Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) potępienie, ostra krytyka; skazanie; wybrakowanie; prawniczy wywłaszczenie;
be a condemnation of sb|sth - źle świadczyć o kimś|czymś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U potępienie, skazanie, krytyka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OSTRA KRYTYKA

SKAZANIE

WYBRAKOWANIE

Wordnet angielsko-polski


1. ( (criminal law) a final judgment of guilty in a criminal case and the punishment that is imposed
"the conviction came as no surprise")
wyrok skazujący
synonim: conviction
synonim: judgment of conviction
synonim: sentence

2. (an appeal to some supernatural power to inflict evil on someone or some group)
klątwa, przekleństwo: : synonim: execration
synonim: curse

3. ( (law) the act of condemning (as land forfeited for public use) or judging to be unfit for use (as a food product or an unsafe building) )
skazanie: :

4. ( (law) the act of condemning (as land forfeited for public use) or judging to be unfit for use (as a food product or an unsafe building) )
skazanie, zasądzenie: :

Słownik internautów

wywłaszczenie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

potępienie, skazanie
condemnation money: odszkodowanie zasądzone od strony przegrywającej
in condemnation: potępiająco

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

krytyka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

potępienie; skazanie
~ of military action - potępienie działań wojskowych
~, public - potępienie publiczne

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It also did not do so in order to gain political return from this condemnation.
Nie czyniła też tego, aby czerpać korzyści polityczne z tego potępienia.

statmt.org

Using live ammunition is indefensible and demands categorical condemnation.
Używanie ostrej amunicji jest niedopuszczalne i zasługuje na kategoryczny głos potępienia.

statmt.org

I demand the retraction of this accusation, an apology and a condemnation by the Presidency.
Żądam odwołania tego oskarżenia, domagam się przeprosin oraz potępienia przez prezydencję.

statmt.org

I can think of no greater condemnation of European security and defence policy.
Nie mogę wyobrazić sobie większego potępienia europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony.

statmt.org

in writing. - I am 'overjoyed' by the number of loud statements and expressions of condemnation!
na piśmie - Jestem "przeszczęśliwy” słysząc tak wiele deklaracji i głosów potępienia!

statmt.org

The attack on the flotilla, six weeks ago today, caused a wave of international condemnation and a serious breach of diplomatic relations between Israel and its regional ally Turkey.

www.guardian.co.uk

But the report will be a further severe embarrassment to Israel after the assault on the ships brought widespread international condemnation even by generally sympathetic countries and breached relations with Turkey.

www.guardian.co.uk

I am heartened by the clear, unequivocal condemnation of this disrespectful, disgraceful act that has come from American religious leaders of all faiths, from evangelical Christians to Jewish rabbis as well as secular US leaders and opinion-makers.

www.guardian.co.uk

Lord Young, David Cameron's enterprise guru, was forced to quit today after he was overwhelmed by condemnation of his claim that voters had never had it so good during the "so-called recession".

www.guardian.co.uk

It also did not do so in order to gain political return from this condemnation.
Nie czyniła też tego, aby czerpać korzyści polityczne z tego potępienia.

This was a very clear and strong message of condemnation to the authorities.
Był to bardzo wyraźny i zdecydowany komunikat potępiający, skierowany do władz Białorusi.

Yet his actions do not stand alone in deserving condemnation.
Jednak nie tylko jego czyny zasługują na potępienie.

But some acts are so wicked, they demand only our condemnation.
Ale niektóre czyny są tak niegodziwe, że zasługują tylko na nasze potępienie.

I say this country has been too harsh on its outright condemnation of war.
Ten kraj jest zbyt surowy w swoim całkowitym potępieniu dla wojny.

In that, of course, there is a condemnation of what happened.
W ich wypowiedziach mogliśmy oczywiście wyczuć krytykę tego, co się wydarzyło w tym regionie.

I can think of no greater condemnation of European security and defence policy.
Nie mogę wyobrazić sobie większego potępienia europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony.

No amount of condemnation of any party to the conflict will solve that.
Żadne potępienie żadnej ze stron konfliktu nie rozwiąże tego problemu.

Others followed in their condemnation of the blasphemy laws, even conservative politicians.
Inni, w tym również konserwatywni politycy, przyłączyli się do potępienia ustawy o bluźnierstwie.

This title is a condemnation of their plans.
Ten tytuł jest potępieniem ich planów.

I also support the strong condemnation of violence and the use of force against peaceful protests.
I ja także zdecydowanie potępiam przemoc i użycie siły przeciwko biorącym udział w pokojowych manifestacjach.

Most who unveil hidden agendas deserve the condemnation they receive.
Ci którzy ujawniają ukryte czyny zasługują na potępienie czekające ich.

To start with, the report contained a lot of condemnation and criticism of the Court, but this has been taken out.
Na początku cechowało się dużą dozą krytycyzmu i potępienia wobec Trybunału, lecz wszystko to zostało usunięte.

Those who carried out that deed will probably not listen to any words of condemnation that I say.
Ci, którzy dopuścili się tego czynu nie będą prawdopodobnie słuchać moich słów potępienia.

We call for the explicit condemnation of the repression of the demonstration.
Wzywamy do otwartego potępienia stłumienia demonstracji.

I very much welcome the inclusion and adoption of this condemnation in the joint motion for a resolution.
Bardzo cieszy mnie uwzględnienie wyrazów potępienia i ich zawarcie we wspólnym projekcie rezolucji.

His relentless refusal to respect the voters' wishes merits strong condemnation.
Jego nieustanna odmowa poszanowania woli wyborców zasługuje na poważne potępienie.

Is my only escape from the condemnation.
To jest moja jedyna ucieczka od potępienia.

Despite widespread international condemnation, the Burmese generals are maintaining their criminal course of action.
Pomimo oburzenia opinii międzynarodowej birmańscy generałowie niezmiennie trwają w przestępczym procederze.

Condemnation aside, however, we must go beyond mere declarations, otherwise they just become a mantra.
Pomijając jednak kwestię potępienia, musimy wyjść poza puste deklaracje, w przeciwnym razie przemienią się one w zwykłą mantrę.

What happened on 8 April is deplorable and has, and had, my strongest condemnation.
Wydarzenia z 8 kwietnia są godne ubolewania i zdecydowanie je potępiłam i potępiam.

This brutal assault, which was not motivated by robbery, deserves the most severe condemnation.
Ten brutalny, nie rabunkowy napad zasługuje na najwyższe potępienie.

You are then free up condemnation.
Jest pani wolna od zarzutów.

As a scientist, I respect Pascal, but his condemnation of science shocks me.
Jako naukowiec, szanuję Pascala, ale jego potępienie nauki szokuje mnie.

On one hand we of course have to express our clearest condemnation, but on the other there are also the victims to consider.
Z jednej strony oczywiście musimy wyrazić najwyższej potępienie, ale z drugiej - musimy również pamiętać o ofiarach.

I demand the retraction of this accusation, an apology and a condemnation by the Presidency.
Żądam odwołania tego oskarżenia, domagam się przeprosin oraz potępienia przez prezydencję.

There are, unfortunately, a great many cases of the violation of human rights in the world. These demand our engagement, condemnation and action.
Na świecie mamy niestety bardzo wiele przypadków łamania praw człowieka, które wymagają naszego zaangażowania, napiętnowania i przeciwdziałania.

The crimes and human rights violations by the ruling regime in Burma deserve our severe condemnation.
Zbrodnie i naruszenia praw człowieka przez panujący w Birmie reżim zasługuje na nasze surowe potępienie.

You can clearly see from the text our condemnation of the military actions and the disproportionate reaction of Russia.
Tekst wyraźnie traktuje o potępieniu przez nas akcji militarnych i niewłaściwej reakcji ze strony Rosji.

Using live ammunition is indefensible and demands categorical condemnation.
Używanie ostrej amunicji jest niedopuszczalne i zasługuje na kategoryczny głos potępienia.

Graffiti is a condemnation of architecture.
Graffiti jest potępieniem architektury.

The Council has still not pronounced the slightest condemnation of the world's current largest human rights crisis, Darfur.
Rada ta do dziś nie wyrzekła najmniejszego słowa potępienia w sprawie największego na świecie kryzysu humanitarnego w Darfurze.

I would like to say here that the Commission has repeatedly expressed its firm condemnation of all forms of homophobia.
Chciałbym powiedzieć, że Komisja wielokrotnie wyraziła swoje zdecydowane potępienie wobec wszystkich form homofobii.

The violence in Guinea received worldwide condemnation.
Akty przemocy, które miały miejsce w Gwinei, spotkały się z potępieniem na całym świecie.

However, this condemnation should not be limited just to words. It should include action which will guarantee peaceful coexistence in the future.
Potępienie to nie powinno się jednak ograniczać tylko do słów, powinno być czynami, które zagwarantują w przyszłości pokojowe współistnienie.

If the state authorities use brute force and uncontrolled repression against the citizens of their own country, this deserves condemnation.
Jeżeli władze państwa stosują brutalną siłę i niekontrolowane represje w stosunku do obywateli swojego kraju, to taka sytuacja zasługuje na potępienie.

However, this condemnation of human rights abuses must never be confused with political support for the movement in Camp Ashraf.
Jednakże tych słów potępiających naruszanie praw człowieka nie wolno pomylić ze wsparciem politycznym dla ruchu w obozie Aszraf.

Europe stands for tolerance, and so we want no preachers of hate, with their condemnation of other religions.
Europa promuje tolerancję, dlatego nie chcemy głosicieli nienawiści, potępiających inne religie.

So, no wonder our condemnation of Israeli actions sounds so hollow to Palestinians.
Nic zatem dziwnego, że nasze potępienie dla działań Izraela wydaje się Palestyńczykom takie puste.

As far as Europe is concerned, condemnation and the simple isolation of Myanmar are not enough.
Jeśli chodzi o Europę, to potępienie i zwykła izolacja Myanmar nie wystarczy.

It is significant that there has been consensus at this level, even from Russia, on a strong condemnation of the Mugabe regime.
Znaczące jest to, że osiągnięto konsensus na tym poziomie, nawet ze strony Rosji, co do silnego potępienia reżimu Mugabe.

This has been the work of a certain kind of press, because sin, defamation, and condemnation are what it thrives on.
Tym zajmuje się pewnego typu prasa, ponieważ świetnie jej służy grzech, szkalowanie i potępienie.

The Holodomor is worthy of particular condemnation.
Hołodomor zasługuje na szczególne potępienie.

In general, however, I would like to call for the need for strong and ongoing condemnation of brutal violations of women's rights.
Jednak, ogólnie rzecz biorąc, chciałabym wskazać na potrzebę zdecydowanego i stałego potępiania brutalnego łamania praw kobiet.

One, fidelity like an eternal condemnation
Pierwsza, wierność jako wieczne skazanie

Despite global condemnation and un-imposed economic sanctions,
Pomimo globalnego potępienia i sankcji ekonomicznych ze strony

We are also quite prepared to reiterate a radical condemnation of the atrocious crimes committed under Stalin.
Jesteśmy także przygotowani do powtórzenia radykalnego potępienia okropnych zbrodni popełnionych pod wodzą Stalina.

Real European integration of former communist countries requires not just truth and restitution but also the condemnation of dictatorship.
Prawdziwa integracja europejska byłych krajów komunistycznych wymaga nie tylko prawdy i rekompensaty, ale także potępienia dyktatur.

A clear condemnation of the cruel aggression of Israel against the Palestinian people, which nothing can justify!
wyraźnego potępienia okrutnej agresji Izraela wobec ludności palestyńskiej, której nic nie usprawiedliwia!