Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) częściowo;

(Noun) paczka, przesyłka, parcela, pakunek; działka; biznes partia; grupa, grono; kupa; finanse pakiet;
cash on delivery parcel - paczka/przesyłka za pobraniem;
mail parcel - paczka, przesyłka pocztowa;
parcel of sth - parcela, działka stanowiąca nieodłączną część czegoś;
parcel bomb - ładunek wybuchowy umieszczony w przesyłce; przesyłka zawierająca ładunek wybuchowy;
food parcel - paczka żywnościowa;
do sth up in a parcel - zrobić z czegoś paczkę;
part and parcel of sth - zasadnicza/nieodłączna część czegoś;
value parcel - paczka/ przesyłka wartościowa;

(Verb) pokrywać paskami smołowanego płótna; pakować, zawijać, paczkować, dzielić na paczki; rozdzielać, parcelować;
parcel out - (po)rozdzielać, rozparcelowywać;
parcel off - popaczkować;
parcel up - pakować w paczkę, robić paczkę z; rozparcelować/rozparcelowywać, parcelować; zapakować;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(package) paczka, ładunek.
2.
(arch, portion) parcela, działka.
3. to be part and
~ of sth stanowić nieodłączną część czegoś.vt (pack up
also to ~ up) pakować
(divide
also to ~ out) rozdzielać, rozparcelowywać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(up) pakować, zawijać, paczkować
paczka, pakunek, przesyłka, parcela, działka, partia (towaru)
~ out rozdzielać, parcelować
part and ~ of zasadnicza część czegoś

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ogródek

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'pA: sl(też parcel up) v Pakować
zapakowywać
robić paczkę She parcelled up the books to send (Zapakowała książki do wysyłki) - Student University of Exeter (1999)

'pA: sln Paczka; pakunek They were kept alive mainly by Red Cross parcels (Przy życiu utrzymywały ich głównie paczki z Czerwonego Krzyża) - Frederick Forsyth (1984) A large owl soared down and deposited a parcel in his lap (Nadleciała wielka sowa i położyła mu na kolanach paczkę) - J.K. Rowling (2000) She handed me one final parcel (Podała mi ostatnią paczkę) - Mayfair (2002)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. pakiet
2. paczka ~ of shares pakiet akcjivalue ~ paczka wartościowa

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. pakiet
2. działka
3. partia towaru parcel bill of lading konosament na oddzielną partię parcel of goods partia towaru parcel of shares pakiet akcji parcels service firma spedycyjna to do sth up in a parcel zrobić z czegoś paczkę

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

koli (kolio, collo), lot (partia towaru), paczka, pakunek, przesyłka, sztuka

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s paczka, przesyłka
partia (towaru)
parcela
vt paczkować
dzielić

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n paczka
przesyłka
parcela
parcel bomb - ładunek wybuchowy umieszczony w przesyłce
vt to parcel up - paczkować
dzielić
(także to parcel out - parcelować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PACZKA

PAKUNEK

ZAWINIĄTKO

PRZESYŁKA

POSYŁKA

PARCELA

PARTIA (TOWARU)

SZAJKA

PACZKOWAĆ

ZABANDAŻOWAĆ (LINĘ) [MAR.]

BANDAŻOWAĆ [MAR.]

Wordnet angielsko-polski


1. (a collection of things wrapped or boxed together)
paczka
synonim: package
synonim: bundle
synonim: packet

2. (a wrapped container)
zawiniątko: : synonim: package

3. (the allotment of some amount by dividing something
"death gets more than its share of attention from theologians")
parcelacja: : synonim: portion
synonim: share

4. (a wrapped container)
paczka: : synonim: package

5. (a wrapped container)
plik, pakiet: : synonim: package

Słownik internautów

działka, parcela; paczka (pocztowa)

Słownik nieruchomości angielsko-polski

działka

Słownik audio-video Montevideo

paczka, przesyłka, partia towaru

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pakować

parcelować

Partia

rozdzielić

wydzielać

wysłanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

paczka
~, clothing - paczka z odzieżą
~, food - paczka żywnościowa

Słownik techniczny angielsko-polski

1. paczka f
2. partia (towaru) f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And turnarounds are part and parcel of what I have focused on for most of my professional career.
Punkty zwrotne są częścią tego, na czym skupiałem się w swojej karierze.

TED

That has to be part and parcel of the answer and that, after all, is what the Union has agreed to do.
Musi to być nierozłącznie związane z odpowiedzią, a poza tym właśnie na to Unia wyraziła zgodę.

statmt.org

We should bear in mind that the Member States, represented by the Council, are part and parcel of this agreement.
Należy pamiętać, że państwa członkowskie, reprezentowane przez Radę, są nieodłączną częścią tego porozumienia.

statmt.org

So he cometh to a city of Samaria, called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph:
I przyszedł do miasta Samaryi, które zowią Sychar, blisko folwarku, który był dał Jakób Józefowi, synowi swemu.

Jesus Army

That is part and parcel of this debate, but also of decisions that might be made as part of similar discussions.
Jest to nieuchronny element przedmiotowej debaty, jak również decyzji, które mogą zapaść w ramach podobnych dyskusji.

statmt.org

42am: If you're waiting for a Christmas parcel from the delivery firm City Link, it has posted a depot-by-depot breakdown of weather-related problems on the document sharing site Scribd.

www.guardian.co.uk

40pm on Wednesday after a suspicious package was found at the MI6 office and the second suspected parcel bomb was discovered at around 4.

www.guardian.co.uk

Two men are being held by police today after two parcel bombs reportedly addressed to 10 Downing Street and MI6 were intercepted last week.

www.guardian.co.uk

Last month another group, yet to be named, sent a parcel bomb wrapped up as a gift to the office of Michalis Chrysohoidis, the minister in charge of public security.

www.guardian.co.uk

So he sent me all over the world like a parcel.
Więc wysyłał mnie po całym świecie, jak paczkę.

Michelle! There's a man here with a parcel for you!
Michelle! Jest tu mężczyzna z paczką do ciebie!

The officer there won't give the parcel to me without your signature.
Nie dadzą mi paczki bez podpisu.

And then, I remembered how nice it is to receive a parcel.
I wtedy przypomniałem sobie, jak miło jest otrzymać paczkę.

The parcel contained one 8mm film, 54 still pictures and a 19-page letter.
W paczce był 8mm film, 54 obrazki i list mający 19 stron.

I'm also here to give you a parcel from Lolita.
I po to by dać ci paczkę od Lolity.

The parcel that I gave you did the station master accept it?
Z paczką, którą ci dałem. Naczelnik stacji ją przyjął?

Now once each parcel is assigned, you will have a great deal of unused land.
Gdy już przydzieli się każdą parcelę, będziecie mieć niezły interes z niewykorzystanej ziemi.

We're selling our last huge parcel of virgin Hawaiian land.
Sprzedajemy ostatnią część dziewiczej, hawajskiej ziemi.

Yeah, a little parcel of land, two head of cattle.
A tak! Małego kawałka ziemi i dwóch sztuk bydła! Dajcie spokój!

You fell for the oldest trick in the book, the old strange parcel routine.
Dałeś się nabrać na najstarszy podstęp w książce, stary dziwny ustalony porządek paczki.

She's a part and parcel of my heart.
Ona jest nieodłączną częścią mojego serca.

Just part and parcel of our life together.
Po prostu część naszego wspólnego życia.

Your father has sent a parcel for you.
Twój ojciec wysłał ci paczkę.

This directive is part and parcel of that.
Przedmiotowa dyrektywa stanowi jej nieodłączną część.

Sadec, we've received the parcel from our spy in Contadora.
Sadec, otrzymaliśmy paczkę od naszego szpiega w Contadora.

I've got a parcel here for you.
Mam dla Ciebie paczkę.

Do not attempt to open the parcel.
Nie wolno panu otwierać paczki.

Can you help me packing the parcel?
Czy możesz pomóc mi pakować paczkę?

Everyone was so grateful for the parcel.
Wszyscy byliśmy wdzięczni za tę paczkę.

After that give them the parcel.
Potem proszę im dać tę paczkę.

Got a parcel for your daughter.
Mam paczkę dla pańskiej córki.

The station master accepted your parcel sir.
Naczelnik stacji przyjął pana paczkę, sir.

Parcel post means the mail slot in Chelsea.
Paczkę wyśle do skrzynki pocztowej w Chelsea.

Da-da-da... We hope this parcel does its bit to keep up morale.
To i sio...Mamy nadzieję, że ta paczka podniesie morale.

That has to be part and parcel of the answer and that, after all, is what the Union has agreed to do.
Musi to być nierozłącznie związane z odpowiedzią, a poza tym właśnie na to Unia wyraziła zgodę.

A wavelength parcel of ten kilohertz operating in four dimensions equals one Malcolm.
Długość fali o częstotliwości 10kH rozchodzącej się w czterech wymiarach to jeden Malcolm.

You're holding a parcel for me.
Ma pani dla mnie paczkę.

Mr. Malik has sent this parcel for you.
Pan Malik przesyła te paczke dla ciebie.

Dispatch give you the wrong parcel?
Dyspozytor dał ci złą paczkę?

A parcel came for you.
Przyszła do ciebie paczka.

Sou, there's a parcel from your friends.
Sou, tam jest paczka od twoich przyjaciół.

You look like my Uncle Jerry right after the United Parcel truck hit him.
Wyglądasz jak mój wujek Jerry zaraz po tym jak wpadła na niego ciężarówka.

The parcel was still there.
Paczka ciągle tam była.

Please give me my parcel.
Proszę podaj mi mój pakunek.

This parcel's not so good.
Ta partia nie jest za dobra.

Shanti... has a parcel come here by mistake?
Shanti... przyszła jakaś paczka przez pomyłkę?

This parcel here is the 3,000-acre ranch owned by B.L. Harper.
Ta działka, to ranczo B.L. Harpera, ma trzy tysiące akrów.

In a parcel! - In the kitchen!
W paczce! - w kuchni!

Yeah, I remember that parcel,
Pamiętam tamtą paczkę.

That is part and parcel of this debate, but also of decisions that might be made as part of similar discussions.
Jest to nieuchronny element przedmiotowej debaty, jak również decyzji, które mogą zapaść w ramach podobnych dyskusji.

Vans belonging to parcel services carry highly corrosive acids, explosive liquids or ammunition, often without the driver even knowing.
Pojazdy świadczące usługi dostarczania przesyłek często przewożą wysoko żrące kwasy, płyny wybuchowe lub amunicję, często nawet bez wiedzy kierowcy.

All of this simply reflects the very broad spectrum of your views and I think it is part and parcel of true democracy.
To wszystko po prostu odzwierciedla bardzo szerokie spektrum państwa poglądów i myślę, że jest nieodłączną częścią demokracji.

We hada tattered parcel from New Guinea.
Dostaliśmy uszkodzoną paczkę z Nowej Gwinei.

There's a parcel for Le Pere.
Paczka dla Le Pere.

Human rights come first and then social rights, which are quite simply part and parcel of human rights and cannot be separated from them.
Na pierwszym miejscu są prawa człowieka a potem prawa socjalne, które tak naprawdę są integralną częścią praw człowieka i nie mogą być od nich oddzielone.

Letter and parcel courier
Kurier, listy i paczki

Madame, uh- May I take your parcel, Madame?
Madame, mogę wziąć od pani paczkę?

It is quite clear that inward and outward migration are part and parcel of European history and the European way of life.
Nie ulega wątpliwości, że imigracja i emigracja są wpisane w historię Europy i stanowią element europejskiego sposobu życia.