Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) wyciekać (z czegoś), tryskać czymś, wylewać z siebie, płynąć, ciec, spływać, wpływać, napływać, wypływać, ociekać, rozwiewać; dzielić według poziomu|zdolności, dzielić na klasy wg poziomu;
with streaming hair - z rozwianym włosem;
streaming cold - silny katar;

(Noun) strumień, potok, rzeczka, prąd, rzeka; poziom, klasa;
come on stream - przechodzić rozruch;
go down stream - płynąć z prądem;
go stream up - płynąć pod prąd;
stream of abuse - (Noun) stek wyzwisk;
blood stream - medycyna krwiobieg;
constant stream of sth - nieprzerwany potok czegoś;
blood stream - medycyna krwiobieg;
constant stream of sth - nieprzerwany potok czegoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(rivulet, brook) potok.
2.
(flow) strumień: ~ of blood/water strumień krwi/wody
in a ~ (or ~s) potokami, strumieniami
~ of people strumień ludzi
~ of abuse stek przekleństw.
3.
(lit, fig, current, direction of flow) prąd
with the ~ z prądem
against the ~ pod prąd.
4.
(in school) grupa.vt
1.
płynąć.
2.
(divide into groups) dzielić na grupy
~ing n podział uczniów na grupy.vi
1.
(flow) płynąć, lać się
refugees were ~ing over the fields uchodźcy przemieszczali się przez pola
he had a ~ing cold miał silny katar.
2.
powiewać.~ cpds ~line vt nadać opływowy kształt
(fig) usprawniać
~lined adj usprawniony
~lined car n aerodynamiczny kształt

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

płynąć, ciec, spływać, wpływać, napływać, wypływać, ociekać, rozwiewać się (na wietrze) , powiewać, przeświecać, grupować
nurt, prąd, potok, strumień, struga, grupa, lawina (pytań)
go up/ down ~ płynąć pod prąd/z prądem rzeki
go with the ~ iść z prądem, robić/myśleć tak jak inni

Nowoczesny słownik angielsko-polski

strumyk

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

stri:mn (W szkole) Grupa (utworzona z uczniów o zbliżonym poziomie wiedzy);poziom I'm in the A stream for English and the B stream for maths (Z angielskiego jestem w klasie A, a z matmy w B) - Student University College London (1999) Sheila's in the top stream (Sheila jest w grupie o najwyższym poziomie) - Student University College London (1999)

stri:mv (W szkole) Dzielić na poziomy; dzielić na grupy (pod względem poziomu wiedzy) They start to stream the children in the third form (Dzieci zaczynają dzielić na poziomy w trzeciej klasie) - Student University of Manchester (1999)

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n prąd, strumień, struga

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

strumień m, potok m, prąd m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

strumień, potok, prąd

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s strumień
prąd
a ~ of people masa ludzi
tłum
to go with the ~ iść z prądem (duchem) czasu
jet ~ strumień gazów wylotowych

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STRUMIENIOWY

POTOK

STRUGA

PRĄD RZEKI

PRĄD

NURT

PŁYNĄĆ

CIEC

OCIEKAĆ

UNIEŚĆ SIĘ

POWIAĆ (O FLADZE WŁOSACH ITD.)

CIĄGNĄĆ

CIURKAĆ

WALIĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N nurt
N strumień (rzeczka, też dymu)
N potok (też samochodów, pytań)
V spływać strumieniami (np. o łzach, pocie)
V napływać (o ludziach, pojazdach)
V wpływać (o świetle)
V dzielić na grupy według zdolności (w szkole)

Wordnet angielsko-polski


1. (a natural body of running water flowing on or under the earth)
ciek wodny
synonim: watercourse

2. (something that resembles a flowing stream in moving continuously
"a stream of people emptied from the terminal"
"the museum had planned carefully for the flow of visitors")
strumień, potok: : synonim: flow

3. (a steady flow of a fluid (usually from natural causes)
"the raft floated downstream on the current"
"he felt a stream of air"
"the hose ejected a stream of water")
nurt, bieg: : synonim: current

Słownik internautów

strumień

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

dosł. i przen. strumień
nurt
potok

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dzielić

napływać

spływać

wpływać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

hydr. ciek wodny; potok; rzeka; strumień; fiz. prąd; strumień; struga
~, air - struga powietrza
~, artificial - ciek sztuczny
~, bankful - strumień powodziowy, wezbrany strumień
~, blood - med. krwiobieg
~, ebb - prąd odpływu
~, effluent - strumień wypływający
~, energy - dosł.i przen. strumień energii
~, exhaust - siln. strumień gazów odlotowych
~, feeding - strumień zasilający
~, flood - potok powodziowy; prąd przypływu
~, flue gas - strumień gazów odlotowych
~, flush - strumień wezbrany
~, gas - struga gazu, strumień gazów
~, Gulf - geogr. Prąd Zatokowy
~, hot gas - strumień gorących gazów
~, intermittent - ciek okresowy, potok okresowy, strumień okresowy
~, mountain - potok górski, strumień górski
~ of curses - przen. potok przekleństw
~ of refugees - przen. potok uciekinierów
~, particle - fiz. strumień cząstek
~, perennial; ~, permanent - strumień stały
~, rapid - rzeka rwąca, potok rwący
~, rock - potok kamienny
~, side - strumień boczny, dopływ boczny
~, subterranean - strumień podziemny
~, surface - strumień powierzchniowy
~, torrential - rwący prąd, rwący strumień
~, traffic - transp. strumień ruchu
~, transport - strumień transportów; lotn. kolumna transportowa
~, underground - ciek podziemny, potok podziemny, strumień podziemny
~, waste gas - strumień gazów odlotowych
~, water - prąd wody, strumień wodny, potok wody

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

geogr., hydro. potok
strumień
prąd
~, accumulating - strumień akumulujący
~, artificial strumień sztuczny
~, ascending źródło wstępujące, źródło ascenzyjne
~, braided hydro. roztoka
~, descending źródło zstępujące
źródło descensyjne, źródło grawitacyjne
~, disappearing strumień ginący pod ziemią
~, ephemeral strumień efemeryczny
~, eroding strumień erodujący
~, flush strumień wezbrany
~, Gulf geogr. Golfsztrom, Prąd Zatokowy
~, high velocity strumień o dużej prędkości
~, high-velocity water strumień wody o dużej prędkości
~, intermitent strumień okresowy
~, intermittent potok okresowy
~, loosing strumień gubiący wodę
~, lowland potok nizinny
~, meltwater strumień roztopowy
~, mill młynówka
~, mountain potok górski, strumień górski
~, natural strumień naturalny
~ of water potok wody
~, perennial ciek stały, strumień stale płynący
~, periodic ciek okresowy
~, permanent strumień stale płynący
~, pollutant strumień zanieczyszczeń
~, receiving IS odbiornik (ścieków)
~, subterranean strumień podziemny
~, surface strumień powierzchniowy
~, torrential prąd rwący
~, tributary dopływ rzeki, strumień dopływający
~, underground potok podziemny, strumień podziemny
~, unnamed potok bez nazwy
~, wastewater strumień ścieków
~, water prąd wody, strumień wody

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This was not a completely unanimous position, but it did have a main stream.
Nie było to w pełni jednomyślne stanowisko, ale była w nim zawarta główna idea.

statmt.org

The South Stream project would only increase the EU's dependence on a single source.
Projekt gazociągu południowego zwiększyłby tylko zależność UE od jednego źródła.

statmt.org

Two major projects are currently being developed: South Stream and Nabucco.
Aktualnie trwają prace nad dwoma dużymi projektami: South Stream i Nabucco.

statmt.org

There's an 80-billion-dollar-a-year ecotourism revenue stream into Africa.
Dochód z ekoturystyki w Afryce każdego roku przynosi 80 miliardów dolarów.

TED

She notes that jellyfish caught up in the Gulf stream travel 99 miles a day.

www.guardian.co.uk

In 1960, Jane Goodall discovered that chimps in Gombe stream National Park in Tanzania stripped leaves from twigs and inserted them into termite mounts to fish for grubs.

www.guardian.co.uk

This is a great place to spot reptiles, especially adders! At the beach turn right, cross the bridge over the stream and head over the sand dunes.

www.guardian.co.uk

He is an icon to a certain kind of obsessive anti-snobbish and anti-intellectual stream of thought in British modern culture that has passed, in recent decades, for the wave of the democratic future.

www.guardian.co.uk

What are we going with the stream, no two days!
A co z prądem, czekamy już dwa dni!

Follow the stream to where three trees meet as one.
Idź wzdłuż strumienia do miejsca, gdzie trzy drzewa łączą się w jedno.

He took a chance and threw them in the stream.
Zaryzykował i wrzucił je do strumienia.

But need to access the data stream Paula was working on.
Ale informatycy potrzebują dostać się do tych danych, nad którymi pracowała Paula.

Where'd you ever see a stream full of fish in Harlem?
A gdzie w Harlemie widziałaś strumień pełen ryb?

We cross a stream, then there should be a path to the left.
Przejdziemy przez strumień, gdzie po lewej stronie powinna być ścieżka.

This means working today to bring tomorrow's technology rapidly on stream.
Oznacza to, że już dziś należy podjąć działania, by móc w szybkim tempie wdrażać technologie jutra.

Well, there's a stream all right, but the road ends here.
Mamy strumień ale tutaj się kończy droga.

Take him to the stream to wash off that blood and dirt.
Weźcie go do strumienia, żeby zmyć z niego krew i brud.

Don't you think we should try simplifying the information stream?
Nie sądzisz, że powinniśmy uprościć sposób odbierania informacji?

This year the jet stream has really been on steroids.
W tym roku prądy były naprawdę na sterydach.

That they would rather swim with the stream then against the masses to return.
Że raczej pływać z strumienia następnie przeciwko masom do powrotu.

I'd like to avoid becoming part of this garbage stream.
Chciałabym uniknąć stania się częścią tych śmieci.

They can get that into the global supply stream as everything else declines.
Mogą położyć rurociągi, mogą je połączyć w globalny strumień zaopatrzenia. Jak wszystko inne opada.

Like a salmon returning to the stream where it was born.
Niczym łosoś powracający do rzeki, w której się urodził.

There is still one stream missing in Poland; we are working on it.
Jeszcze nie działa jeden rurociąg w Polsce, lecz pracujemy nad tym.

This was not a completely unanimous position, but it did have a main stream.
Nie było to w pełni jednomyślne stanowisko, ale była w nim zawarta główna idea.

When you didn't show up at the stream this morning,
Kiedy nie pojawiłaś się dzisiaj rano,

A stream that he could not control... nor question where they came from.
Strumień, którego nie mógł kontrolować... ani pytania, skąd pochodzi.

Not a stream, canyon or anything in 100 miles.
Żadnych strumieni, kanionu albo czegokolwiek w promieniu 100 mil.

I wonder if I'il ever see a stream full of fish again.
Ciekawe, czy zobaczę jeszcze strumień pełen ryb.

Ever built a bridge over a stream like the Kwai?
Tak? Budowałeś most nad takim strumykiem?

Please try to control the endless stream of directives from this place.
Proszę spróbować kontrolować niekończący się strumień dyrektyw, które powstają w tym miejscu.

Come see what Daddy pulled out of the stream.
Chodźcie zobaczyć, co tata wyciągnął ze strumienia.

Their families all lived down stream of the mill.
Ich rodziny mieszkały wzdłuż strumienia, w pobliży młyna.

Yes, across the plains, with a little stream running around it to bathe in.
Równina, z małym strumieniem, w którym można się kąpać.

Many of you mentioned that this is the fastest-growing waste stream.
Wielu spośród Państwa wspominało, że chodzi tu o najszybciej zwiększający się strumień odpadów.

The government stole my father's water-- a stream running through our land.
Rząd ukradł mojemu ojcu wodę. Strumień, który płynął przez naszą ziemię.

Like a twig on the shoulders of a mighty stream.
Jak gałązka na barkach możnego strumienia.

You overcame salmon instinct and left your home stream for me!
Przezwyciężyłeś naturalny instynkt i porzuciłeś swój rodzinny strumyk dla mnie!

Born to stream through the world, unleashing pain and misery on everyone.
Stworzony, by mknąc poprzez świat, niosąc wszystkim ból i cierpienie.

The water's good, but the stream is as wide as my thumb.
Woda jest dobra, ale strumyk jest szerokości mojego kciuka.

We'd have to climb every mountain and ford every stream.
Będziemy wspinać się na każdą górę przeprawiaćprzez każdy strumień.

I just offered to drown you in that stream.
Zaproponowałem by utopić cię w tym strumieniu.

Build a dam, block the stream, work the furnaces night and day.
Zbudować tamę, zablokować strumień. Niech piece pracują dzień i noc.

The audio is written either too high or too low on the tape stream.
Dźwięk jest zapisywany albo zbyt nisko albo za wysoko na taśmie.

The little girl washes a white dress in the little stream.
Mała dziewczynka pierze białą sukienkę w strumieniu...

It's a stream of communication between designer and player.
To taka ciągła komunikacja projektanta z graczem.

Why won't you go to that other stream?
Dlaczego nie możesz popłynąć do innego strumyka?

However, the environmental problem is not the only issue with Nord Stream.
Jednak problem środowiskowy to nie jedyny problem Nord Stream.

It was taken completely by surprise by the stream of refugees.
Została całkowicie zaskoczona strumieniem uchodźców.

The brewers pay to restore water to the stream.
Browary płacą aby przywrócić wodę do strumienia.

You are now following the same stream back into Otto as Jamie's program.
Podążąj teraz tym samym strumieniem co program Jamie'go z powrotem do Otto.

So the stream passes right underneath the grave site.
Więc strumień płynie dokładnie pod grobem.

The greenhouse effect has caused the Gulf Stream to shift.
Efekt cieplarniany spowodował zmianę kierunku prądu Gulf.

Hey, there's a freshwater stream back there in the forest and plenty of bananas.
Hej tam w lesie jest strumień z czystą wodą i mnóstwo bananów.

Even the wild mountain stream... must someday join the big river.
Nawet dziki górski strumień musi się kiedyś połączyć z wielką rzeką

Neither does Nord Stream have anything to do with this.
Nie ma z nią też nic wspólnego projekt Nord Stream.

In the north, we have the Nord Stream project, which is a very serious move against the common foreign policy.
Na północy jest Nordstream i to jest bardzo poważny krok przeciw wspólnej polityce zagranicznej.

Why are they dumping it into the stream?
Dlaczego wrzucają ją do strumienia?