie i spójnie działać na arenie światowej.

statmt.org

The widest possible unity is key if we are to achieve our objective.
Jeżeli chcemy osiągnąć nasz cel, musimy zadbać o jak największą jednomyślność.

statmt.org

You were a great supporter of German unity and it was very important for all of us.
Był pan wielkim zwolennikiem zjednoczenia Niemiec i dla nas wszystkich było to bardzo ważne.

statmt.org

In what he said, Mr Schulz underestimated Parliament's unity over the crisis in the Caucasus.
Przy okazji pan poseł Schulz podważył jednolitość Parlamentu wobec kryzysu na Kaukazie.

statmt.org

This has been very good news because it started as a tragedy but with the help of God and with the resolution, the commitment and the unity of the Chilean people we were able to end this story as a real blessing.

www.guardian.co.uk

The White House's deliberations over whether to approve the Medal of Honor nomination came as General David Petraeus, the new commander of US and Nato forces in Afghanistan, arrived in Kabul and immediately called for unity in the civilian and military effort to turn back the Taliban and stabilise the country.

www.guardian.co.uk

" Patten calls for the UN to be tasked with preventing weapons entering Gaza while the EU should take the initiative with Turkey and the Arab League to re-establish a national unity government of Fatah and Hamas for the West Bank and Gaza.

www.guardian.co.uk

Our unity at home was tested.

www.guardian.co.uk

This will not be possible if there is no unity within your own country.
Nie będzie to możliwe, jeżeli w pańskim własnym kraju nie będzie jedności.

Take this dream of peace and unity with you home.
Zanieś to marzenie o pokoju i jedności do swojego domu.

Who else could have brought such a spirit of unity to this Congress?
No bo kto inny tchnąłby w ten Kongres ducha jedności?

And so the unity of our little family was restored.
I tak oto została przywrócona jedność naszej małej rodzinki.

This must be the hour of European unity also between the institutions.
Musi być to czas europejskiej jedności, także między instytucjami.

A hundred years later we are living in a new Europe of peace, freedom and unity.
Sto lat później żyjemy w nowej Europie pokoju, wolności i jedności.

We may hold the secret to world peace and unity in our heads.
Możliwe że trzymamy w swoich rękach sekret do światowego pokoju i jedności.

Unity is the most important signal that we can send out.
Jedność jest najważniejszym sygnałem, jaki możemy wysłać.

It finally opened a door to unity for the Germans.
To w końcu otworzyło Niemcom drzwi do zjednoczenia.

Greater unity does not mean that we have to lose diversity.
Większa jedność nie oznacza, że musimy utracić różnorodność.

For that to be possible, the proposals made need to bring about unity.
Aby to było możliwe, wysuwane wnioski muszą właśnie powodować jedność.

We are in favour of a unity government for the Palestinians.
Jesteśmy za jednym rządem palestyńskim.

This island has not known unity since the Romans left.
Ta kraina nie znała jedności, odkąd opuścili ją Rzymianie.

Third, the issue - and it is a very important one - of Palestinian unity.
Po trzecie, bardzo ważna jest sprawa jedności palestyńskiej.

It is a success that we yet again owe to European unity.
Jest to sukces, który znów należy przypisać jedności Europy.

It will therefore be regarded as being of value to European unity.
Będzie on w związku z tym uznawany za wartościowy z punktu widzenia jedności europejskiej.

Unity is what they want, so set the example!
To będziemy żyć razem oni tego chcą, dajcie przykład!

But if the price of unity and order is so high-
Oczywiście, ale jeżeli cena za jedność i porządek ma być tak wysoka...

We have to understand that Europe must act in a spirit of solidarity and unity.
Musimy zrozumieć, że Europa musi działać w duchu solidarności i jedności.

This is where unity really comes to an end.
To w przypadku tej kwestii rzeczywiście kończy się jedność.

However, this solid mandate also shows that we have a unity there.
Jednakże solidny mandat pokazuje również, że w tej kwestii jesteśmy jednomyślni.

European unity, expressed through a single voice, is the only response in situations of this kind.
Europejska jedność, która znajduje swój wyraz w przemawianiu jednym głosem, jest jedyną odpowiedzią na sytuacje tego rodzaju.

It is quite obvious that strength only lies in unity.
To dość oczywiste, że siła leży tylko w jedności.

As an old saying in Ireland goes: 'there is no strength without unity'.
Jak mówi stare irlandzkie przysłowie: nie ma siły bez jedności.

And so that we have to derive our spirituality from a sense of unity.
Nasza duchowość musi wynikać z poczucia jedności.

The most recent elections also failed to produce unity or good cooperation.
W ostatnich wyborach również nie udało się zachować jedności i dobrej współpracy.

Its sense should correspond to the conviction about the unity of all.
Jej sens powinien być zgodny z przekonaniami dotyczącymi jedności.

It can help achieve unity effectively in a world of diversity.
Może także ułatwić osiągnięcie rzeczywistej jedności w świecie różnorodności.

We did it in the name of European unity.
Zrobiliśmy to w imię europejskiej jedności.

That is the Presidency's position and, of course, there can be no unity without solidarity.
Takie jest stanowisko prezydencji i oczywiście nie może być jedności bez solidarności.

Last, but not least, how can we win in diversity if our slogan is, I mean, unity.
Wreszcie, co nie najmniej ważne, w jaki sposób możemy zyskać na różnorodności, skoro naszym sloganem jest - jaki wiemy - jedność.

One hand to give, one to receive, as we eat together in unity.
Jedna ręka do brania, druga do dawania, jedzmy razem w zgodzie.

Not divided, but not yet building the national unity we are looking for.
Nie podzielony, ale nie ma tu narodowej jedności, której szukamy.

Everything must be done to put this right, to promote the unity of families in familiar cultural and social environments.
Trzeba uczynić wszystko, by uzdrowić tę sytuację i działać na rzecz łączenia rodzin w dobrze im znanym środowisku kulturowym i społecznym.

Furthermore, symbols help us to remember where we came from, that day when our story of unity, growth and freedom began to be written.
Symbole pomagają nam ponadto pamiętać o naszych początkach, o dniu znaczącym początek naszej historii jedności, rozwoju i wolności.

However, we must stand together firmly and in unity.
Musimy jednak prezentować zdecydowane i ujednolicone stanowisko.

It's not a rally to strengthen the unity but a farewell party.
To nie jest zjazd, by podnieść morale, ale przyjęcie pożegnalne.

Without a unity government for the Palestinians, the peace process is unmanageable.
Bez palestyńskiego rządu jedności narodowej nie da się zarządzać procesem pokojowym.

That move may be based on grounds of swiftness and unity in decision making.
Podstawą do podjęcia takiej decyzji mogła być szybkość i jednomyślność w podejmowaniu decyzji.

By acting in this way, we show our unity and empathy at times of natural disasters.
Działając w ten sposób demonstrujemy jedność i empatię w czasie klęski żywiołowej.

However, this will require a decisive European summit and a whole lot more in the way of unity.
Będzie to jednak wymagać rozstrzygającego szczytu europejskiego i jeszcze bardzo wiele jedności.

Second, the transitional government is not a government of national unity.
Po drugie, rząd przejściowy nie jest rządem jedności narodowej.

I am of the opinion that, in order to be able to stand its ground, Europe must remain unified, and even today, unity needs strength.
Jestem zdania, że aby utrzymać swoją pozycję, Europa musi pozostać zjednoczona, a nawet dziś jedność wymaga siły.

May these rings stand forever as a symbol of your unity and fidelity.
Niechaj owe pierścienie na zawsze staną się symbolem waszej jedności oraz wierności.

The unity of this country remains within our grasp.
Jedność tego kraju jest w naszym zasięgu.

Identity is not a disease in Europe and so really any surplus energy ought to be put towards unity.
Tożsamość nie jest chorobą w Europie, zatem nadwyżki energii należy poświęcać na jedność.

The widest possible unity is key if we are to achieve our objective.
Jeżeli chcemy osiągnąć nasz cel, musimy zadbać o jak największą jednomyślność.

The euro is the guarantee of European stability, growth and unity.
Euro to gwarancja europejskiej stabilności, wzrostu gospodarczego i jedności.

This is our moral duty in the interests of European unity and harmony.
To nasz moralny obowiązek w interesie europejskiej jedności i harmonii.

Tomorrow night I got this benefit for racial unity.
Leon, mam jutro imprezę w sprawie jedności rasowej.