Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) badanie lekarskie;

(Adjective) cielesny; fizyczny; materialny, fizykalny; siłowy, agresywny;
get physical with sb - pchać się z łapami;
physical checkup - (Noun) badanie lekarskie;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

fizyczny, fizykalny, cielesny, materialny, realny
badanie lekarskie

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

fizyczny ~ assets risk ryzyko aktywów rzeczowych~ inventory spis z natury~ option opcja kasowa~ wear and tear zużycie fizyczne

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

fizyczny adj., fizykalny adj

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj fizyczny
~ education wychowanie fizyczne
~ examination kontrolne badanie lekarskie

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'fIzIk@l(też physical examination) n Badania lekarskie I've made an appointment for you to see our doctor for a physical (Umówiłam cię z naszym lekarzem na badania) - Gloria Steinem (1983) We had to submit to the most humiliating kind of physical examination Musiałyśmy się poddać najbardziej wstydliwemu badaniu lekarskiemu) - Xaviera Hollander (1987) A girl visited the doctor's office for a physical examination (Do gabinetu lekarskiego weszła na badanie dziewczyna) - Hustler (2000)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CIELESNY [FIZ.]

MATERIALNY

GIMNASTYCZNY (O ĆWICZENIACH)

Wordnet angielsko-polski


1. (having substance or material existence
perceptible to the senses
"a physical manifestation"
"surrounded by tangible objects")
fizyczny, namacalny, materialny


2. (relating to the sciences dealing with matter and energy
especially physics
"physical sciences"
"physical laws")
fizykalny, fizyczny: :

3. (characterized by energetic bodily activity
"a very physical dance performance")
fizyczny: :

4. (impelled by physical force especially against resistance
"forcible entry"
"a real cop would get physical"
"strong-arm tactics")
fizyczny, nieumysłowy: : synonim: forcible
synonim: strong-arm

5. (involving the body as distinguished from the mind or spirit
"physical exercise"
"physical suffering"
"was sloppy about everything but her physical appearance")
fizyczny: :

Słownik internautów

fizyczny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. fizyczny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

fiyczny, cielesny
physical constraint: przymus fizyczny
physical cruelty: znęcanie się fizyczne
physical defects: wady fizyczne
taking part physically in a crime: fizyczny udział w przestępstwie
physical suffering: cierpienie fizyczne
physical violence: przemoc fizyczna

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cielesny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. fizyczny; cielesny; osobisty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

But as soon as the fighting intensified, the physical rehabilitation was suspended.
Jednak, jak tylko nasiliły się walki, praktyka fizjoterapeutyczna została wstrzymana.

TED

She believes the proposed changes will affect not only her clients' finances but also their mental and physical wellbeing.

www.guardian.co.uk

But, as a woman, Gillard has been given a hard time on the campaign trail, with personal attacks criticising her for everything from her dress sense and physical features to the fact she is not married.

www.guardian.co.uk

You are not "frigid" but your negative image of your physical self is affecting your ability to enjoy intimacy with anyone you care about.

www.guardian.co.uk

The court also found that Bashir is deliberately inflicting on the Fur, Masalit and Zaghawa ethnic groups living conditions calculated to bring about their physical destruction.

www.guardian.co.uk

Not thought to be in a physical form so good.
Nie myśl, aby być w formie fizycznej tak dobrze.

Looks like he wasn't the only one to get physical.
Wygląda na to,że nie tylko on miał spięcie.

And if so, where might such power over the physical world have come from?
I, jeżeli tak, gdzie taka władza mogła ponad fizycznym światem przyjść od?

Even the physical space that they keep between themselves and him.
Nawet odległość jaką utrzymują między sobą a nim.

None of the physical evidence in this case makes any sense.
Jej krew była wszędzie. Żadne z fizycznych dowodów w tej sprawie nie mają sensu.

It doesn't matter if you're not physical with each other any more.
Nie ma znaczenia, że nie jesteście już ze sobą fizycznie.

It's good that we got out and did something physical.
Dobrze, że wyszliśmy się rozerwać i zrobiliśmy coś fizycznego.

So you have everything to live for in the physical plane.
Tak. Więc masz powód, żeby żyć w płaszczyźnie fizycznej. Tak.

The physical relationships of my boys have nothing to do with me.
Fizyczne związki moich chłopców mnie nie obchodzą.

There's no physical way that you could have know anything about this.
Nie ma fizycznej możliwości, aby pani mogła coś o tym wiedzieć.

Men and women should have the same chance of physical integrity.
Kobiety i mężczyźni powinni mieć takie same szanse ochrony" własnej nietykalności fizycznej.

Well, we have to figure out if the cause is physical or psychological.
Cóż, musimy się dowiedzieć czy przyczyna jest fizyczna czy psychologiczna.

I am certain that the answer lies in physical love.
Jestem pewien że odpowiedź jest w fizycznej miłości.

In your current state, you cannot use physical means to destroy me.
W twoim stanie nie możesz używać fizycznych metod do zniszczenia mnie.

Nice of your physical therapist to help with the move.
Miło, że twoja fizjoterapeutka ci pomaga.

And are there other places that might offer more direct physical evidence?
Oraz, czy są inne miejsca, które mogłyby dostarczyć bardziej bezpośredniego dowodu materialnego?

We reached a point tonight where physical science just breaks down.
Dotarliśmy dzisiaj wieczorem do punktu, w którym nauki fizyczne na nic się nie zdają.

We've come up with a white male, 30s, very physical.
Dowiedzieliśmy się, że to biały mężczyzna, po trzydziestce, bardzo silny.

So you're really fine with this, Just a purely physical thing?
Więc naprawdę nie masz nic przeciwko, żeby to była czysto fizyczna sprawa?

All that is to be, not only physical self, but everything.
Wszystko, czym miałeś być, nie tylko fizyczne, ale wszystko.

My client is in no physical condition to talk to you.
Moja klientka nie jest w stanie rozmawiać z panią.

Not only a physical connection, but also an emotional one.
Nie tylko fizyczne połączenie, ale również i emocjonalne.

These personal, mental, physical walls you have to go over.
Te osobiste, umysłowe, fizyczne przeszkody, przez które trzeba było jakoś przejść.

Your physical condition is similar to the one of dark horse.
Wasza kondycja fizyczna jest podobna do czarnego konia.

The state removed you from three because of serious physical abuse.
Władze przeniosły cię z trzech z powodu poważnego, fizycznego znęcania się.

Mental and physical pressure is used to force the members to stay in this camp.
Do zmuszania członków do pozostania w obozie stosowana jest presja psychiczna i fizyczna.

But what I need is a suspect who made physical contact with her.
Ale ja potrzebuję podejrzanego, który miał z nią fizyczny kontakt.

I don't want to go through this physical nonsense for five years.
Więc nie będę musiał robić tych głupich badań przez pięć lat.

And you said she was a physical therapist, but I didn't buy it.
Powiedziałeś, że jest fizjoterapeutką, a ja tego nie kupiłam.

Few question the importance of children receiving physical education at school.
na piśmie. - (SV) Niewielu kwestionuje znaczenie zapewnienia dzieciom wychowania fizycznego w szkole.

They can kick us out if we don't pass the physical standards.
Mogą nas wykopać jeśli nie będziemy odpowiadać fizycznym standardom.

I don't remember asking you to be my personal physical therapist.
Nie przypominam sobie, żebym prosiła cię o bycie moim osobistym fizjoterapeutą.

Physical therapist said they never had a patient like me.
Fizykoterapeuta powiedział, że jeszcze nigdy nie mieli takiego pacjenta, jak ja.

She wasn't in love with him, it was purely physical.
Nie kochała go, to było tylko fizyczne.

There is no physical evidence that your son has been abused.
Nie ma dowodów, że twój syn był molestowany.

Scott, is there anything else you can tell us about his physical appearance?
Scott, czy jest cokolwiek innego co możesz powiedzieć nam o jego wyglądzie fizycznym?

You force me to occupy myself with your physical condition.
Zmuszasz mnie, bym zajął się twoją kondycją fizyczną.

In addition, it would seem important to have physical points of contact where information can be obtained.
Co więcej, ważne wydaje się aby istniały punkty kontaktowe, w których uzyskać będzie można informacje.

Even for our physical well-being, peace of mind is very essential.
Spokój ducha ma zasadnicze znaczenie nawet dla naszego samopoczucia fizycznego.

With some physical evidence that he's been eating human flesh.
Namacalne dowody, że jadł ludzkie mięso.

I don't have to take a physical on your spaceship?
Nie będziesz chciał mnie zabrać na swój statek i robić badań?

Your physical appearance has left you no reason to ever feel confident.
Twój wygląd zewnętrzny nigdy nie pozwolił ci poczuć się pewnie.

The people here are given over to physical pleasure and scepticism.
Ludzie mają tu zamiłowanie do rozkoszy cielesnych i sceptycyzmu.

Death was caused by physical trauma and loss of blood.
Śmierć spowodował uraz fizyczny i utrata krwi.

Physical exercise can simply involve walking for at least half an hour a day.
Aktywność fizyczna może zwyczajnie polegać na codziennym, co najmniej półgodzinnym spacerze.

As it is a physical activity, I need your full trust and cooperation.
Jako, że jest to wysiłek fizyczny, oczekuję całkowitego zaufania i współpracy.

Physical movement and the exercise of various muscle groups is particularly important for health during this period.
Ruch fizyczny, ćwiczenie różnych grup mięśni jest w tym okresie szczególnie pożądane dla zdrowia.