Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) spłodzić, zrodzić, zapoczątkować; być ojcem, wychować; odnosić się po ojcowsku, ojcować; przyznawać się do autorstwa; przyznawać się do ojcostwa;
father sth on sb - przypisywać coś komuś;

(Noun) ojciec; religia ksiądz, Wielebny;
father confessor - powiernik, doradca; religia spowiednik, ojciec duchowny;
from father to son - z ojca na syna;
god the father - religia Bóg Ojciec;
father christmas - Święty Mikołaj, Gwiazdor;
father time - Chronos, Ojciec Czas;
holy father - (Noun) religia Ojciec Święty;
land of our fathers - ziemia naszych ojców;
father figure - autorytet, osoba poważana; doradca;
father’s day - Dzień Ojca;
father’s day - Dzień Ojca;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(male parent, also fig) ojciec
God, God the F ~ Bóg Ojciec
(prayer):

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(on/upon) ojciec
przypisywać (komuś) ojcostwo, zrodzić, stać się ojcem

Bóg Ojciec, Wielebny Ojciec

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ksiądz

stary

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n ojciecputative father domniemany ojciec

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

ojciec m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s ojciec

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RODZIC

RODZICIEL

STARSZY

BÓG

DZIEKAN

USYNAWIAĆ

ZRODZIĆ

OJCOWAĆ

PRZYZNAĆ SIĘ DO AUTORSTWA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N ojciec
V zrodzić
N Comp św. Mikołaj

Wordnet angielsko-polski


1. (the head of an organized crime family)
don
synonim: don

2. (a male parent (also used as a term of address to your father)
"his father was born in Atlanta")
ojciec, tata, tato: : synonim: male parent
synonim: begetter

3. (the founder of a family
"keep the faith of our forefathers")
praojciec: : synonim: forefather
synonim: sire

4. (a person who founds or establishes some institution
"George Washington is the father of his country")
założyciel: : synonim: founder
synonim: beginner
synonim: founding father

Słownik internautów

ojciec

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

ojciec, rodzic, rodziciel
adoptive father: przybrany ojciec
father-in-law: teść
god father: ojciec chrzestny
putative (reputed) father: domniemany ojciec

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

tata

teść

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And Hezekiah slept with his fathers; and Manasseh his son reigned in his stead.
I zasnął Ezechyjasz z ojcami swymi, a królował Manases, syn jego, miasto niego.

Jesus Army

So Jehoiakim slept with his fathers; and Jehoiachin his son reigned in his stead.
A tak zasnął Joakim z ojcami swymi, a królował Joachyn, syn jego, miasto niego.

Jesus Army

A wise son [heareth] his father's instruction; But a scoffer heareth not rebuke.
Syn mądry przyjmuje ćwiczenie ojcowskie, ale naśmiewca nie słucha strofowania.

Jesus Army

And Menahem slept with his fathers; and Pekahiah his son reigned in his stead.
I zasnął Manachem z ojcami swymi, a królował Facejasz, syn jego, miasto niego.

Jesus Army

And now I have sent a skilful man, endued with understanding, of Huram my father's,
Posłałem ci tedy męża mądrego, i umiejętnego, i roztropnego, Chirama Abijego.

Jesus Army

His father ran a pharmacy in Korsten, a black area of the city, in which my dad passed much of his time as a boy.

www.guardian.co.uk

Catholic officials denied that Nichols knew any details of the case involving the London priest, father David Pearce, who was eventually arrested in 2008.

www.guardian.co.uk

Emerson Lake and Palmer's I Believe in father Christmas is gloriously maudlin and the sleigh bell section, taken from Sergei Prokofiev's Troika, is just perfect.

www.guardian.co.uk

"Mark remains unalterably bitter about his father's deception and the injury his father has caused," a spokeswoman for the two men told the Wall Street Journal last week.

www.guardian.co.uk

"Andy was also deeply impacted by his father's deception.

www.guardian.co.uk

Mother and father are the most important people for a child.
Matka i ojciec są dla dziecka najważniejszymi osobami.

At the beginning the father also took care of that young boy or girl.
Początkowo ojciec także zajmował się tym małym chłopcem czy dziewczynką.

A whole month of leave is lost if the father does not take his responsibility.
Jeżeli ojciec nie weźmie na siebie odpowiedzialności, przepada cały jeden miesiąc urlopu.

But, as a married father with two girls, I try to read every word of these reports and guess what they actually mean.
Ale jako mąż i ojciec dwóch córek, staram się czytać każde słowo sprawozdań przedmiotowej komisji i zgadywać, co tak naprawdę oznaczają.

Then after two or three hours the father just slept.
Po dwóch czy trzech godzinach ojciec jednak już spał.

But her father came down before we had the chance to.
Ale Jej ojciec zszedł na dół zanim żeśmy zaczęli.

I just wanted you to know who your father really was.
Ale jeśli nie nadejdzie, chciałbym, tylko, żebyś wiedział, kim naprawdę, był twój ojciec.

And why didn't you go home to be with your father?
A dlaczego nie poszłaś do domu, do ojca?

And so is you being a father to my kids.
A ty będziesz ojcem dla mych dzieci.

We were alone and poor for five years after my father died.
Byliśmy sami i biedni przez 5 lat po śmierci ojca.

You know I was a good friend to your father.
Byłem dobrym przyjacielem twojego ojca.

He's been a father to me since I was a baby.
Był dla mnie, jak ojciec odkąd byłam dzieckiem.

Want to know what your father really did for the company?
Chcesz wiedzieć, co naprawdę robił twój ojciec dla Firmy?

I want you to be a real father to my child.
Chcę, byś był prawdziwym ojcem mojego dziecka.

I want to show him where his father came from.
Chcę mu pokazać, skąd przybył jego ojciec.

I want to talk to father when he gets home.
Chcę porozmawiać z ojcem, kiedy wróci.

I only ask you to love me like a father.
Chcę, żebyś mnie kochała jak ojca.

She wanted her son to be with the natural father.
Chciała, by jej syn był z ojcem.

I wanted to see how much like your father you were.
Chciałem zobaczyć, czy jesteś podobna do ojca.

Come on in, your father wants to talk to you.
Choć, ojciec chce z tobą porozmawiać.

What would your father say if he saw you now?
Co by powiedział twój ojciec, gdyby cię teraz widział?

What would he be doing in a photo with your father?
Co robi na zdjęciu z Twoim ojcem?

Sometimes I just looked at my father and he hit me.
Czasami ojciec bił mnie za samo spojrzenie.

What makes you think I would be a good father?
Czemu myślisz, że byłbym dobrym ojcem?

Or do you want to end up like your father?
Czy chcesz skończyć jak twój ojciec?

I gave him everything a father could give his son.
Dałem mu wszystko, co ojciec dać może synowi.

He was Why would the be working with my father?
Dlaczego pracowało z moim ojcem?

Why would your own father want to set you up?
Dlaczego twój własny ojciec chciałby cię wrobić?

Which is why I came to you and not your father.
Dlatego przyszedłem do ciebie, a nie do twojego ojca.

We are still here because he told your father. Come.
Dlatego tu jeszcze jesteśmy,bo on powiedział twojemu ojcu.Chodź

A baby with your father would be a child of love.
Dziecko z twoim ojcem byłoby dzieckiem miłości.

If only I could see my father again, just for a moment.
Gdybym tylko mogła zobaczyć znowu mojego ojca. Tylko przez chwilę.

When you come across a real man like your father.
Gdy spotkasz prawdziwego mężczyznę, takiego jak twój tata.

And like his father, he can talk me into anything.
I tak jak ojciec, umie namówić mnie do wszystkiego.

And no one comes to the Father but by me.
I tylko przeze mnie wiedzie droga do Ojca.

Exactly then, you know what your father said to me?
I właśnie wtedy, wiesz co twój ojciec do mnie powiedział?

When your father left, I had two children to support.
Jadąc na wakacje? Gdy odszedł twój ojciec, musiałam wychować dwójkę dzieci.

What kind of life will he have without his father?
Jakie będzie jego życie bez ojca?

How can she not care who is the father of her baby?
Jak może jej być obojętne z kim ma dziecko?

Tell your father to come see me when he gets home.
Jak ojciec wróci, to powiedz mu, żeby do mnie przyszedł.

Back off! I want my father to come up here and get me.
Ja chcę żeby mój ojciec wszedł tu na górę i mnie zabrał.

I understand what you and father are trying to do.
Ja i tak wiem co wy z ojcem próbujecie zrobić.

Your father and I couldn't have children of our own.
Ja i twój ojciec nie mogliśmy mieć własnych dzieci.

We became quite close, your father and I, in the last few months.
Ja i twój ojciec staliśmy się sobie bardzo bliscy w ostatnich miesiącach.

I just don't want to end up like my father.
Ja tylko nie chcę skończyć jak mój ojciec.

I know your mother and father both love you a lot.
Ja wiem, że bardzo kochasz i mamę i tatę.

The only father you'll have in a day or two.
Jedynym ojcem, jakiego będziesz miała za dzień lub dwa.

I'm here because I want to talk to you about your father.
Jestem tutaj, ponieważ chcę porozmawiać o twoim ojcu.

You're either being used by my father or your mother.
Jesteś wykorzystywany albo przez mojego ojca, albo twoją matkę.

If your father wants to take her home, she can go.
Jeśli ojciec chce ją zabrać, może jechać.