Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kręgosłup, szkielet; oparcie, podpora; siła charakteru;
have no backbone - być pozbawionym zasad;
the backbone of sth - oś, podstawa czegoś;
an irishman to the backbone - Irlandczyk do szpiku kości;
to the backbone - na wskroś, do szpiku kości;
an irishman to the backbone - Irlandczyk do szpiku kości;
to the backbone - na wskroś, do szpiku kości;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (lit, fig)
1.
(spine) kręgosłup.
2.
(support) podpora
ostoja.
3.
(strength of character) siła charakteru

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kręgosłup, kościec, ostoja, oparcie, podstawa

Nowoczesny słownik angielsko-polski

szkielet

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

kręgosłup m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kręgosłup

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KRĘGOSŁUP

PODPORA

CHARAKTER [PRZEN.]

Wordnet angielsko-polski


1. (the part of a book's cover that encloses the inner side of the book's pages and that faces outward when the book is shelved
"the title and author were printed on the spine of the book")
grzbiet książki
synonim: spine

2. (the series of vertebrae forming the axis of the skeleton and protecting the spinal cord
"the fall broke his back")
kręgosłup, stos pacierzowy: : synonim: spinal column
synonim: vertebral column
synonim: spine
synonim: back
synonim: rachis

3. (a central cohesive source of support and stability
"faith is his anchor"
"the keystone of campaign reform was the ban on soft money"
"he is the linchpin of this firm")
ostoja: : synonim: anchor
synonim: mainstay
synonim: keystone
synonim: linchpin
synonim: lynchpin

Słownik internautów

kręgosłup
odwaga, siła charakteru

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

anat. kręgosłup

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

odwaga, jaja
prawość, kręgosłup (moralny), charakter

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

grzbiet

istota

oparcie

ostoja

schematyczny

szkieletowy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

anat. kręgosłup; dosł.i przen. kościec
~, defence - kościec obrony
~ of the army - przen. kręgosłup armii

Słownik techniczny angielsko-polski

1. kręgosłup m
2. grzbiet książki

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

SMEs are the backbone of small economies in Europe, such as Northern Ireland.
MŚP stanowią podstawę małych gospodarek w Europie, takich jak Irlandia Północna.

statmt.org

in writing. - (IT) Women are the backbone of the agricultural sector in rural areas.
na piśmie - (IT) Kobiety stanowią podstawę sektora rolnictwa na obszarach wiejskich.

statmt.org

They are the backbone of the EU and cannot be excluded from the EU's common future.
Są oni kręgosłupem UE i nie można ich wykluczyć ze wspólnej przyszłości UE.

statmt.org

The backbone of making investment decisions for global holders of capital.
Podstawa podejmowania decyzji inwestycyjnych dla kapitałowych liderów światowych.

TED

Kutesa said the allegations could make Uganda rethink its commitment to international peacekeeping missions, including in Somalia where its troops form the backbone of the African Union force.

www.guardian.co.uk

Conventional book readings - still the backbone of large, established venues, literary festivals and bookshops - have maintained their popularity, providing readers with a familiar setting in which to come face to face with a favourite author, ask questions, have a book signed.

www.guardian.co.uk

On Wednesday night he lambasted the president and the Democrats for their lack of backbone when it came to standing up to Republicans.

www.guardian.co.uk

One candidate, grape-wise, might be carignan, backbone of many a hearty southern French and Spanish red and now emerging as a star in its own right.

www.guardian.co.uk

You don't even have enough backbone to stand up for your own wife?
Nawet nie masz wystarczających jaj, by stanąć w obronie własnej żony?

It takes backbone to lead the life you want, Frank.
Trzeba umieć prowadzić życie, jakie chce się mieć, Frank.

But I have the backbone not to run away from my responsibilities!
Może nie podoba mi się to, ale nie uciekam od swoich obowiązków.

I would encourage national governments to do all they can to help small business, which is the backbone of our economy.
Chciałabym wezwać rządy krajów, by zrobiły wszystko co w ich mocy, aby pomóc małym przedsiębiorstwom, stanowiącym postawę naszej gospodarki.

My will may be weak, but my backbone is strong.
Wolę mam może i słabą, ale kręgosłup silny.

Small and medium-sized enterprises are the backbone of Europe's economy.
Małe i średnie przedsiębiorstwa to szkielet europejskiej gospodarki.

Human rights and good governance are for us the backbone of stability in our societies.
Dla nas dobre rządy i prawa człowieka są kręgosłupem stabilności naszych społeczeństw.

That is why we are making the Europe 2020 strategy the backbone of the forthcoming financial perspective.
Dlatego też strategia Europa 2020 będzie podporą kolejnej perspektywy finansowej.

This policy hits at family farms, which are the backbone of European agriculture.
Taka polityka uderza właśnie w gospodarstwa rodzinne, które stanowią o sile europejskiego rolnictwa.

The smallest and those in the middle are left to look after themselves, yet they are the backbone of the economy.
Ci najmniejsi i średni muszą sobie radzić sami, a przecież to oni stanowią trzon gospodarki.

This is no small matter we are dealing with here, as the backbone of Europe is the energy policy.
Zajmujemy się tu czymś istotnym, polityka energetyczna jest bowiem kręgosłupem Europy.

We must remember that money also forms the backbone of a peace project like the European Union.
Musimy pamiętać, że pieniądze także tworzą podporę projektu, jakim jest Unia Europejska.

Responsible entrepreneurship is always the backbone of competitiveness and successful business.
Odpowiedzialna przedsiębiorczość jest zawsze trzonem konkurencyjności i udanej działalności gospodarczej.

Even a mouse has enough backbone to fight sometime.
Nawet mysz ma dość podstawowy by walczyć kiedyś.

It could provide Europe with a proper transport backbone.
Mógłby on stanowić w Europie odpowiedni trzon transportu.

In fact, the tax system needs to become the backbone of public finances in developing countries.
System podatkowy musi stać się w istocie podporą finansów publicznych w krajach rozwijających się.

Well, in that case, what about the backbone?
W tym wypadku, co w przypadku kręgosłupa?

What is more, these are the men and women who represent the backbone of the EU economy.
Co więcej, ci mężczyźni i te kobiety stanowią kręgosłup gospodarki UE.

After all, these small and medium-sized enterprises form the backbone of European competitiveness.
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią, bądź co bądź, filar europejskiej konkurencyjności.

Which is the backbone of any garage band.
Jest kręgosłupem każdego zespołu garażowego.

Only you are the workers, the backbone.
Tylko ty jesteś pracownikami, kręgosłupem.

You are the backbone of our nation!
Wy jesteście kręgosłupem narodu!

At the same time, small businesses are the backbone of our European economy, and they are currently facing very difficult economic times.
A przecież małe firmy stanowią podstawę naszej europejskiej gospodarki i obecnie muszą sprostać bardzo trudnemu okresowi gospodarczemu.

It must cover almost the entire backbone.
Pewnie pokrywa prawie cały kręgosłup.

Justice is the backbone to every peacefull society.
Sprawiedliwość jest ostoją każdego spokojnego społeczeństwa.

It must be stressed today that the procedures recast forms the backbone of the package.
Dziś należy podkreślić, że zrębem tego pakietu jest przekształcenie procedur.

The small and medium-sized enterprises are the backbone of European economic growth and employment.
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę europejskiego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

This will make your backbone break!
Tym można połamać kręgosłup!

Mr President, I supported this report because - as we have already heard - small businesses are the backbone of our economy.
Panie przewodniczący! Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, gdyż, jak przed chwilą usłyszeliśmy, małe firmy są trzonem naszej gospodarki.

Small and medium-sized enterprises and family businesses form the backbone of most European economies.
Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne to podstawa większości gospodarek europejskich.

Mr. Backbone stared arranging his vacation. Know what that means, don't you?
Wystraczyło, że wykonał jeden telefon... a pan Backbone zorganizował mu wakacje.

That girl has an iron backbone.
Ta dziewczyna ma żeIazny kręgosłup.

More than 80% of world trade takes place at sea, and maritime transport remains the backbone of international trade.
Ponad 80 % światowego handlu odbywa się na morzu, a transport morski pozostaje szkieletem handlu międzynarodowego.

As SMEs are the backbone of our economy, this proposal must recognise their role and needs.
Jako że MŚP stanowią trzon naszej gospodarki, w przedmiotowym wniosku konieczne jest uznanie ich roli i potrzeb.

Your backbone is not soft.
Twój kręgosłup nie jest z próchna.

Your backbone can't take it!
Twój kręgosłup tego nie wytrzyma!

If we look at the European Union as a living organism, the European car industry is its backbone.
Jeżeli spojrzymy na Unię Europejską jako na żywy organizm, europejski przemysł samochodowy jest jego kręgosłupem.

Policy, public intervention and the social environment must all meet the real needs of small enterprises, which truly form the backbone of the European Union.
Polityka, interwencja publiczna oraz otoczenie społeczne muszą wychodzić naprzeciw potrzebom małych przedsiębiorstw, które są prawdziwym trzonem Unii Europejskiej.

Soon as he got the call... Mr. Backbone stared arranging his vacation.
Wystraczyło, że wykonał jeden telefon... a pan Backbone zorganizował mu wakacje.

Oh, my backbone.
Och, mój kręgosłup.

Countries excluded from the visa waiver programme must show political backbone and resist pressure from disgruntled citizens at home.
Państwa nieobjęte programem visa weaver muszą pokazać kręgosłup polityczny, aby nie poddać się presji zniecierpliwionych obywateli.

I think that this year will mark the beginning of Parliament showing a true interest in this area, which someone called the backbone of our society.
Myślę, że w tym roku Parlament zacznie okazywać szczere zainteresowanie tym obszarem, który ktoś nazwał szkieletem naszego społeczeństwa.

They are the backbone of the EU and cannot be excluded from the EU's common future.
Są oni kręgosłupem UE i nie można ich wykluczyć ze wspólnej przyszłości UE.

(SV) Madam President, we know that small businesses form the backbone of our economy.
(SV) Pani przewodnicząca! Wiemy, że małe przedsiębiorstwa są rdzeniem naszej gospodarki.

The Valleys have all but been destroyed by the closure of big industries which, at one point, were the backbone of solid hardworking communities.
Region Valleys został niemal zniszczony wraz z likwidacją dużych branż przemysłu, które w pewnym okresie stanowiły kręgosłup solidnych pracowitych społeczności.

The Danube River Basin is the backbone of a sustainable macro-regional structure.
Zlewnia Dunaju stanowi szkielet zrównoważonej struktury makroregionalnej.

Very small enterprises account for more than 85% of European businesses; in other words, they are the backbone of our economy, which urgently needs a boost.
Bardzo małe przedsiębiorstwa stanowią ponad 85% europejskich firm; innymi słowy, tworzą one kręgosłup naszej gospodarki, która pilnie potrzebuje bodźca.

In economic terms, SMEs are what we call the 'backbone of the EU'.
Pod względem gospodarczym MŚP są tym, co nazywamy "kręgosłupem UE”.

Without replacing the process of democratically deciding legislative authority, they nevertheless constitute the backbone of that same process.
Choć nie zastępują demokratycznego procesu podejmowania decyzji przez władzę ustawodawczą, stanowią kręgosłup tego procesu.

but they can't buy backbone.
Najlepszy kaznodzieja. ...ale kręgosłupa nie kupią.