Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

szyny (kolejowe)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

barierki

Wordnet angielsko-polski

(a bar or pair of parallel bars of rolled steel making the railway along which railroad cars or other vehicles can roll)
szyna
synonim: track
synonim: rail
synonim: runway

Słownik internautów

szyny kolejowe (tor)

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

balustrada
ogrodzenie
poręcz

Słownik audio-video Montevideo

szyny, szyny wózka
pomosty w hali

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

szyny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So it acts as a screen to protect the rail and the commuter, and not to have objects falling on the rails.
Działa jako ekran chroniący tory i podróżującego, i żeby nic nie spadało na tory.

TED

Well, here's RHex: RHex has trouble on rails -- on smooth rails, as you see here.
Cóż, mamy tu RHexa - RHex ma problemy z szynami - takimi śliskimi szynami, jak tu widzicie, Dlaczego więc nie zamontować kolców?

TED

The Commission is ignoring the realities of Europe's rail networks, in which goods and passengers are carried on the same rails.
Komisja ignoruje realia europejskich sieci kolejowych, czyli to, że towary i pasażerów przewozi się na tych samych torach.

statmt.org

That means that we need new, targeted measures in order to provide a better framework for a market that has come off the rails.
Oznacza to, że potrzebujemy nowych, ukierunkowanych na konkretne cele środków, abyśmy mogli zapewnić lepsze ramy dla rynku, pod którym usuwa się grunt.

statmt.org

And there's a big telescope in Northern England called Jodrell Bank, and when I was a kid, it was amazing, because the moon shots would take off, and this thing would move on rails.
W Północnej Anglii jest wielki teleskop, Jodrell Bank.

TED

Four years later, a tanker truck lost control and crossed guard rails outside Washington DC, igniting 8,000 gallons of burning petrol on one of the country's busiest highways.

www.guardian.co.uk

The rails for the first cable car, its underground tackle of haulage wires holding together the slithery slope of California Street, announce technology's final assault on this arduous terrain.

www.guardian.co.uk

They have colonised the catwalks and the front rows; their clothes jostle on shop rails against those created by designers.

www.guardian.co.uk

"I wonder if Harrington will have the honesty and good grace to apologise for suggesting in interviews on Sky that he was somehow instrumental in guiding Ross Fisher around on Saturday and Sunday, despite performing like a 20 handicapper all weekend," rails Iain Wilkinson.

www.guardian.co.uk

And can we put up the side rails on his bed?
I czy możemy założyć poręcze na jego łóżko?

This trial is too important to go off the rails.
Ten proces jest zbyt ważny, by miało go coś zepsuć.

It's like I'm a train on rails that can only go the one way.
To tak, jakbym siedział w pociągu, który może jechać tylko w jedną stronę.

It should surely be possible, A few meters rails to find!
To nie może być aż tak trudne, żeby znaleźć kilka szyn!

I know this is important to you, but you are off the rails, Jack.
Wiem, że to dla ciebie ważne, ale wykolejasz się psychicznie, Jack.

The partisans took out the rails and threw them into the forest.
partyzanci zdjęli szyny i wyrzucili do lasu.

You see how the red and blue rails loop?
Widzisz jak te czerwone i niebieskie wagony robią pętle?

You were drunk and almost fell on the rails.
Byłaś pijana i prawie upadłaś na tory.

Man, this baby must corner like it's on rails.
To cacko musi śmigać na zakrętach jak po szynach.

What's your vacuum like? Going off the rails, on a crazy train, sir.
Jak wygląda twoja próżnia? Pędzę po torach szalonym pociągiem, sir.

There are, like, 200 steps, and the rails are garbage.
Poręcz jest do kitu, a tam jest 200 schodów.

So, I will leave this problem box... here by the altar rails.
Więc zostawiam tutaj pudełko na problemy... tutaj przy balustradzie ołtarza.

When a train turns, it grinds the rails, creates steel dust.
Kiedy pociąg jedzie, to szlifuje szyny, tworzy stalowy pył.

Being in solitary is like being on rails.
Bycie w izolatce, to bycie na szynach.

There are lots of curves... and the rails are narrow.
Tam jest wiele zakrętów... i tory są wąskie.

Bet she corners like she's on rails, huh?
Założę się, że skręca, jakby była na szynach, co?

The entire continent, attached to the rails.
Cały kontynent, przymocowany do szyn.

They're like railroad tracks without any rails.
Oni są jak tory kolejowe bez szyn.

Just hold on to the rails.
Trzymajcie się poręczy.

That means that we need new, targeted measures in order to provide a better framework for a market that has come off the rails.
Oznacza to, że potrzebujemy nowych, ukierunkowanych na konkretne cele środków, abyśmy mogli zapewnić lepsze ramy dla rynku, pod którym usuwa się grunt.

Well, here's has trouble on rails -- on smoothrails, as you see here.
Cóż, mamy tu - ma problemy z szynami - takimiśliskimi szynami, jak tu widzicie,

Though the tyrant rants and rails It is all to no avail
Mimo, że tyran złorzeczy i klnie, wszystko na próżno, nie uda mu się...

Have the idlers placed along the rails.
Nie mających nic do roboty umieścić wzdłuż relingów!

Guard rails are under county supervision.
Bariery są pod nadzorem hrabstwa.

If I don't work the rails, I'm nothing.
Jeśli stracę pracę na kolei, będę nikim.

The Commission is ignoring the realities of Europe's rail networks, in which goods and passengers are carried on the same rails.
Komisja ignoruje realia europejskich sieci kolejowych, czyli to, że towary i pasażerów przewozi się na tych samych torach.

Why is there no rails?
Dlaczego jest za mało szyn?

It corners like it's on rails.
Na zakrętach śmiga jak po szynach.

I also missing Sometimes rails!
Mi też czasem brakuję szyn!

A million hobos riding the rails.
Milion włóczęgów jeździ koleją - Tak się wyraził.

It's diffcult with the rails.
Będzie ciężko z tymi szynami.

Current Portuguese locos would come off the track before the Channel Tunnel, as the rails in France are too narrow.
Obecne lokomotywy portugalskie wypadną z toru przed tunelem pod kanałem La Manche, gdyż tory kolejowe we Francji są za wąskie.

Please, Herr Sleeping Car Conductor, the rails to Berlin is our best section.
Proszę, Panie konduktorze szyny do Berlina są naszą najlepszą sekcja.

However, despite successive failures, the EU and the 'social democrats' Mandelson and Lamy are again trying to prevent the negotiations from 'coming off the rails', in order to safeguard and not lose the ground already gained in the negotiations.
Jednakże pomimo kolejnych porażek UE i "społeczni demokracji” Mandelson i Lamy znowu próbują uchronić negocjacje przed "wypadnięciem z toru” w celu zabezpieczenia, a nie utraty gruntu, jaki już osiągnęli w negocjacjach.

Mr President, a mayor rails against immigrants claiming that immigration is a source of insecurity; another mayor declares his city free of foreigners; a head of state speaks about the Parliament as a gang of outlaws, instigates the people to mutiny against the legislators and glorifies a democracy without opposition and without parties.
Burmistrz innego miasta ogłasza swoje miasto wolnym od obcokrajowców. Głowa pewnego państwa twierdzi, że Parlament jest bandą opryszków, nawołując obywateli do buntu przeciwko ustawodawcom i gloryfikując demokrację bez opozycji i bez partii politycznych.