Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) (s)trawestować; (s)parodiować;

(Noun) trawestacja; parodia, karykatura, farsa;
travesty of justice - parodia praworządności;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (parody) trawestacja
parodia
~ of justice karykatura sprawiedliwości

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

trawestacja, parodia, karykatura

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n parodia
trawestacja
vt parodiować
trawestować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PARODIA

PARODIOWANIE

TRAWESTOWAĆ

PARODIOWAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (a comedy characterized by broad satire and improbable situations)
farsa, krotochwila
synonim: farce
synonim: farce comedy

2. (a composition that imitates or misrepresents somebody's style, usually in a humorous way)
sparodiowanie: : synonim: parody
synonim: lampoon
synonim: spoof
synonim: sendup
synonim: send-up
synonim: mockery
synonim: takeoff
synonim: burlesque
synonim: pasquinade
synonim: put-on

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przekręcenie

sparodiować

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We have to end the travesty of women losing rights when they care or bring somebody into life.
Musimy położyć kres farsie, w której kobiety tracą prawa, kiedy rodzą dzieci lub się nimi opiekują.

statmt.org

Because it's a travesty that someone who still has all of that in him isn't able to communicate it."
Parodią jest, że ktoś mając to wszystko w sobie nie może tego przekazać."

TED

The bias and manipulation of the trial and the accused were a travesty of any sense of justice.
Tendencyjność i manipulowanie procesem oraz oskarżoną stanowiły parodię jakiegokolwiek poczucia sprawiedliwości.

statmt.org

It is a complete travesty for the EU to participate in this, as there is not, in fact, anything wrong with our climate.
Uczestnictwo UE w niej to wręcz parodia, ponieważ w rzeczywistości z naszym klimatem nie dzieje się nic złego.

statmt.org

Second, let us not forget that the elections that have just taken place in Burma were really a farce, a travesty of democracy.
Po drugie, nie możemy zapomnieć, że zakończone właśnie wybory w Birmie były farsą, kpiną z demokracji.

statmt.org

I can't say I was thrilled to get this travesty of a literary award, but at least it's working hard to publicise my novel.

www.guardian.co.uk

Once people have absorbed the idea that wiping off an occasional glass is too much of a sacrifice to save the environment for the good of everyone else, it's not much of a leap for those same people to think that it's a travesty if someone poorer than themselves has decent access to healthcare, that they should have to take public transportation rather than leave the next generation with a planet wrecked through global warming, or that it's worse to raise the taxes on the richest Americans by 3% than have widespread unemployment.

www.guardian.co.uk

The Spectator called it a "sordid little travesty of a play".

www.guardian.co.uk

I have in mind a few words to say to the audience about what a travesty the whole thing is - but as I survey the faces before me , it's clear it's a waste of time.

www.guardian.co.uk

What do you think will come out of all this travesty?
Jak myślisz, co wyjdzie z tej całej parodii? Co myślisz?

I can understand why she would turn this into a travesty, but you, Henry?
Rozumiem, dlaczego ona chce obrócić to wszystko w farsę, ale dlaczego ty, Hank?

We have to end the travesty of women losing rights when they care or bring somebody into life.
Musimy położyć kres farsie, w której kobiety tracą prawa, kiedy rodzą dzieci lub się nimi opiekują.

I mean, that was a travesty if I ever saw one.
Mam na myśli, że to była farsa, jeżeli kiedykolwiek ją widziałam.

He thinks that this travesty will clinch it for him.
Myśli, że przeróbka ustawy pozwoli mu na to.

In fact, I have documentation on all the companies involved in this travesty.
W zasadzie mam dokumenty na wszystkie zamieszane w to firmy... Parodia.

I don't know what travesty means, but I made a promise, too.
Nie wiem, co to farsa, ale ja też złożyłem obietnicę.

To bring this travesty to a close... because you know I'm innocent.
Doprowadzić sprawę do końca, bo wie pani, że jestem niewinny.

Surely such a travesty has never occurred. Your heart is true. You may pass.
Jestem pewien, że taka farsa nigdy nie miała miejsca. Czyste masz serce. Możesz wjeżdżać.

From love wants to die, but The travesty will not tolerate ...
Od miłości chce umrzeć, ale Trawestacja nie będzie tolerować ...

What happened that day was a travesty.
Co stało się tego dnia była parodia.

My book, that dumbed-down, gimmicky travesty of scholarship, will pay for Stanford.
Moja książka, ta ogłupiona parodia nauki, opłaci Stanford.

The whole thing was a travesty!
Całe to przedsięwzięcie to farsa!

For them fornication is a travesty of manslaughter.
Dla nich cudzołóstwo jest trawestacją morderstwa.

Our celebration tonight is a travesty.
Nasze dzisiejsze święto to parodia.

A travesty, committing such a horrible crime.
To straszne, jak można popełnić okropna zbrodnie.

A pack of lies, a travesty.
Kupa kłamstw, parodia.

This is an absolutely travesty.
To jakaś parodia.

Second, let us not forget that the elections that have just taken place in Burma were really a farce, a travesty of democracy.
Po drugie, nie możemy zapomnieć, że zakończone właśnie wybory w Birmie były farsą, kpiną z demokracji.

This trial is a travesty.
Ten proces jest parodią.

The bias and manipulation of the trial and the accused were a travesty of any sense of justice.
Tendencyjność i manipulowanie procesem oraz oskarżoną stanowiły parodię jakiegokolwiek poczucia sprawiedliwości.

For depositors, investors, borrowers and taxpayers these stress tests do not offer transparency and that is a travesty.
Te testy warunków skrajnych nie zapewniają przejrzystości depozytariuszom, inwestorom, pożyczkobiorcom i podatnikom, dlatego to parodia.

It is a complete travesty for the EU to participate in this, as there is not, in fact, anything wrong with our climate.
Uczestnictwo UE w niej to wręcz parodia, ponieważ w rzeczywistości z naszym klimatem nie dzieje się nic złego.

The idea put forward by some for a unanimous EU abstention would be a travesty for all the victims of this terrible conflict.
Realizacja pomysłu wysuniętego przez niektórych, by UE jednomyślnie wstrzymała się od głosu, byłaby policzkiem wymierzonym wszystkim ofiarom tego okropnego konfliktu.

That paper-- Bob, it's a travesty.
Bob, to jest parodia.

You high-school idiots turned my play into a travesty... ...embarrassed me professionally--
Zamieniliście moją sztukę w parodię. Zawstydziliście mnie zawodowo.

It is simply just a travesty of the role of the European Union, but I think it does reflect historically some of the ways in which we perhaps were perceived.
Jest to po prostu trawestacja roli Unii Europejskiej, ale uważam, że historycznie odzwierciedla ono to, w jaki sposób mogliśmy być niekiedy postrzegani.

The Irish people also said no to this travesty of a text, and it was only after much pressure and blackmail that their vote was obtained, but already after the European elections.
Sprzeciw wobec tej parodii tekstu wyrazili również obywatele Irlandii i dopiero po znacznych naciskach i szantażach pozyskano ich poparcie, ale dopiero po wyborach europejskich.

This anti-labour travesty divides the concept of working time into active and inactive time - the latter is not considered to be paid working time - and gives employers the right to employ their workers for up to 13 hours a day, 65 hours a week, while paying them nothing whatsoever in overtime.
Ta antypracownicza karykatura dzieli pojęcie czasu pracy na aktywny i nieaktywny - ten ostatni nie jest uznawany za opłacany czas pracy - i pozwala pracodawcy zatrudniać pracowników na 13 godzin dziennie, 65 godzin w tygodniu, pozbawiając ich jakiegokolwiek wynagrodzenia za nadgodziny.