Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) zagrożony karą, podlegający karze, karny, karalny, penitencjarny; wygórowany, nadmiernie wysoki;
penal servitude - prawniczy uwięzienie połączone z ciężkimi robotami; katorga, ciężkie roboty;
penal institution - prawniczy zakład karny;
penal law - prawniczy prawo karne;
penal colony - prawniczy kolonia karna;
penal act - prawniczy czyn karalny;
penal interest - finanse odsetki karne;
penal reform - prawniczy reforma prawa karnego; reforma systemu karnego;
penal interest - finanse odsetki karne;
penal reform - prawniczy reforma prawa karnego; reforma systemu karnego;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (code, institution) karny
~ code [`pi: nl k7ud] n kodeks karny.~ cpds colony n kolonia karna
~ servitude n ciękie roboty

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

karny, karalny, penitencjarny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj.
1. karny
2. karalny, zagrożony karą penal code kodeks karnypenal consequence konsekwencja karnapenal institution zakład karny penal interest odsetki za zwłokę penal jurisdiction jurysdykcja karna penal law prawo karne penal law on minor offences karne prawo administracyjne penal law sanction sankcja karna penal offence przestępstwo karne penal order nakaz karny penal proceedings postępowanie karne penal prosecution agency organ ścigania karnego penal system system penitencjarny penal taxation opodatkowanie karne, domiar podatkowy challenge of a civil suit from penal proceedings wyłączenie sprawy cywilnej z postępowania karnego compounding a penal action odstąpienie od ścigania w zamian za łapówkę costs of penal proceedings koszty postępowania karnego immunity from penal prosecution and arrest wolność od ścigania karnego i aresztowaniaincreased rigour of the penal institution obostrzony rygor zakładu karnego mitigated rigour of the penal institution złagodzony rygor zakładu karnego norm of penal law norma karna placing in a penal institution umieszczenie w zakładzie karnymproceedings by police penal orders postępowanie mandatowe to come under the penal sanction podlegać sankcjom karny

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

karny, zagrożony karą, karalny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj prawn. karny
penal code - kodeks karny
penal servitude - ciężkie roboty

Wordnet angielsko-polski


1. (of or relating to punishment
"penal reform"
"penal code")
karny, punitywny, penalny


2. ( (of an act or offense) subject to punishment by law
"a penal offense")
karalny: : synonim: punishable

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

karny (dotyczący kary), karalny
challenge of a civil suit from penal proceedings: wyłączenie sprawy cywilnej z postępowania karnego
compounding a penal action: odstąpienie od karnego ścigania (w zamian za łapówkę)
costs of penal proceedings: koszty postępowania karnego
fear of penal responsibility: obawa przed odpowiedzialnością karą
immunity from penal prosecution and arrest: wolność od ścigania karnego i aresztowania
increased rigour of the penal institution: obostrzony rygor zakładu karnego
international penal law: międzynarodowe prawo karne
mitigated rigour of the penal institution: złagodzony rygor zakładu karnego
norm of penal law: norma karna
penal act: czyn karalny
penal administrative board: kolegium karno-administracyjne
penal code: kodeks karny
penal colony: kolonia karna
penal institution: zakład karny
penal jurisdiction: sądownictwo karne, orzecznictwo karne
penal law: prawo karne
penal law on minor offences: karne prawo administracyjne
penal law procedure: procedura karna
penal law sanction: sankcja karna
penal order: nakaz karny
penal proceedings: postępowanie karne
penal prosecution agency: organ ścigania karnego
penal reform: reforma prawa karnego
penal sanction: sankcja karna
penal servitude: katorga, ciężkie roboty
penal servitude for life: dożywotne ciężkie więzienie
placing in a penal institution: umieszczenie w zakładzie karnym
policy of combating criminality by penal measures: polityka kryminalna
proceedings by police penal orders: postępowanie mandatowe
public penal law: karne prawo powszechne
to come (fall) under the penal sanctions: podlegać sankcjom karnym

Słownik audio-video Montevideo

karny, płatny tytułem grzywny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

karalny

penitencjarny

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

karny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There are many other paragraphs in the Penal Code which restrict freedom of speech.
W kodeksie karnym istnieje wiele innych paragrafów ograniczających wolność słowa.

statmt.org

As we are all aware, this can only be achieved if we have an effective penal system.
Jak wszyscy wiemy, można to osiągnąć jedynie wtedy, gdy będziemy mieli skuteczny system sankcji.

statmt.org

In Framework 5, the B party was anonymous and any reference to the country and to the person behind the project was penalized.
W 5 programie ramowym, strona B była anonimowa i wszelkie odwołania do państwa czy osoby związanej z projektem były karalne.

statmt.org

I believe that it ought also to be considered in terms of its legal and penal scope within our globalised world.
Uważam, że zwalczanie podrabiania towarów powinno zostać rozważane w kontekście jego aspektów prawnokarnych w naszym zglobalizowanym świecie.

statmt.org

In most cases, webmasters will benefit from Sitemap submission, and in no case will you be penalized for it.
W większości przypadków webmasterzy odnoszą korzyści ze zgłoszenia mapy witryny, a w żadnym przypadku nie powoduje to negatywnych konsekwencji.

Google

"In the penal Colony", an account of a cruel punishment ritual in some (perhaps not so) far-away land, sees a condemned man strapped into a giant mechanical apparatus that, with an incising harrow guided by a scrolling punchcard-script, inscribes the law into his very skin.

www.guardian.co.uk

In the unfinished book America, we get a lavish description of Karl's writing desk, a large machine as complex as the penal torture apparatus: it has a "regulator" dial that sets its parts in motion, making some panels rise and others sink, reminding Karl of the mechanical Christmas displays he watched as a child.

www.guardian.co.uk

60 an hour and would look at making the 50% top tax rate and the tax on bankers' bonuses permanent, but stresses: "I do not want a return to penal rates of taxation.

www.guardian.co.uk

Igor Sutyagin was transferred from a remote Arctic penal colony to Moscow in preparation for the exchange.

www.guardian.co.uk

The scheme has been welcomed by Frances Crook of the Howard League for penal Reform, whose plans to get prisoners into a pilot scheme to work and pay taxes has previously been blocked by the prison service.

www.guardian.co.uk

Have you ever been to a penal colony since they started following his theories?
Byłeś kiedykolwiek w koloni karnej... odkąd zaczęli stosować jego teorie?

You cannot run a country without a penal system.
Nie można rządzić krajem bez systemu karnego.

Enough to realise that it's a blast at the entire penal system.
Wystarczająco, żeby wiedzieć, że to godzi w cały system karny.

We received a mail from a penal institution for minors.
Otrzymaliśmy pewne nagranie z zakładu karnego dla nieletnich.

Today the police no longer trust the penal code.
Dziś policjanci nie ufają już kodeksowi karnemu.

That was a day penal authorities will never forget.
To był dzień, który władze więzienia nigdy nie zapomną.

Guy Knows a lot about the Nevada state penal code.
Facet wie dużo na temat kodeksu karnego w Nevadzie.

Firstly, changes are needed in our penal system in general.
Po pierwsze nasz system karny jako całość wymaga zmian.

Our penal systems makes a point of it.
Zakłady karne robią z tego obrządek.

Maybe you should pretend like you're talkin' to someone educated in the penal system.
Może powinnaś udawać, że mówisz do kogoś wykształconego w zakładzie karnym.

Maybe it was selfdefence or maybe it's our penal system.
Może w samoobronie? A może to wina naszego systemu więziennictwa?

He sat in jail a week until he joined the new penal battalion.
To przecież skazańcy. Tydzień przesiedzieli w areszcie, póki nie sformowano nowego batalionu karnego.

My brother is a corporal in penal brigade two.
Mój brat jest kapralem w brygadzie karnej numer dwa.

I believe that it ought also to be considered in terms of its legal and penal scope within our globalised world.
Uważam, że zwalczanie podrabiania towarów powinno zostać rozważane w kontekście jego aspektów prawnokarnych w naszym zglobalizowanym świecie.

As we are all aware, this can only be achieved if we have an effective penal system.
Jak wszyscy wiemy, można to osiągnąć jedynie wtedy, gdy będziemy mieli skuteczny system sankcji.

We also note that a new penal code and an anti-corruption law have been enacted.
Dostrzegamy również przyjęcie nowego kodeksu karnego i prawa antykorupcyjnego.

Penal Battalion is another matter, there tends to be those characters...
Batalion karny to inna sprawa, tu bywają takie charaktery.

It was designed specifically to transport convicts to a penal colony.
Zbiegiem okolicznościprzeznaczony był do przewozu skazańców do kolonii karnej.

How was your visit to the penal colony?
Jak poszła wizyta w kolonii karnej?

We're not lost, we're just on some creepy island penal colony.
Nie zgubiliśmy się. Jesteśmy tylko na jakiejś przerażającej wyspie.

Section 314 of the penal code relates to the obstruction of business.
Artykuł 314 tamtejszego kodeksu karnego dotyczy utrudniania prowadzenia działalności.

Penal code section 242 et seq.I love the latin.
Kodeks karny sekcja 242 et seq. Kocham łacinę.

The United States penal system sends me the worst of the worst.
System karny Stanów Zjednoczonych przysyła mi najgorszych z najgorszych.

Your fun-ishment: eight hours in the penal conga line.
Twój fun--wiedniego uzupełnienia: osiem godzin w karnej linii conga.

The Penal Code: Article 301 has already been mentioned, that is quite clear.
Jedną z nich jest kodeks karny: wspomniano już o artykule 301 i w tym względzie nie ma żadnych wątpliwości.

What if I say something about Australia being England's old penal colony?
Może powiem coś na temat jak Australia była brytyjską kolonią karną?

There are many other paragraphs in the Penal Code which restrict freedom of speech.
W kodeksie karnym istnieje wiele innych paragrafów ograniczających wolność słowa.

They were being transported to a penal station...
Byli oni transportowani do kolonii karnej...

The execution of juvenile offenders is, furthermore, forbidden in Yemen's own penal code.
Również kodeks karny Jemenu zakazuje karania śmiercią młodocianych przestępców.

Are you reading the penal code?
Czytasz Kodeks Karny?

The island is a penal colony.
Tak, wyspa to kolonia karna.

That the penal code applied in the occupied territories applies only to Palestinians, and not to the colonists.
Jest to niedopuszczalne, że kodeks karny stosowany na terytoriach okupowanych stosowany jest tylko wobec Palestyńczyków, a nie osadników.

But Australia is no longer just a penal colony for England's rapists and murderers.
Ale Australia nie jest już kolonią karną... ...brytyjskich rasistów i morderców.

Article 416 of the penal code, section C...
Artykuł 416 kodeksu karnego, rozdział C...

We need the 'must-carry principle' and we should consider penal charges for non-transport in this case.
Potrzebujemy zasady "must-carry” i powinniśmy w tym przypadku rozważyć także zarzuty karne za brak transportu.

This report also exposed differences between the Anglo-Saxon and Continental penal systems.
Przedmiotowe sprawozdanie ujawniło także różnice występujące pomiędzy anglosaskimi i kontynentalnymi systemami karnymi.

On interest rates: let us be very clear that countries should not be charged penal interest rates.
W nawiązaniu do stóp procentowych: powiedzmy sobie bardzo wyraźnie, że państwa nie powinny być obciążane odsetkami karnymi.

Second penal brigade, unit four.
Druga brygada karna, jednostka czwarta.

You're beaming cargo down to a penal colony, Mr. Berkeley.
Przesyłacie ładunek na dół, do koloni karnej, panie Berkeley.

years ago, you helped build a backwater penal colony into something.
lat temu, pomagałeś zbudować zaścianek karny w coś.

The ability to have a monopoly on penal coercion via a criminal justice system is perhaps the supreme defining attribute of statehood.
Możliwość posiadania monopolu na karne środki przymusu za pośrednictwem systemu sądownictwa karnego to być może najwyższy atrybut państwowości.

We cannot support a European penal code or a European code of criminal procedure.
Nie możemy opowiedzieć się za przyjęciem europejskiego kodeksu karnego czy europejskiego kodeksu postępowania karnego.

One of the biggest problems is the protracted work on adding a modern definition of human trafficking to the Penal Code.
Jednym z największych problemów są przedłużające się prace nad wprowadzeniem współczesnej definicji handlu ludźmi do kodeksu karnego.

This, the infamous penal system in French Guiana...
Niesławny system karny w Gujanie Francuskiej... nie przetrwał go.

Oh, Mr. Berkeley... you might refamiliarize yourself with the manual on penal colony procedures.
A, panie Berkeley... powinien się pan zapoznać... z procedurami, dotyczącymi kolonii karnych.

In connection with the freedom of expression, we welcome the amendment of Article 301 of the Penal Code.
W związku z wolnością słowa z zadowoleniem przyjmujemy zmianę art. 301 kodeksu karnego.

Eurojust's jurisdiction is extended to almost all areas of penal matters and its powers of intervention with national judicial authorities have been strengthened.
Jurysdykcję Eurojustu rozszerzono na niemalże wszystkie obszary prawa karnego, wzmacniając jednocześnie uprawnienia tej instytucji do interwencji w krajowych organach sądowych.

Apart from financial penalties, penal sanctions are recommended for repeat offenders, for trafficking in human beings or exploitation of minors.
Poza karami finansowymi, zaleca się sankcje karne dla osób notorycznie popełniających wykroczenia, za handel ludźmi lub wyzysk nieletnich.

Freedom of expression is formally obstructed under Article 301 of the Turkish Penal Code.
Wolność słowa jest formalnie ograniczona przez artykuł 301 tureckiego kodeksu karnego.

It is therefore justifiable to ask ourselves what the European Commission is doing to urge Turkey to remove this article from its penal code.
Z tego względu słusznie musimy zadać sobie pytanie, jakie działania podejmuje Komisja Europejska w celu przekonania Turcji do usunięcia tego artykułu ze swojego kodeksu karnego.