Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika przechowywanie, retencja; utrzymanie, zachowanie, zatrzymanie, zapamiętywanie;
retention of sth - pamięć do czegoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U zatrzymywanie, utrzymywanie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zatrzym (yw) anie, utrzym (yw) anie, zacho (wy) wanie, zdolność zapamiętywania, retencja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zastój

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zatrzymanie
wstrzymywanie
podtrzymywanie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RETENCYJNY

ZATRZYMYWANIE (MIENIA)

WSTRZYMYWANIE (MOCZU) [MED.]

ZDOLNOŚĆ ZAPAMIĘTYWANIA

RETENCJA

Słownik trudnych zwrotów 'Awangarda' udostępniony dzięki agencji Awangarda

zachowek

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of retaining something)
retencja
synonim: keeping
synonim: holding

2. (the act of retaining something)
utrzymywanie: : synonim: keeping
synonim: holding

Słownik internautów

zatrzymanie, retencja

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

gromadzenie hydr., odp. retencja~, surface retencja powierzczhniowa~, underground retencjas podziemna~, waste gromadzenie odpadów

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

retencja, zachowek
ownership retention: zatrzymanie prawa własności
right of retention: prawo zatrzymania

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

areszt

zachowanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zatrzymanie; zachowanie
~ of personal effects - zachowanie rzeczy osobistych, zatrzymanie rzeczy osobistych
~ of terrain - utrzymanie terenu
~, water - gromadzenie wody

Słownik środowiska angielsko-polski

retencja f

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

przetrzymywanie
zatrzymywanie
hydro. retencja
~, flood - retencja powodziowa
~, ground retencja gruntowa
~, plant retencja roślin
~, sludge przetrzymywanie osadu ściekowego, retencja osadu
~, snow retencja śniegowa
~, soil water retencja wodna gleby
~, water gromadzenie wody, retencja wody, zatrzymywanie wody

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This investigative tool lies outside of the scope of the Data Retention Directive.
To narzędzie śledcze wykracza poza zakres dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych.

statmt.org

The mandate calls for a five-year retention period for non-extracted data.
Mandat mówi o pięcioletnim okresie przechowywania niewykorzystanych danych.

statmt.org

Yesterday, the first of many expected lawsuits against San Esteban and the government were filed, and a judge ordered the retention of Â?1.

www.guardian.co.uk

Those who are calling for retention of first past the post are making an incredibly important and legitimate argument.

www.guardian.co.uk

It is also known that the Crown Prosecution Service opposes the lifting of 28-day detention without charge and control orders and has been lobbying for the retention of both; a similar case has been made by the police and the security service.

www.guardian.co.uk

"All Afghan army units involved in recent operations alongside Nato have been operating at around about half strength, mainly because of retention issues," he said.

www.guardian.co.uk

I urge all Members to support the retention of these important programmes.
Apeluję do wszystkich posłów o wsparcie koncepcji dotyczącej utrzymania tych ważnych programów.

The retention periods are still too long and, last but not least, I have two questions.
Okresy przewidziane na przechowywanie danych są w dalszym ciągu zbyt długie. Na zakończenie mam jeszcze dwa pytania.

The retention leads to transparency and also to better control.
Utrzymywanie to daje w efekcie przejrzystość, a także lepszą kontrolę.

Is it not possible to reduce their retention period to a more reasonable length of time?
Czy nie można skrócić okresu ich przechowywania i przyjąć bardziej rozsądnego okresu?

I am certain that the Council, if it accepts all the other things, will have to consider this 10% retention.
Jestem pewien, że Rada - o ile przyjmie wszystkie pozostałe elementy - będzie musiała rozważyć to 10%.

It must not become a free licence for the retention of data by governments or their agencies.
Nie można przyznać nieograniczonego prawa do przechowywania danych rządom i ich agendom.

Finally, the retention of the criterion on professional experience in certain professions.
Wreszcie mamy na myśli utrzymanie kryterium doświadczenia zawodowego w niektórych zawodach.

The Committee will consider the need for an increase of the retention requirement, taking into account international developments.
Komitet rozważy konieczność podwyższenia wymogu dotyczącego utrzymywania części kapitału na cele sekurytyzacji, uwzględniając rozwój sytuacji międzynarodowej.

The retention period for data has also been mentioned.
Wspominano również o okresie przechowywania danych.

On securitisation, we all agree that the 5% retention requirement is a first step.
Co do sekurytyzacji, wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że wymóg utrzymywania 5% kapitału na cele sekurytyzacji to zaledwie pierwszy krok.

The 5% retention agreed in the trialogue does not meet this requirement.
Wymogu tego nie spełnia uzgodniona w rozmowach trójstronnych wielkość 5%.

As regards the data selected, this time, no retention period is mentioned in the mandate.
Jeżeli chodzi o wybrane dane, to mandat w ogóle nie określa okresu ich przechowywania.

At least one of us has powers of retention.
Przynajmniej jedna z nas ma dobrą pamięć.

The second observation relates to the issue of retention.
Druga uwaga odnosi się do kwestii tzw. zatrzymywania.

Review at the end of the year on the retention per cent means we have covered all bases, including international cooperation.
Planowany na koniec roku przegląd procentowej wielkości rezerwy sekurytyzacyjnej oznacza, że uwzględniliśmy wszystkie podstawowe elementy, łącznie ze współpracą międzynarodową.

Public opinion strongly favors retention of the death penalty.
Opinia publiczna pochwala zachowanie kary śmierci.

This is why I asked in the explanatory statement for the retention of a separate budget heading.
Dlatego też wezwałem w uzasadnieniu do utrzymania osobnej linii budżetowej.

This is an important signal to the markets: without a retention there is nothing.
To ważny sygnał dla rynków finansowych: bez utrzymywania części kapitału na cele sekurytyzacji nie ma nic.

Moreover, the next step after that is certain to be data retention, even if this is still at present rejected.
Ponadto jest pewne, że kolejnym krokiem będzie przechowywanie danych, pomimo odrzucenia takiej możliwości w chwili obecnej.

Job retention and creation should receive most attention.
Największą uwagę poświęcić należy zachowaniu istniejących i tworzeniu nowych miejsc pracy.

The long period of retention of data in the United States also continues to be a problem.
W dalszym ciągu problemem pozostaje długi okres przechowywania danych w Stanach Zjednoczonych.

Suspect is heading towards the retention pond off Grover Road.
Podejrzany jedzie w stronę stawu retencyjnego przy Grover Road.

Maintenance is therefore essential, and this must also include watercourses, in case of flooding, so as to increase water retention times.
Konserwacja jest więc kluczowa i musi ona także uwzględniać cieki wodne, aby w przypadku powodzi zwiększyć zatrzymywanie wody.

That is why other forums - also having started with higher retention proposals - are tending to settle on 5% too.
Z tego powodu inne gremia - które także zaczynały od wniosków przewidujących utrzymywanie wyższej rezerwy - skłaniają się również do jej ustalenia na poziomie 5%.

For example, it is outrageous that there is no clear limit on data retention periods.
Oburzające jest na przykład to, że nie ma wyraźnego ograniczenia długości okresów przechowywania danych.

If we are concerned about the brain drain, we also need to look at retention measures for our own skilled workers.
Jeśli martwi nas "drenaż mózgów”, pomyślmy także o sposobach zatrzymania wykwalifikowanych pracowników.

The mandate calls for a five-year retention period for non-extracted data.
Mandat mówi o pięcioletnim okresie przechowywania niewykorzystanych danych.

Finally, faced with the 'brain-drain' phenomenon, it is important to encourage the retention of researchers in Europe.
I wreszcie - wobec zjawiska drenażu umysłów ważne jest zachęcanie do zatrzymywania naukowców w Europie.

It is for this reason that I welcome the retention of cross-border cooperation as a key element in structural policy.
W związku z tym z zadowoleniem przyjmuję utrzymanie współpracy transgranicznej jako jednego z kluczowych elementów polityki strukturalnej.

An example in the new capital requirements directive is the proposed 5% retention of securitisation proceeds.
Przykładem na to w nowej dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych jest proponowane zatrzymanie 5% wpływów z sekurytyzacji.

I would like to say that the retention rule has emerged as something that is not nonsense but plain common sense.
Chciałbym powiedzieć, że zasada utrzymywania części kapitału na omawiane cele pojawiła się jako coś, co nie jest niedorzecznością, lecz oczywistym przejawem zdrowego rozsądku.

The proposal is for a 5% retention.
Proponuje się utrzymywanie 5% kapitału na cele sekurytyzacji.

However, this requires a significantly large retention.
Jednakże wymaga to znacznej wysokości tej utrzymywanej części kapitału.

This primarily relates to the retention for securitisation.
Odnosi się to przede wszystkim do utrzymywania części kapitału na cele sekurytyzacji.

The European Commission originally called for a 15% retention in the consultation process but then bowed to pressure from industry and proposed 5%.
W czasie procesu konsultacji Komisja Europejska pierwotnie apelowała o utrzymywanie 15% kapitału, lecz później ugięła się pod presją branży i zaproponowała 5%.

We need to define the scope, the retention times, to have a high level of data protection and the possibility of redress for the individual.
Należy określić zakres, czasy przechowywania, potrzebujemy ochrony danych na wysokim poziomie oraz możliwości dochodzenia zadośćuczynienia przez osoby indywidualne.

The Basel Committee will work on quantitative retention.
Komitet Bazylejski będzie pracował nad rezerwą ilościową.

Recent studies show that auditory retention surpasses that of visual retention.
Wyniki badań wskazują, że pamięć słuchowa przewyższa skutecznością pamięć wzrokową.

For this reason I voted against the amendment and for retention of the paragraph as a statement against protectionism.
Z tego powodu głosowałam przeciwko tej poprawce i za zachowaniem paragrafu w proteście przeciwko protekcjonizmowi.

I would like to remind the Council of the commitments it made when adopting the Directive on the retention of data.
Chciałabym przypomnieć Radzie o zobowiązaniach przyjętych przez nią wraz z przyjęciem dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych.

In particular, the retention of data will probably be incompatible with the ECHR, too.
W szczególności niezgodne z przepisami konwencji będzie prawdopodobnie także zatrzymywanie danych.

We really need to make sure that this is in accordance with the directives on data retention and the directive on data protection.
Musimy naprawdę upewnić się, że wszystko to jest zgodne z postanowieniami dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych oraz dyrektywy w sprawie ochrony danych.

The text includes also some more flexible mechanisms for voluntary retention of people above the minimumk retirement age according to the "salary and pension” formula.
Przedmiotowy tekst zawiera również odwołanie do bardziej elastycznych mechanizmów dobrowolnego zatrzymywania pracowników, którzy osiągnęli już wiek emerytalny zgodnie z formułą "wynagrodzenie i emerytura”.

I have always supported the retention of the opt-out, but I wanted it tightened up so that it would be truly voluntary.
Zawsze opowiadałam się za utrzymaniem opt-outu, ale chciałam tę klauzulę doprecyzować, aby była faktycznie dobrowolna.

Therefore, I am in favour of the retention of the resolution from the Conference of Presidents.
Dlatego jestem za utrzymaniem w mocy rezolucji Konferencji Przewodniczących.

The retention of the Community method must be ensured, not only in relation to the budget and EP supervision.
Należy zadbać o utrzymanie metody wspólnotowej, nie tylko w odniesieniu do budżetu i nadzoru parlamentarnego.

This investigative tool lies outside of the scope of the Data Retention Directive.
To narzędzie śledcze wykracza poza zakres dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych.

I should like to ask the Commissioner what level of cooperation there is in implementing the directive between national data protection authorities as regards data retention.
Chciałbym zapytać pana komisarza, na jakim poziomie jest współpraca w zakresie wdrażania dyrektywy pomiędzy krajowymi organami ochrony danych, jeśli chodzi o zatrzymywanie danych.

The study proposes the retention, and even the extension, of reduced VAT rates on services and other activities.
W analizie tej proponuje się zachowanie, a nawet rozszerzenie obniżonych stawek VAT od usług i od innej działalności.

Hitherto we have had a dedicated budget heading under which increases in appropriations and proposals for their retention have had to be discussed.
Dotychczas mieliśmy osobną linię budżetową w ramach której zwiększane były środki, a ich wstrzymanie musiało być poddawane dyskusji.