Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) czynienie zła; prawniczy wykroczenie, przestępstwo;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

niewłaściwe postępowanie, zły czyn, wykroczenie, nadużycie, przestępstwo

Nowoczesny słownik angielsko-polski

naganne postępowanie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n US wykroczenie, przestępstwo

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

nadużycie n

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n przestępstwa, nadużycia

Wordnet angielsko-polski

(activity that transgresses moral or civil law
"he denied any wrongdoing")
postępek, zło
synonim: wrongful conduct
synonim: misconduct
synonim: actus reus

Słownik internautów

działanie bezprawne, szkodliwe
nadużycie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nadużycie

przestępstwo

wykroczenie

Przykłady użycia

We hope that investigation into wrongdoing leads to concrete results.
Mamy nadzieję, że śledztwo w sprawie naruszeń przyniesie konkretne rezultaty.

statmt.org

If an unrighteous witness rise up against any man to testify against him of wrong-doing,
Jeźliby powstał świadek kłamliwy przeciw komu, świadcząc przeciw niemu, że odstąpił od Boga:

Jesus Army

Or else let these men themselves say what wrong-doing they found when I stood before the council,
Albo niechaj ci sami powiedzą, jeźli we mnie znaleźli jaką nieprawość, gdym stał przed radą;

Jesus Army

It is not enough to regulate financial products; we must get to the very bottom of the wrongdoing.
Nie wystarczy regulować produkty finansowe; musimy dotrzeć do istoty niewłaściwego postępowania.

statmt.org

Clearly, breaking the law is a good reason for this as is sufficient evidence of intended wrongdoing.
Naruszanie prawa zdecydowanie stanowi dobry powód, ponieważ istnieją dostateczne dowody celowego łamania prawa.

statmt.org

You'd get in trouble, and just listening could be wrongdoing for me.
Możesz mieć kłopoty, a samo słuchanie może pogrążyć mnie.

There is no evidence that I or my company have committed any wrongdoing.
Nie ma dowodów na to, że ja albo moja firma popełniliśmy jakiekolwiek wykroczenie.

In the pursuit of wrongdoing, one steps away from God.
W pogoni za złem, oddalamy się od Boga.

Even if you've just got a suspicion of wrongdoing, I can work with that.
Nawet jeśli to tylko podejrzenie, będziemy mogli się tym zająć.

We hope that investigation into wrongdoing leads to concrete results.
Mamy nadzieję, że śledztwo w sprawie naruszeń przyniesie konkretne rezultaty.

Well, Desiree was never the type to own up to any sort of wrongdoing.
Desiree nie była osobą, która przyzna się do jakiegokolwiek rodzaju wykroczenia.

It is not enough to regulate financial products; we must get to the very bottom of the wrongdoing.
Nie wystarczy regulować produkty finansowe; musimy dotrzeć do istoty niewłaściwego postępowania.

It is important that both parents and children feel secure using the Internet and have a point of contact to report any wrongdoing.
Ważne jest, by zarówno rodzice, jak i dzieci czuli się bezpiecznie w Internecie oraz mieli dostęp do miejsc, gdzie mogą zgłaszać wszelkie wykroczenia.

Clearly, breaking the law is a good reason for this as is sufficient evidence of intended wrongdoing.
Naruszanie prawa zdecydowanie stanowi dobry powód, ponieważ istnieją dostateczne dowody celowego łamania prawa.

One day I shouted his name... like any sinner overwhelmed by pain and wrongdoing.
Pewnego dnia wezwałem Jego imienia, jak każdy grzesznik, przytłoczony cierpieniem i winą.

A letter from his psychiatrist clearly exonerating my client from all wrongdoing.
List od jego psychiatry, oczyszczający mojego klienta ze wszelkich złych czynów.

In Urdu it means, like, no wrongdoing.
Tłumacząc z Urdu to będzie: Zakaz przestępstwa.

It goes without saying that this type of violence constitutes a serious wrongdoing, and the Member States should take firm legal measures to fight it.
Tego rodzaju przemoc jest oczywiście wielkim złem i państwa powinny ją zwalczać stanowczymi środkami prawnymi.

Any delay renders us complicit in wrongdoing.
Jakiekolwiek opóźnienie sprawia, że jesteśmy współwinni przestępstwa.

The Romans were always right and their chroniclers painted it as a wrongdoing when an attacked opponent was bold enough to defend himself.
Rzymianie zawsze mieli rację, a jeśli zaatakowany przeciwnik był dostatecznie bezczelny, aby się bronić, ich kronikarze przedstawiali to jako zły uczynek.

Palmer claims to have been unaware ofany wrongdoing...
Palmer utrzymuje że nie był świadomy tych działań...

RoboDoc, in light of this new evidence, I hereby exonerate you of any wrongdoing.
RoboDoc, w świetle nowych dowodów, niniejszym zwalniam cię z wszystkich zarzutów

Ms. Miller, I'm not trying to minimize Dr. House's wrongdoing.
Pani Miller, nie staram się minimalizować tego, co zrobił dr House.

Personal wrongdoing, duchess.
Osobiste krzywdy, księżna.

Counterfeiting of medicines constitutes criminal wrongdoing whether or not the medicine concerned is still under patent; that aspect is completely irrelevant in this regard.
Podrabianie leków jest przestępstwem niezależnie od faktu, czy dany lek jest nadal objęty patentem, czy nie. W tym względzie aspekt ten nie ma żadnego znaczenia.

(DE) Madam President, I never suggested that the Jobbik party had been guilty of criminal wrongdoing.
(DE) Pani Przewodnicząca! Nigdy nie sugerowałem, że partia Jobbik dopuściła się przestępstwa.

Anyone who blows the whistle on wrongdoing is celebrated as a hero by the public and the media, but viewed as a betrayer by the affected institutions.
Każdy, kto donosi o popełnieniu przestępstwa jest traktowany przez społeczeństwo i media jak bohater, ale postrzegany jako zdrajca przez poszkodowane instytucje.

That is why I believe that the latter is a much more versatile and much more useful procedure for fighting crime, wrongdoing and terrorism.
Dlatego uważam, że instytucja europejskiego nakazu aresztowania jest znacznie bardziej wszechstronnym i użytecznym narzędziem zwalczania przestępczości i terroryzmu.

We can hold an extraordinary summit every Friday and release billions, but if we do not tackle the roots of the wrongdoing, one of these Fridays, we will end up announcing that the EU is bankrupt.
Możemy sobie co piątek organizować nadzwyczajne szczyty i uruchamiać miliardy, lecz jeśli nie zajmiemy się korzeniami tego przestępstwa, to w jeden z tych piątków będziemy musieli ogłosić bankructwo UE.