Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) symbol, godło, logo;
sex symbol - uosobienie/symbol seksu;
sex symbol - uosobienie/symbol seksu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C symbol
(sign, e.g. maths) symbol

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

symbol, godło, logo

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

symbol m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s symbol, znak
weather ~s znaki synoptyczne

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n symbol

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SYMBOL

GODŁO

ZNAK

OZNACZENIE [MAT.]

Wordnet angielsko-polski

(an arbitrary sign (written or printed) that has acquired a conventional significance)
symbol

Słownik internautów

symbol, znak

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

symbol
oznaka
znak

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

symbol; znak
~, air recognition - znak rozpoznawczy samolotu
~, cartographic - znak kartograficzny
~, chemical - symbol chemiczny
~, conventional - symbol umowny
~, element - chem. symbol pierwiastka
~, identification - symbol identyfikacyjny
~, living - żywy symbol
~, map - symbol kartograficzny, znak kartograficzny
~, military - symbol wojskowy
~ of military might - symbol potęgi wojskowej
~ of resistance to aggression - symbol oporu wobec agresji
~, recognition - znak rozpoznawczy
~, topographical - znak topograficzny
~, unit - symbol jednostki

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

znak
symbol

Słownik techniczny angielsko-polski

znak m, symbol m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The symbols are one approach, helping them to feel closer to the European Union.
Symbole to jeden ze sposobów pomagających im zbliżyć się do Unii Europejskiej.

statmt.org

I would say to the Council that banning clones alone is the politics of symbolism.
Pragnę powiedzieć Radzie, że sam zakaz korzystania z klonów to polityka symboliki.

statmt.org

This simple fact is symbolically illustrative of the type of regime in force there.
Już samo to symbolicznie pokazuje, z jakim rodzajem reżimu mamy tam do czynienia.

statmt.org

Those who support the project would find a way of reintroducing the symbols.
Zwolennicy wspomnianego projektu znajdą sposób na ponowne wprowadzenie tych symboli.

statmt.org

Have you seen, Viktor, where the symbols that we cherish are placed in this hall?
Czy widziałeś, Viktorze, gdzie znajdują się w tej sali symbole drogie naszego sercu?

statmt.org

He got the job and, in the subsequent two and a half decades, became for ever embedded in the national psyche as a symbol of all that was good and wholesome about childhood.

www.guardian.co.uk

Let it be an easily understood symbol for the people of the British Isles just how their archaeological heritage is being squandered by those who should be protecting it.

www.guardian.co.uk

His ruling was greeted by cheers from some 70 same-sex marriage supporters outside the courthouse in San Francisco as they waved US flags and a large rainbow-striped flag - the symbol of the gay rights movement.

www.guardian.co.uk

May's house, which he has owned for 30 years, is a covetable Arts and Crafts pile complete with panelled rooms and a minstrel's gallery, and as a symbol of the way a certain kind of rock star can, if successful, achieve a certain kind of lifestyle, it is pretty good - though not quite as good as the first person I meet inside it, an employee of May's who tells me that his job description is "roadie-slash-estate management".

www.guardian.co.uk

Well, can you tell us what the third symbol will be?
Czy może pan powiedzieć, jaki będzie trzeci symbol?

They're just a symbol for everything else that's gone wrong in my life.
Są tylko symbolem całej reszty która poszła źle w moim życiu.

China is also a success symbol for the people of Africa.
Chiny są także dla Afrykańczyków symbolem sukcesu.

Someone who might have been interested in the symbol on the wall.
Kto mógł się interesować tymi symbolami na ścianie A tak, Szalona Ósemka

But now people have got to know that it's a symbol of justice.
Ale teraz ludzie muszą wiedzieć, że jest to symbol sprawiedliwości.

Let us hope therefore that it will be the symbol of 2008!
Miejmy zatem nadzieję, że to ta góra będzie symbolem 2008 r.

I think that this, too, is a very strong symbol.
Myślę, że będzie to miało również bardzo silny wymiar symboliczny.

That symbol on your arm doesn't mean anything to you, Does it?
Symbol na ramieniu nic dla ciebie nie znaczy,

It is not only a work establishment but also a political symbol.
Stocznia Gdańska ma dla Polski szczególne znaczenie - jest nie tylko zakładem pracy, ale i symbolem politycznym.

White buffalo is a symbol of a better future for them.
Biały bizon to dla nich znak lepszej przyszłości.

There has to be a pattern or a symbol that means something.
Musi być jakiś wzór. Symbol, który coś znaczy.

Treat it as a symbol of the education we have given you.
Traktuj go jako symbol edukacji, którą tu otrzymałaś

You have become the face, the symbol and the advocate of it.
Stał się pan jej twarzą, symbolem i adwokatem.

They are a symbol of hope for all those who defend freedom.
Są one symbolem nadziei dla wszystkich obrońców wolności.

So, you see that this airplane is more a symbol.
Jak widzicie ten samolot stanowi symbol.

Let them wear as a symbol of honor and justice.
Noś je jako symbol honoru i sprawiedliwości.

Look at the dress, it's just one big symbol for easy access.
To jeden wielki znak do łatwego dostępu.

It's a symbol of your desire to return to reality.
To symbol chęci twojego powrotu do rzeczywistości.

Use your own blood to draw this symbol somewhere in the school.
Wykorzystaj własną krew do namalowania tego symbolu gdzieś w szkole.

It's a symbol still used today in modern military uniforms.
Do dziś używany jest na wojskowych mundurach.

Would you say, then, that if they know one Egyptian symbol?
Logiczne jest więc założenie, że... skoro znają jeden egipski symbol...

The man could be the symbol of a new Albania.
Ten człowiek mógłby być symbolem nowej Albanii.

In 10 years, the euro has become a strong symbol for Europe.
W ciągu dziesięciu lat euro stało się mocnym symbolem Europy.

The American flag is a symbol of oppression all over the world.
Amerykańska flaga jest symbolem opresji na całym świecie.

You said this symbol is used to channel dark magic.
Mówiłeś, że ten symbol był używany do kierowania czarną magią.

Yes, that is the international symbol for distress, isn't it?
Odwrócona flaga - Tak, to międzynarodowy symbol cierpienia, nieprawdaż?

It's the same symbol that was on the alien ship.
Taki sam symbol był na obcym statku.

Robert? The brand, the symbol, could it have another meaning?
To znamię, ten symbol... może oznaczać coś innego?

The thing you burn a symbol into a cow with.
Ta rzecz którą się wypala znak na krowie.

I know it's abrupt' but do you remember this symbol?
Wiem, że dawno się nie odzywałem, ale czy pamiętasz ten znak?

Professor Morrison, we're hoping you can tell us what the symbol means.
Profesorze Morrison, liczymy, że powie nam pan, co oznacza ten symbol.

You're the symbol of hope I could never be.
Jesteś symbolem nadziei, jakim ja nigdy nie będę.

Not so many of us know about the symbol.
Niewielu z nas wiedziało o nim.

Looks like you've become a symbol for your community.
Wygląda, że stałeś się symbolem dla twej społeczności.

What if each symbol on the Stargate has a sound?
A co, jeśli każdemu z symboli Gwiezdnych Wrót odpowiada jakiś dźwięk?

This here was not the symbol pi, but the letter.
A to tutaj, to nie pi, ale litera.

Or if it's a shape, could be just a random symbol.
Ale może to być jakiś kształt, albo przypadkowy symbol.

Why not the kidney as a symbol of love, or the liver?
Dlaczego nerka albo wątroba nie jest symbolem miłości?

A nice Christian symbol can't be used for profit gains.
Dobry chrześcijański symbol nie może być używany do czerpania zysków.

It's just a status symbol. Bees make too much of it.
To tylko symbol społeczny, pszczoły robią z tego wielkie halo.

You take it as a symbol of your intention to stay sober.
Bierzesz go jako symbol twoich zamiarów pozostania w trzeźwości.

The black rhinoceros is a symbol of the African bush.
Czarny nosorożec jest symbolem afrykańskiego buszu.

He had this weird circular symbol on the back of his hand.
Miał taki dziwny okrągły symbol na dłoni.

Now, as you would imagine, the female symbol is its exact opposite.
Jak możesz się domyślić, symbol żeński jest jego odwrotnością.

The automobile has become the symbol of comfort and progress.
Samochód stał się symbolem wygody i postępu.

So there is not much point in adding a plus/minus symbol.
Stąd dodawanie do tego znaku dodatkowych symboli plus minus nie ma większego sensu.

And then to find out that it's a symbol?
A potem dowiaduje się, że to symbol?

It's just she is a symbol from which the men derive courage.
Ale ona jest symbolem, który dodaje ludziom odwagi...